Download PROGRAM PROGRAM

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts

Therapeutic gene modulation wikipedia , lookup

Quantitative trait locus wikipedia , lookup

Cell-free fetal DNA wikipedia , lookup

Pathogenomics wikipedia , lookup

Whole genome sequencing wikipedia , lookup

Mutation wikipedia , lookup

Point mutation wikipedia , lookup

Vectors in gene therapy wikipedia , lookup

Epigenetics of neurodegenerative diseases wikipedia , lookup

Human genome wikipedia , lookup

Genetic testing wikipedia , lookup

Gene wikipedia , lookup

Nutriepigenomics wikipedia , lookup

Metagenomics wikipedia , lookup

Genomic library wikipedia , lookup

Human genetic variation wikipedia , lookup

Oncogenomics wikipedia , lookup

Non-coding DNA wikipedia , lookup

RNA-Seq wikipedia , lookup

Site-specific recombinase technology wikipedia , lookup

Genome evolution wikipedia , lookup

Behavioural genetics wikipedia , lookup

Artificial gene synthesis wikipedia , lookup

Genetic engineering wikipedia , lookup

Genome editing wikipedia , lookup

Population genetics wikipedia , lookup

Public health genomics wikipedia , lookup

Designer baby wikipedia , lookup

Genomics wikipedia , lookup

Genome (book) wikipedia , lookup

History of genetic engineering wikipedia , lookup

Microevolution wikipedia , lookup

Medical genetics wikipedia , lookup

Transcript
PROGRAM
ŁÓDŹ • 19-22 września 2016
POLSKIE TOWARZYSTWO
ŁÓDŹ • 19-22 września 2016
GENETYKI CZŁOWIEKA
PROGRAM
Poniedziałek, 19 września 2016 – Monday, September 19, 2016
9.00
9.00
Początek rejestracji uczestników Kongresu
9.30
9.30
10.00
10.00
10.30
10.30
11.00
11.00
Posiedzenia Zarządów PTGC i PTG; inne oficjalne posiedzenia i spotkania zgłoszone do
Komitetu Organizacyjnego Kongresu (nie później niż do 15 września 2016)
11.30
12.00
12.30
13.00
SESJA DYSMORFOLOGICZNA
Dysmorphology; Pre-Congress session and workshop
Przewodniczą (Chairs): R. Śmigiel, E. Obersztyn
Część I:
• What can we learn from old dysmorphic syndromes using next-generation sequencing screening?
(M. Krajewska-Walasek, A. Jezela-Stanek) – 25 min
• Diagnostics and genetic counseling in split-hand/foot malformation syndrome (A. Jamsheer) – 25 min
• Mowat-Wilson syndrome in Polish patients (R. Śmigiel) – 20 min
• Expanding the clinical phenotype of a novel overgrowth syndrome due to a unique recurrent PDGFRB
mutation (M. Pelc) – 20 min
• Laminopathies – clinical variability of diseases associated with mutations in LMNA gene
(A. Madej‑Pilarczyk) – 20 min
11.30
12.00
12.30
13.00
Przerwa kawowa z przekąskami (Coffee break with snacks)
13.30
13.30
Część II:
• Unknown cases (4 przypadki)
14.00
14.00
14.30
14.30
1
PROGRAM
ŁÓDŹ • 19-22 września 2016
Poniedziałek, 19 września 2016 – Monday, September 19, 2016
15.00
15.00
15.30
UROCZYTOŚĆ OTWARCIA KONGRESU
Opening Ceremony
15.30
Prowadzą: B. Naganowska, A. K. Kononowicz, L. Jakubowski
16.00
Powitanie honorowych gości; Przemówienia; Wręczanie odznaczeń i/lub nagród
16.00
Krótki koncert inaugurujący Kongres
16.30
17.00
Wykłady plenarne
Plenary Lectures
Przewodniczą (Chairs):
Adam Jaworski, Andrzej K. Kononowicz, Malcolm Ferguson-Smith
16.30
17.00
Wykładowcy (Speakers):
Sir David Baulcombe: RNA and epigenetics in plants
17.30
Jerzy Paszkowski: Epigenetics contribution to the plant breeding strategies
17.30
Robert D. Wells: DNA Structure Matters
(3 x 30 min)
18.00
18.00
20.00
20.00
Koktajl powitalny w Pałacu Poznańskiego Gala Dinner at Poznanski Palace
2
PROGRAM
ŁÓDŹ • 19-22 września 2016
Wtorek, 20 września 2016 – Tuesday, September 20, 2016
8.45
8.45
Ogłoszenia organizacyjne Organisational Remarks/Informations (5 min)
Wykłady plenarne
Plenary Lectures
9.00
9.00
Przewodniczą (Chairs):
Jan Lubiński, Grzegorz Węgrzyn
Wykładowcy (Speakers):
Carole Charlier: High-throughput sequencing to identify disease-causing mutations in livestock
9.30
9.30
Terje Raudsepp: Mammalian sex chromosomes: cytogenetics, sequencing and phenotypes
Rodney J. Scott: Panel testing for familial breast cancer: calibrating the tension between research and clinical care
Grzegorz Węgrzyn: 100 years of bacteriophage genetics: light and dark sides of the (phage) force
10.00
10.00
Richard G. F. Visser – Possibilities and limitations of breeding in polyploid crops
(5 x 20 min)
10.30
10.30
Przerwa kawowa (Coffee break)
11.00
G -1
Choroby Rzadkie i ­­­­­­­­Ultrarzadkie 1
Rare and Ultra-Rare Diseases 1
Sesja pod Patronatem Polskiego
Towarzystwa Wrodzonych Wad
Metabolizmu (PTWWM)
11.30
12.00
12.30
13.00
Przewodniczą (Chairs):
J. Sykut-Cegielska, M. Borowiec
• Heterogeneity of molecular
background of mitochondrial diseases
in children (D. Piekutowska-Abramczuk)
– 25 min
• The role of genotyping in patients with
phenylketonuria (M. Bik-Multanowski)
– 25 min
• Role of DNA analysis in the newborn
screening by tandem mass spectrometry
(J. Sykut‑Cegielska) – 25 min
• Dysmorphic features and congenital
defects in inborn errors of metabolism
(R. Śmigiel) – 25 min
• High resolution CNV detection using exonfocused aCGH microarray designs (A. Allen)
wykład sponsorowany przez firmę OGT
– 10 min
G -2
Genetyka kliniczna zespołów
dziedzicznej predyspozycji do
nowotworów
Clinical Genetics of susceptibility to
the hereditary cancers
G -3
Genetyczne Podłoże Chorób
Cywilizacyjnych
Genetics of the common diseases
Przewodniczą (Chairs):
J. Lubiński, R. Scott
• New genes associated with a high risk of
breast cancer (C. Cybulski) – 15 min
• A population screening – detection of
BRCA1 and other genes founder mutations
(J. Gronwald) – 15 min
• Hereditary Ovarian Cancer – a multipanel analysis in a group of 200 patients
(M. Ratajska) – 15 min
• Implementation of NGS for the molecular
diagnostics of mutations in BRCA1/2
(A. Kowalik) – 15 min
• The impact of oophorectomy on survival
after breast cancer in BRCA1-positive
breast cancer patients (T. Huzarski)
– 15 min
• Diagnostyka zespołów predyspozycji
do nowotworów układu trawiennego
(D. Nowakowska) – 15 min
• Effectiveness of detection of mutations
within genes predisposing to Lynch
Syndrome (T. Dębniak) – 15 min
• Omicology – contribution to cardiovascular
diseases (Z. Gaciong) – 25 min
• Genetic and epigenetic aspects of mental
disorders (B. Misiak) – 20 min
• Genetic and epigenetic determinants of
obesity (T. Ferenc) – 20 min
• The Polish National Centre of Diagnostics and
Treatment of Familial Hypercholesterolemia
– molecular diagnostics of familial
hypercholesterolemia in Poland (B. Wasąg)
– 25 min
• Multi-national network of excellence for
research on genetic predisposition to
cardio-metabolic disorders due to UCP1
gene polymorphisms (A. Kowalska) – 10 min
• Gender-Dependent Genetic Association
with Body Mass Index in Poles
(M. Sobalska-Kwapis) – 10 min
• Expression and immunoexpression
of Pentraxin 3 in stable patients with
chronic obstructive pulmonary disease
(M. Poznański) – 10 min
Przewodniczą (Chairs):
Z. Gaciong, M. Sanak, T. Ferenc
Z -1
Genetyka cech ilościowych
u zwierząt
Genetics of quantitative traits in
animals
Przewodniczą (Chairs):
W. Jagusiak, T. Strabel
• Quantitative genetics in genomic era
(T. Strabel) – 25 min
• Effect of GHSR and LEPR genes
polymorphisms on production results
and meat quality of broiler chickens
(U. Kaczor) – 15 min
• Detection of genome regions determining
semen quality in holstein bulls using
entropy analysis (A. Borowska) – 15 min
• Detection of SNP effects on performance
traits in pigs based on entropy approach
(A. Borowska) – 15 min
• Study on the bta-miR-29b-2 polymorphism
in association with fatty acid composition
in milk of Jersey cows (Bos taurus)
(A. Konieczna) – 15 min
• Genetic analyses of methane emissions
from dairy cattle (M. Pszczoła) – 15 min
R -1
Genomika roślin
Plant genomics
Przewodniczą (Chairs):
J. Sadowski, B. Naganowska, R. Hasterok
• New insights into crucifer genome
evolution: genome stasis, polyploidy and
dysploidy (M. Lysak) – 20 min
• Dissecting grass genome organisation at
the cytomolecular level using the model
genus Brachypodium (H. Hasterok) – 20 min
• Genomics of natural tolerance of maize to
glyphosate (W. Karłowski) – 15 min
• Genetic factors shaping the spatial
distribution of meiotic crossover in the
plant genome (P. Ziółkowski) – 15 min
• A core set of Polish oat landraces based on
ISSR markers and agro-morphological traits
(M. Boczkowska) – 15 min
• Molecular analysis of nuclear and organellar
genomes of Solanum × michoacanum (+) S.
tuberosum somatic hybrids and autofused
4x S. x michoacanum (P. Smyda‑Dajmund)
– 10 min
• Identification of coding sequences seed
storage proteins of yellow lupine (Lupinus
luteus) (N. Klajn) – 10 min
• The use of GBS method for mapping the
male RF genes in triticale with sterilityinducing cytoplasm of T. timopheevi
(M.Sobczyk) – 10 min
• Development of molecular probes enriched
for sequence repeats as a tool for Festuca
pratensis and Lolium perenne chromosome
mapping (T. Książczyk) – 10 min
M -1
Molekularne podstawy
patogenezy mikroorganizmów
Molecular basis of microbial
pathogenesis
Przewodniczą (Chairs):
A.Skorupska, G. Węgrzyn
• Molecular adaptation of Staphylococcus
aureus for intracellular survival (J. Kozieł)
– 20 min
• Functional small RNA molecule identified
in Escherichia coli after induction of Shiga
toxin-converting bacteriophage Φ24
(B.Nejman-Faleńczyk) – 20 min
• Allergenic proteins of Leptosphaeria
maculans – the ascomycete fungus
pathogenic to oilseed rape (Brassica
napus L.) (M.Jędryczka) – 20 min
• The exo-xis region – important part of
genome of Shiga toxin-converting phages
in oxidative stress-mediated induction
(K. Licznerska) – 12 min
• Species diversity of Trichoderma isolated
from various habitats in Poland and their
antagonistic activities towards toxigenic
Fusarium (A. Basińska) – 12 min
• The role of genes and open reading frames
from the exo-xis region of lambdoid
phages in the development of these
phages (A. Dydecka) – 12 min
• Mgl2 as a hypothetical methyltransferase
essential for EPS synthesis and symbiosis
in Rhizobium leguminosarum (M. Marczak)
– 12 min
Sesje tematyczne (Concurrent Invited Sessions): G – genetyka człowieka (human genetics); Z – genetyka zwierząt (animal genetics); R – genetyka roślin (plant genetics); M – genetyka w mikrobiologii (microbial genetics)
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
3
PROGRAM
ŁÓDŹ • 19-22 września 2016
Wtorek, 20 września 2016 – Tuesday, September 20, 2016
13.00
13.00
Lunch
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
G -4
Medycyna Personalizowana
Personalized medicine
G -5
Podłoże genetyczne guzów litych
Genetics of the solid cancers
G -6
Biobanki
Biobanking
Przewodniczą (Chairs):
Z. Gaciong, M.M. Sąsiadek
Przewodniczą (Chairs):
M. Dębiec-Rychter, M. Iliszko
Przewodniczą (Chairs):
Ł. Kozera, D. Strapagiel
• Personalized medicine in oncology
(M.M. Sąsiadek) – 20 min
• Personalized therapeutic approach to
cystic fibrosis (M. Witt) – 15 min
• Targeted therapy in hemato-oncology
(T. Sacha) – 15 min
• Enzyme replacement therapy in lysosomal
storage diseases (M. Bik-Multanowski)
– 20 min
• Medycyna personalizowana w hematologii
– spojrzenie z pozycji AOTMiT
(W. Matusewicz) – 20 min
• Liquid Biopsy and Next Generation
Sequencing as a tools for multiplexed
molecular analysis of CTCs, cfDNA, and
germline DNA in a single workflow
(M. Swoboda, M. Orsztynowicz) – wykład
sponsorowany przez Thermo Fisher
Scientific – 20 min
• Roche Sequencing Story Driving
toward personalized medicine – wykład
sponsorowany przez Roche Diagnostics
Polska – 10 min
• Pediatric solid tumors: the molecular
profile and new insight in clinical approach
(J. Trubicka) – 30 min
• The putative oncogene, CRNDE,
as a Negative Prognostic Factor in Ovarian
Cancer Patients (Ł. Szafron) – 30 min
• CpG island methylator phenotype in
gastrointestinal tumors (P. Karpiński)
– 25 min
• Standards of molecular research: guidelines
for genetic laboratories of solid tumors
(B. Pieńkowska-Grela) – 25 min
• Biobanking and Genetic Studies in Africa:
Opportunities and Challenges (M. Mendy)
– 30 min
• Biobanking in Poland and Europe – where
do we go? Technical, legal aspects and
ethical issues (Ł. Kozera) – 30 min
• From research project, through
biorepository to biobank – Biobank Lab
at the University of Lodz – case study
(D. Strapagiel) – 30 min
• Biobanking in clinical laboratory –
experiences of the Holycross Cancer
Center (A. Kowalik) – 15 min
• Relationships between biobanks and
cell and tissue banks for transplantation
purposes - do they really exist? (Z. Pojda)
– 15 min
13.30
Z -2
Choroby genetyczne i zwierzęta
transgeniczne
Genetic diseases and transgenic
animals
R -2
Epigenomika roślin
Plant epigenomics
Przewodniczą (Chairs):
R. Słomski, Ł. Huminiecki
• Histone modifiers control cell fate
determinacy and growth phase transition
during plant development (Wen-Hui Shen)
– 30 min
• Genome-wide analyses of Arabidopsis
chromatin remodeler BRM reveal its
functions in transcription regulation and
plant growth control (R. Archacki) – 30 min
• HD2C histone deacetylase and a SWI/SNF
complex are both involved in mediating
the heat stress response in Arabidopsis
(D. Buszewicz) – 15 min
• The evolutionarily conserved histone
acetylatransferase complex NuA4 is crucial
for plant development (T. Bieluszewski)
– 15 min
• Histone variant H2A.Z is removed from
nucleosomes in genes activated upon
stress (W. Sura) – 15 min
• Chromatin-level gene expression
regulation during early development of
first maize leaf (A. Sobkowiak) – 15 min
• New possibilities for diagnosis of
chromosome abnormalities in domestic
animals (I. Szczerbal) – 25 min
• Polymorphisms of selected genes in
horse genome and their association
with the occurrence of osteochondrosis
(M. Wypchło) – 12 min
• Analysis of candidate genes (MC4R, FTO,
POMC) for dog obesity (M. Mańkowska)
– 12 min
• Molecular background of testes or
ovotestes development in dogs and pigs
with female karyotype and lack of the SRY
gene (M. Świtoński) – 12 min
• Primary cultures of Sertoli cells
(S. Tabor‑Osińska) – 12 min
• Expression analysis of equine sarcoids
– viral origin skin tumors (W. Witarski)
– 12 min
• Precancerous molecular features
committing development of colonic
polyps – studies with APC1311-targeted pigs
(M. Dragan-Stachowiak) – 12 min
Przewodniczą (Chairs):
M. Koblowska, A. Jerzmanowski
M -2
Genomika, transkryptomika,
proteomika i ewolucja
molekularna
Genomics, transcriptomics, proteomics
and molecular evolution
Przewodniczą (Chairs):
I. Sitkiewicz, J. Dziadek
• How next-generation sequencing can make
microbiologist’s life easier (I. Sitkiewicz)
– 20 min
• Mobilome of psychrotolerant bacteria
from the polar regions (Ł.Dziewit) – 20 min
• ABC transporters in dermatophytes
(M.Gadzalski) – 12 min
• Insight into virome of Alphaproteobacteria
(P. Decewicz) – 12 min
• Comparative genomics approach to
understanding diversity of cellulose
biofilms produced by species from
Gluconacetobacter genus (M. Ryngajłło)
– 12 min
• Application of metagenomic methods
for microbial biodiversity analyses in
archeology and conservation (M. Dyda)
– 12 min
• Genomic and proteomics reveal bacterial
stress responses in the sea of gradients
- the Baltic Sea (J. Karczewska-Golec) –
12 min
• Small genome sequencing – evaluation
of different protocols of DNA library
preparation (S. Czarnomska) – 12 min
16.00
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
Przerwa kawowa (Coffee break)
16.15
16.15
16.30
Sesja Plakatowa PTGC
Walny Zjazd Członków PTG
16.30
17.00
Poster viewing
(Members’ general meetings)
17.00
17.30
17.30
18.00
Walne Zgromadzenie Członków PTGC (I termin – 17.15)
Sesja Plakatowa PTG
18.00
18.30
(Members’ general meetings)
Poster viewing
18.30
18.45
18.45
Poznajmy Łódź zgodnie z propozycjami przygotowanymi przez organizatorów lub w ramach czasu wolnego
Sesje tematyczne (Concurrent Invited Sessions): G – genetyka człowieka (human genetics); Z – genetyka zwierząt (animal genetics); R – genetyka roślin (plant genetics); M – genetyka w mikrobiologii (microbial genetics)
4
PROGRAM
ŁÓDŹ • 19-22 września 2016
Środa, 21 września 2016 – Wednesday, September 21, 2016
8.45
8.45
Ogłoszenia organizacyjne Organisational Remarks/Informations (5 min)
Wykłady plenarne
Plenary Lectures
9.00
9.00
Przewodniczą (Chairs):
Wojciech Wiszniewski, Jarosław Dziadek
9.30
9.30
Wykładowcy (Speakers):
Andrzej Jerzmanowski: Chromatin and plant adaptation to stress
Wojciech Wiszniewski: Whole-exome Sequencing in the Clinic: Where Are We Now and Where Are We Going?
10.00
10.00
Allan Schulman: We are the 80%! Transposable elements and genome dynamics in barley
Joris R. Vermeesch – Zygotes cleave parental genomes in different lineages: on the origin of chimaerism, mixoploidy and molar pregnancies
(4 x 25 min)
10.30
10.30
Przerwa kawowa (Coffee break)
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
G -7
Terapie i interwencje genowe
Gene therapies and interventions
G -8
Neurogenetyka
Neurogenetics
G -9
Wykłady sponsorowane
Sponsored lectures
Z -3
Genomika i epigenomika zwierząt
Animal genomics and epigenomics
Przewodniczą (Chairs):
M. Kurpisz, Ł. Huminiecki
Przewodniczą (Chairs):
J. Zaremba, M. Jędrzejowska
Przewodniczą (Chairs):
M. Borowiec, L. Jakubowski
Przewodniczą (Chairs):
M. Świtoński, K. Flisikowski
• Clinical trials and pre-clinical studies
with application of genetically modified
myogenic stem cells (M. Kurpisz) – 30 min
• A simple metric of promoter architecture
robustly predicts expression breadth of
human genes (Ł. Huminiecki) – 30 min
• Posttranscriptional regulation of
genes expression in human seminoma
(B. Ginter‑Matuszewska) – 20 min
• Genistein-dependent stimulation of
mutant huntingtin degradation as
a potential new therapy for Huntington’s
disease (K. Pierzynowska) – 10 min
Sesja organizowana wspólnie z Komisją
Neurogenetyki Komitetu Nauk
Neurologicznych PAN
• Analiza i integracja danych NGS
w badaniach multiomicznych
(B. Wojciechowicz, Perlan Technologies
Polska) – 20 min
• Extracellular flux analysis – novel approach
in functional studies (S. Vikström, Agilent
Technologies) – 20 min
• Zastosowanie technik spektrometrii mas
w biologii systemowej (Ł. Nowicki, Perlan
Technologies Polska) – 20 min
• Postnatal “Optima” Experience by
Affymetrix Platform in a Single Center
(A. Koc, eBioscience) – 10 min
• Towards Data-Driven Medicine (C. Miganeh,
Sophia Genetics) – 10 min
• Functional molecular validation of DNA
mutations in livestock. (K. Flisikowski)
– 25 min
• Novel candidates for host response to
BLV infection in Holstein cattle based on
genome-wide association study (P. Brym)
– 12 min
• Comparing gene expression profiles in the
mammary glands of high- and low-milkyield Holstein Friesian cows (M. Miller)
– 12 min
• Association between polymorphisms of
genes encoding mare’s milk whey proteins
(LALBA, LGB1, LGB2) and their expression
level (Ł. Wodas) – 12 min
• Novel sequence of pregnancy-associated
glycoprotein genes (within exon 4)
identified in the eurasian beaver genome
(A. Lipka) – 12 min
• DNA methylation pattern and
transcriptome analysis of horse sarcoids
(E. Semik) – 12 min
• Genetic factors regulating cell lineage
specification and pluripotency
maintenance at the early stage of bovine
embryonic development (Z. Madeja)
– 12 min
• Characteristics of microRNA expression
profile of horse sarcoids (K. Pawlina)
– 12 min
• Dystrofie obręczowo-kończynowe – nowe
fenotypy, geny, mutacje (A. Macias)
– 20 min
• Prenatal and early diagnosis of tuberous
sclerosis complex (S. Jóżwiak) – 20 min
• Genetic causes of stroke (J. Pera) – 15 min
• Ekspansja powtórzeń G4C2
w genie C9orf72 – jako jedna z przyczyn
stwardnienia zanikowego bocznego
i otępienia czołowo-skroniowego (A. Sułek)
– 15 min
• Very rare exon 48 deletion in the
dystrophin gene and its’ clinical specificity;
observations on occurrence of the new
mutations in DMD and BMD (J. Zimowski)
– 15 min
• When is a mutation not a mutation
– problems of the point mutations’
pathogenicity interpretation in diagnostics
of the epileptic encephalopathies
(D. Hoffman-Zacharska) – 15 min
• Neurofibromatosis, type I – characteristics
of spectrum mutation in Polish patients –
four years experience (E. Witkowska)
– 8 min
• Can you be scared too much?
Hyperekplexia due to mutations
in CTNNB1 and GLRA1 genes
(M. Badura‑Stronka) – 8 min
Sesje tematyczne (Concurrent Invited Sessions): G – genetyka człowieka (human genetics); R -3
Genetyczne podłoże regulacji
rozwoju i odpowiedzi na stres
u roślin
Genetic foudation of plant
development and response to stress
regulation
Przewodniczą (Chairs):
P. Masojć, J. Sadowski
• A new genetic model for analyzing genes
interaction in controlling variation of
quantitative traits (P. Masojć) – 30 min
• Light and Circadian Clock Regulation
of Growth and Acclimation to Low
Temperature (T. Rorat) – 30 min
• Functional analysis of genes involved
in ABA-related response to abiotic
stresses using TILLING mutants in barley
(A. Daszkowska-Golec) – 30 min
• Uncovering abiotic stress responses in
crops (J. Gracz, A. Tyczewska) – 30 min
M -3
Metabolizm DNA, replikacja
i podziały komórkowe,
rekombinacja, naprawy DNA –
część 1.
DNA metabolism, replication and cell
division, recombination, DNA repair
– part 1.
11.00
11.30
Przewodniczą (Chairs):
I. Fijałkowska, P. Stączek
• Mechanisms controlling fidelity of
DNA replication in Escherichia coli cells
(I. Fijałkowska) – 30 min
• Single cell studies of the bacterial cell cycle
(J. Zakrzewska-Czerwińska) – 30 min
• Mechanisms of ribonucleotides
incorporation and repair in E.coli cells
(K. Makiela-Dzbenska) ) – 15 min
• RecA-independent DNA repair in
M. tuberculosis induced mitomycin C.
(A. M. Brzostek) – 15 min
• Bacteriophage polymerase as a tool for
replication fidelity studies (A. Bębenek)
– 15 min
• The 4-subunit Polymerase zeta participates
in the DNA replication. (C. Suski) – 15 min
12.00
12.30
13.00
Z – genetyka zwierząt (animal genetics); R – genetyka roślin (plant genetics); M – genetyka w mikrobiologii (microbial genetics)
5
PROGRAM
ŁÓDŹ • 19-22 września 2016
Środa, 21 września 2016 – Wednesday, September 21, 2016
13.00
13.00
Lunch
13.30
14.00
14.30
15.00
G -10
Sekwencjonowanie kliniczne
i bioinformatyka
Clinical sequencing and
Bioinformatics
Przewodniczą (Chairs):
R. Płoski, T. Żemojtel
• Whole exome sequencing in Polish
population for broadening of knowledge
on monogenic diseases (R. Płoski) – 30 min
• Next-generation diagnostics in medical
genetics (T. Żemojtel) – 30 min
• Analysis of large NGS datasets using big
data tools (T. Gambin) – 25 min
• Machine learning methods for
multiplatform genetic signatures with
applications to The Cancer Genome Atlas
data (T. Biecek) – 25 min
G -11
Diagnostyka Prenatalna
Prenatal Diagnosis
G -12
Genetyka sądowa
Forensic genetics
Przewodniczą (Chairs): P. Węgrzyn,
M.M. Sąsiadek, B. Nowakowska
Przewodniczą (Chairs):
N. Morling, W. Branicki, R. Jacewicz
• Preimplantation and prenatal diagnosis:
• New directions in forensic medicine
novel developments (J. Vermeesch)
(N. Morling) – 40 min
– 40 min
• The Polish Genetic Database of Victims of
• Postępy w diagnostyce prenatalnej
Totalitarianisms (A. Ossowski) – 40 min
z punktu widzenia klinicysty (P. Węgrzyn)
• Predictive DNA analysis in forensic genetics
– 30 min
(W. Branicki) – 40 min
• Najnowsze metody z zakresu laboratoryjnej
genetyki medycznej w diagnostyce
prenatalnej (B. Nowakowska) – 30 min
• 2 cases of de novo deletion 6q27 detected
in arrayCGH studies of fetuses affected
with congenital defects (P. Własienko)
– 10 min
15.30
16.00
13.30
Z -4
Genetyka populacji
i bioróżnorodność zwierząt
Genetics of population and animal
diversity
Przewodniczą (Chairs):
K. Charon, E. Juszczuk-Kubiak
• Identification of the biomarkers of the
selenium metabolic pathway in terms
of nutrigenomics (E. Juszczuk-Kubiak)
– 25 min
• Genome-wide analysis of the diversity in
European bison (Bison bonasus) living in
the Białowieża Forest (K. Oleński) – 12 min
• Uneven distribution of complementary sex
determiner (csd) alleles in western honey
bee population (M. Cebrat) – 12 min
• Characterization of Polish Primitive Horse
maternal lines using mitochondrial D-loop
sequence polymorphism (J. Cieślak)
– 12 min
• Single nucleotide polymorphisms in
salmonid cross-species and populations
studies (A. Drywa) – 12 min
• Genetic monitoring of reintroduction - an
example of the capercaillie populations in
Lower Silesian Forest (K. Pusz-Bocheńska)
– 12 min
• Urban environment and genetic diversity
of invertebrates - an example of harlequin
ladybird (Harmonia axyridis) (R. Rutkowski)
– 12 min
• On the origin of Polish domestic cats based
on results of mitochondrial DNA analysis
(I. Głażewska) – 12 min
R -4
Nowe strategie inżynierii
genetycznej
New strategies of genetic engineering
Przewodniczą (Chairs):
A. Nadolska-Orczyk, J. Szopa-Skórkowski
• Molecular farming of innovative
therapeutics (A. Depicker) – 30 min
• CRISPR – gene editing [Leszek Łyżnik
(Alex Lyznik)] – 30 min
• Crop improvement, epigenetic approach
(W. Wojtasik, J. Szopa-Skórkowski) – 20 min
• Development of genomics resources in
a large-genome non-model species Secale
cereale L. (H. Bolibok-Brągowszewska)
– 20 min
• Differences in expression of cytochrome
P450 genes during cucumber flower
morphogenesis (M. Pawełkowicz) – 20 min
M -4
Metabolizm DNA, replikacja
i podziały komórkowe,
rekombinacja, naprawy DNA –
część 2.
DNA metabolism, replication and cell
division, recombination, DNA repair –
part 2.
14.00
14.30
Przewodniczą (Chairs):
J. Zakrzewska-Czerwińska,
A. Szalewska-Pałasz
• Coordination of DNA replication by
metabolic fluctuations in Escherichia coli
(A. Szalewska-Pałasz) – 30 min
• DNA repair systems of tubercle bacilli –
new perspective (P. Płociński) – 30 min
• AlkB dioxygenases and their new functions
(E. Grzesiuk) – 15 min
• Structural resemblance of partition
proteins RepB of Rhizobium
leguminosarum and P1 ParB of E. coli
(P. Koper) – 15 min
• Two component signal transduction
systems in mycobacteria (R. Płocińska)
– 15 min
• rDNA status inferred from DNA
cloud assays and mass spectrometry
identification of agarose squeezed DNAbound proteins (A. Skoneczna) – 15 min
15.00
15.30
16.00
Przerwa kawowa (Coffee break)
16.30
16.30
Sesje tematyczne (Concurrent Invited Sessions): G – genetyka człowieka (human genetics); Z – genetyka zwierząt (animal genetics); R – genetyka roślin (plant genetics); M – genetyka w mikrobiologii (microbial genetics)
6
PROGRAM
ŁÓDŹ • 19-22 września 2016
Środa, 21 września 2016 – Wednesday, September 21, 2016
16.30
G -13
Choroby Rzadkie i Ultrarzadkie 2
Rare and Ultra-Rare Diseases 2
Przewodniczą (Chairs):
K. Chrzanowska, J. Bal
17.00
17.30
• Diagnostics of selected genodermatoses
– a summary of 10 years of research
(K. Wertheim-Tysarowska) – 15 min
• RASopathies – the diagnostic opportunities
and functional models (M. Gos) – 15 min
• Advances in genetic diagnosis of
chronic kidney disease in children
(B. Lipska‑Ziętkiewicz) – 15 min
• Searching for markers of disease
progression and causal treatment
in patients with Wolfram syndrome
(A. Zmysłowska) – 15 min
• Monogenic diabetes in polish population
(M. Borowiec) – 15 min
• Genetic basis of ichthyosis - suitability
of selected molecular tools for the
development of diagnostic algorithm
(D. Śniegórska) – 10 min
• Relation of LELP1 polymorphisms with
atopic disease (M. Wesserling) – 10 min
G -14
Nabyte zmiany genetyczne jako
podłoże nowotworów układu
krwiotwórczego
Somatic rearrangements as a cause of
hematopoietic system cancers
Przewodniczą (Chairs):
B. Pieńkowska-Grela, A. Filip, T. Sacha
• New molecular factors important for
prognosis and treatment decisions in
chronic lymphocytic leukemia (CLL) (A. Filip)
– 20 min
• Genetic basis of lymphoma pathogenesis –
new facts in the light of known mechanisms
(R. Woroniecka) – 20 min
• Genetic investigations in myeloproliferative
neoplasms - what can be and what should
be tested (O. Haus) – 20 min
• Applycation of novel genetic technologies
in hematooncology (A. Kowalik) – 20 min
• In search for novel genetic prognostic
markers in pediatric T-cell acute
lymphoblastic leukemia (T-ALL)
(M. Dawidowska) – 10 min
G -15
Zagadnienia etyczne i prawne
związane z rozwojem nauk
biologicznych i medycznych
Development of Biological Sciences
and Biomedicine – legal issues and
ethical dilemmas
Przewodniczą (Chairs):
Z. Szawarski, T. Mazurczak, M. Witt
• ELSI challenges of genetic testing (M. Witt)
– 30 min
• Normative principles, goals and practice of
genetic counseling (W. Chańska) – 20 min
• Genetic, ethical and legal aspects of
prenatal diagnosis and perinatology
(A. Stembalska) – 30 min
G -16
Genetyka w antropologii
Anthropological Genetics
Przewodniczą (Chairs):
R. Pinhasi, E. Żądzińska
• New perspectives on human evolution and
demographic history during the last 15,000
years based on ancient DNA genomics
(R. Pinhasi) – 30 min
• Y-STR haplogroup prediction – genetic
reflection of anthropological changes
(M. Szargut) – 15 min
• Validation of candidate DNA variants
for human hair morphology using
massively parallel sequencing technology
(E. ­Pośpiech) – 15 min
• Non-destructive isolation of DNA from
human teeth and bones (D. Pluta,
T. Dobosz) – 15 min
• A contribution to the history of human
populations from the area of Central
Poland (P. Borówka) – 15 min
18.00
R -5
Genetyczne mechanizmy
odporności roślin na patogeny
Genetic mechanisms of plant resistance to
pathogenes
R -6
Biogospodarka w UE bez GMO
Bioeconomy in EU without GMO
Przewodniczą (Chairs):
E. Zimnoch-Guzowska, V. K. Macioszek
• Genetics, a strong pillar for a sustainable
Bioeconomy in Europe (A. Aquilar) – 30 min
• Genomic variability in Cucurbitaceae and its
application in Breeding (P. Puigdomènech)
– 30 min
• New Plant Breeding Techniques –
innovations for sustainable agriculture in
EU (A. Linkiewicz) – 15 min
• Recent developments in patenting plants:
between GMOs and conventional breeding
(T. Zimny) – 15 min
• Combining genomic and metabolomic
analysis to elucidate plant immunity
related metabolic pathways (P. Bednarek)
– 20 min
• Introgression of resistance to late blight
from 1 EBN Solanum x michoacanum
into potato breeding genepool
(E. Zimnoch‑Guzowska) – 20 min
• Secret(ed) life of type three effectorsagents, double agents and re-doubeld
agents (M. Krzymowska) – 20 min
• Phytopathological and cytogenetic analysis
of Brassica plants with known resistance to
clubroot. (M. Jędryczka) – 10 min
• TaWAK is an important component of
wheat resistance to leaf rust (Puccinia
triticina) (M. Dmochowska-Boguta)
– 10 min
• Plasmodiophora brassicae exploits phloem
transport in order to usurp host nutrient
distribution (R. Malinowski) – 10 min
16.30
Przewodniczą (Chairs):
T. Twardowski, A. Aquilar
20.00
17.00
17.30
18.00
20.00
Wieczór towarzyski przy muzyce
Sesje tematyczne (Concurrent Invited Sessions): G – genetyka człowieka (human genetics); Z – genetyka zwierząt (animal genetics); R – genetyka roślin (plant genetics); M – genetyka w mikrobiologii (microbial genetics)
7
PROGRAM
ŁÓDŹ • 19-22 września 2016
Czwartek, 22 września 2016 – Thursday, September 22, 2016
8.45
8.45
Ogłoszenia organizacyjne Organisational Remarks/Informations (5 min)
Wykłady plenarne
Plenary Lectures
9.00
9.00
Przewodniczą (Chairs):
Maria Dębiec-Rychter, Paweł Stączek, Maria M. Sąsiadek
Wykładowcy (Speakers):
9.30
9.30
Richard P. Bowater: Using Synthetic Biology to Promote Advances in Genetics
Maria Dębiec-Rychter: Integrated molecular profiling in undifferentiated uterine sarcomas for identification of novel therapeutic targets
Anna Płuciennik: Triplet repeat expansion diseases: mutational mechanisms and cellular dysfunction
10.00
10.00
Wojciech Niedźwiedź: Homologous recombination and human health
(4 x 25 min)
10.30
10.30
Przerwa kawowa (Coffee break)
11.00
11.30
12.00
12.30
G -17
Choroby Rzadkie i Ultrarzadkie 3:
Ciliopatie
Rare and Ultra-Rare Diseases 3:
Ciliopathies
Przewodniczą (Chairs):
E. Ziętkiewicz, M. Witt
• From biology to clinics: ciliopathies,
diagnostics and therapy (M. Witt) – 25 min
• Genetic basis of primary ciliary dyskinesia
(E. Ziętkiewicz) – 25 min
• Identification of new ciliary proteins –
from gene to ultrastructure (D. Urbańska)
– 20 min
• Respiratory epithelium cultures in
diagnostics and therapy of primary ciliary
dyskinesia (Z. Bukowy-Bieryłło) – 20 min
• From the cilium to the nucleus – Gli
protein regulation in Hedgehog signaling
(P. Niewiadomski) – 20 min
G -18
Mikromacierze i NGS
w diagnostyce wad rozwojowych
i chorób rzadkich
Microarrays and NGS as a diagnostic
tool for birth defects and rare
diseases detection
G -19
Dzieje Genetyki – stąd do
przeszłości
History of Genetics – from the here
and now to the past
Przewodniczą (Chairs):
A. Latos-Bieleńska, M.M. Sąsiadek, J. Wierzba
• Chromosome over the centuries
(B. Pieńkowska-Grela) – 30 min
• DNA: the aims and hopes of yesterday and
today (M. Borowiec) – 30 min
• When Adam meets Eve – a turbulent
story of male chromosome (M. Woźniak)
– 30 min
• Cilinical genetics – patients and
professionals in belles-lettres (O. Haus)
– 30 min
• Applications of High-Throughput
Sequencing Technologies in Medical
Genetics – a Canadian Perspective
(J. Majewski) – 20 min
• Genetic counseling in genomic era
(K. Chrzanowska) – 20 min
• Next-generation sequencing in rare
diseases (A. Wójcicka) – 20 min
• CRSPR-Cas9 – an innovative technology
for genome editing and regulation:
mechanisms and applications
(A. Sowińska‑Seidler) – 20 min
• Microarrays and Next Generation
Sequencing in practical ophthalmogenetic
diagnostics (M. Krawczyński) – 20 min
• Zespół Sensenbrenner (Cranioectodermal
dysplasia) - ultrarzadki zespół
o charakterystycznym fenotypie
i heterogennym podłożu molekularnym
(J. Walczak-Sztulpa) – 15 min
M -5
Inżynieria genetyczna
w biotechnologii i ochronie
środowiska
Genetic engineering in biotechnology
and environment protection
Przewodniczą (Chairs):
O. Haus, B. Pieńkowska-Grela
Przewodniczą (Chairs):
M. Koziołkiewicz, K. Pyrć
• CRISPR/Cas: adaptive immunity and
molecular biology (K. Pyrć) – 30 min
• Competitive phage display combined
with affinity chromatography as a novel
technique for isolation of bacteriophages
(K. Dąbrowska) – 30 min
• Phenotypic characterization of mutants
of Gluconacetobacter genus with
different cellulose synthesis ability
(M. Jędrzejczak‑Krzepkowska) – 15 min
• Morphological and biological diversity of
a large group of bacteriophages isolated
from urban sewage (A. Jurczak-Kurek)
– 15 min
• Genetically engineered bacteria produce
uniquely structured bionanocellulose
tailored for different applications
(K. Kubiak) – 15 min
13.00
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
Przerwa kawowa z przekąskami (Coffee break with snacks)
13.30
Sesje tematyczne (Concurrent Invited Sessions): G – genetyka człowieka (human genetics); 13.30
Z – genetyka zwierząt (animal genetics); R – genetyka roślin (plant genetics); M – genetyka w mikrobiologii (microbial genetics)
8
PROGRAM
ŁÓDŹ • 19-22 września 2016
Czwartek, 22 września 2016 – Thursday, September 22, 2016
13.30
14.00
14.30
15.00
G -20
Choroby Rzadkie i Ultrarzadkie 4:
Genetycznie uwarunkowane
chroby tkanki łącznej
Rare and Ultra-Rare Diseases 4:
Connective tissue genetic disorders
G -21
Zaburzenia rozwoju i funkcji
układu płciowego
Genetics of developmental and functional
disorders of the reproductive tract
(Disorders of Sex Development)
Przewodniczą (Chairs):
O. Haus, E. Jakubowska-Pietkiewicz,
A.L. Sieroń
Przewodniczą (Chairs):
J. Jaruzelska, M. Niedziela
• Osteogenesis imperfecta: its today’s state
and therapeutic perspectives (A.L. Sieroń)
– 20 min
• Clinical manifestation of COL1A1/COL1A2
genes mutation – osteogenesis imperfecta
(E. Jakubowska-Pietkiewicz) – 20 min
• Hypophosphatasia – clinical features and
new methods of treatment (I. Michałus)
– 15 min
• Cardiovascular system status in children
and adults with Marfan syndrome
(L. Woźniak) – 15 min
• Results of molecular investigations among
400 Polish patients with Ehlers-Danlos
syndrome (A. Junkiert-Czarnecka) – 15 min
• Zaburzenia różnicowania płci człowieka
(M. Niedziela) – 20 min
• Molecular characteristic of patients with
complete androgen insensitivity syndrome
(CAIS) (A. Malcher) – 15 min
• Challenges in searching for genes
responsible for human sex determination
(K. Kusz‑Zamelczyk) – 15 min
• Molecular diagnostics for the presence of Y
chromosome in girls with Turner syndrome
(A. Rojek) – 10 min
• Gonadal tumors in complete gonadal
dysgenesis with 46,XY karyotype
(Z. Kolesińska) – 15 min
• Heterogeneous phenotype and genotype
of patients with Mayer-Rokitansky-KüsterHauser (MRKH) syndrome (K. Kapczuk)
– 15 min
G -22
Genetyka w medycynie sportowej
Genetics in sports medicine
M -6
Diagnostyka i epidemiologia
molekularna
Molecular diagnostics and
epidemiology
Przewodniczą (Chairs):
A. Zambroń-Łacny, E. Brzeziańska-Lasota
Przewodniczą (Chairs):
B. Krawczyk, E. Paradowska
• Genetyka w medycynie sportowej
(A. Zambroń-Łacny) – 30 min
• Diagnostyka genetyczna a prewencja
urazów w sporcie (P. Cięszczyk) – 30 min
• Analiza polimorfizmów genów kodujących
czynniki transkrypcyjne a predyspozycje
zawodników do różnych typów wysiłku
fizycznego (A. Maciejewska-Skrendo)
– 30 min
• Identification and genotyping of
Acinetobacter species by molecular
methods – old problems and new
developments (B. Krawczyk) – 30 min
• Cytomegalovirus infection: molecular
epidemiology and association with
congenital malformations (E. Paradowska)
– 30 min
• Molecular epidemiology of multidrugresistant Enterobacteriaceae (R. Izdebski)
– 30 min
13.30
14.00
14.30
15.00
15.10
15.10
Podsumowanie i oficjalne zakończenie Kongresu (Conluding remarks and closing ceremony)
15.30
Sesje tematyczne (Concurrent Invited Sessions): G – genetyka człowieka (human genetics); 15.30
Z – genetyka zwierząt (animal genetics); R – genetyka roślin (plant genetics); M – genetyka w mikrobiologii (microbial genetics)
9