Download bab 1 mesopotamia

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Bermula di Lembah Sungai Tigris dan Euphrates
KERAJAAAN SUMERIA
KERAJAAN AKKAD
KERAJAAN UR
KERAJAAN BABYLON AWAL ATAU LAMA
KERAJAAN KASSITES
KERAJAAN ASSYRIA
KERAJAAN CHALDEA
Mesopotamia terbahagi kepada bahagian
utara dan bahagian selatan
Bermula di wilayah selatan (Sumer)
Orang Sumeria berhijrah dan membina petempatan,
menjalankan pertanian, membina pengairan
Lebihan hasil mampu menampung penduduk
Petempatan awal berkembang jadi bandar dan
negara kota
Negara kota
Setiap Negara Kota mempunyai ciri fizikal yang tersendiri
Setiap negara kota mempunyai pusat kota, tembok kota, luar kota dan
pelabuhan
Setiap kota mempunyai unit politik dan agama tersendiri
Sungai memudahkankan pengangkutan
Organisasi sosial
Menjadikan kehidupan teratur
Terbahagi kepada 2 golongan – pemerintah dan rakyat
Pemerintah terdiri daripada raja, ketua pendeta, ketua tentera dan
bangsawan
Rakyat terbahagi kepada rakyat bebas(petani,artisan, pedagang) dan
hamba (tawanan perang)
Susun lapis masyarakat Mesopotamia
RAKYAT BEBAS (PETANI
ARTISAN DAN PEDAGANG
HAMBA (TAWANAN PERANG)
Sistem pemerintahan
Raja merupakan pemerintah
Berbentuk Teokrasi (Raja dianggap tuhan atau wakil tuhan)
Raja ketua pentadbir, ketua pendeta, ketua tentera, ketua
agama
Berkuasa melantik keluarga untuk memegang jawatan di Zigurat
Zigurat berfungsi sebagai pusat ibadat, pusat perdagangan serta
pusat penyimpanan khazanah
Raja berkuasa dalam hal tanah, cukai, hasil pertanian dan
perniagaan
Ziggurat
Ziggurat
Pengkhususan kerja
Lebihan hasil membawa kepada pengkhususan kerja
Meninggalkan pekerjaan petani untuk jadi peniaga, pedagang dan
artisan
Perdagangan dengan wilayah sekitar dan Lembah Indus
Mesopotamia tidak banyak bahan mentah
Terdapat juga pembuat tekstil, barang tembikar, tukang rumah
dan tentera
Sistem tulisan
Bermula dengan tulisan bergambar – kemudian simbol pada tanah
liat
Dipanggil sebagai Cuneiform atau pepaku
Kod undang-undang Hammurabi
Digubal oleh Raja Hammurabi
Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan
Hukuman mestilah setimpal dengan kesalahan dan berbeza ikut
susun lapis masyarakat
Mengandungi 282 undang-undang yang dipahat pada tembok
serta tiang
Berjaya mengelakakan permasalahan, mewujudkan perpaduan dan
membantu peradaban bertahan lama
Tulisan
Membawa kpd sistem pendidikan utk lahirkan jurutulis
Urusan pentadbiran dan perniagaan dapat direkod
Melahirkan tradisi sastera
Epik Gilgamesh – Kesusasteraan tertua, kisah kepahlawanan,
falsafah dan cara hidup orang Mesopotamia
Epik Gilgamesh
Perkembangan Ilmu astronomi
Pencerapan pergerakan bulan, bintang dan matahari
membawa kepada perkembangan ilmu matematik seperti
mengira perpuluhan, menambah, menolak, darab dan
perkembangan geometri
Tercipta kalendar berasaskan sistem solar – 12 bulan setahun
Perkembangan Ilmu Perubatan
500 jenis ubat-ubatan dikatalogkan dan disampelkan
penggunaannya
Penciptaan roda
Roda dihasilkan untuk kereta kuda untuk peperangan
Roda juga untuk Kincir air ke kawasan tandus dan
meningkatkan hasil pertanian
Kapal Layar
Mampu menguasai jalan darat dan laut
Roda yang digunakan untuk menarik pedati oleh
orang Mesopotamia
Masyarakat Mesopotamia juga mula
menggunakan layar kapal untuk
mempercepatkan perjalanan
Batu bata
Membuat batu bata daripada tanah liat
Mencipta arca dan tiang batu
Empayar pertama di dunia
Raja Sargon berjaya menakluk dan menyatukan wilayah
Perpustakaan diraja
Ashurbanipal telah menubuhkan perpustakaan diraja
diNineveh
PENGUKUHAN