Download System obd

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
System OBD
Zapraszamy na Forum Fiata Punto
OBD
Spis treści:
Wprowadzenie
1. System OBD
1.1. Założenia OBD
1.2. Zadania systemu OBD
1.3. Złącze diagnostyczne systemu OBD
2. Kody błędów OBD
2.1. Procedura rozpoznawania i zapisywania usterek
2.2. Sposób oznaczania usterek w systemie OBD
2.3. Dane zawarte w ramce zamrożonej
2.4. Wykaz kodów błędów OBD
3. Bibliografia
Aktualizacja: 2012-09-09
Strona 1
System OBD
Wprowadzenie
Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny. Autor poradnika nie ponosi żadnej
odpowiedzialności prawnej ani materialnej, za ewentualne szkody, jakie mogą wyniknąć z użytkowania
publikacji. Dołożyłem wszelkich starań, aby prezentowane treści były możliwie aktualne, oraz zgodne z
prawdą.
Dla celów publikacji zostały wykorzystane ogólnodostępne informacje, które zostały przetworzone w
celach informacyjnych, na potrzeby poradnika.
Aktualizacja: 2012-09-09
Strona 2
System OBD
Rozdział 1 – System OBD
OBD - On-Board Diagnostic (Pokładowy system diagnostyczny)
EOBD - European On-Board Diagnostic (Pokładowy system diagnostyczny w standardzie europejskim)
D-OBD - Diesel On-Board Diagnostic (Pokładowy system diagnostyczny w pojazdach z silnikami o zapłonie
samoczynnym)
1.1
Założenia OBD
samochody muszą być wyposażone w układy elektroniczne, sprawdzające czy wszystkie czujniki i
elementy wykonawcze, połączone elektrycznie ze sterownikiem, pracują prawidłowo. Informacja o
nieprawidłowej pracy ma być zapisywana w pamięci sterownika;
kierowca ma być powiadomiony, za pośrednictwem lampki MIL, o wystąpieniu usterki zwiększającą
emisję składników toksycznych;
informacje o zapamiętywanych w sterownikach kodach błędów, musiały być możliwe do odczytania
za pomocą np. kodów błyskowych.
Do najważniejszych funkcji OBD II należą:
nadzór elementów nie tylko od strony ich defektów, ale również ich wpływ na emisję szkodliwych
związków w spalinach;
rozpoznanie wypadania zapłonów, nadzór: odpowietrzania zbiornika paliwa, katalizatora,
napowietrzania układu wydechowego, recyrkulacji spalin;
odczyt pamięci błędów poprzez tester diagnostyczny (Scan-Tool);
dodatkowa funkcja "migania" lampki diagnostycznej przy błędach krytycznych układu wtryskowego,
mogących doprowadzić do uszkodzenia katalizatora;
znormalizowane kody błędów „PO kody”;
znormalizowane oznaczenia komponentów;
znormalizowane gniazdo diagnostyczne - 16 pinowe;
znormalizowana komunikacja;
znormalizowana zawartość protokołów Mode 1-5, Mode 6-7 od roku produkcji 1997.
Zadania systemu OBD można podzielić na następujące grupy:
monitorowanie układów samochodu mających wpływ na emisję;
ochrona podzespołów, takich jak reaktor katalityczny czy czujnik tlenu;
zapisywanie informacji o ewentualnych uszkodzeniach monitorowanych układów;
zapisywanie informacji o warunkach eksploatacji, w których pojawiają się usterki;
informowanie kierowcy o usterkach, które powodują przekroczenie o 50% dopuszczalnej emisji;
przekazywanie informacji do zewnętrznych urządzeń diagnostycznych.
Aktualizacja: 2012-09-09
Strona 3
System OBD
1.2
Zadania systemu OBD
Zakres zadań systemu OBD II
Wymagania w stosunku do pokładowych systemów diagnostycznych OBD:
monitorowanie działania reaktorów katalitycznych;
monitorowanie działania filtrów cząstek stałych;
monitorowanie działania sondy lambda;
rozpoznawanie wypadania zapłonów;
rozpoznawanie braku procesu spalania;
monitorowanie układu zasilania;
monitorowanie działania układu powietrza dodatkowego (rozcieńczającego spaliny) ;
monitorowanie działania układu recyrkulacji spalin;
monitorowanie działania układu odprowadzania par paliwa;
monitorowanie działania układu chłodzenia;
monitorowanie działania układu zmiany faz rozrządu i skoku zaworów;
zapisywanie warunków pracy silnika;
standaryzowane sterowanie zaświeceniem lampki kontrolnej MIL;
obsługa standardowego złącza diagnostycznego;
przekazywanie informacji o gotowości diagnostycznej systemu;
ochrona przed nieuprawnionymi modyfikacjami systemu;
monitorowanie funkcji skrzynki przekładniowej związanych z emisją spalin.
Aktualizacja: 2012-09-09
Strona 4
System OBD
Aby umożliwić prawidłowe działanie systemu OBD, konieczne jest rejestrowanie następujących parametrów
pojazdu, silnika i jego układu sterowania:
temperatury silnika;
obciążenia silnika;
prędkości obrotowej;
ciśnienia paliwa;
ciśnienia w kolektorze dolotowym;
współczynników korekcji czasu otwarcia wtryskiwaczy (autoadaptacja) ;
stanu i działania układu regulacji składu mieszanki;
napięcia zasilającego;
prędkości pojazdu;
przebiegu pojazdu;
informacji o usterkach i ich kodach.
Czasem lista ta jest rozszerzona o parametry:
temperaturę oleju;
kąt wyprzedzania zapłonu;
masowe natężenie strumienia zasysanego powietrza;
kąt otwarcia przepustnicy;
parametry związane z działaniem układu odsysania spalin ze skrzyni korbowej;
temperaturę spalin;
informację o działaniu urządzenia klimatyzacyjnego;
parametry automatycznej skrzyni przekładniowej.
1.3
Złącze diagnostyczne systemu OBD
Obecne używane są następujące protokoły transmisji danych:
Standard ISO 9141-2, protokół stosowany przez producentów europejskich, do wymiany danych o
małej prędkości (5 bit/s);
Standard ISO 14 230-4, protokół spotykany w samochodach producentów europejskich i azjatyckich
oraz w samochodach marki Chrysler;
Standard SAE J 1850, protokół stosowany przede wszystkim w samochodach amerykańskich,
szczególnie marki General Motors, również w lekkich pojazdach użytkowych;
Standard ISO/DIS 15 765-4, protokół ten służy do celów diagnostycznych w sieciach CAN.
Styki 7+15
Styki 2+10
Styk 4
Styk 5
Styk 16
Aktualizacja: 2012-09-09
komunikacja zgodna z protokołem ISO 9141-2, w zakresie diagnozowania silnika
i układów oczyszczania spalin;
komunikacja zgodna z protokołem SAE J 1850;
masa
masa w transmisji sygnału;
biegun dodatni akumulatora +12V (30);
Strona 5
System OBD
Styk 6
Styk 14
Styki 1, 3, 8, 9, 11, 12, 13
Aktualizacja: 2012-09-09
szybka transmisja sygnałów w sieci CAN;
wolna transmisja sygnałów w sieci CAN;
wolne styki, niewykorzystywane w systemie OBD, styki te są wykorzystywane w
sposób dowolny przez producentów, w celu diagnozowania układów nie
objętych kontrolą systemu OBD, np. ABS, ASR, skrzynia przekładniowa, poduszki
powietrzne
Strona 6
System OBD
Rozdział 2 – Kody błędów OBD
2.1
Procedura rozpoznawania i zapisywania usterek
W przypadku wykrycia awarii, która spełnia warunki określone w ogólnych przepisach, następuje
zaświecenie lampki kontrolnej MIL (ang. Malfunction Indicator Lamp). Kontrolka MIL stanowi kontynuację
idei informowania kierowcy o awarii, wcześniej rolę tę spełniała kontrolka CHECK-ENGINE.
W przypadku pojazdu z systemem OBD lampka kontrolna MIL informuje kierowcę o awarii zawsze, gdy
spełniono następujące standaryzowane kryteria:
lampka MIL zaświeca się, jeśli po kolejnych dwóch cyklach jezdnych w standardzie amerykańskim,
lub po kolejnych trzech cyklach w standardzie europejskim, nadal występuje usterka, która
powoduje powstanie odpowiedniego zapisu w pamięci usterek;
jeśli w kolejnych trzech cyklach jezdnych z fazą nagrzewania silnika zrealizowane zostały procedury
mające na celu wykrycie (potwierdzenie istnienia) wcześniej znalezionej i zapamiętanej usterki oraz
wykonanie tych procedur nie potwierdziło występowania tej usterki, to lampka MIL przestaje
świecić, jeśli nie pojawiły się inne usterki które powodowałyby jej zaświecenie;
jeśli po kolejnych co najmniej czterdziestu cyklach jezdnych z fazą nagrzewania silnika nie zostało
potwierdzone występowanie wcześniej wykrytej usterki, które spowodowało wygenerowanie kodu
błędu w pamięci diagnostycznej, to błąd ten może zostać z pamięci usunięty, co ma zapobiec
podejmowaniu ewentualnych niepotrzebnych napraw.
Przez pojęcie cyklu jezdnego rozumie się uruchomienie silnika i jazdę, kiedy to w przypadku rozpoznania
usterki możliwe jest wygenerowanie kodu błędu, cykl jezdny kończy wyłączenie silnika.
Przez pojęcie cyklu jezdnego z fazą nagrzewania silnika należy rozumieć taki cykl jezdny, w czasie którego
temperatura cieczy chłodzącej silnik zwiększa się przynajmniej o 22°C i osiąga wartość 70°C lub wyższą.
Lampka kontrolna MIL zaświeca się, jeśli jest spełniony jeden z wymienionych warunków:
wystąpiła usterka jednego z elementów sterowania pracą silnika i mechanizmu przeniesienia
napędu;
jeden z elementów na skutek uszkodzenia powoduje zwiększenie emisji o 15% lub generuje
nieprawidłowy sygnał;
procesy starzenia reaktora katalitycznego powodują zwiększenie emisji HC ponad dopuszczalną
wartość;
dochodzi do wypadania zapłonów, co w efekcie powoduje niedopuszczalny wzrost emisji lub może
doprowadzić do uszkodzenia reaktora;
układ odprowadzania par paliwa wykazuje nieszczelność lub jest niedrożny;
praca silnika lub skrzynki przekładniowej jest sterowana programem awaryjnym;
występuje brak sprzężenia zwrotnego w układzie regulacji składu mieszanki (zamknięta pętla
regulacji z sygnałem z czujnika tlenu) po upływie określonego czasu od rozruchu silnika;
Aktualizacja: 2012-09-09
Strona 7
System OBD
nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej temperatury silnika o więcej niż 11°C - warunek ten dotyczy
wyłącznie standardu amerykańskiego. Lampka MIL powinna zaświecać się każdorazowo po
włączeniu zapłonu i - jeśli nie zostały spełnione kryteria stwierdzenia usterki - zgasnąć po
uruchomieniu silnika. Ponadto lampka musi spełniać następujące wymagania:
o powinna być umieszczona w polu widzenia kierowcy;
o powinna świecić po włączeniu zapłonu;
o nie może być koloru czerwonego, najczęściej stosuje się kolor żółty;
o w przypadku wykrycia usterek według określonego standardu, lampka powinna świecić
światłem ciągłym;
o w przypadku wykrycia usterek, które mogą prowadzić do uszkodzenia reaktora, lampka
powinna świecić światłem pulsującym;
o dopuszczalne jest zastosowanie dodatkowego sygnału akustycznego sprzężonego z
działaniem lampki.
2.2
Sposób oznaczania usterek w systemie OBD
Pierwszy znak kodu B, C, P, U
lokalizacja głównego zespołu pojazdu
B - nadwozie (body)
C - podwozie (chasis)
P - układ napędowy (Powertrain)
U - komunikacja sieciowa (Network
communication)
Drugi znak kodu 0, 1, 2, 3
typ kodu usterki
0 - kod błędu zdefiniowany
przez ISO/SAE
1 - kod błędu dla danego
producenta
2 - kod błędu zdefiniowany
przez ISO/SAE
3 - kod błędu zdefiniowany
przez ISO/SAE
Trzeci znak kodu 1-8
podsystem
1 - Układ dolotowy i paliwowy
2 - Układ dolotowy i paliwowy obwód wtryskiwaczy
3 - Układ zapłonowy
4 - Zewnętrzne układy kontroli
emisji
5 - Systemy kontroli prędkości i
biegu jałowego
6 - Obwody wyjściowe
komputera
7,8 - Przeniesienie napędu
P0267 odczytywać należy w następujący sposób:
P - silnik i układ przeniesienia napędu,
0 - kod usterki ogólny, niezależny od producenta,
2 - skład mieszanki palnej (masa powietrza i paliwa).
67 - (czwarty i piąty znak: szczegółowe określenie rodzaju usterki lub uszkodzonego elementu) - za mała
dawka paliwa wtryskiwanego do trzeciego cylindra
Systemy OBDII rozróżniają 2 typy usterek:
Typ A (usterki poważne)
o Usterki związane z emisją spalin
o Zapalają kontrolkę MIL po jednokrotnym wystąpieniu usterki podczas cyklu jazdy
o Zapamiętują „zamrożoną ramkę” i kod błędu.
Typ B (usterki mniej poważne)
o Usterki związane z emisją spalin
o Zapamiętują usterkę oczekującą po wystąpieniu usterki podczas pojedyńczego cyklu jazdy
o Jeżeli błąd nie wystąpi ponownie mogą usunąć kod usterki oczekującej
o Zapalają kontrolkę MIL, zapamiętują "zamrożoną ramkę" i kod błędu po dwukrotnym
wystąpieniu usterki podczas cyklu jazdy
Aktualizacja: 2012-09-09
Strona 8
System OBD
2.3
Dane zawarte w ramce zamrożonej
System diagnostyczny zapisuje kod rodzaju usterki, oraz warunki pracy silnika w chwili wykrycia usterki.
Warunki te zapamiętywane są w postaci tzw. ramki zamrożonej, zawierającej informacje o wartościach
określonych parametrów silnika.
Dane te to:
obliczone obciążenie silnika (moment obrotowy);
prędkość obrotowa silnika;
wartości współczynników korekcji czasów otwarcia wtryskiwaczy (korekcja składu mieszanki);
ciśnienie paliwa;
prędkość pojazdu;
temperatura cieczy chłodzącej silnik;
ciśnienie w kolektorze dolotowym;
wartości układu regulacji składu mieszanki (sondy lambda);
kod usterki, której wykrycie spowodowało zapamiętanie ramki zamrożonej.
Do grupy parametrów dodatkowych należą:
kody usterek systemu OBD;
stan pracy układu regulacji składu mieszanki (sterowanie składem mieszanki w układzie otwartym
lub regulacja w pętli zamkniętej z sygnałem z działającego czujnika tlenu);
kąt wyprzedzenia zapłonu, temperatura powietrza zasysanego przez silnik;
natężenie przepływu strumienia zasysanego powietrza;
sygnał z czujnika położenia przepustnicy;
stan pracy układu rozcieńczania spalin dodatkowym powietrzem (aktywny/nieaktywny).
2.4
Wykaz kodów błędów OBD
Kod
błędu
B0100
Opis
w języku polskim
Poduszka powietrzna kierowcy
B0101
Poduszka powietrzna kierowcy
B0102
B0103
B0105
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
B0106
Poduszka powietrzna pasażera
B0107
B0108
Poduszka powietrzna pasażera
Poduszka powietrzna pasażera
Boczna poduszka powietrzna
kierowcy
Boczna poduszka powietrzna
kierowcy
B0110
B0111
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
Strona 9
System OBD
Kod
błędu
B0112
B0113
B0115
B0116
B0117
B0118
B0120
B0121
B0122
B0123
B0125
B0126
B0127
B0128
B0130
B0131
B0132
B0133
B0135
B0136
B0137
Opis
w języku polskim
Boczna poduszka powietrzna
kierowcy
Boczna poduszka powietrzna
kierowcy
Boczna poduszka powietrzna
pasażera
Boczna poduszka powietrzna
pasażera
Boczna poduszka powietrzna
pasażera
Boczna poduszka powietrzna
pasażera
Obwód kontrolny przełącznika
pasa bezpieczeństwa #1
Obwód kontrolny przełącznika
pasa bezpieczeństwa #1
Obwód kontrolny przełącznika
pasa bezpieczeństwa #1
Obwód kontrolny przełącznika
pasa bezpieczeństwa #1
Obwód kontrolny przełącznika
pasa bezpieczeństwa #2
Obwód kontrolny przełącznika
pasa bezpieczeństwa #2
Obwód kontrolny przełącznika
pasa bezpieczeństwa #2
Obwód kontrolny przełącznika
pasa bezpieczeństwa #2
Obwód powrotu pasa
bezpieczeństwa #1
Obwód powrotu pasa
bezpieczeństwa #1
Obwód powrotu pasa
bezpieczeństwa #1
Obwód powrotu pasa
bezpieczeństwa #1
Obwód powrotu pasa
bezpieczeństwa #2
Obwód powrotu pasa
bezpieczeństwa #2
Obwód powrotu pasa
bezpieczeństwa #2
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
Strona 10
System OBD
Kod
błędu
B0310
Opis
w języku polskim
Obwód powrotu pasa
bezpieczeństwa #2
Obwód wentylatora chłodzącego
#1
Obwód wentylatora chłodzącego
#1
Obwód wentylatora chłodzącego
#1
Obwód wentylatora chłodzącego
#1
Obwód wentylatora chłodzącego
#2
Obwód wentylatora chłodzącego
#2
Obwód wentylatora chłodzącego
#2
Obwód wentylatora chłodzącego
#2
Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C)
B0311
Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C)
B0312
B0313
Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C)
Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C)
Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji
(A/C)
Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji
(A/C)
Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji
(A/C)
Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji
(A/C)
Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji
(A/C)
Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji
(A/C)
Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji
(A/C)
Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji
(A/C)
Sygnał wzorcowy ciśnienia
klimatyzacji (A/C)
Sygnał wzorcowy ciśnienia
B0138
B0300
B0301
B0302
B0303
B0305
B0306
B0307
B0308
B0315
B0316
B0317
B0318
B0320
B0321
B0322
B0323
B0325
B0326
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
Strona 11
System OBD
Kod
błędu
B0345
Opis
w języku polskim
klimatyzacji (A/C)
Sygnał wzorcowy ciśnienia
klimatyzacji (A/C)
Sygnał wzorcowy ciśnienia
klimatyzacji (A/C)
Czujnik temp. powietrza
zewnętrznego
Czujnik temp. powietrza
zewnętrznego
Czujnik temp. powietrza
zewnętrznego
Czujnik temp. powietrza
zewnętrznego
Czujnik #1 temp. powietrza
wewnętrznego
Czujnik #1 temp. powietrza
wewnętrznego
Czujnik #1 temp. powietrza
wewnętrznego
Czujnik #1 temp. powietrza
wewnętrznego
Czujnik #2 temp. powietrza
wewnętrznego
Czujnik #2 temp. powietrza
wewnętrznego
Czujnik #2 temp. powietrza
wewnętrznego
Czujnik #2 temp. powietrza
wewnętrznego
Czujnik #1 ładowania słonecznego
B0346
Czujnik #1 ładowania słonecznego
B0347
B0348
B0350
Czujnik #1 ładowania słonecznego
Czujnik #1 ładowania słonecznego
Czujnik #2 ładowania słonecznego
B0351
Czujnik #2 ładowania słonecznego
B0352
B0353
Czujnik #2 ładowania słonecznego
Czujnik #2 ładowania słonecznego
Silnik dmuchawy #1, obwód
prędkości
Silnik dmuchawy #1, obwód
B0327
B0328
B0330
B0331
B0332
B0333
B0335
B0336
B0337
B0338
B0340
B0341
B0342
B0343
B0355
B0356
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
Strona 12
System OBD
Kod
błędu
B0365
Opis
w języku polskim
prędkości
Silnik dmuchawy #1, obwód
prędkości
Silnik dmuchawy #1, obwód
prędkości
Silnik dmuchawy #1, obwód
zasilania
Silnik dmuchawy #1, obwód
zasilania
Silnik dmuchawy #1, obwód
zasilania
Silnik dmuchawy #1, obwód
zasilania
Silnik dmuchawy #1, obwód masy
B0366
Silnik dmuchawy #1, obwód masy
B0367
B0368
Silnik dmuchawy #1, obwód masy
Silnik dmuchawy #1, obwód masy
Czujnik temp. po wysokiej stronie
klimatyzacji (A/C)
Czujnik temp. po wysokiej stronie
klimatyzacji (A/C)
Czujnik temp. po wysokiej stronie
klimatyzacji (A/C)
Czujnik temp. po wysokiej stronie
klimatyzacji (A/C)
Czujnik temp. wlotu parownika
klimatyzacji (A/C)
Czujnik temp. wlotu parownika
klimatyzacji (A/C)
Czujnik temp. wlotu parownika
klimatyzacji (A/C)
Czujnik temp. wlotu parownika
klimatyzacji (A/C)
B0357
B0358
B0360
B0361
B0362
B0363
B0370
B0371
B0372
B0373
B0375
B0376
B0377
B0378
B0380
Klimatyzacja (A/C)
B0381
Klimatyzacja (A/C)
B0400
B0401
Kontrola przepływu powietrza #1 odszraniacz
Kontrola przepływu powietrza #1 odszraniacz
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
podciśnienie czynnika
chłodzącego
nadciśnienie czynnika
chłodzącego
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
Strona 13
System OBD
Kod
błędu
B0402
B0403
B0405
B0406
B0407
B0408
B0410
B0411
B0412
B0413
B0415
B0416
B0417
B0418
B0420
B0421
B0422
B0423
B0425
B0426
B0427
Opis
w języku polskim
Kontrola przepływu powietrza #1 odszraniacz
Kontrola przepływu powietrza #1 odszraniacz
Kontrola przepływu powietrza #2 podgrzewacz
Kontrola przepływu powietrza #2
Kontrola przepływu powietrza #2 podgrzewacz
Kontrola przepływu powietrza #2 podgrzewacz
Kontrola przepływu powietrza #3 (blend)
Kontrola przepływu powietrza #3 (blend)
Kontrola przepływu powietrza #3 (blend)
Kontrola przepływu powietrza #3 (blend)
Kontrola przepływu odpowietrznik powietrza #4
Kontrola przepływu powietrza #4 odpowietrznik
Kontrola przepływu powietrza #4 odpowietrznik
Kontrola przepływu powietrza #4 odpowietrznik
Kontrola przepływu powietrza #5 A/C
Kontrola przepływu powietrza #5 A/C
Kontrola przepływu powietrza #5 A/C
Kontrola przepływu powietrza #5 A/C
Kontrola przepływu powietrza #6 recyrkulacja
Kontrola przepływu powietrza #6 recyrkulacja
Kontrola przepływu powietrza #6 recyrkulacja
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niskie wejście
wysokie wejście
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
Strona 14
System OBD
Kod
błędu
B0430
Opis
w języku polskim
Kontrola przepływu powietrza #6 recyrkulacja
Obwód odszraniania tylnej szyby
B0431
Obwód odszraniania tylnej szyby
B0432
B0433
B0500
Obwód odszraniania tylnej szyby
Obwód odszraniania tylnej szyby
Obwód ustawienia klimatyzacji
(A/C)
Obwód ustawienia klimatyzacji
(A/C)
Obwód ustawienia klimatyzacji
(A/C)
Obwód ustawienia klimatyzacji
(A/C)
Obwód sprzężenia zwrotnego
sterowania głowicy #1
Obwód sprzężenia zwrotnego
sterowania głowicy #1
Obwód sprzężenia zwrotnego
sterowania głowicy #1
Obwód sprzężenia zwrotnego
sterowania głowicy #1
Obwód sprzężenia zwrotnego
sterowania głowicy #2
Obwód sprzężenia zwrotnego
sterowania głowicy #2
Obwód sprzężenia zwrotnego
sterowania głowicy #2
Obwód sprzężenia zwrotnego
sterowania głowicy #2
Kierunkowskaz prawy
B0501
Kierunkowskaz prawy
B0502
B0503
B0505
Kierunkowskaz prawy
Kierunkowskaz prawy
Kierunkowskaz lewy
B0506
Kierunkowskaz lewy
B0507
B0508
B0510
Kierunkowskaz lewy
Kierunkowskaz lewy
Wskaźniki świateł przednich
B0428
B0435
B0436
B0437
B0438
B0440
B0441
B0442
B0443
B0445
B0446
B0447
B0448
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
Strona 15
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B0511
Wskaźniki świateł przednich
B0512
B0513
B0515
Wskaźniki świateł przednich
Wskaźniki świateł przednich
Obwód prędkościomierza
B0516
Obwód prędkościomierza
B0517
B0518
B0520
Obwód prędkościomierza
Obwód prędkościomierza
Obwód obrotomierza
B0521
Obwód obrotomierza
B0522
B0523
B0525
Obwód obrotomierza
Obwód obrotomierza
Obwód wskaźnika temperatury
B0526
Obwód wskaźnika temperatury
B0527
B0528
B0530
Obwód wskaźnika temperatury
Obwód wskaźnika temperatury
Wskaźnik poziomu paliwa
B0531
Wskaźnik poziomu paliwa
B0532
B0533
B0535
Wskaźnik poziomu paliwa
Wskaźnik poziomu paliwa
Obwód turbodoładowania
B0536
Obwód turbodoładowania
B0537
B0538
B0545
Obwód turbodoładowania
Obwód turbodoładowania
Wskaźnik mocowania pasa
bezpieczeństwa
Wskaźnik mocowania pasa
bezpieczeństwa
Wskaźnik mocowania pasa
bezpieczeństwa
Wskaźnik mocowania pasa
bezpieczeństwa
Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1
B0546
Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1
B0547
B0548
Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1
Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1
B0540
B0541
B0542
B0543
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
Strona 16
System OBD
Kod
błędu
B0550
Opis
w języku polskim
Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2
B0551
Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2
B0552
B0553
B0555
Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2
Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2
Wskaźnik hamulca
B0556
Wskaźnik hamulca
B0557
B0558
B0565
Wskaźnik hamulca
Wskaźnik hamulca
Lampka kontrolna poduszki
powietrznej #1
Lampka kontrolna poduszki
powietrznej #1
Lampka kontrolna poduszki
powietrznej #1
Lampka kontrolna poduszki
powietrznej #1
Obwód zabezpieczenia informacji
B0566
Obwód zabezpieczenia informacji
B0567
B0568
B0600
B0601
B0602
B0603
B0604
B0605
B0606
B0607
B0608
B0800
Obwód zabezpieczenia informacji
Obwód zabezpieczenia informacji
Błąd konfiguracji opcji
Zerowanie /reset/ KAM
Układ nadzorujący COP
Pamięć EEPROM
Pamięć EEPROM
Pamięć EEPROM
Uszkodzenie pamięci RAM
Błąd wewnętrzny
Błąd inicjalizacji
Obwód zasilania urządzenia #1
B0801
Obwód zasilania urządzenia #1
B0802
B0803
B0805
Obwód zasilania urządzenia #1
Obwód zasilania urządzenia #1
Obwód zasilania urządzenia #2
B0806
Obwód zasilania urządzenia #2
B0807
Obwód zasilania urządzenia #2
B0560
B0561
B0562
B0563
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
błąd zapisu
błąd kalibracji
błąd sumy kontrolnej
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
Strona 17
System OBD
Kod
błędu
B0808
B0810
Opis
w języku polskim
Obwód zasilania urządzenia #2
Obwód zasilania urządzenia #3
B0811
Obwód zasilania urządzenia #3
B0812
B0813
B0815
Obwód zasilania urządzenia #3
Obwód zasilania urządzenia #3
Obwód masy urządzenia #1
B0816
Obwód masy urządzenia #1
B0817
B0818
B0820
Obwód masy urządzenia #1
Obwód masy urządzenia #1
Obwód masy urządzenia #2
B0821
Obwód masy urządzenia #2
B0822
B0823
B0825
Obwód masy urządzenia #2
Obwód masy urządzenia #2
Obwód masy urządzenia #3
B0826
Obwód masy urządzenia #3
B0827
B0828
B0830
Obwód masy urządzenia #3
Obwód masy urządzenia #3
Obwód zapłonu #0
B0831
Obwód zapłonu #0
B0832
B0833
B0835
Obwód zapłonu #0
Obwód zapłonu #0
Obwód zapłonu #1
B0836
Obwód zapłonu #1
B0837
B0838
B0840
Obwód zapłonu #1
Obwód zapłonu #1
Obwód zapłonu #3
B0841
Obwód zapłonu #3
B0842
B0843
B0845
Obwód zapłonu #3
Obwód zapłonu #3
Obwód napięcia odniesienia 5V
B0846
Obwód napięcia odniesienia 5V
B0847
B0848
Obwód napięcia odniesienia 5V
Obwód napięcia odniesienia 5V
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wyjściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
Strona 18
System OBD
Kod
błędu
B0850
Opis
w języku polskim
Obwód akumulatora (czystego)
B0851
Obwód akumulatora (czystego)
B0852
B0853
Obwód akumulatora (czystego)
Obwód akumulatora (czystego)
Obwód akumulatora
(zanieczyszczonego)
Obwód akumulatora
(zanieczyszczonego)
Obwód akumulatora
(zanieczyszczonego)
Obwód akumulatora
(zanieczyszczonego)
Napięcie systemu
Napięcie systemu
B0855
B0856
B0857
B0858
B0859
B0860
B1200
B1201
B1202
B1203
B1204
B1205
B1206
B1207
B1208
B1209
B1210
B1211
B1212
B1213
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
sygnał zbyt niski
sygnał zbyt wysoki
Climate Control Pushbutton
Circuit Failure
Fuel Sender Circuit Failure
Fuel Sender Circuit Open
Fuel Sender Circuit Short To
Battery
Fuel Sender Circuit Short To
Ground
EIC Switch-1 Assembly Circuit
Failure
EIC Switch-1 Assembly Circuit
Open
EIC Switch-1 Assembly Circuit
Short To Battery
EIC Switch-1 Assembly Circuit
Short To Ground
EIC Switch-2 Assembly Circuit
Failure
EIC Switch-2 Assembly Circuit
Open
EIC Switch-2 Assembly Circuit
Short To Battery
EIC Switch-2 Assembly Circuit
Short To Ground
Anti-Theft Number of
Programmed Keys Is Below
Minimum
Strona 19
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1214
B1215
B1216
B1217
B1218
B1219
B1220
B1222
B1223
B1224
B1225
B1226
B1227
B1228
B1229
B1231
B1232
B1233
B1234
B1235
B1236
B1237
B1238
B1239
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Running Board Lamp Circuit
Failure
Running Board Lamp Circuit
Short to Battery
Emergency & Road Side
Assistance Switch Circuit Short
to Ground
Horn Relay Coil Circuit Failure
Horn Relay Coil Circuit Short to
Vbatt
Fuel Tank Pressure Sensor
Circuit Failure
Fuel Tank Pressure Sensor
Circuit Open
Fuel Temperature Sensor #1
Circuit Failure
Fuel Temperature Sensor #1
Circuit Open
Fuel Temperature Sensor #1
Circuit Short to Battery
Fuel Temperature Sensor #1
Circuit Short to Ground
Fuel Temperature Sensor #2
Circuit Failure
Fuel Temperature Sensor #2
Circuit Open
Fuel Temperature Sensor #2
Circuit Short to Battery
Fuel Temperature Sensor #2
Circuit Short to Ground
Longitudinal Acceleration
Threshold Exceeded
See Manufacturer
Glass Break Sensor Failure
Mirror Switch Invalid Code
Window Feedback Failure
Window Feedback Loss of
Signal
Window Feedback Out of
Range
Over Temperature Fault
Air Flow Blend Door Driver
Typ
kodu błędu
Strona 20
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1240
B1241
B1242
B1243
B1244
B1245
B1246
B1247
B1248
B1249
B1250
B1251
B1252
B1253
B1254
B1255
B1256
B1257
B1258
B1259
B1260
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Circuit Failure
Wiper Washer Rear Pump Relay
Circuit Failure
Wiper Washer Rear Pump Relay
Circuit Short to Battery
Air Flow Recirculation Door
Driver Circuit Failure
Express Window Down Switch
Circuit Short to Battery
Wiper Rear Motor Run Relay
Circuit Failure
Wiper Rear Motor Run Relay
Circuit Short to Battery
Dim Panel Potentiometer
Switch Circuit Failure
Panel Dim Switch Circuit Open
Passenger's Seatback Autoglide
Rearward Switch Circuit Short
to Ground
Blend Door Failure
Air Temperature Internal
Sensor Circuit Failure
Air Temperature Internal
Sensor Circuit Open
Air Temperature Internal
Sensor Circuit Short To Battery
Air Temperature Internal
Sensor Circuit Short To Ground
Air Temperature External
Sensor Circuit Failure
Air Temperature External
Sensor Circuit Open
Air Temperature External
Sensor Circuit Short To Battery
Air Temperature External
Sensor Circuit Short To Ground
Solar Radiation Sensor Circuit
Failure
Solar Radiation Sensor Circuit
Open
Solar Radiation Sensor Circuit
Short To Battery
Typ
kodu błędu
Strona 21
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1261
B1262
B1263
B1264
B1265
B1266
B1267
B1268
B1269
B1270
B1271
B1272
B1273
B1274
B1275
B1276
B1277
B1278
B1279
B1280
B1281
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Solar Radiation Sensor Circuit
Short To Ground
Servo Motor Defrost Circuit
Failure
Servo Motor Vent Circuit
Failure
Servo Motor Foot Circuit
Failure
Servo Motor Coolair Bypass
Circuit Failure
Servo Motor Airintake Left
Circuit Failure
Servo Motor Airintake Right
Circuit Failure
Servo Motor Potentiometer
Defrost Circuit Failure
Servo Motor Potentiometer
Defrost Circuit Open
Servo Motor Potentiometer
Defrost Circuit Short To Battery
Servo Motor Potentiometer
Defrost Circuit Short To Ground
Servo Motor Potentiometer
Vent Circuit Failure
Servo Motor Potentiometer
Vent Circuit Open
Servo Motor Potentiometer
Vent Circuit Short To Battery
Servo Motor Potentiometer
Vent Circuit Short To Ground
Servo Motor Potentiometer
Foot Circuit Failure
Servo Motor Potentiometer
Foot Circuit Open
Servo Motor Potentiometer
Foot Circuit Short To Battery
Servo Motor Potentiometer
Foot Circuit Short To Ground
Servo Motor Potentiometer
Coolair Circuit Failure
Servo Motor Potentiometer
Coolair Circuit Open
Typ
kodu błędu
Strona 22
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1282
B1283
B1284
B1285
B1286
B1287
B1288
B1289
B1290
B1291
B1292
B1293
B1294
B1295
B1296
B1297
B1298
B1299
B1300
B1301
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Servo Motor Potentiometer
Coolair Circuit Short To Battery
Servo Motor Potentiometer
Coolair Circuit Short To Ground
Servo Motor Potentiometer
Airintake Left Circuit Failure
Servo Motor Potentiometer
Airintake Left Circuit Open
Servo Motor Potentiometer
Airintake Left Circuit Short To
Battery
Servo Motor Potentiometer
Airintake Left Circuit Short To
Ground
Servo Motor Potentiometer
Airintake Right Circuit Failure
Servo Motor Potentiometer
Airintake Right Circuit Open
Servo Motor Potentiometer
Airintake Right Circuit Short To
Battery
Servo Motor Potentiometer
Airintake Right Circuit Short To
Ground
Battery Power Relay Circuit
Failure
Battery Power Relay Circuit
Open
Battery Power Relay Circuit
Short To Battery
Battery Power Relay Circuit
Short To Ground
Power Supply Sensor Circuit
Failure
Power Supply Sensor Circuit
Open
Power Supply Sensor Circuit
Short To Battery
Power Supply Sensor Circuit
Short To Ground
Power Door Lock Circuit Failure
Power Door Lock Circuit Open
Typ
kodu błędu
Strona 23
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1302
B1303
B1304
B1305
B1306
B1307
B1308
B1309
B1310
B1311
B1312
B1313
B1314
B1315
B1316
B1317
B1318
B1319
B1320
B1321
B1322
B1323
B1324
B1325
B1326
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Accessory Delay Relay Coil
Circuit Failure
Accessory Delay Relay Coil
Circuit Open
Accessory Delay Relay Coil
Circuit Short To Battery
Accessory Delay Relay Coil
Circuit Short To Ground
Oil Level Switch Circuit Open
Oil Level Switch Circuit Short To
Battery
Oil Level Switch Circuit Short To
Ground
Power Door Lock Circuit Short
To Ground
Power Door Unlock Circuit
Failure
Power Door Unlock Circuit
Open
Lamp Headlamp Input Circuit
Short To Battery
Battery Saver Relay Coil Circuit
Failure
Battery Saver Relay Coil Circuit
Open
Battery Saver Relay Coil Circuit
Short To Battery
Battery Saver Relay Coil Circuit
Short To Ground
Battery Voltage High
Battery Voltage Low
Driver Door Ajar Circuit Failure
Driver Door Ajar Circuit Open
Driver Door Ajar Circuit Short
To Battery
Driver Door Ajar Circuit Short
To Ground
Door Ajar Lamp Circuit Failure
Door Ajar Lamp Circuit Open
Door Ajar Lamp Circuit Short To
Battery
Door Ajar Lamp Circuit Short To
Typ
kodu błędu
Strona 24
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1327
B1328
B1329
B1330
B1331
B1332
B1333
B1334
B1335
B1336
B1337
B1338
B1339
B1340
B1341
B1342
B1343
B1344
B1345
B1346
B1347
B1348
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Ground
Passenger Door Ajar Circuit
Failure
Passenger Door Ajar Circuit
Open
Passenger Door Ajar Circuit
Short To Battery
Passenger Door Ajar Circuit
Short To Ground
Decklid Ajar Rear Door Circuit
Failure
Decklid Ajar Rear Door Circuit
Open
Decklid Ajar Rear Door Circuit
Short To Battery
Decklid Ajar Rear Door Circuit
Short To Ground
Door Ajar RR Circuit Failure
Door Ajar RR Circuit Open
Door Ajar RR Circuit Short To
Battery
Door Ajar RR Circuit Short To
Ground
Chime Input Request Circuit
Short To Battery
Chime Input Request Circuit
Short To Ground
Power Door Unlock Circuit
Short To Ground
ECU Is Defective
Heated Backlite Input Circuit
Failure
Heated Backlite Input Circuit
Open
Heated Backlite Input Circuit
Short To Ground
Heated Backlite Input Circuit
Short To Battery
Heated Backlite Relay Circuit
Failure
Heated Backlite Relay Circuit
Open
Typ
kodu błędu
Strona 25
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1349
B1350
B1351
B1352
B1353
B1354
B1355
B1356
B1357
B1358
B1359
B1360
B1361
B1362
B1363
B1364
B1365
B1366
B1367
B1368
B1369
B1370
B1371
B1372
B1373
B1374
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Heated Backlite Relay Short To
Battery
Heated Backlite Relay Short To
Ground
Ignition Key-In Circuit Short To
Battery
Ignition Key-In Circuit Failure
Ignition Key-In Circuit Open
Ignition Key-In Circuit Short To
Ground
Ignition Run Circuit Failure
Ignition Run Circuit Open
Ignition Run Circuit Short To
Battery
Ignition Run Circuit Short To
Ground
Ignition Run/Acc Circuit Failure
Ignition Run/Acc Circuit Open
Ignition Run/Acc Circuit Short
To Battery
Ignition Run/Acc Circuit Short
To Ground
Ignition Start Circuit Failure
Ignition Start Circuit Open
Ignition Start Circuit Short To
Battery
Ignition Start Circuit Short To
Ground
Ignition Tach Circuit Failure
Ignition Tach Circuit Open
Ignition Tach Circuit Short To
Battery
Ignition Tach Circuit Short To
Ground
Illuminated Entry Relay Circuit
Failure
Illuminated Entry Relay Circuit
Open
Illuminated Entry Relay Short
To Battery
Illuminated Entry Relay Short
To Ground
Typ
kodu błędu
Strona 26
System OBD
Kod
błędu
B1375
Opis
w języku polskim
B1376
B1377
B1378
B1379
B1380
B1381
B1382
B1383
B1384
B1385
B1386
B1387
B1388
B1389
B1390
B1391
B1392
B1393
B1394
B1395
B1396
B1397
B1398
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Oil Change Lamp Circuit Open
Oil Change Lamp Circuit Short
To Battery
Oil Change Lamp Circuit Failure
Oil Change Lamp Circuit Short
To Ground
Oil Change Reset Button Circuit
Short To Ground
Oil Change Reset Button Circuit
Failure
Oil Change Reset Button Circuit
Open
Oil Change Reset Button Circuit
Short To Battery
Oil Level Lamp Circuit Short To
Battery
Oil Level Lamp Circuit Failure
Oil Level Lamp Circuit Open
Oil Level Lamp Circuit Short To
Ground
Oil Temperature Sensor Circuit
Open
Oil Temperature Sensor Circuit
Short To Battery
Oil Temperature Sensor Circuit
Failure
Oil Temperature Sensor Circuit
Short To Ground
Oil Level Switch Circuit Failure
Power Door Memory Lock
Relay Circuit Failure
Power Door Memory Lock
Relay Circuit Open
Power Door Memory Lock
Relay Circuit Short To Battery
Power Door Memory Lock
Relay Circuit Short To Ground
Power Door Lock Circuit Short
To Battery
Power Door Unlock Circuit
Short To Battery
Driver Power Window One
Typ
kodu błędu
Strona 27
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1399
B1400
B1401
B1402
B1403
B1404
B1405
B1406
B1407
B1408
B1409
B1410
B1411
B1412
B1413
B1414
B1415
B1416
B1417
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Touch Window Relay Circuit
Failure
Driver Power Window One
Touch Window Relay Circuit
Open
Driver Power Window One
Touch Window Relay Circuit
Short To Battery
Driver Power Window One
Touch Window Relay Circuit
Short To Ground
Driver Power Window Down
Switch Circuit Failure
Driver Power Window Up
Switch Circuit Failure
Driver Power Window Down
Circuit Open
Driver Power Window Down
Circuit Short To Battery
Driver Power Window Down
Circuit Short To Ground
Driver Power Window Up
Circuit Open
Driver Power Window Up
Circuit Short To Battery
Driver Power Window Up
Circuit Short To Ground
Driver Power Window Motor
Circuit Failure
Driver Power Window Motor
Circuit Open
Driver Power Window Motor
Circuit Short To Battery
Driver Power Window Motor
Circuit Short To Ground
Power Window LR Motor
Circuit Failure
Power Window LR Motor
Circuit Open
Power Window LR Motor
Circuit Short To Battery
Power Window LR Motor
Typ
kodu błędu
Strona 28
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1418
B1419
B1420
B1421
B1422
B1423
B1424
B1425
B1426
B1427
B1428
B1429
B1430
B1431
B1432
B1433
B1434
B1435
B1436
B1437
B1438
B1439
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Circuit Short To Ground
Passenger Power Window
Motor Circuit Failure
Passenger Power Window
Motor Circuit Open
Passenger Power Window
Motor Circuit Short To Battery
Passenger Power Window
Motor Circuit Short To Ground
Power Window RR Motor
Circuit Failure
Power Window RR Motor
Circuit Open
Power Window RR Motor
Circuit Short To Battery
Power Window RR Motor
Circuit Short To Ground
Lamp Seat Belt Circuit Short To
Battery
Lamp Seat Belt Circuit Open
Lamp Seat Belt Circuit Failure
Lamp Seat Belt Circuit Short To
Ground
Seat Belt Switch Circuit Short To
Ground
Wiper Brake/Run Relay Circuit
Failure
Wiper Brake/Run Relay Circuit
Short To Battery
Wiper Brake/Run Relay Circuit
Short To Ground
Wiper Hi/Low Speed Relay Coil
Circuit Failure
Wiper Hi/Low Speed Relay Coil
Circuit Open
Wiper Hi/Low Speed Relay Coil
Circuit Short To Battery
Wiper Hi/Low Speed Relay Coil
Circuit Short To Ground
Wiper Mode Select Switch
Circuit Failure
Wiper Mode Select Switch
Typ
kodu błędu
Strona 29
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1440
B1441
B1442
B1443
B1444
B1445
B1446
B1447
B1448
B1449
B1450
B1451
B1452
B1453
B1454
B1455
B1456
B1457
B1458
B1459
B1460
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Circuit Open
Wiper Mode Select Switch
Circuit Short To Battery
Wiper Mode Select Switch
Circuit Short To Ground
Door Handle Switch Circuit
Failure
Door Handle Switch Circuit
Open
Door Handle Switch Circuit
Short To Battery
Door Handle Switch Circuit
Short To Ground
Wiper Park Sense Circuit Failure
Wiper Park Sense Circuit Open
Wiper Park Sense Circuit Short
To Battery
Wiper Park Sense Circuit Short
To Ground
Wiper Wash/Delay Switch
Circuit Failure
Wiper Wash/Delay Switch
Circuit Open
Wiper Wash/Delay Switch
Circuit Short To Battery
Wiper Wash/Delay Switch
Circuit Short To Ground
Wiper Washer Fluid Lamp
Circuit Failure
Wiper Washer Fluid
Lamp Circuit Open
Wiper Washer Fluid Lamp
Circuit Short To Battery
Wiper Washer Fluid Lamp
Circuit Short To Ground
Wiper Washer Pump Motor
Relay Circuit Failure
Wiper Washer Pump Motor
Relay Coil Circuit Open
Wiper Washer Pump Motor
Relay Coil Circuit Short To
Battery
Typ
kodu błędu
Strona 30
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1461
B1462
B1463
B1464
B1465
B1466
B1467
B1468
B1469
B1470
B1471
B1472
B1473
B1474
B1475
B1476
B1477
B1478
B1479
B1480
B1481
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Wiper Washer Pump Motor
Relay Coil Circuit Short To
Ground
Seat Belt Switch Circuit Failure
Seat Belt Switch Circuit Open
Seat Belt Switch Circuit Short To
Battery
Wiper Brake/Run Relay Circuit
Open
Wiper Hi/Low Speed Not
Switching
Wiper Hi/Low Speed Circuit
Motor Short To Battery
Chime Input Request Circuit
Failure
Chime Input Request Circuit
Open
Lamp Headlamp Input Circuit
Failure
Lamp Headlamp Input Circuit
Open
Lamp Headlamp Input Circuit
Short To Ground
Wiper Low Speed Circuit Motor
Failure
Battery Saver Power Relay
Circuit Short To Battery
Accessory Delay Relay Contact
Short To Battery
Wiper High Speed Circuit
Motor Failure
Wiper Hi/Low Circuit Motor
Short To Ground
Power Window One Touch
Up/Down Activated
Simultaneously
Wiper Washer Fluid Level
Sensor Circuit Failure
Wiper Washer Fluid Level
Sensor Circuit Open
Wiper Washer Fluid
Level Sensor Circuit Short To
Typ
kodu błędu
Strona 31
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1482
B1483
B1484
B1485
B1486
B1487
B1488
B1489
B1490
B1491
B1492
B1493
B1494
B1495
B1496
B1497
B1498
B1499
B1500
B1501
B1502
B1503
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Battery
Wiper Washer Fluid Level
Sensor Circuit Short To Ground
Brake Pedal Input Circuit Failure
Brake Pedal Input Open Circuit
Brake Pedal Input Circuit
Battery Short
Brake Pedal Input Circuit
Ground Short
Door Handle Right Front Circuit
Failure
Door Handle Right Front Circuit
Open
Door Handle Right Front Short
To Battery
Door Handle Right Front Short
To Ground
Ignition Cylinder Sensor Circuit
Failure
Ignition Cylinder Sensor Open
Circuit
Ignition Cylinder Sensor Battery
Short
Ignition Cylinder Sensor
Ground Short
Decklid Punch-Out Sensor
Circuit Failure
Decklid Punch-Out Sensor
Open Circuit
Decklid Punch-Out Sensor
Battery Short
Decklid Punch-Out Sensor
Ground Short
Lamp Turn Signal Left Circuit
Failure
Lamp Turn Signal Left Circuit
Open
Lamp Turn Signal Left Circuit
Short To Battery
Lamp Turn Signal Left Circuit
Short To Ground
Lamp Turn Signal Right Circuit
Typ
kodu błędu
Strona 32
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1504
B1505
B1506
B1507
B1508
B1509
B1510
B1511
B1512
B1513
B1514
B1515
B1516
B1517
B1518
B1519
B1520
B1521
B1522
B1523
B1524
B1525
B1526
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Failure
Lamp Turn Signal Right Circuit
Open
Lamp Turn Signal Right Circuit
Short To Battery
Lamp Turn Signal Right Circuit
Short To Ground
Flash To Pass Switch Circuit
Failure
Flash To Pass Switch Circuit
Open
Flash To Pass Switch Circuit
Short To Battery
Flash To Pass Switch
Circuit Short To Ground
Driver Door Handle Circuit
Failure
Driver Door Handle Circuit
Open
Driver Door Handle Circuit
Short To Battery
Driver Door Handle Circuit
Short To Ground
Seat Driver Occupied Switch
Circuit Failure
Seat Driver Occupied Switch
Circuit Open
Seat Driver Occupied Switch
Circuit Short To Battery
Seat Driver Occupied Switch
Circuit Short To Ground
Hood Switch Circuit Failure
Hood Switch Circuit Open
Hood Switch Circuit Short To
Battery
Hood Switch Circuit Short To
Ground
Keyless Entry Circuit Failure
Keyless Entry Circuit Open
Keyless Entry Circuit Short To
Battery
Keyless Entry Circuit Short To
Typ
kodu błędu
Strona 33
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1527
B1528
B1529
B1530
B1531
B1532
B1533
B1534
B1535
B1536
B1537
B1538
B1539
B1540
B1541
B1542
B1543
B1544
B1545
B1546
B1547
B1548
B1549
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Ground
Memory Set Switch Circuit
Failure
Memory Set Switch Circuit
Open
Memory Set Switch Circuit
Short To Battery
Memory Set Switch Circuit
Short To Ground
Memory 1 Switch Circuit Failure
Memory 1 Switch Circuit Open
Memory 1 Switch Circuit Short
To Battery
Memory 1 Switch Circuit Short
To Ground
Memory 2 Switch Circuit Failure
Memory 2 Switch Circuit Open
Memory 2 Switch Circuit Short
To Battery
Memory 2 Switch Circuit Short
To Ground
Mirror Driver Switch Assembly
Circuit Failure
Mirror Driver Switch Assembly
Circuit Open
Mirror Driver Switch Assembly
Circuit Short To Battery
Mirror Driver Switch Assembly
Circuit Short To Ground
Seat Direction Switch Assembly
Circuit Failure
Seat Direction Switch Assembly
Circuit Open
Seat Direction Switch Assembly
Circuit Short To Battery
Seat Direction Switch Assembly
Circuit Short To Ground
Power Window Master Circuit
Failure
Power Window Master Circuit
Open
Power Window Master Circuit
Typ
kodu błędu
Strona 34
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1550
B1551
B1552
B1553
B1554
B1555
B1556
B1557
B1558
B1559
B1560
B1561
B1562
B1563
B1564
B1565
B1566
B1567
B1568
B1569
B1570
B1571
B1572
B1573
B1574
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Short To Battery
Power Window Master Circuit
Short To Ground
Decklid Release Circuit Failure
Decklid Release Circuit Open
Decklid Release Circuit Short To
Battery
Decklid Release Circuit Short To
Ground
Ignition Run/Start Circuit
Failure
Ignition Run/Start Circuit Open
Ignition Run/Start Circuit Short
To Battery
Ignition Run/Start Circuit Short
To Ground
Door Lock Cylinder Circuit
Failure
Door Lock Cylinder Circuit Open
Door Lock Cylinder Circuit Short
To Battery
Door Lock Cylinder Circuit Short
To Ground
Door Ajar Circuit Failure
Door Ajar Circuit Open
Door Ajar Circuit Short To
Battery
Door Ajar Circuit Short To
Ground
Lamp Headlamp High-Beam
Circuit Failure
Lamp Headlamp High-Beam
Circuit Open
Lamp Headlamp High-Beam
Circuit Short To Battery
Lamp Headlamp High-Beam
Circuit Short To Ground
Door Ajar LR Circuit Failure
Door Ajar LR Circuit Open
Door Ajar LR Circuit Short To
Battery
Door Ajar LR Circuit Short To
Typ
kodu błędu
Strona 35
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1575
B1576
B1577
B1578
B1579
B1580
B1581
B1582
B1583
B1584
B1585
B1586
B1587
B1588
B1589
B1590
B1591
B1592
B1593
B1594
B1595
B1596
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Ground
Lamp Park Input Circuit Failure
Lamp Park Input Circuit Open
Lamp Park Input Circuit Short
To Battery
Lamp Park Input Circuit Short
To Ground
Dim Panel Increase Input
Circuit Failure
Dim Panel Increase Input
Circuit Open
Dim Panel Increase Input
Circuit Short To Battery
Dim Panel Increase Input
Circuit Short To Ground
Dim Panel Decrease Input
Circuit Failure
Dim Panel Decrease Input
Circuit Open
Dim Panel Decrease Input
Circuit Short To Battery
Dim Panel Decrease Input
Circuit Short To Ground
Autolamp Delay Increase
Circuit Failure
Autolamp Delay Increase
Circuit Open
Autolamp Delay Increase
Circuit Short To Battery
Autolamp Delay Increase
Circuit Short To Ground
Autolamp Delay Decrease
Circuit Failure
Autolamp Delay Decrease
Circuit Open
Autolamp Delay Decrease
Circuit Short To Battery
Autolamp Delay Decrease
Circuit Short To Ground
Ignition Switch Illegal Input
Code
Service Continuous Codes
Typ
kodu błędu
Strona 36
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1597
B1598
B1599
B1600
B1601
B1602
B1603
B1604
B1605
B1606
B1607
B1608
B1609
B1610
B1611
B1612
B1613
B1614
B1615
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Driver's Seat Seatback
Autoglide Forward Switch
Circuit Short to Ground
Driver's Seat Seatback
Autoglide Rearward Switch
Circuit Short to Ground
Passenger's Seatback Autoglide
Forward Switch Circuit Short to
Ground
PATS Ignition Key Transponder
Signal Is Not Received
PATS Received Incorrect KeyCode From Ignition Key
Transponder
PATS Received Invalid Format
Of Key-Code From Ignition Key
Transponder
Lamp Anti-Theft Indicator
Circuit Failure
Lamp Anti-Theft Indicator
Circuit Open
Lamp Anti-Theft Indicator
Circuit Short To Battery
Lamp Anti-Theft Indicator
Circuit Short To Ground
Illuminated Entry Input Circuit
Failure
Illuminated Entry Input Open
Circuit
Illuminated Entry Input Short
Circuit To Battery
Illuminated Entry Input Short
Circuit To Ground
Wiper Rear Mode Select Switch
Circuit Failure
Wiper Rear Mode Select Switch
Circuit Open
Wiper Rear Mode Select Switch
Circuit Short To Battery
Wiper Rear Mode Select Switch
Circuit Short To Ground
Wiper Rear Disable Switch
Typ
kodu błędu
Strona 37
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1616
B1617
B1618
B1619
B1620
B1621
B1622
B1623
B1624
B1625
B1626
B1627
B1628
B1629
B1630
B1631
B1632
B1633
B1634
B1635
B1636
B1637
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Circuit Failure
Wiper Rear Disable Switch
Circuit Open
Wiper Rear Disable Switch
Circuit Short To Battery
Wiper Rear Disable Switch
Circuit Short To Ground
Wiper Rear Low Limit Input
Circuit Failure
Wiper Rear Low Limit Input
Circuit Open
Wiper Rear Low Limit Input
Circuit Short To Battery
Wiper Rear Low Limit Input
Circuit Short To Ground
Lamp Keypad Output Circuit
Failure
Lamp Keypad Output Open
Circuit
Lamp Keypad Output Short
Circuit To Battery
Lamp Keypad Output Short
Circuit To Ground
PRNDL Reverse Input Circuit
Failure
PRNDL Reverse Input Open
Circuit
PRNDL Reverse Input Short To
Battery
PRNDL Reverse Input Short
Circuit To Ground
Mirror Driver Left Circuit Failure
Mirror Driver Left Circuit Open
Mirror Driver Left Circuit Short
To Battery
Mirror Driver Left Circuit Short
To Ground
Mirror Driver Right Circuit
Failure
Mirror Driver Right Circuit
Open
Mirror Driver Right Circuit
Typ
kodu błędu
Strona 38
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1638
B1639
B1640
B1641
B1642
B1643
B1644
B1645
B1646
B1647
B1648
B1649
B1650
B1651
B1652
B1653
B1654
B1655
B1656
B1657
B1658
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Short To Battery
Mirror Driver Right Short To
Ground
Mirror Passenger Left Circuit
Failure
Mirror Passenger Left Circuit
Open
Mirror Passenger Left Circuit
Short To Battery
Mirror Passenger Left Circuit
Short To Ground
Mirror Passenger Right Circuit
Failure
Mirror Passenger Right Circuit
Open
Mirror Passenger Right Circuit
Short To Battery
Mirror Passenger Right Circuit
Short To Ground
Seat Driver Recline Forward
Circuit Failure
Seat Driver Recline Forward
Circuit Open
Seat Driver Recline Forward
Circuit Short To Battery
Seat Driver Recline Forward
Circuit Short To Ground
Seat Driver Recline Backward
Circuit Failure
Seat Driver Recline Backward
Circuit Open
Seat Driver Recline Backward
Circuit Short To Battery
Seat Driver Recline Backward
Circuit Short To Ground
Seat Driver Rear Up Circuit
Failure
Seat Driver Rear Up Circuit
Open
Seat Driver Rear Up Circuit
Short To Battery
Seat Driver Rear Up Circuit
Typ
kodu błędu
Strona 39
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1659
B1660
B1661
B1662
B1663
B1664
B1665
B1666
B1667
B1668
B1669
B1670
B1671
B1672
B1673
B1674
B1675
B1676
B1677
B1678
B1679
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Short To Ground
Seat Driver Front Up Circuit
Failure
Seat Driver Front Up Circuit
Open
Seat Driver Front Up Circuit
Short To Battery
Seat Driver Front Up Circuit
Short To Ground
Seat Driver Front Up/Down
Motor Stalled
Seat Driver Rear Up/Down
Motor Stalled
Seat Driver Forward/Backward
Motor Stalled
Seat Driver Recline Motor
Stalled
Mirror Driver Up/Down Motor
Stalled
Mirror Driver Right/Left Motor
Stalled
Mirror Passenger Up/Down
Motor Stalled
Mirror Passenger Right/Left
Motor Stalled
Battery Module Voltage Out Of
Range
Seat Driver Occupied Input
Circuit Failure
Seat Driver Occupied Input
Circuit Open
Seat Driver Occupied Input
Circuit Short To Battery
Seat Driver Occupied Input
Circuit Short To Ground
Battery Pack Voltage Out Of
Range
Alarm Panic Input Circuit
Failure
Alarm Panic Input Circuit Open
Alarm Panic Input Circuit Short
To Battery
Typ
kodu błędu
Strona 40
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1680
B1681
B1682
B1683
B1684
B1685
B1686
B1687
B1688
B1689
B1690
B1691
B1692
B1693
B1694
B1695
B1696
B1697
B1698
B1699
B1700
B1701
B1702
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Alarm Panic Input Circuit Short
To Ground
PATS Transceiver Module Signal
Is Not Received
PATS Is Disabled (Check Link
Between PATS And
Transponder)
Mirror Driver/Passenger Switch
Circuit Failure
Mirror Driver/Passenger Switch
Circuit Open
Lamp Dome Input Circuit
Failure
Lamp Dome Input Circuit Open
Lamp Dome Input Circuit Short
To Battery
Lamp Dome Input Circuit Short
To Ground
Autolamp Delay Circuit Failure
Autolamp Delay Circuit Open
Autolamp Delay Circuit Short To
Battery
Autolamp Delay Circuit Short To
Ground
Autolamp On Circuit Failure
Autolamp On Circuit Open
Autolamp On Circuit Short To
Battery
Autolamp On Circuit Short To
Ground
Mirror Driver/Passenger Switch
Circuit Short To Battery
Mirror Driver/Passenger Switch
Circuit Short To Ground
Passenger's Seat Occupied
Switch Circuit Short to Ground
Passenger's Seatbelt Tension
Reducer Circuit Short to
Ground
Seat Driver Recline Forward
Switch Circuit Failure
Seat Driver Recline Forward
Typ
kodu błędu
Strona 41
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1703
B1704
B1705
B1706
B1707
B1708
B1709
B1710
B1711
B1712
B1713
B1714
B1715
B1716
B1717
B1718
B1719
B1720
B1721
B1722
B1723
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Switch Circuit Open
Seat Driver Recline Forward
Switch Circuit Short To Battery
Seat Driver Recline Forward
Switch Circuit Short To Ground
Seat Driver Recline Rearward
Switch Circuit Failure
Seat Driver Recline Rearward
Switch Circuit Open
Seat Driver Recline Rearward
Switch Circuit Short To Battery
Seat Driver Recline Rearward
Switch Circuit Short To Ground
Seat Driver Front Up Switch
Circuit Failure
Seat Driver Front Up Switch
Circuit Open
Seat Driver Front Up Switch
Circuit Short To Battery
Seat Driver Front Up Switch
Circuit Short To Ground
Seat Driver Front Down Switch
Circuit Failure
Seat Driver Front Down Switch
Circuit Open
Seat Driver Front Down Switch
Circuit Short To Battery
Seat Driver Front Down Switch
Circuit Short To Ground
Seat Driver Forward Switch
Circuit Failure
Seat Driver Forward Switch
Circuit Open
Seat Driver Forward Switch
Circuit Short To Battery
Seat Driver Forward Switch
Circuit Short To Ground
Seat Driver Rearward Switch
Circuit Failure
Seat Driver Rearward Switch
Circuit Open
Seat Driver Rearward Switch
Typ
kodu błędu
Strona 42
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1724
B1725
B1726
B1727
B1728
B1729
B1730
B1731
B1732
B1733
B1734
B1735
B1736
B1737
B1738
B1739
B1740
B1741
B1742
B1743
B1744
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Circuit Short To Battery
Seat Driver Rearward Switch
Circuit Short To Ground
Seat Driver Rear Up Switch
Circuit Failure
Seat Driver Rear Up Switch
Circuit Open
Seat Driver Rear Up Switch
Circuit Short To Battery
Seat Driver Rear Up Switch
Circuit Short To Ground
Seat Driver Rear Down Switch
Circuit Failure
Seat Driver Rear Down Switch
Circuit Open
Seat Driver Rear Down Switch
Circuit Short To Battery
Seat Driver Rear Down Switch
Circuit Short To Ground
Mirror Driver Vertical Switch
Circuit Failure
Mirror Driver Vertical Switch
Circuit Open
Mirror Driver Vertical Switch
Circuit Short To Battery
Mirror Driver Vertical Switch
Circuit Short To Ground
Mirror Driver Horizontal Switch
Circuit Failure
Mirror Driver Horizontal Switch
Circuit Open
Mirror Driver Horizontal Switch
Circuit Short To Battery
Mirror Driver Horizontal Switch
Circuit Short To Ground
Mirror Passenger Vertical
Switch Circuit Failure
Mirror Passenger Vertical
Switch Circuit Open
Mirror Passenger Vertical
Switch Circuit Short To Battery
Mirror Passenger Vertical
Typ
kodu błędu
Strona 43
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1745
B1746
B1747
B1748
B1749
B1750
B1751
B1752
B1753
B1754
B1755
B1756
B1757
B1758
B1759
B1760
B1761
B1762
B1763
B1764
B1765
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Switch Circuit Short To Ground
Mirror Passenger Horizontal
Switch Circuit Failure
Mirror Passenger Horizontal
Switch Circuit Open
Mirror Passenger Horizontal
Switch Circuit Short To Battery
Mirror Passenger Horizontal
Switch Circuit Short To Ground
Park/Neutral Switch Circuit
Failure
Park/Neutral Switch Circuit
Open
Park/Neutral Switch Circuit
Short To Battery
Park/Neutral Switch Circuit
Short To Ground
Hazard Flash Output Circuit
Failure
Hazard Flash Output Circuit
Open
Hazard Flash Output Circuit
Short Battery
Hazard Flash Output Circuit
Short To Ground
Seat Driver Rear Down Circuit
Failure
Seat Driver Rear Down Circuit
Open
Seat Driver Rear Down Circuit
Short To Battery
Seat Driver Rear Down Circuit
Short To Ground
Seat Driver Front Down Circuit
Failure
Seat Driver Front Down Circuit
Open
Seat Driver Front Down Circuit
Short To Battery
Seat Driver Front Down Circuit
Short To Ground
Seat Driver Forward Circuit
Typ
kodu błędu
Strona 44
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1766
B1767
B1768
B1769
B1770
B1771
B1772
B1773
B1774
B1775
B1776
B1777
B1778
B1779
B1780
B1781
B1782
B1783
B1784
B1785
B1786
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Failure
Seat Driver Forward Circuit
Open
Seat Driver Forward Circuit
Short To Battery
Seat Driver Forward Circuit
Short To Ground
Seat Driver Backward Circuit
Failure
Seat Driver Backward Circuit
Open
Seat Driver Backward Circuit
Short To Battery
Seat Driver Backward Circuit
Short To Ground
Mirror Driver Up Circuit Failure
Mirror Driver Up Circuit Open
Mirror Driver Up Circuit Short
To Battery
Mirror Driver Up Circuit Short
To Ground
Driver's Seatbelt Tension
Reducer Circuit Short to
Ground
Mirror Driver Down Circuit
Failure
Mirror Driver Down Circuit
Open
Mirror Driver Down Circuit
Short To Battery
Mirror Driver Down Short To
Ground
Mirror Passenger Up Circuit
Failure
Mirror Passenger Up Circuit
Open
Mirror Passenger Up Circuit
Short To Battery
Mirror Passenger Up Circuit
Short To Ground
Mirror Passenger Down Circuit
Failure
Typ
kodu błędu
Strona 45
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1787
B1788
B1789
B1790
B1791
B1792
B1793
B1794
B1795
B1796
B1797
B1798
B1799
B1800
B1801
B1802
B1803
B1804
B1805
B1806
B1807
B1808
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Mirror Passenger Down Circuit
Open
Mirror Passenger Down Circuit
Short To Battery
Mirror Passenger Down Circuit
Short To Ground
Autolamp Sensor Input Circuit
Failure
Autolamp Sensor Input Circuit
Open
Autolamp Sensor Input Circuit
Short To Battery
Autolamp Sensor Input Circuit
Short To Ground
Lamp Headlamp Low-Beam
CircuitFailure
Lamp Headlamp Low-Beam
Circuit Open
Lamp Headlamp Low-Beam
Circuit Short To Battery
Lamp Headlamp Low-Beam
Circuit Short To Ground
Lamp Turn Signal Front Output
Circuit Failure
Lamp Turn Signal Front Output
Circuit Open
Lamp Turn Signal Front Output
Circuit Short To Battery
Lamp Turn Signal Front Output
Circuit Short To Ground
Lamp Turn Signal Rear Output
Circuit Failure
Lamp Turn Signal Rear Output
Circuit Open
Lamp Turn Signal Rear Output
Circuit Short To Battery
Lamp Turn Signal Rear Output
Circuit Short To Ground
Lamp Tail Output Circuit Failure
Lamp Tail Output Circuit Open
Lamp Tail Output Circuit Short
To Battery
Typ
kodu błędu
Strona 46
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1809
B1810
B1811
B1812
B1813
B1814
B1815
B1816
B1817
B1818
B1819
B1820
B1821
B1822
B1823
B1824
B1825
B1826
B1827
B1828
B1829
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Lamp Tail Output Circuit Short
To Ground
Lamp Backup Switch Input
Circuit Failure
Lamp Backup Switch Input
Circuit Open
Lamp Backup Switch Input
Circuit Short To Battery
Lamp Backup Switch Input
Circuit Short To Ground
Wiper Rear Motor Down Relay
Coil Circuit Failure
Wiper Rear Motor Down Relay
Coil Circuit Open
Wiper Rear Motor Down Relay
Coil Circuit Short To Battery
Wiper Rear Motor Down Relay
Coil Circuit Short To Ground
Wiper Rear Motor Up Relay Coil
Circuit Failure
Wiper Rear Motor Up Relay Coil
Circuit Open
Wiper Rear Motor Up Relay Coil
Circuit Short To Battery
Wiper Rear Motor Up Relay Coil
Circuit Short To Ground
Wiper Rear Park Sense Input
Circuit Failure
Wiper Rear Park Sense Input
Circuit Open
Wiper Rear Park Sense Input
Circuit Short To Battery
Wiper Rear Park Sense Input
Circuit Short To Ground
Wiper Rear High Limit Input
Circuit Failure
Wiper Rear High Limit Input
Circuit Open
Wiper Rear High Limit Input
Circuit Short To Battery
Wiper Rear High Limit Input
Circuit Short To Ground
Typ
kodu błędu
Strona 47
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1830
B1831
B1832
B1833
B1834
B1835
B1836
B1837
B1838
B1839
B1840
B1841
B1842
B1843
B1844
B1845
B1846
B1847
B1848
B1849
B1850
B1851
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Door Unlock Disarm Switch
Circuit Failure
Door Unlock Disarm Switch
Circuit Open
Door Unlock Disarm Switch
Circuit Short To Battery
Door Unlock Disarm Switch
Circuit Short To Ground
Door Unlock Disarm Output
Circuit Failure
Door Unlock Disarm Output
Circuit Open
Door Unlock Disarm Output
Circuit Short To Battery
Door Unlock Disarm Output
Circuit Short To Ground
Battery Saver Power Relay
Circuit Failure
Wiper Rear Motor Circuit
Failure
Wiper Front Power Circuit
Failure
Wiper Front Power Circuit
Open
Wiper Front Power Circuit
Short To Battery
Wiper Front Power Circuit
Short To Ground
Phone Handset Circuit Failure
Ignition Tamper Circuit Failure
Ignition Tamper Circuit Open
Ignition Tamper Circuit Short To
Battery
Ignition Tamper Circuit Short To
Ground
Climate Control Temperature
Differential Circuit Failure
Climate Control Temperature
Differential Circuit Open
Climate Control Temperature
Differential Circuit Short To
Battery
Typ
kodu błędu
Strona 48
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1852
B1853
B1854
B1855
B1856
B1857
B1858
B1859
B1860
B1861
B1862
B1863
B1864
B1865
B1866
B1867
B1868
B1869
B1870
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Climate Control Temperature
Differential Circuit Short To
Ground
Climate Control Air
Temperature Internal Sensor
Motor Circuit Failure
Climate Control Air
Temperature Internal Sensor
Motor Circuit Open
Climate Control Air
Temperature Internal Sensor
Motor Circuit Short To Battery
Climate Control Air
Temperature Internal Sensor
Motor Circuit Short To Ground
Climate Control On/Off Switch
Circuit Failure
Climate Control A/C Pressure
Switch Circuit Failure
Climate Control A/C Pressure
Switch Circuit Open
Climate Control A/C Pressure
Switch Circuit Short To Battery
Climate Control A/C Pressure
Switch Circuit Short To Ground
Climate Control A/C Lock
Sensor Failure
Ground ECU Circuit Open
Battery Power Supply ECU
Circuit Failure
Battery Power Supply ECU
Circuit Open
Battery Power Supply ECU
Circuit Short To Battery
Battery Power Supply ECU
Circuit Short To Ground
Lamp Air Bag Warning Indicator
Circuit Failure
Lamp Air Bag Warning Indicator
Circuit Open
Lamp Air Bag Warning Indicator
Circuit Short To Battery
Typ
kodu błędu
Strona 49
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1871
B1872
B1873
B1874
B1875
B1876
B1877
B1878
B1879
B1880
B1881
B1882
B1883
B1884
B1885
B1886
B1887
B1888
B1889
B1890
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Passenger Air Bag Disable
Module Fault
Turn Signal / Hazard Power
Feed Circuit Short To Battery
Turn Signal / Hazard Power
Feed Circuit Short To Ground
Cellular Phone Handset Not
Present
Turn Signal / Hazard Switch
Signal Circuit Failure
Seatbelt Driver Pretensioner
Circuit Failure
Seatbelt Driver Pretensioner
Circuit Open
Seatbelt Driver Pretensioner
Circuit Short to Battery
Seatbelt Driver Pretensioner
Circuit Short to Ground
Seatbelt Passenger
Pretensioner Circuit Failure
Seatbelt Passenger
Pretensioner Circuit Open
Seatbelt Passenger
Pretensioner Circuit Short to
Battery
Seatbelt Passenger
Pretensioner Circuit Short to
Ground
PAD Warning Lamp Inoperative
Seatbelt Driver Pretensioner
Circuit Resistance Low on Squib
Seatbelt Passenger
Pretensioner Circuit Resistance
Low on Squib
Air Bag Driver Circuit Resistance
Low or Shorted Together
Air Bag Passenger Circuit
Resistance Low or Shorted
Together
Passenger Airbag Disable
Module Sensor Obstructed
PAD Warning Lamp Circuit
Typ
kodu błędu
Strona 50
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1891
B1892
B1893
B1894
B1895
B1896
B1897
B1898
B1899
B1900
B1901
B1902
B1903
B1904
B1905
B1906
B1907
B1908
B1909
B1910
B1911
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Short to Battery
Air Bag Tone Warning Indicator
Circuit Short to Battery
Air Bag Tone Warning Indicator
Circuit Failure
GPS Antenna Open Circuit
Wiper Rear Motor Speed Sense
Circuit Failure
Driver's / Passenger's Door Ajar
Output Circuit Failure
Driver's / Passenger's Door Ajar
Output Circuit Short to Battery
Horn Switch Circuit Failure
Chime Input #2 Circuit Short to
Ground
Microphone Input Signal Circuit
Open
Driver Side Airbag Fault
Air Bag Crash Sensor #1
Feed/Return Circuit Short To
Ground
Air Bag Crash Sensor #1 Ground
Circuit Failure
Air Bag Crash Sensor #1 Ground
Circuit Short To Battery
Air Bag Crash Sensor #2
Feed/Return Circuit Failure
Air Bag Crash Sensor #2
Feed/Return Circuit Short To
Battery
Air Bag Crash Sensor #2
Feed/Return Circuit Short To
Ground
Air Bag Crash Sensor #2 Ground
Circuit Failure
Air Bag Crash Sensor #2 Ground
Circuit Short To Battery
Air Bag Crash Sensor #2 Ground
Circuit Short To Ground
Air Bag Diagnostic Monitor
Ground Circuit Failure
Air Bag Diagnostic Monitor
Typ
kodu błędu
Strona 51
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1912
B1913
B1914
B1915
B1916
B1917
B1918
B1919
B1920
B1921
B1922
B1923
B1924
B1925
B1926
B1927
B1928
B1929
B1930
B1931
B1932
B1933
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Ground Circuit Short To Battery
Air Bag Diagnostic Monitor
Ground Circuit Short To Ground
Air Bag Driver/Passenger Circuit
Short To Ground
Air Bag Crash Sensors #1 / #2
Circuit Short To Ground
Air Bag Driver Circuit Failure
Air Bag Driver Circuit Short To
Battery
Air Bag Memory Clear Circuit
Failure
Air Bag Memory Clear Circuit
Open
Air Bag Memory Clear Circuit
Short To Battery
Air Bag Passenger Circuit
Failure
Air Bag Diagnostic Monitor
Ground Circuit Open
Air Bag Safing Sensor Output
Circuit Short To Battery
Air Bag Memory Clear Circuit
Short To Ground
Air Bag Internal Diagnostic
Monitor Fault or System Disarm
Fault
Air Bag Passenger Circuit Short
To Battery
Air Bag Passenger Pressure
Switch Circuit Failure
Passenger Side Airbag Fault
Air Bag Safing Sensor Output
Circuit Failure
Air Bag Safing Sensor Output
Circuit Open
Air Bag Safing Sensor Output
Circuit Short To Ground
Air Bag Crash Sensor #1
Feed/Return Circuit Failure
Air Bag Driver Circuit Open
Air Bag Passenger Circuit Open
Typ
kodu błędu
Strona 52
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1934
B1935
B1936
B1937
B1938
B1939
B1941
B1942
B1943
B1944
B1945
B1946
B1947
B1948
B1949
B1950
B1951
B1952
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Air Bag Driver Inflator Circuit
Resistance Low on Squib
Air Bag Passenger Inflator
Circuit Resistance Low on Squib
Air Bag Driver Circuit Short To
Ground
Air Bag Passenger Pressure
Switch Circuit Open
Air Bag Passenger Circuit Short
To Ground
Air Bag Passenger Pressure
Switch Circuit Short To Ground
Air Bag Crash Sensor #1
Feed/Return Circuit Open
Air Bag Crash Sensor #2
Feed/Return Circuit Open
Air Bag Crash Sensor #1 Ground
Circuit Short To Ground
Air Bag Crash Sensor #1 Ground
Circuit Open
Air Bag Crash Sensor #2 Ground
Circuit Open
Climate Control A/C Post
Evaporator Sensor Circuit
Failure
Climate Control A/C Post
Evaporator Sensor Circuit Short
To Ground
Climate Control Water
Temperature Sensor Circuit
Failure
Climate Control Water
Temperature Sensor Circuit
Short To Ground
Seat Rear Up/Down
Potentiometer Feedback Circuit
Failure
Seat Rear Up/Down
Potentiometer Feedback Circuit
Open
Seat Rear Up/Down
Potentiometer Feedback Circuit
Typ
kodu błędu
Strona 53
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1953
B1954
B1955
B1956
B1957
B1958
B1959
B1960
B1961
B1962
B1963
B1964
B1965
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Short To Battery
Seat Rear Up/Down
Potentiometer Feedback Circuit
Short To Ground
Seat Front Up/Down
Potentiometer Feedback Circuit
Failure
Seat Front Up/Down
Potentiometer Feedback Circuit
Open
Seat Front Up/Down
Potentiometer Feedback Circuit
Short To Battery
Seat Front Up/Down
Potentiometer Feedback Circuit
Short To Ground
Seat Recline Forward/Backward
Potentiometer Feedback Circuit
Failure
Seat Recline Forward/Backward
Potentiometer Feedback Circuit
Open
Seat Recline Forward/Backward
Potentiometer Feedback Circuit
Short To Battery
Seat Recline Forward/Backward
Potentiometer Feedback Circuit
Short To Ground
Seat Horizontal
Forward/Rearward
Potentiometer Feedback Circuit
Failure
Seat Horizontal
Forward/Rearward
Potentiometer Feedback Circuit
Open
Seat Horizontal
Forward/Rearward
Potentiometer Feedback Circuit
Short To Battery
Seat Horizontal
Forward/Rearward
Typ
kodu błędu
Strona 54
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1966
B1967
B1968
B1969
B1970
B1971
B1972
B1973
B1974
B1975
B1976
B1977
B1978
B1979
B1980
B1981
B1982
B1983
B1984
B1985
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Potentiometer Feedback Circuit
Short To Ground
A/C Post Heater Sensor Circuit
Failure
A/C Post Heater Sensor Circuit
Short To Ground
A/C Water Pump Detection
Circuit Failure
A/C Clutch Magnetic Control
Circuit Failure
Passenger Seatback Forward
Switch Circuit Short to Ground
Passenger Seatback Rearward
Switch Circuit Short to Ground
Passenger Rear Seat Up Switch
Circuit Short to Battery
Passenger Rear Seat Down
Switch Circuit Short to Battery
Passenger's Seat Recline
Forward Switch Circuit Short to
Battery
Passenger's Seat Recline Back
Switch Circuit Short to Battery
Passenger's Seat Forward
Switch Circuit Short to Battery
Passenger's Front Seat Up
Switch Circuit Short to Battery
Passenger's Front Seat Down
Switch Circuit Short to Battery
Passenger Seat Rearward
Switch Circuit Short to Battery
Bulb - Outage Condition
Detected
Memory Off Switch Circuit
Short to Battery
Driver's Door Unlock Relay
Circuit Failure
Driver's Door Unlock Relay
Circuit Short to Battery
Seat Switch Lumbar Inflate
Circuit Failure
Seat Switch Lumbar Deflate
Typ
kodu błędu
Strona 55
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B1986
B1987
B1988
B1989
B1990
B1991
B1992
B1993
B1994
B1995
B1996
B1997
B1998
B1999
B2100
B2101
B2102
B2103
B2104
B2105
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Circuit Failure
Driver's Seat Seatback
Autoglide Rearward Switch
Circuit Failure
Pedal Forward / Rearward
Motor Stalled
Pedal Position Forward Switch
Circuit Short to Battery
Pedal Position Rearward Switch
Circuit Short to Battery
Pedal Forward / Rearward
Potentiometer Feedback Circuit
Failure
Pedal Forward / Rearward
Potentiometer Feedback Circuit
Short to Battery
Driver Side, Side mount Airbag
Circuit Short to Vbatt
Driver Side, Side mount Airbag
Circuit Short to Ground
Driver Side, Side mount Airbag
Circuit Open
Driver Side, Side mount Airbag
Low resistance on Squib
Passenger Side, Side mount
Airbag Circuit Short to Vbatt
Passenger Side, Side mount
Airbag Circuit Short to Ground
Passenger Side, Side mount
Airbag Circuit Open
Passenger Side, Side mount
Airbag Low resistance on Squib
Door Driver Key Cylinder Switch
Failure
Head Rest Switch Circuit Failure
Antenna Circuit Short to
Ground
Antenna Not Connected
Door Passenger Key Cylinder
Switch Failure
Throttle Position Input Out of
Range Low
Typ
kodu błędu
Strona 56
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B2106
B2107
B2108
B2109
B2110
B2111
B2112
B2113
B2114
B2115
B2116
B2117
B2118
B2119
B2120
B2122
B2123
B2124
B2128
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Throttle Position Input Out of
Range High
Front Wiper Motor Relay
Circuit Short to Vbatt
Trunk Key Cylinder Switch
Failure
Heated Wind Shield Relay Short
to Vbatt (changed from Failure
2/6/97)
Front Wiper Motor Relay
Circuit Open (changed from
Failure 2/6/97)
All Door Lock Input Short to
Ground
Door Driver Set Switch Stuck
Failure
Heated Windshield Input Short
to Ground
Front Washer Input Short to
Ground
Rear Washer Input Short to
Ground
Door Driver Reset Switch Stuck
Failure
Driver Side, Side mount
Airbag Low capacitance on
Squib
Passenger Side, Side mount
Airbag Low capacitance on
Squib
Compressor Failure
Door Passenger Set Switch
Stuck Failure
Driver Side Satellite
Communication Circuit Short to
Ground
Passenger Side Satellite
Communication Circuit Short to
Ground
Door Passenger Reset Switch
Stuck Failure
Central Lock Motor Failure
Typ
kodu błędu
Strona 57
System OBD
Kod
błędu
B2129
B2130
B2131
Opis
w języku polskim
B2132
B2133
B2134
B2135
B2136
B2139
B2141
B2142
B2143
B2144
B2145
B2146
B2148
B2149
B2150
B2151
B2152
B2153
B2154
B2155
B2156
B2157
B2158
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Central Lock Feedback Failure
Double Lock Timeout Failure
Double Lock Feedback Failure
Dimmer switch Circuit Short to
Gnd
Brake Motor Warning lamp
Circuit Failure
Brake Motor Warning lamp
Circuit Short to Vbatt
Park Brake Applied Warning
Lamp Circuit Failure
Park Brake Applied Warning
Lamp Circuit Short To Battery
Data Mismatch (receive data
does not match what was
expected)
NVM Configuration Failure
NVM TIC Failure
NVM Memory Failure
NVM Alarm Data Failure
NVM RF HR Failure
Seat Recline Motor Position
Out of Range
PWM Input Circuit Failure
Seat Front Vertical Motor
Position Out of Range
Power Supply #1 Circuit Short
to Ground
Power Supply #2 Circuit Short
to Ground
Seat Rear Vertical Motor
PositionOut of Range
Rear Echo Sensor Circuit Failure
Front Echo Sensor Circuit
Failure
Seat Horizontal Motor Position
Out of Range
Rear Doppler Sensor Circuit
Failure
Front Doppler Sensor Circuit
Failure
Seat Recline Motor Memory
Typ
kodu błędu
Strona 58
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B2159
B2160
B2161
B2162
B2163
B2164
B2165
B2166
B2167
B2168
B2169
B2170
B2172
B2174
B2175
B2176
B2177
B2178
B2179
B2180
B2181
B2182
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Position Out of Range
Memory #1 output Short to
Ground
Memory #1 output Short to
VBatt
Seat Front Vertical Motor
Memory Position Out of Range
Data Mismatch #2 (receive data
does not match what was
expected)
Clutch Position Fault
Seat Rear Vertical Motor
Memory Position Out of Range
Gear shift position Fault
Gear select position Fault
Seat Horizontal Motor Memory
Position Out of Range
Unable to confirm Unlock
Condition
Unable to confirm lock
Condition
Steering Column Lock Switch
Circuit Failure
Inertia Switch input Circuit
Open
Window Driver Rear Remote
Up Switch Short to Battery
A/C Request Signal Circuit Short
to Ground
Overdrive switch circuit short
to Vbatt
Interior Scanning Sensor Circuit
Failure
Window Driver Rear Remote
Down Switch Short to Battery
Front Wiper Select Switch "A"
Short to Ground
Front Wiper Select Switch "B"
Short to Ground
Front Wiper Select Switch "C"
Short to Ground
Window Passenger Front
Typ
kodu błędu
Strona 59
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B2183
B2184
B2185
B2186
B2187
B2188
B2190
B2194
B2195
B2196
B2197
B2198
B2199
B2200
B2201
B2202
B2203
B2204
B2205
B2206
B2207
B2208
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Remote Up Switch Short to
Battery
Front Wiper Select Switch "H"
Short to Ground
Front Wiper Select Switch "W"
Short to Ground
Rear Wiper Select Switch "D"
Short to Ground
Window Passenger Front
Remote Down Switch Short to
Battery
Rear Wiper Select Switch "B"
Short to Ground
Rear Wiper Select Switch "E"
Short to Ground
Window Passenger Rear
Remote Up Switch Short to
Battery
Window Passenger Rear
Remote Down Switch Short to
Battery
Driver Window Up / Down
Power Circuit Short to Ground
Passenger Window Up / Down
Power Circuit Short to Ground
TV Module Error
TrafficMaster Module Error
VICS Module Error
No Communication to TV
Module (No Fitting of TV)
No Communication With Traffic
MasterModule
No Communication to VICS
Module (No Fitting of VICS)
CD-ROM Error
GPS Antenna Connection Open
or Short
GPS Receiver Error
Gyroscope Error
ECU ROM Checksum Error
Communication Link to Display
and Switch Module Error
Typ
kodu błędu
Strona 60
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B2209
B2210
B2211
B2214
B2215
B2219
B2220
B2221
B2222
B2223
B2224
B2225
B2226
B2227
B2228
B2229
B2230
B2231
B2232
B2233
B2234
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Interior Lamp Override Switch
Open Circuit
Interior Lamp Override Switch
Short to Ground
Low Coolant Lamp Output
Circuit Short to Battery
Window Passenger Front Up
Switch Short to Battery
Window Passenger Front Down
Switch Short to Battery
Window Driver Front Current
Feedback Exceeded
Window Driver Rear Current
Feedback Exceeded
Window Passenger Front
Current Feedback Exceeded
Window Passenger Rear
Current Feedback Exceeded
Mirror Driver Drive Circuit
Failure
Mirror Passenger Drive
CircuitFailure
Front Crash Sensor Mount Fault
Front Crash Sensor Internal
Fault
Front Crash Sensor Driver
Communications Fault
Air Bag Driver Circuit Short to
Ground - Loop #2
Air Bag Passenger Circuit Short
to Ground - Loop #2
Air Bag Driver Circuit Short to
Battery - Loop #2
Air Bag Passenger Circuit Short
to Battery - Loop #2
Air Bag Driver Circuit Open Loop #2
Air Bag passenger Circuit Open
- Loop #2
Air Bag Driver Inflator Circuit
Resistance Low on Squib - Loop
#2
Typ
kodu błędu
Strona 61
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B2235
B2236
B2237
B2238
B2239
B2240
B2241
B2242
B2243
B2244
B2245
B2246
B2247
B2248
B2249
B2250
B2251
B2252
B2300
B2301
B2302
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Air Bag Passenger Inflator
Circuit
Weak or Defected Electric
Vehicle Battery Module Fault
Vehicle Signal indicating Park
While VSS Present
Power Cable For Power Sliding
Door Broken
Rear Cargo Door Set Switch
Stuck (Short to Ground)
Rear Cargo Door Reset Switch
Stuck (Short to Ground)
Rear Cargo Door Lock Circuit
Short to Ground
Rear Cargo Door Unlock Circuit
Open
Driver Rear Door Ajar Circuit
Open
Driver Sliding Door Ajar Circuit
Short to GND
Passenger Rear Door Ajar
Circuit Open
Passenger Sliding Door Ajar
Circuit Short to GND
EV Battery Pack Temperature
Fault
Heated Windshield Relay Coil
Circuit Failure
Head Lamp Relay Coil Short to
Battery
All Doors Unlock Relay Circuit
Failure
Parklamp Output Relay Driver
Circuit Failure
Parklamp Output Relay Dirver
Short to Battery
Seat Driver Memory Position
Error
Seat Passenger Memory
Position Error
Seat Headrest Feedback
Potentiometer Circuit Failure
Typ
kodu błędu
Strona 62
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B2303
B2304
B2305
B2306
B2310
B2311
B2312
B2313
B2314
B2315
B2316
B2317
B2318
B2319
B2320
B2321
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Seat Headrest Feedback
Potentiometer Circuit Open
Seat Headrest Feedback
Potentiometer Circuit Short to
Battery
Seat Headrest Feedback
Potentiometer Circuit Short to
Ground
Seat Headrest Motor Stalled
Mirror Driver Memory Position
Error
Mirror Passenger Memory
Position Error
Mirror Passenger Horizontal
Feedback Potentiometer Circuit
Failure
Mirror Passenger Horizontal
Feedback Potentiometer Circuit
Open
Mirror Passenger Horizontal
Feedback Potentiometer Circuit
Short to Battery
Mirror Passenger Horizontal
Feedback Potentiometer Circuit
Short to Ground
Mirror Passenger Vertical
Feedback Potentiometer Circuit
Failure
Mirror Passenger Vertical
Feedback Potentiometer Circuit
Open
Mirror Passenger Vertical
Feedback Potentiometer Circuit
Short to Battery
Mirror Passenger Vertical
Feedback Potentiometer Circuit
Short to Ground
Mirror Driver Horizontal
Feedback Potentiometer Circuit
Failure
Mirror Driver Horizontal
Feedback Potentiometer Circuit
Typ
kodu błędu
Strona 63
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B2322
B2323
B2324
B2325
B2326
B2327
B2328
B2329
B2330
B2331
B2332
B2333
B2334
B2335
B2336
B2337
B2338
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
Open
Mirror Driver Horizontal
Feedback Potentiometer Circuit
Short to Battery
Mirror Driver Horizontal
Feedback Potentiometer Circuit
Short to Ground
Mirror Driver Vertical Feedback
Potentiometer Circuit Failure
Mirror Driver Vertical Feedback
Potentiometer Circuit Open
Mirror Driver Vertical Feedback
Potentiometer Circuit Short to
Battery
Mirror Driver Vertical Feedback
Potentiometer Circuit Short to
Ground
Column Reach Feedback
Potentiometer Circuit Failure
Column Reach Feedback
Potentiometer Circuit Open
Column Reach Feedback
Potentiometer Circuit Short to
Battery
Column Reach Feedback
Potentiometer Circuit Short to
Ground
Column Tilt Feedback
Potentiometer Circuit Failure
Column Tilt Feedback
Potentiometer Circuit Open
Column Tilt Feedback
Potentiometer Circuit Short to
Battery
Column Tilt Feedback
Potentiometer Circuit Short to
Ground
Mirror Switch Assembly Circuit
Failure
Mirror Switch Assembly Circuit
Open
Mirror Switch Assembly Circuit
Strona 64
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B2339
B2340
B2341
B2342
B2343
B2344
B2345
B2346
B2347
B2348
B2349
B2350
B2351
B2352
B2353
B2354
B2355
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Short to Battery
Mirror Switch Assembly Circuit
Short to Ground
Column Reach Motor Stalled
Column Tilt Motor Stalled
Seat Switch Reference Voltage
Positive Common Open Circuit
Seat Switch Reference Voltage
Positive Common Supply Low
Voltage
Seat Switch Reference Voltage
Positive Common Supply
Voltage Fault
Seat Switch Reference Voltage
Negative Common Open Circuit
Mirror Switch Reference
Voltage Positive Common Open
Circuit
Mirror Switch Reference
Voltage Positive Common
Supply Low Voltage
Mirror Switch Reference
Voltage Positive Common
Supply Voltage Fault
Mirror Switch Reference
Voltage Negative Common
Open Circuit
Steering Column Switch Circuit
Short to Battery
Steering Column Switch Circuit
Failure
Driver Memory Power Switch
Indicator Circuit Short to
Battery
Driver Mirror Power Driver
Circuit Short Ground
Driver Mirror Horizontal /
Vertical Feedback
Potentiometer Circuit Open
Passenger Mirror Horizontal /
Vertical Feedback
Potentiometer Circuit Open
Typ
kodu błędu
Strona 65
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B2357
B2362
B2363
B2364
B2365
B2366
B2367
B2368
B2369
B2373
B2374
B2380
B2381
B2384
B2385
B2401
B2402
B2403
B2404
B2405
B2406
B2416
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Driver Window Down Current
Sense Low Circuit Failure
Remote Open/Close signal
Circuit Short to Ground
Optical Sensor System Failure
Fuel Filler Door Circuit Open
B-pillar Power Sliding Door
Open/Close Switch Input Ckt
Short to Gnd
IP Power Sliding Door
Open/Close switch Ckt Short to
Gnd
Power Sliding Door Override
Switch Input Ckt Short to Gnd
Steering Column Switch Circuit
Out of Range
Chime OUTPUT Request Ckt
Short to Ground
LED #1 Circuit Short to Battery
Power Sliding Detent (Latch)
Circuit Failure
Heater Coolant Temp sensor
circuit Short to GND
Heater Coolant Temp sensor
circuit Open
Audio Reverse Aid Mute Input
Ckt Failure
Audio Navigation Mute Input
Ckt Failure
Audio Tape Deck Mechanism
Fault
Audio CD/DJ Thermal
Shutdown Fault
Audio CD/DJ Internal Fault
Audio Steering Wheel Switch
Circuit Fault
Audio Single-Disc CD Player
Thermal Shutdown Fault
Audio Single-Disc CD Player
Internal Fault
Climate Control Recirculation
Actuator Out of Limits
Typ
kodu błędu
Strona 66
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B2425
B2426
B2427
B2428
B2429
B2431
B2432
B2433
B2434
B2435
B2436
B2437
B2438
B2439
B2440
B2441
B2442
B2443
B2444
B2445
B2446
B2447
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Remote Keyless Entry Out of
Synchronization
Passenger Solar Radiation
Sensor Circuit Open
Passenger Solar Radiation
Sensor Circuit Short to Ground
A/C Post Heater Sensor #2
Circuit Failure
A/C Post Heater Sensor #2
Circuit Short to Ground
Transponder Programming
Failed
Drivers Seat Belt Buckle Switch
Circuit Open
Drivers Seat Belt Buckle Switch
Circuit Short to Battery
Drivers Seat Belt Buckle Switch
Circuit Short to Ground
Drivers Seat Belt Buckle Switch
Resistance out of Range
Passengers Seat Belt Buckle
Switch Circuit Open
Passengers Seat Belt Buckle
Switch Circuit Short to Battery
Passengers Seat Belt Buckle
Switch Circuit Short to Ground
Passengers Seat Belt Buckle
Switch Resistance out of Range
Passenger Side, Side crash
sensor mount fault
Driver Side, Side crash sensor
mount fault
Intrusion Sensor Fault
Powertrain Performance Mode
Switch Circuit failure
Driver Side Crash Sensor
Internal Fault
Passenger Side Crash Sensor
Internal Fault
RESCU/VEMS Input Circuit
Open
RESCU/VEMS Input Circuit
Typ
kodu błędu
Strona 67
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B2448
B2449
B2450
B2451
B2452
B2453
B2454
B2455
B2456
B2457
B2458
B2459
B2460
B2461
B2462
B2463
B2464
B2465
B2466
B2467
B2468
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Short to Battery
RESCU/VEMS Input Circuit
Short to Ground
Aux Heater Glow Plug Circuit
Short to Ground
Aux Heater Glow Plug Circuit
Open
Aux Heater Fuel Pump Circuit
Short to Ground
Aux Heater Fuel Pump Circuit
Open
Aux Heater Blower Fan Circuit
Short to Ground
Aux Heater Blower Fan Circuit
Open
Aux Heater Blower Faulted
Aux Heater Coolant Sensor
Circuit Short to Ground
Aux Heater Coolant Sensor
Circuit Open
Aux Heater Overheat Sensor
Circuit Short to Ground
Aux Heater Overheat Sensor
Circuit Open
Aux Heater Flame Sensor
Circuit Short to Ground
Aux Heater Flame Sensor
Circuit Open
Aux Heater Flame Out Fault
Aux Heater Overheat Fault
Aux Heater Start Time
Exceeded
Aux Heater Start Counter
Overrun/System Locked (same
as below ?)
Aux Heater Overheat Counter
Overrun/System Locked
Aux Heater Cool Down Time
Exceeded (may be con to a4535)
Aux Heater Coolant Pump
Circuit Short to Ground
Typ
kodu błędu
Strona 68
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B2469
B2470
B2471
B2472
B2473
B2474
B2475
B2476
B2477
B2478
B2479
B2480
B2481
B2482
B2483
B2484
B2485
B2487
B2489
B2490
B2491
B2492
B2493
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Aux Heater Coolant Pump
Circuit Open
Interior Fan Control Circuit
Short to Ground
Interior Fan Control Circuit
Open
Fog Lamp Switch Failure
Passenger Door Disarm Switch
ckt Short to Ground
Passenger Door Lock Switch
Circuit Shorted to Ground
Passenger Door Unlock Switch
Circuit Shorted to Ground
RADIO PRESENT SWITCH Ckt
Failure
Module Configuration Failure
ANTI THEFT INPUT SIGNAL
SHORT TO GROUND
BRAKE PARK SWITCH CIRCUIT
SHORT TO GROUND
LF CORNER LAMP OUTPUT Ckt
Short to Battery
Convertible Top Up/Down
switch Fault
RF CORNER LAMP OUTPUT Ckt
Short to Battery
Enable Signal Open Circuit
Disable Signal Short to Ground
LF SIDE REPEATER LAMP
OUTPUT Ckt Short to Battery
RF SIDE REPEATER LAMP
OUTPUT Ckt Short to Battery
UNDERHOOD LAMP OUTPUT
CIRCUIT Failure
UNDERHOOD LAMP OUTPUT
CIRCUIT Short to Battery
RF PARK LAMP OUTPUT
CIRCUIT Short to Battery
Already Programmed (Test
Mode DTC Only !!!)
LF PARK LAMP OUTPUT CIRCUIT
Short to Battery
Typ
kodu błędu
Strona 69
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B2494
B2495
B2496
B2499
B2500
B2501
B2502
B2503
B2504
B2505
B2506
B2507
B2508
B2509
B2510
B2511
B2512
B2513
B2514
B2515
B2516
B2517
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
ANTI THEFT HORN OUTPUT
CIRCUIT Short to Batt
ANTI THEFT HORN OUTPUT
CIRCUIT Failure
ANTI THEFT HORN OUTPUT
CIRCUIT Short to Gnd
COURTESY LAMP OUTPUT
Failure
COURTESY LAMP OUTPUT Ckt
Short to Battery
LF LAMP LOW BEAM CIRCUIT
Failure
LF LAMP LOW BEAM CIRCUIT
Short to Battery
RF LAMP LOW BEAM CIRCUIT
Failure
RF LAMP LOW BEAM CIRCUIT
Short to Battery
LF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT
Failure
LF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT
Short to Battery
RF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT
Failure
RF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT
Short to Battery
Rear Fog Lamp Switch Circuit
Failure
Main Blower Motor Relay
Circuit Short to Battery
Horn Output Relay Circuit Short
to Battery
Front Fog Lamp Relay Ckt Short
to Battery
Blower (Fan) Circuit Failure
Blower (Fan) Circuit Short to
Vbatt
Heater Blower Relay Circuit
Failure
Blower Control Circuit Failure
Emergency Power Off System
Faulted
Typ
kodu błędu
Strona 70
System OBD
Kod
błędu
B2518
Opis
w języku polskim
B2519
B2520
B2523
B2524
B2525
B2526
B2527
B2528
B2529
B2530
B2531
B2532
B2533
B2534
B2535
B2536
B2539
B2540
B2543
B2544
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Compressor Overtemp Fault
High Mount Stop Lamp Circuit
Failure
High Mount Stop Lamp Circuit
Short to Battery
License Lamp Circuit Failure
License Lamp Circuit Short to
Battery
Left Rear Backup Lamp Circuit
Failure
Left Rear Backup Lamp Circuit
Short to Battery
Left Rear Stop lamp Circuit
Failure
Left Rear Stop lamp Circuit
Short to Battery
Left Rear Turn Lamp Circuit
Failure
Left Rear Turn Lamp Circuit
Short to Battery
Right Rear Backup Lamp Circuit
Failure
Right Rear Backup Lamp Circuit
Short to Battery
Right Rear Stop lamp Circuit
Failure
Right Rear Stop lamp Circuit
Short to Battery
Right Rear Turn Lamp Circuit
Failure
Right Rear Turn Lamp Circuit
Short to Battery
Aux A/C Mode Position
Reference Circuit Short to
Ground
Aux A/C Mode Position
Reference Circuit Short to
Battery
Aux A/C Control Switch
Reference Circuit Short to
Ground
Aux A/C Control Switch
Typ
kodu błędu
Strona 71
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B2545
B2546
B2550
B2553
B2554
B2555
B2556
B2557
B2558
B2559
B2560
B2561
B2562
B2563
B2564
B2565
B2566
B2567
B2568
B2569
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Reference Circuit Short to
Battery
System Power Relay Circuit
Short to Battery
System Power Relay Circuit
Failure
LAMP DOME OUTPUT Circuit
Short to Ground
Disable Signal Output Circuit
Short to Battery
LAMP DOME OUTPUT Circuit
Failure
LAMP DOME OUTPUT Circuit
Short to Battery
Enable Signal Circuit Short to
Battery
Left Power Sliding Door
Open/Close Output Circuit
Short to Battery
Right Power Sliding Door
Open/Close Output Circuit
Short to Battery
Aux A/C Blower Motor Relay
Circuit Short to Battery
Aux A/C Blower Motor Relay
Circuit Short to Ground
Aux A/C Blower Speed 1 Circuit
Failure
Aux A/C Blower Speed 1 Circuit
Short to Ground
Aux A/C Blower Speed 2 Circuit
Failure
Aux A/C Blower Speed 2 Circuit
Short to Ground
Right Tail Lamp Circuit Failure
Right Tail Lamp Circuit Short to
Ground
Reverse Mirror Output Circuit
Failure
Reverse Mirror Output Circuit
Short to Ground
Liftgate Disarm Switch Circuit
Typ
kodu błędu
Strona 72
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B2570
B2571
B2580
B2581
B2582
B2583
B2584
B2585
B2586
B2587
B2588
B2589
B2590
B2591
B2592
B2593
B2594
B2595
B2596
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Short to Ground
Right Lamp Outage Signal
Circuit Short to Ground
Left Lamp Outage Signal Circuit
Short to Ground
Aux Blower Sense Switch
Circuit Failure
Passenger Seat Occupant
Detection Circuit Short To
Ground
Passenger Seat Occupant
Detection Circuit Open
Child Seat Detection Circuit
Short to Ground
Child Seat Detection Circuit
Open
Anti Theft Input Signal Circuit
Short To Battery
Headlamp Mode Select Circuit
Failure
Passenger Seat Occupant
Detection Circuit Short To
Battery
Child Seat Detection Circuit
Short To Battery
Unexpected Door Reversal
During Close
Vehicle Park/Speed Signal
Circuit Failure
Detent Signal Missing During
Unlatch
PSD Not Fully Closed (Module
Commanded Successfully)
Power Sliding Door Opened
During Module Close
Command
No Movement Detected After
an Unlatch During Power Open
Anti Theft Input Signal Circuit
Failure
Headlamp Aim Output Relay
Circuit Short To Battery
Typ
kodu błędu
Strona 73
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
B2597
B2598
B2599
B2600
B2601
B2602
B2603
B2604
B2605
B2606
C0210
Czujnik prędkości koła prawy
przedni
Czujnik prędkości koła prawy
przedni
Czujnik prędkości koła prawy
przedni
Czujnik prędkości koła prawy
przedni
Czujnik prędkości koła lewy
przedni
Czujnik prędkości koła lewy
przedni
Czujnik prędkości koła lewy
przedni
Czujnik prędkości koła lewy
przedni
Czujnik prędkości koła prawy tylny
C0211
Czujnik prędkości koła prawy tylny
C0212
C0213
C0215
Czujnik prędkości koła prawy tylny
Czujnik prędkości koła prawy tylny
Czujnik prędkości koła lewy tylny
C0216
Czujnik prędkości koła lewy tylny
C0217
Czujnik prędkości koła lewy tylny
C0200
C0201
C0202
C0203
C0205
C0206
C0207
C0208
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Headlamp Aim Output Relay
Circuit Failure
Headlamp Relay Circuit Failure
Tailgate Release Open Circuit
Double Locking Door Motor
Frozen
No Latch Signal Sensed on
Closing and Door Reversed
Missing Latch Signal During
Power Sliding Door Unlatch
PSD Not Fully Closed During
Self-Test
Power Sliding Door On/Off
Switch Open Circuit
Disable Signal Open Circuit
A/C Temperature Sensor Out of
Range
Typ
kodu błędu
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wyjściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
Strona 74
System OBD
Kod
błędu
C0218
C0220
Opis
w języku polskim
Czujnik prędkości koła lewy tylny
Czujnik prędkości tylnych kół
C0221
Czujnik prędkości tylnych kół
C0222
C0223
C0225
Czujnik prędkości tylnych kół
Czujnik prędkości tylnych kół
Czujnik prędkości kół
Elektromagnes/miernik #1 ABS
prawy przedni
Elektromagnes/miernik #1 ABS
prawy przedni
Elektromagnes/miernik #1 ABS
prawy przedni
Elektromagnes/miernik #1 ABS
prawy przedni
Elektromagnes/miernik #2 ABS
prawy przedni
Elektromagnes/miernik #2 ABS
prawy przedni
Elektromagnes/miernik #2 ABS
prawy przedni
Elektromagnes/miernik #2 ABS
prawy przedni
Elektromagnes/miernik #1 ABS
lewy przedni
Elektromagnes/miernik #1 ABS
lewy przedni
Elektromagnes/miernik #1 ABS
lewy przedni
Elektromagnes/miernik #1 ABS
lewy przedni
Elektromagnes/miernik #2 ABS
lewy przedni
Elektromagnes/miernik #2 ABS
lewy przedni
Elektromagnes/miernik #2 ABS
lewy przedni
Elektromagnes/miernik #2 ABS
lewy przedni
Elektromagnes/miernik #1 ABS
prawy tylny
Elektromagnes/miernik #1 ABS
C0226
C0227
C0228
C0229
C0231
C0232
C0233
C0234
C0236
C0237
C0238
C0239
C0241
C0242
C0243
C0244
C0246
C0247
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
błąd częstotliwości
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
Strona 75
System OBD
Kod
błędu
C0266
Opis
w języku polskim
prawy tylny
Elektromagnes/miernik #1 ABS
prawy tylny
Elektromagnes/miernik #1 ABS
prawy tylny
Elektromagnes/miernik #2 ABS
prawy tylny
Elektromagnes/miernik #2 ABS
prawy tylny
Elektromagnes/miernik #2 ABS
prawy tylny
Elektromagnes/miernik #2 ABS
prawy tylny
Elektromagnes/miernik #1 ABS
lewy tylny
Elektromagnes/miernik #1 ABS
lewy tylny
Elektromagnes/miernik #1 ABS
lewy tylny
Elektromagnes/miernik #1 ABS
lewy tylny
Elektromagnes/miernik #2 ABS
lewy tylny
Elektromagnes/miernik #2 ABS
lewy tylny
Elektromagnes/miernik #2 ABS
lewy tylny
Elektromagnes/miernik #2 ABS
lewy tylny
Obwód silnika pompy
C0267
Obwód silnika pompy
C0268
C0269
C0271
Obwód silnika pompy
Obwód silnika pompy
Obwód przekaźnika silnika pompy
C0272
Obwód przekaźnika silnika pompy
C0273
C0274
C0276
Obwód przekaźnika silnika pompy
Obwód przekaźnika silnika pompy
Obwód przekaźnika zaworu
C0277
Obwód przekaźnika zaworu
C0248
C0249
C0251
C0252
C0253
C0254
C0256
C0257
C0258
C0259
C0261
C0262
C0263
C0264
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
Strona 76
System OBD
Kod
błędu
C0278
C0279
C0300
C0301
C0302
C0303
C0305
C0306
C0307
C0308
C0310
C0311
C0312
C0313
C0315
C0316
C0317
C0318
C0320
C0321
C0322
C0323
Opis
w języku polskim
Obwód przekaźnika zaworu
Obwód przekaźnika zaworu
Elektromagnes/miernik TCS #1
prawy przedni
Elektromagnes/miernik TCS #1
prawy przedni
Elektromagnes/miernik TCS #1
prawy przedni
Elektromagnes/miernik TCS #1
prawy przedni
Elektromagnes/miernik TCS #2
prawy przedni
Elektromagnes/miernik TCS #2
prawy przedni
Elektromagnes/miernik TCS #2
prawy przedni
Elektromagnes/miernik TCS #2
prawy przedni
Elektromagnes/miernik TCS #1
lewy przedni
Elektromagnes/miernik TCS #1
lewy przedni
Elektromagnes/miernik TCS #1
lewy przedni
Elektromagnes/miernik TCS #1
lewy przedni
Elektromagnes/miernik TCS #2
lewy przedni
Elektromagnes/miernik TCS #2
lewy przedni
Elektromagnes/miernik TCS #2
lewy przedni
Elektromagnes/miernik TCS #2
lewy przedni
Elektromagnes/miernik TCS #1
prawy tylny
Elektromagnes/miernik TCS #1
prawy tylny
Elektromagnes/miernik TCS #1
prawy tylny
Elektromagnes/miernik TCS #1
prawy tylny
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
Strona 77
System OBD
Kod
błędu
C0340
Opis
w języku polskim
Elektromagnes/miernik TCS #2
prawy tylny
Elektromagnes/miernik TCS #2
prawy tylny
Elektromagnes/miernik TCS #2
prawy tylny
Elektromagnes/miernik TCS #2
prawy tylny
Elektromagnes/miernik TCS #1
lewy tylny
Elektromagnes/miernik TCS #1
lewy tylny
Elektromagnes/miernik TCS #1
lewy tylny
Elektromagnes/miernik TCS #1
lewy tylny
Elektromagnes/miernik TCS #2
lewy tylny
Elektromagnes/miernik TCS #2
lewy tylny
Elektromagnes/miernik TCS #2
lewy tylny
Elektromagnes/miernik TCS #2
lewy tylny
Przełącznik hamulca ABS/TCS
C0341
Przełącznik hamulca ABS/TCS
C0342
C0343
C0350
Przełącznik hamulca ABS/TCS
Przełącznik hamulca ABS/TCS
Obwód niskiego poziomu płynu
hamulcowego
Obwód niskiego poziomu płynu
hamulcowego
Obwód niskiego poziomu płynu
hamulcowego
Obwód niskiego poziomu płynu
hamulcowego
Elektromagnes/miernik #1 tylny
C0351
Elektromagnes/miernik #1 tylny
C0352
C0353
Elektromagnes/miernik #1 tylny
Elektromagnes/miernik #1 tylny
C0325
C0326
C0327
C0328
C0330
C0331
C0332
C0333
C0335
C0336
C0337
C0338
C0345
C0346
C0347
C0348
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
Strona 78
System OBD
Kod
błędu
C0360
Opis
w języku polskim
Obwód miernika przymykania
przepustnicy
Obwód miernika przymykania
przepustnicy
Obwód miernika przymykania
przepustnicy
Obwód miernika przymykania
przepustnicy
Obwód ciśnienia w systemie
C0361
Obwód ciśnienia w systemie
C0362
C0363
C0370
Obwód ciśnienia w systemie
Obwód ciśnienia w systemie
Przyspieszeniomierz
boczny/poprzeczny/
Przyspieszeniomierz
boczny/poprzeczny/
Przyspieszeniomierz
boczny/poprzeczny/
Przyspieszeniomierz
boczny/poprzeczny/
Obwód odchylenia kierunkowego
C0371
Obwód odchylenia kierunkowego
C0372
C0373
Obwód odchylenia kierunkowego
Obwód odchylenia kierunkowego
Układ wspomagania kierownicy,
elektromagnes
Układ wspomagania kierownicy,
elektromagnes
Układ wspomagania kierownicy,
elektromagnes
Układ wspomagania kierownicy,
elektromagnes
Układ wspomagania, czujnik
położenia kierownicy
Układ wspomagania, czujnik
położenia kierownicy
Układ wspomagania, czujnik
położenia kierownicy
Układ wspomagania, czujnik
położenia kierownicy
C0355
C0356
C0357
C0358
C0365
C0366
C0367
C0368
C0500
C0501
C0502
C0503
C0505
C0506
C0507
C0508
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
Strona 79
System OBD
Kod
błędu
C0700
Opis
w języku polskim
Czujnik zmiany wielkości położenia
kierownicy
Czujnik zmiany wielkości położenia
kierownicy
Czujnik zmiany wielkości położenia
kierownicy
Czujnik zmiany wielkości położenia
kierownicy
Elektromagnes lewy przedni
C0701
Elektromagnes lewy przedni
C0702
C0703
C0705
Elektromagnes lewy przedni
Elektromagnes lewy przedni
Elektromagnes prawy przedni
C0706
Elektromagnes prawy przedni
C0707
C0708
C0710
Elektromagnes prawy przedni
Elektromagnes prawy przedni
Elektromagnes lewy tylny
C0711
Elektromagnes lewy tylny
C0712
C0713
C0715
Elektromagnes lewy tylny
Elektromagnes lewy tylny
Elektromagnes prawy tylny
C0716
Elektromagnes prawy tylny
C0717
C0718
C0720
Elektromagnes prawy tylny
Elektromagnes prawy tylny
Przyspieszeniomierz lewy przedni
C0721
Przyspieszeniomierz lewy przedni
C0722
C0723
C0725
Przyspieszeniomierz lewy przedni
Przyspieszeniomierz lewy przedni
Przyspieszeniomierz prawy przedni
C0726
Przyspieszeniomierz prawy przedni
C0727
C0728
C0730
Przyspieszeniomierz prawy przedni
Przyspieszeniomierz prawy przedni
Przyspieszeniomierz lewy tylny
C0731
Przyspieszeniomierz lewy tylny
C0732
Przyspieszeniomierz lewy tylny
C0510
C0511
C0512
C0513
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
Strona 80
System OBD
Kod
błędu
C0733
C0735
Opis
w języku polskim
Przyspieszeniomierz lewy tylny
Przyspieszeniomierz prawy tylny
C0736
Przyspieszeniomierz prawy tylny
C0737
C0738
C0740
Przyspieszeniomierz prawy tylny
Przyspieszeniomierz prawy tylny
Czujnik położenia lewy przedni
C0741
Czujnik położenia lewy przedni
C0742
C0743
C0745
Czujnik położenia lewy przedni
Czujnik położenia lewy przedni
Czujnik położenia prawy przedni
C0746
Czujnik położenia prawy przedni
C0747
C0748
C0750
Czujnik położenia prawy przedni
Czujnik położenia prawy przedni
Czujnik położenia lewy tylny
C0751
Czujnik położenia lewy tylny
C0752
C0753
C0755
Czujnik położenia lewy tylny
Czujnik położenia lewy tylny
Czujnik położenia prawy tylny
C0756
Czujnik położenia prawy tylny
C0757
C0758
Czujnik położenia prawy tylny
Czujnik położenia prawy tylny
C1091
C1095
C1096
C1097
C1098
C1100
C1101
C1102
C1103
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
Speed Wheel Sensor All
Coherency Failure
ABS Hydraulic Pump Motor
Circuit Failure
ABS Hydraulic Pump Motor
Circuit Open
ABS Hydraulic Pump Motor
Circuit Short To Ground
ABS Hydraulic Pump Motor
Circuit Short To Battery
ABS Pump Switch Circuit Failure
ABS Hydraulic Valve Circuit
Failure
ABS Acceleration Switch Circuit
Failure
ABS Hydraulic Brake Switch
Strona 81
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1104
C1105
C1106
C1107
C1109
C1110
C1111
C1112
C1113
C1114
C1115
C1116
C1117
C1123
C1124
C1125
C1126
C1127
C1132
C1133
C1134
C1135
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Circuit Failure
Traction Control Active Lamp Circuit Short to Battery
Traction Control Disable Lamp Circuit Short to Battery
Traction Control Disable Switch
Circuit Short to Battery
ABS Function Enabled Input
Circuit Failure
Speed Control Actuator
Assembly Cable Release Failure
ABS Power Relay Coil Circuit
Failure
ABS Power Relay Coil Open
Circuit
ABS Power Relay Coil Short
Circuit To Ground
ABS Power Relay Coil Short
Circuit To Battery
ABS Power Relay Output Short
Circuit To Ground
ABS Power Relay Output Short
Circuit To Battery
Starter Motor Circuit Failure
RPM Input Circuit Failure
Vehicle Speed Sensor Input
Short to Battery
Input shaft speed signal
missing/faulted
Brake Fluid Level Sensor Input
Circuit Failure
Cruise Control Command
Switch Assembly Circuit Failure
Cruise Control Deactivator
Brake Switch Circuit Failure
Clutch position ckt short to
ground
Clutch position ckt short to
battery
Gear Shift position short to
ground
Gear Shift position short to
Typ
kodu błędu
Strona 82
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1136
C1137
C1138
C1139
C1140
C1141
C1142
C1143
C1144
C1145
C1146
C1148
C1149
C1150
C1155
C1156
C1157
C1158
C1159
C1161
C1162
C1163
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
battery
Gear Select position short to
ground
ECU is Defective
Gear Select position short to
Battery
Wheel Speed Sensor Center
Tone Ring Missing Tooth Fault
Hydraulic Base Brake Failure
Wheel Speed Sensor LF Tone
Ring Tooth Missing Fault
Wheel Speed Sensor RF Tone
Ring Tooth Missing Fault
Wheel Speed Sensor LR Tone
Ring Tooth Missing Fault
Wheel Speed Sensor RR Tone
Ring Tooth Missing Fault
Speed Wheel Sensor RF Input
Circuit Failure
Speed Wheel Sensor RF Circuit
Open
Speed Wheel Sensor RF
Coherency Fault
Hydraulic Fluid Pressure/ Flow
Circuit Failure
Two Speed Rear Axle Input
Switch Circuit Short to Vbatt
Speed Wheel Sensor LF Input
Circuit Failure
Speed Wheel Sensor LF Circuit
Open
Park Brake Actuator Assembly
Switch Applied Circuit Failure
Speed Wheel Sensor LF
Coherency Fault
Hydraulic Fluid Pressure/ Flow
Circuit Short to Gnd
Air Pressure Low Circuit Short
to Gnd
Park Brake Switch # 2 Released
Circuit Failure
Park Brake Switch # 2 Applied
Typ
kodu błędu
Strona 83
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1164
C1165
C1166
C1167
C1168
C1169
C1170
C1172
C1173
C1174
C1175
C1176
C1177
C1178
C1179
C1180
C1181
C1182
C1183
C1184
C1185
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Circuit Short to Gnd
Park Brake Actuator Assembly
Switch Circuit Failure
Speed Wheel Sensor RR Input
Circuit Failure
Speed Wheel Sensor RR Input
Open Circuit
Park Brake Actuator Assembly
Switch Released Circuit Short to
Gnd
Speed Wheel Sensor RR
Coherency Fault
ABS Fluid Dumping Exceeds
Maximum Timing
PRNDL Switch Circuit Failure
Park Brake Switch # 1 Applied
Circuit Failure
Park Brake Switch # 1 Released
Circuit Short to Gnd
Park Brake Switch # 2 Applied
Circuit Failure
Speed Wheel Sensor LR Input
Circuit Failure
Speed Wheel Sensor LR Circuit
Open
Park Brake Actuator Assembly
Switch Released Circuit Failure
Speed Wheel Sensor LR
Coherency Fault
Speed Control Actuator
Assembly Cable Slack Failure
Park Brake Valve Solenoid #1
Sense Input Circuit Failure
Park Brake Valve Solenoid #1
Sense Input Circuit Short to
Gound
Park Lamp Flash Relay Circuit
Failure
Park Lamp Flash Relay Circuit
Short to Battery
ABS System Is Not Operational
ABS Power Relay Output Circuit
Typ
kodu błędu
Strona 84
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1186
C1187
C1188
C1189
C1190
C1191
C1192
C1193
C1194
C1195
C1196
C1197
C1198
C1199
C1200
C1201
C1202
C1203
C1204
C1205
C1206
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Failure
ABS Power Relay Output Open
Circuit
Brake Fluid Level Sensor Input
Open Circuit
Brake Fluid Level Sensor Input
Short Circuit To Battery
Brake Fluid Level Sensor Input
Short Circuit To Ground
Speed Wheel Sensor LF Input
Short Circuit To Battery
Speed Wheel Sensor LF Input
Short Circuit To Ground
Speed Wheel Sensor RF Input
Short Circuit To Battery
Speed Wheel Sensor RF Input
Short Circuit To Ground
ABS Outlet Valve Coil LF Circuit
Failure
ABS Outlet Valve Coil LF Circuit
Open
ABS Outlet Valve Coil LF Circuit
Short To Battery
ABS Outlet Valve Coil LF Circuit
Short To Ground
ABS Inlet Valve Coil LF Circuit
Failure
ABS Inlet Valve Coil LF Circuit
Open
ABS Inlet Valve Coil LF Circuit
Short To Battery
ABS Inlet Valve Coil LF Circuit
Short To Ground
ABS Outlet Valve Coil Rear
Circuit Failure
ABS Outlet Valve Coil Rear
Circuit Open
ABS Outlet Valve Coil Rear
Circuit Short To Battery
ABS Outlet Valve Coil Rear
Circuit Short To Ground
ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit
Typ
kodu błędu
Strona 85
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1207
C1208
C1209
C1210
C1211
C1212
C1213
C1214
C1215
C1216
C1217
C1218
C1219
C1220
C1221
C1222
C1223
C1224
C1225
C1226
C1227
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Failure
ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit
Open
ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit
Short To Battery
ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit
Short To Ground
ABS Outlet Valve Coil RF Circuit
Failure
ABS Outlet Valve Coil RF Circuit
Open
ABS Outlet Valve Coil RF Circuit
Short To Battery
ABS Outlet Valve Coil RF Circuit
Short To Ground
ABS Inlet Valve Coil RF Circuit
Failure
ABS Inlet Valve Coil RF Circuit
Open
ABS Inlet Valve Coil RF Circuit
Short To Battery
ABS Inlet Valve Coil RF Circuit
Short To Ground
Lamp ABS Warning Output
Circuit Failure
Lamp ABS Warning Output
Circuit Open
Lamp ABS Warning Output
Circuit Short To Battery
Lamp ABS Warning Output
Circuit Short To Ground
Speed Wheel Mismatch
Lamp Brake Warning Output
Circuit Failure
Lamp Brake Warning Output
Circuit Open
Lamp Brake Warning Output
Circuit Short To Battery
Lamp Brake Warning Output
Circuit Short To Ground
Speed Wheel Sensor LR Input
Short Circuit To Battery
Typ
kodu błędu
Strona 86
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1228
C1229
C1230
C1231
C1232
C1233
C1234
C1235
C1236
C1237
C1238
C1239
C1240
C1241
C1242
C1243
C1244
C1245
C1246
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Speed Wheel Sensor LR Input
Short Circuit To Ground
Speed Wheel Sensor Rear
Center Coherency Fault
Speed Wheel Sensor Rear
Center Input Circuit Failure
Speed Wheel Sensor Rear
Center Circuit Open
Speed Wheel Sensor Rear
Center Input Short Circuit To
Battery
Speed Wheel LF Input Signal
Missing
Speed Wheel RF Input Signal
Missing
Speed Wheel RR Input Signal
Missing
Speed Wheel LR Input Signal
Missing
Speed Wheel Rear Input Signal
Missing
ABS Hydraulic Pressure
Differential Switch Input Circuit
Failure
ABS Hydraulic Pressure
Differential Switch Input Open
Circuit
ABS Hydraulic Pressure
Differential Switch Input Short
Circuit To Battery
ABS Hydraulic Pressure
Differential Switch Input Short
Circuit To Ground
ABS Outlet Valve Coil LR Circuit
Failure
ABS Outlet Valve Coil LR Circuit
Open
ABS Outlet Valve Coil LR Circuit
Short To Battery
ABS Outlet Valve Coil LR Circuit
Short To Ground
ABS Outlet Valve Coil RR Circuit
Typ
kodu błędu
Strona 87
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1247
C1248
C1249
C1250
C1251
C1252
C1253
C1254
C1255
C1256
C1257
C1258
C1259
C1260
C1261
C1262
C1263
C1264
C1265
C1266
C1267
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Failure
ABS Outlet Valve Coil RR Circuit
Open
ABS Outlet Valve Coil RR Circuit
Short To Battery
ABS Outlet Valve Coil RR Circuit
Short To Ground
ABS Inlet Valve Coil LR Circuit
Failure
ABS Inlet Valve Coil LR Circuit
Open
ABS Inlet Valve Coil LR Circuit
Short To Battery
ABS Inlet Valve Coil LR Circuit
Short To Ground
ABS Inlet Valve Coil RR Circuit
Failure
ABS Inlet Valve Coil RR Circuit
Open
ABS Inlet Valve Coil RR Circuit
Short To Battery
ABS Inlet Valve Coil RR Circuit
Short To Ground
Speed Wheel LF Comparison
Failure
Speed Wheel RF Comparison
Failure
Speed Wheel RR Comparison
Failure
Speed Wheel LR Comparison
Failure
Lamp Warning Relay Circuit
Failure
Lamp Warning Relay Circuit
Open
Lamp Warning Relay Circuit
Short To Battery
Lamp Warning Relay Circuit
Short To Ground
ABS Valve Power Relay Circuit
Failure
ABS Functions Temporarily
Typ
kodu błędu
Strona 88
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1268
C1269
C1270
C1271
C1272
C1273
C1274
C1275
C1276
C1277
C1278
C1279
C1280
C1281
C1282
C1283
C1284
C1285
C1286
C1287
C1288
C1289
C1400
C1401
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Disabled
Motor Relay # 1 Circuit Failure
Motor Relay # 1 Circuit Short to
Battery
Motor # 1 Input Circuit Failure
Motor # 1 Input Circuit Short to
Gnd
Motor # 2 Input Circuit Failure
Motor # 2 Input Circuit Short to
Vbat
Solenoid Relay # 1 Circuit
Failure
Solenoid Relay # 1 Circuit Short
to Vbatt
Park Brake Actuator Assembly
Switch Applied Circuit Short to
Gnd
STEERING Wheel Angle 1and 2
Circuit Failure
STEERING Wheel Angle 1and 2
Signal Faulted
Yaw Rate Sensor circuit Failure
Yaw Rate Sensor Signal Fault
Lateral Accelerometer circuit
Failure
Lateral Accelerometer Signal
Fault
Switch Test Signal Failure
Oil Pressure Switch Failure
Booster Solenoid circuit Failure
Booster Mechanical Failure
Booster Pedal Force switch
circuit Failure
Pressure Transducer Main /
Primary Input Circuit Failure
Pressure Transducer Redundant
/ Secondary Input Circuit
Failure
Traction Control Valve RF
Circuit Failure
Traction Control Valve RF
Circuit Open
Typ
kodu błędu
Strona 89
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1402
C1403
C1404
C1405
C1406
C1407
C1410
C1411
C1412
C1413
C1414
C1415
C1416
C1417
C1418
C1419
C1420
C1421
C1422
C1423
C1424
C1425
C1426
C1427
C1428
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Traction Control Valve RF
Circuit Short To Ground
Traction Control Valve RF
Circuit Short To Battery
Traction Control Valve Rear
Circuit Failure
Traction Control Valve Rear
Circuit Open
Traction Control Valve Rear
Circuit Short To Ground
Traction Control Valve Rear
Circuit Short To Battery
Traction Control Valve LF Circuit
Failure
Traction Control Valve LF Circuit
Open
Traction Control Valve LF Circuit
Short To Ground
Traction Control Valve LF Circuit
Short To Battery
Incorrect Module Design Level
Incorrect Module Configuration
Damper RF Circuit Short To
Battery
Damper RF Circuit Short to
Ground
Damper RF Circuit Failure
Damper RF Circuit Open
Hydraulic Fluid Pressure/ Flow
Circuit Short to Vbatt
Damper LF Circuit Short To
Battery
Damper LF Circuit Short to
Ground
Damper LF Circuit Failure
Damper LF Circuit Open
Damper RR Circuit Short to
Ground
Damper RR Circuit Short To
Battery
Damper RR Circuit Open
Damper RR Circuit Failure
Typ
kodu błędu
Strona 90
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1429
C1430
C1431
C1432
C1433
C1435
C1436
C1437
C1438
C1439
C1440
C1441
C1442
C1443
C1444
C1445
C1446
C1447
C1448
C1449
C1450
C1451
C1452
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Input-shaft-speed input circuit
failure
Damper LR Circuit Open
Damper LR Circuit Short To
Battery
Damper LR Circuit Short to
Ground
Damper LR Circuit Failure
Accelerometer Rear Circuit
Failure
Accelerometer Rear Circuit
Signal Is Not Sensed
Accelerometer Rear Circuit
Short To Ground
Accelerometer Rear Circuit
Short To Battery
Vehicle Acceleration EEC-IV
Circuit Failure
Pressure Transducer Main /
Primary signal Faulted
Steering Phase A Circuit Signal
Is Not Sensed
Steering Phase B Circuit Signal
Is Not Sensed
Steering Phase A Circuit Short
To Ground
Steering Phase B Circuit Short
To Ground
Speed Vehicle Signal Circuit
Failure
Brake Switch Circuit Failure
Traction Control Module
Request Circuit Failure
Lamp Adaptive Damping
Warning Circuit Failure
Traction Control Motor
Coherency Fault
Traction Control Motor Circuit
Failure
Traction Control Motor Circuit
Open
Traction Control Motor Circuit
Typ
kodu błędu
Strona 91
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1453
C1454
C1455
C1456
C1457
C1458
C1459
C1460
C1461
C1462
C1463
C1464
C1465
C1466
C1467
C1468
C1469
C1495
C1496
C1497
C1498
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Short to Battery
Traction Control Motor Circuit
Short to Ground
Front Lateral Accelerometer
Circuit Failure
Accelerometer Front Circuit
Failure
Accelerometer Front Circuit Is
Not Sensed
Accelerometer Front Circuit
Short To Ground
Accelerometer Front Circuit
Short To Battery
Adaptive Mode Switch Circuit
Failure
Vehicle Accelerometer Power
Circuit Failure
Vehicle Accelerometer Power
Circuit Short to Battery
Left Front Vertical
Accelerometer Circuit Failure
Right Front Vertical
Accelerometer Circuit Failure
Pressure Transducer Redundant
/ Secondary Signal Faulted
Damper High Side Front Circuit
Short To Battery
Damper Circuit Failure
Damper High Side Rear Circuit
Short To Battery
Damper Low Side Front Circuit
Failure
Damper Low Side Rear Circuit
Failure
Traction Control Motor
Potentiometer Circuit Failure
Traction Control Motor
Potentiometer Circuit Open
Traction Control Motor
Potentiometer Circuit Short to
Battery
Traction Control Motor
Typ
kodu błędu
Strona 92
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1499
C1500
C1501
C1502
C1503
C1504
C1505
C1506
C1507
C1508
C1510
C1511
C1512
C1513
C1699
C1700
C1701
C1702
C1703
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Potentiometer Circuit Short to
Ground
Transfer Case Contact Plate "A"
Encoder Circuit Failure
Transfer Case Contact Plate "B"
Encoder Circuit Failure
Transfer Case Contact Plate "C"
Encoder Circuit Failure
Transfer Case Contact Plate "D"
Encoder Circuit Failure
Dynamic Stability Control Left
Front Valve Malfunction
Dynamic Stability Control Right
Front Valve Malfunction
Dynamic Stability Control Left
Rear Valve Malfunction
Dynamic Stability Control Right
Rear Valve Malfunction
Traction Control of Brake
Exceeds Time-Out
Traction Control of Engine
Exceeds Time-Out
Right Front Wheel Pressure
Reduction Performance
Problem
Left Front Wheel Pressure
Reduction Performance
Problem
Right Rear Wheel Pressure
Reduction Performance
Problem
Left rear Wheel Pressure
Reduction Performance
Problem
Left Rear Sensor Circuit Short
to Vbat
Left Rear Sensor Circuit Failure
Left Rear Sensor Circuit Fault
RightRear Sensor Circuit Short
to Vbat
Right Rear Sensor Circuit
Failure
Typ
kodu błędu
Strona 93
System OBD
Kod
błędu
C1704
Opis
w języku polskim
C1705
C1706
C1707
C1708
C1709
C1710
C1711
C1712
C1713
C1714
C1715
C1716
C1717
C1718
C1719
C1721
C1722
C1723
C1724
C1725
C1726
C1727
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Right Rear Sensor Circuit Fault
Left Rear Center Sensor Circuit
Short to Vbat
Left Rear Center Sensor Circuit
Failure
Left Rear Center Sensor Circuit
Fault
Right Rear Center Sensor
Circuit Short to Vbat
Right Rear Center Sensor
Circuit Failure
Right Rear Center Sensor
Circuit Fault
Left Front Sensor Circuit Short
to Vbat
Left Front Sensor Circuit Failure
Left Front Sensor Circuit Fault
Right Front Sensor Circuit Short
to Vbat
Right Front Sensor Circuit
Failure
Right Front Sensor Circuit Fault
Left Front Center Sensor Circuit
Short to Vbat
Left Front Center Sensor Circuit
Failure
Left Front Center Sensor Circuit
Fault
Air Suspension Height Sensor
Power Circuit Open
Air Suspension Height Sensor
Power Circuit Short To Battery
Air Suspension Height Sensor
Power Circuit Short To Ground
Air Suspension Height Sensor
Power Circuit Failure
Air Suspension Front
Pneumatic Failure
Air Suspension Rear Pneumatic
Failure
Air Suspension Reservoir
Pneumatic Failure
Typ
kodu błędu
Strona 94
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1728
C1729
C1730
C1731
C1732
C1733
C1734
C1735
C1736
C1737
C1738
C1739
C1740
C1741
C1742
C1743
C1744
C1745
C1748
C1749
C1750
C1751
C1752
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Transfer Case unable to
transition between 2H and 4H
Transfer Case unable to
transition between 4H and 4L
Reference Voltage Out of Range
(+5 v)
Air Suspension LF Corner Up
Timeout
Air Suspension LF Corner Down
Timeout
Air Suspension RF Corner Up
Timeout
Air Suspension RF Corner Down
Timeout
Air Suspension LR Corner Up
Timeout
Air Suspension LR Corner Down
Timeout
Air Suspension RR Corner Up
Timeout
Air Suspension RR Corner Down
Timeout
Right Front Center Sensor
Circuit Short to Vbat
Right Front Center Sensor
Circuit Failure
Right Front Center Sensor
Circuit Fault
Rear Sounder Circuit Failure
Rear Sounder Circuit Short to
Vbatt
Front Sounder Circuit Failure
Front Sounder Circuit Short to
Vbatt
Switch input Circuit Short to
Gnd
Trailer Input Circuit Failure
Accelerator Position Sensor Out
of Range
Vehicle Speed Sensor # 1
Output Circuit Short to Vbatt
Vehicle Speed Sensor # 1
Typ
kodu błędu
Strona 95
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1753
C1754
C1755
C1756
C1757
C1758
C1759
C1760
C1761
C1762
C1763
C1765
C1766
C1767
C1768
C1770
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Output Circuit Short to Gnd
Hydraulic Clutch Actuator Valve
Signal Fault
Hydraulic Clutch Actuator Valve
Circuit Failure
Power Limit Shutdown Fault
Air Suspension Front Height
Sensor High (SE) Signal Circuit
Failure
Air Suspension Front Height
Sensor High (SE) Signal Circuit
Open
Air Suspension Front Height
Sensor High (SE) Signal Circuit
Short To Battery
Air Suspension Front Height
Sensor High (SE) Signal Circuit
Short To Ground
Air Suspension Rear Height
Sensor High (SE) Signal Circuit
Failure
Air Suspension Rear Height
Sensor High (SE) Signal Circuit
Open
Air Suspension Rear Height
Sensor High (SE) Signal Circuit
Short To Battery
Air Suspension Rear Height
Sensor High (SE) Signal Circuit
Short To Ground
Air Suspension Rear Height
Sensor Low Signal Circuit
Failure
Air Suspension Rear Height
Sensor Low Signal Circuit Open
Air Suspension Rear Height
Sensor Low Signal Circuit Short
To Battery
Air Suspension Rear Height
Sensor Low Signal Circuit Short
To Ground
Air Suspension Vent Solenoid
Typ
kodu błędu
Strona 96
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1771
C1772
C1773
C1774
C1775
C1776
C1777
C1778
C1779
C1780
C1781
C1790
C1791
C1792
C1793
C1795
C1796
C1797
C1798
C1800
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Output Circuit Failure
Air Suspension Vent Solenoid
Output Circuit Open
Air Suspension Vent Solenoid
Output Circuit Short To Battery
Air Suspension Vent Solenoid
Output Circuit Short To Ground
Coolant Temp Out of Range
DC-DC Converter Failure
Heater System Failure
Vacuum Pressure Circuit Failure
Power Steering Failure
Blower Switch Failure
Temperature Select Failure
Engine Coolant Temperature
Signal Missing/Fault
Air Suspension LR Air
Spring/Shock Solenoid Output
Circuit Failure
Air Suspension LR Air
Spring/Shock Solenoid Output
Circuit Open
Air Suspension LR Air
Spring/Shock Solenoid Output
Circuit Short To Battery
Air Suspension LR Air
Spring/Shock Solenoid Output
Circuit Short To Ground
Air Suspension RR Air
Spring/Shock Solenoid Output
Circuit Failure
Air Suspension RR Air
Spring/Shock Solenoid Output
Circuit Open
Air Suspension RR Air
Spring/Shock Solenoid Output
Circuit Short To Battery
Air Suspension RR Air
Spring/Shock Solenoid Output
Circuit Short To Ground
Air Suspension Reservoir
Solenoid Circuit Failure
Typ
kodu błędu
Strona 97
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1805
C1813
C1814
C1818
C1819
C1820
C1830
C1831
C1832
C1833
C1834
C1835
C1836
C1837
C1838
C1839
C1840
C1841
C1842
C1843
C1844
C1845
C1846
C1847
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Mismatched PCM and/or ABSTC Module
Air Suspension LR Vent Request
Exceeded Max Timing
Air Suspension RR Vent Request
Exceeded Max Timing
Air Suspension LR Air Compress
Request Exceeded Max Timing
Air Suspension RR Air Compress
Request Exceeded Max Timing
Air Suspension RF Air Compress
Request Exceeded Max Timing
Air Suspension Compressor
Relay Circuit Failure
Air Suspension Compressor
Relay Circuit Open
Air Suspension Compressor
Relay Circuit Short To Battery
Air Suspension Compressor
Relay Circuit Short To Ground
Gauge Drive Current Fault
Current Sense Circuit Failure
Battery Temp out of Range
Battery Heater Circuit Failure
Charging System Fault
Leakage Fault
Air Suspension Disable Switch
Circuit Failure
Air Suspension Disable Switch
Circuit Open
Air Suspension Disable Switch
Circuit Short To Battery
Air Suspension Disable Switch
Circuit Short To Ground
Air Suspension Secondary Front
Inflator Solenoid Output Circuit
Failure
Air Suspension Front Inflator
Solenoid Output Circuit Failure
Air Suspension Front Inflator
Solenoid Output Circuit Open
Air Suspension Front Inflator
Typ
kodu błędu
Strona 98
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1848
C1849
C1850
C1851
C1852
C1853
C1854
C1855
C1856
C1859
C1860
C1861
C1862
C1863
C1864
C1865
C1866
C1867
C1868
C1869
C1870
C1871
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Solenoid Output Circuit Short
To Battery
Air Suspension Front Inflator
Solenoid Output Circuit Short
To Ground
Master Cylinder Pressure Out
of Range
Air Suspension Warning Lamp
Circuit Failure
Air Suspension Warning Lamp
Circuit Open
Air Suspension Warning Lamp
Circuit Short To Battery
Air Suspension Warning Lamp
Circuit Short To Ground
Motor Temperature Out of
Range
Acceleration Position Sensor
Conflict
Traction Motor Encoder circuit
Failure
PRNDL Input #2 Circuit Failure
PRNDL Input #3 Circuit Failure
PRNDL Input #4 Circuit Failure
Contactor Circuit Failure
External Charging Fault
Battery Module Fault
Air Suspension Rear Inflator
Solenoid Output Circuit Failure
Air Suspension Rear Inflator
Solenoid Output Circuit Open
Air Suspension Rear Inflator
Solenoid Output Circuit Short
To Battery
Air Suspension Rear Inflator
Solenoid Output Circuit Short
To Ground
Air Suspension Gate Solenoid
Output Circuit Failure
Air Suspension Gate Solenoid
Output Circuit Open
Air Suspension Gate Solenoid
Typ
kodu błędu
Strona 99
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1872
C1873
C1874
C1875
C1876
C1877
C1878
C1879
C1880
C1881
C1882
C1883
C1884
C1885
C1886
C1887
C1888
C1889
C1890
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Output Circuit Short To Battery
Air Suspension Gate Solenoid
Output Circuit Short To Ground
Air Suspension RF Air Spring
Solenoid Output Circuit Failure
Air Suspension RF Air Spring
Solenoid Output Circuit Open
Air Suspension RF Air Spring
Solenoid Output Circuit Short
To Battery
Air Suspension RF Air Spring
Solenoid Output Circuit Short
To Ground
Air Suspension LF Air Spring
Solenoid Output Circuit Failure
Air Suspension LF Air Spring
Solenoid Output Circuit Open
Air Suspension LF Air Spring
Solenoid Output Circuit Short
To Battery
Air Suspension LF Air Spring
Solenoid Output Circuit Short
To Ground
Air Suspension RF Height
Sensor Circuit Failure
Air Suspension RF Height
Sensor Circuit Open
Air Suspension RF Height
Sensor Circuit Short To Battery
Air Suspension RF Height
Sensor Circuit Short To Ground
Air Suspension RR Height
Sensor Circuit Failure
Air Suspension RR Height
Sensor Circuit Open
Air Suspension RR Height
Sensor Circuit Short To Battery
Air Suspension RR Height
Sensor Circuit Short To Ground
Air Suspension LF Height
Sensor Circuit Failure
Air Suspension LF Height
Typ
kodu błędu
Strona 100
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1891
C1892
C1893
C1894
C1895
C1896
C1897
C1898
C1899
C1900
C1901
C1902
C1903
C1904
C1905
C1906
C1907
C1908
C1909
C1910
C1911
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Sensor Circuit Open
Air Suspension LF Height
Sensor Circuit Short To Battery
Air Suspension LF Height
Sensor Circuit Short To Ground
Air Suspension LR Height
Sensor Circuit Failure
Air Suspension LR Height
SensorCircuit Open
Air Suspension LR Height
Sensor Circuit Short To Battery
Air Suspension LR Height
Sensor Circuit Short To Ground
Steering VAPS II Circuit Loop
Failure
Steering VAPS II Circuit Loop
Open
Steering VAPS II Circuit Loop
Short To Battery
Steering VAPS II Circuit Loop
Short To Ground
Ride Control RR Shock Actuator
Circuit Failure
Ride Control RR Shock Actuator
Circuit Open
Ride Control RR Shock Actuator
Circuit Short To Battery
Ride Control RR Shock Actuator
Circuit Short To Ground
Ride Control LR Shock Actuator
Circuit Failure
Ride Control LR Shock Actuator
Circuit Open
Ride Control LR Shock Actuator
Circuit Short To Battery
Ride Control LR Shock Actuator
Circuit Short To Ground
Ride Control RF Shock Actuator
Circuit Failure
Ride Control RF Shock Actuator
Circuit Open
Ride Control RF Shock Actuator
Typ
kodu błędu
Strona 101
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1912
C1913
C1914
C1915
C1916
C1917
C1918
C1920
C1921
C1922
C1923
C1924
C1925
C1926
C1927
C1928
C1929
C1930
C1931
C1932
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Circuit Short To Battery
Ride Control RF Shock Actuator
Circuit Short To Ground
Ride Control LF Shock Actuator
Circuit Failure
Ride Control LF Shock Actuator
Circuit Open
Ride Control LF Shock Actuator
Circuit Short To Battery
Ride Control LF Shock Actuator
Circuit Short To Ground
Steering EVO Out-of-Range
Fault
Air Suspension Ride Height
Select Switch Circuit Failure
Led #1 Circuit Failure
VAPS Solenoid Actuator Output
Circuit Failure
VAPS Solenoid Actuator Output
Circuit Open
VAPS Solenoid Actuator Output
Circuit Short To Battery
VAPS Solenoid Actuator Output
Circuit Short To Ground
VAPS Solenoid Actuator Return
Circuit Failure
VAPS Solenoid Actuator Return
Circuit Open
VAPS Solenoid Actuator Return
Circuit Short To Battery
VAPS Solenoid Actuator Return
Circuit Short To Ground
Air Suspension Front
Compressor Relay Circuit
Failure
Air Suspension Front
Compressor Relay Circuit Open
Air Suspension Front
Compressor Relay Circuit Short
To Battery
Air Suspension Front
Compressor Relay Circuit Short
Typ
kodu błędu
Strona 102
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1933
C1934
C1935
C1936
C1937
C1938
C1939
C1940
C1942
C1943
C1944
C1945
C1946
C1947
C1948
C1949
C1950
C1951
C1952
C1953
C1954
C1955
C1956
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
To Ground
Solenoid Current Out Of Range
HPU (Hydraulic Pump Unit)
Pressurisation Failure
Chime Circuit Failure
Hydraulic Pump Relay Circuit
Failure
Steering Wheel Angle Sensor
Offset Failure
Invalid Steering Wheel Angle
Sensor ID
Brake Pressure Switch Input
Circuit Failure
Brake Pressure Switch
Mechanical Failure
Unrecognized Powertrain
Configuration
Airbag Deployment Indication
Input Fault
Gauge Driver Circuit Fault
Park Switch Indicates Park with
Vehicle Moving
Seat Track Position Switch
Circuit Open
Seat Track Position Switch
Circuit Short to Ground
Seat Track Position Switch
Circuit Resistance Out of Range
Accelerometer Sensor Circuit
Open
Accelerometer Sensor Circuit
Failure
Lateral Accelerometer Sensor
Circuit Open
Yaw Rate Sensor Circuit Open
Master Cylinder Pressure
Sensor Circuit Open
Master Cylinder Pressure
Sensor Circuit Failure
Steering Angle Sensor Circuit
Open
Steering Angle Sensor Circuit
Typ
kodu błędu
Strona 103
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
C1957
C1958
C1959
C1960
C1961
C1962
C1963
C2767
Opis
w języku angielskim
Failure
Dynamic Stability Control Valve
RF Circuit Failure
Dynamic Stability Control Valve
LF Circuit Failure
Lateral Accelerometer Sensor
Circuit Failure
Driver Brake Apply Circuit Fault
Park Lamp Relay Coil Circuit
Failure
Park Lamp Relay Coil Short to
Battery
Stability Control Inhibit
Warning
Reserved - TBD
Typ
kodu błędu
P0001-P0099 - Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
P0001
P0002
P0003
P0004
P0005
P0006
P0007
P0008
P0009
P0010
P0011
P0012
P0013
Aktualizacja: 2012-09-09
Fuel Volume Regulator Control
Circuit/Open
Fuel Volume Regulator Control
Circuit Range/Performance
Fuel Volume Regulator Control
Circuit Low
Fuel Volume Regulator Control
Circuit High
Fuel Shutoff Valve "A" Control
Circuit/Open
Fuel Shutoff Valve "A" Control
Circuit Low
Fuel Shutoff Valve "A" Control
Circuit High
Engine Positions System
Performance Bank 1
Engine Position System
Performance Bank 2
"A" Camshaft Position Actuator
Circuit (Bank 1)
"A" Camshaft Position - Timing
Over-Advanced or System
Performance (Bank 1)
"A" Camshaft Position - Timing
Over-Retarded (Bank 1)
"B" Camshaft Position Strona 104
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P0014
P0015
P0016
P0017
P0018
P0019
P0020
P0021
P0022
P0023
P0024
P0025
P0026
P0027
P0028
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Actuator Circuit (Bank 1)
"B" Camshaft Position - Timing
Over-Advanced or System
Performance (Bank 1)
"B" Camshaft Position -Timing
Over-Retarded (Bank 1)
Crankshaft Position - Camshaft
Position Correlation (Bank 1
Sensor A)
Crankshaft Position - Camshaft
Position Correlation (Bank 1
Sensor B)
Crankshaft Position - Camshaft
Position Correlation (Bank 2
Sensor A)
Crankshaft Position - Camshaft
Position Correlation (Bank 2
Sensor B)
"A" Camshaft Position Actuator
Circuit (Bank 2)
"A" Camshaft Position - Timing
Over-Advanced or System
Performance (Bank 2)
"A" Camshaft Position - Timing
Over-Retarded (Bank 2)
"B" Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 2) - See
Trouble Code P0020
"B" Camshaft Position - Timing
Over-Advanced or System
Performance (Bank 2) - See
Trouble Code P0021
"B" Camshaft Position - Timing
Over-Retarded (Bank 2) - See
Trouble Code P0022
Intake Valve Control Solenoid
Circuit Range/Performance
Bank 1
Exhaust Valve Control solenoid
Circuit Range/Performance
Bank 1
Intake valve Control Solenoid
Typ
kodu błędu
Strona 105
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P0029
P0030
P0031
P0032
P0033
P0034
P0035
P0036
P0037
P0038
P0039
P0040
P0041
P0042
P0043
P0044
P0050
P0051
P0052
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Circuit Range/Performance
Bank 2
Exhaust Valve Control Solenoid
Circuit Range/Performance
Bank 2
HO2S Heater Control Circuit
(Bank 1 Sensor 1)
HO2S Heater Control Circuit
Low (Bank 1 Sensor 1)
HO2S Heater Control Circuit
High (Bank 1 Sensor 1)
Turbo Charger Bypass Valve
Control Circuit
Turbo Charger Bypass Valve
Control Circuit Low
Turbo Charger Bypass Valve
Control Circuit High
HO2S Heater Control Circuit
(Bank 1 Sensor 2)
HO2S Heater Control Circuit
Low (Bank 1 Sensor 2)
HO2S Heater Control Circuit
High (Bank 1 Sensor 2)
Turbo/Super Charger Bypass
Valve Control Circuit
Range/Performance
Upstream Oxygen Sensors
Swapped From Bank To Bank
Downstream Oxygen Sensors
Swapped From Bank To Bank
HO2S Heater Control Circuit
(Bank 1 Sensor 3)
HO2S Heater Control Circuit
Low (Bank 1 Sensor 3)
HO2S Heater Control Circuit
High (Bank 1 Sensor 3)
HO2S Heater Control Circuit
(Bank 2 Sensor 1)
HO2S Heater Control Circuit
Low (Bank 2 Sensor 1)
HO2S Heater Control Circuit
High (Bank 2 Sensor 1)
Typ
kodu błędu
Strona 106
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P0053
P0054
P0055
P0056
P0057
P0058
P0059
P0060
P0061
P0062
P0063
P0064
P0065
P0066
P0067
P0068
P0069
P0070
P0071
P0072
P0073
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
HO2S Heater Resistance (Bank
1, Sensor 1)
HO2S Heater Resistance (Bank
1, Sensor 2)
HO2S Heater Resistance (Bank
1, Sensor 3)
HO2S Heater Control Circuit
(Bank 2 Sensor 2)
HO2S Heater Control Circuit
Low (Bank 2 Sensor 2)
HO2S Heater Control Circuit
High (Bank 2 Sensor 2)
HO2S Heater Resistance (Bank
2, Sensor 1)
HO2S Heater Resistance (Bank
2, Sensor 2)
HO2S Heater Resistance (Bank
2, Sensor 3)
HO2S Heater Control Circuit
(Bank 2 Sensor 3)
HO2S Heater Control Circuit
Low (Bank 2 Sensor 3)
HO2S Heater Control Circuit
High (Bank 2 Sensor 3)
Air Assisted Injector Control
Range/Performance
Air Assisted Injector Control
Circuit or Circuit Low
Air Assisted Injector Control
Circuit High
MAP/MAF - Throttle Position
Correlation
Manifold Absolute Pressure Barometric Pressure
Correlation
Ambient Air Temperature
Sensor Circuit
Ambient Air Temperature
Sensor Range/Performance
Ambient Air Temperature
Sensor Circuit Low Input
Ambient Air Temperature
Typ
kodu błędu
Strona 107
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P0074
P0075
P0076
P0077
P0078
P0079
P0080
P0081
P0082
P0083
P0084
P0085
P0086
P0087
P0088
P0089
P0090
P0091
P0092
P0093
P0094
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Sensor Circuit High Input
Ambient Air Temperature
Sensor Circuit Intermittent
Intake Valve Control Solenoid
Circuit (Bank 1)
Intake Valve Control Solenoid
Circuit Low (Bank 1)
Intake Valve Control Solenoid
Circuit High (Bank 1)
Exhaust Valve Control Solenoid
Circuit (Bank 1)
Exhaust Valve Control Solenoid
Circuit Low (Bank 1)
Exhaust Valve Control Solenoid
Circuit High (Bank 1)
Intake valve Control Solenoid
Circuit (Bank 2)
Intake Valve Control Solenoid
Circuit Low (Bank 2)
Intake Valve Control Solenoid
Circuit High (Bank 2)
Exhaust Valve Control Solenoid
Circuit (Bank 2)
Exhaust Valve Control Solenoid
Circuit Low (Bank 2)
Exhaust Valve Control Solenoid
Circuit High (Bank 2)
Fuel Rail/System Pressure - Too
Low
Fuel Rail/System Pressure - Too
High
Fuel Pressure Regulator 1
Performance
Fuel Pressure Regulator 1
Control Circuit
Fuel Pressure Regulator 1
Control Circuit Low
Fuel Pressure Regulator 1
Control Circuit High
Fuel System Leak Detected Large Leak
Fuel System Leak Detected -
Typ
kodu błędu
Strona 108
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P0095
P0096
P0097
P0098
P0099
Opis
w języku angielskim
Small Leak
Intake Air Temperature Sensor
2 Circuit
Intake Air Temperature Sensor
2 Circuit Range/Performance
Intake Air Temperature Sensor
2 Circuit Low
Intake Air Temperature Sensor
2 Circuit High
Intake Air Temperature Sensor
2 Circuit Intermittent/Erratic
Typ
kodu błędu
DTC Codes - P0100-P0199 - Fuel and Air Metering
P0100
P0101
P0102
P0103
P0104
P0105
P0106
P0107
P0108
P0109
Czujnik masowego lub
objętościowego przepływu
powietrza
Czujnik masowego lub
objętościowego przepływu
powietrza
Czujnik masowego lub
objętościowego przepływu
powietrza
Czujnik masowego lub
objętościowego przepływu
powietrza
Czujnik masowego lub
objętościowego przepływu
powietrza
Czujnik ciśnienia
absol.kolektora/ciśnienia
atmosferycznego
Czujnik ciśnienia
absol.kolektora/ciśnienia
atmosferycznego
Czujnik ciśnienia
absol.kolektora/ciśnienia
atmosferycznego
Czujnik ciśnienia
absol.kolektora/ciśnienia
atmosferycznego
Czujnik ciśnienia
absol.kolektora/ciśnienia
Aktualizacja: 2012-09-09
Mass or Volume Air Flow
Circuit Malfunction
usterka
Mass or Volume Air Flow
Circuit Range/Performance
Problem
sygnał poza
zakresem/wydajność
Mass or Volume Air Flow
Circuit Low Input
niski sygnał wejściowy
Mass or Volume Air Flow
Circuit High Input
wysoki sygnał wejściowy
Mass or Volume Air Flow
Circuit Intermittent
przerwa
Manifold Absolute
Pressure/Barometric Pressure
Circuit Malfunction
Manifold Absolute
Pressure/Barometric Pressure
Circuit Range/Performance
Problem
Manifold Absolute
Pressure/Barometric Pressure
Circuit Low Input
Manifold Absolute
Pressure/Barometric Pressure
Circuit High Input
Manifold Absolute
Pressure/Barometric Pressure
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
przerwa
Strona 109
System OBD
Kod
błędu
P0110
P0111
P0112
P0113
P0114
P0115
P0116
P0117
P0118
P0119
P0120
P0121
P0122
P0123
P0124
P0125
Opis
w języku polskim
atmosferycznego
Czujnik temp. powietrza
wlotowego
Czujnik temp. powietrza
wlotowego
Czujnik temp. powietrza
wlotowego
Czujnik temp. powietrza
wlotowego
Czujnik temp. powietrza
wlotowego
Czujnik temp. czynnika
chłodzącego silnik
Czujnik temp. czynnika
chłodzącego silnik
Czujnik temp. czynnika
chłodzącego silnik
Czujnik temp. czynnika
chłodzącego silnik
Czujnik temp. czynnika
chłodzącego silnik
Przepustnica /czujnik położenia
pedału /przełącznik A
Przepustnica /czujnik położenia
pedału /przełącznik A
Przepustnica /czujnik położenia
pedału /przełącznik A
Przepustnica /czujnik położenia
pedału /przełącznik A
Przepustnica /czujnik położenia
pedału /przełącznik A
Niewystarczająca temp. czynnika
chłodzącego dla zamkniętej pętli
regulacji paliwa
P0126
Niewystarczająca temp. czynnika
chłodzącego dla stabilnej pracy
P0130
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1)
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Circuit Intermittent
Intake Air Temperature Circuit
Malfunction
Intake Air Temperature Circuit
Range/Performance Problem
Intake Air Temperature Circuit
Low Input
Intake Air Temperature Circuit
High Input
Intake Air Temperature Circuit
Intermittent
Engine Coolant Temperature
Circuit Malfunction
Engine Coolant Temperature
Circuit Range/Performance
Problem
Engine Coolant Temperature
Circuit Low Input
Engine Coolant Temperature
Circuit High Input
Engine Coolant Temperature
Circuit Intermittent
Throttle Position Sensor/Switch
A Circuit Malfunction
Throttle Position Sensor/Switch
A Circuit Range/Performance
Problem
Throttle Position Sensor/Switch
A Circuit Low Input
Throttle Position Sensor/Switch
A Circuit High Input
Throttle Position Sensor/Switch
A Circuit Intermittent
Insufficient Coolant
Temperature for Closed Loop
Fuel Control
Insufficient Coolant
Temperature for Stable
Operation
Coolant Thermostat (Coolant
Temperature Below
Thermostat Regulating
Typ
kodu błędu
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
przerwa
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
przerwa
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
przerwa
usterka
Strona 110
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P0131
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1)
P0132
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1)
P0133
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1)
P0134
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1)
P0135
Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1
Czujnik 1)
P0136
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2)
P0137
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2)
P0138
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2)
P0139
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2)
P0140
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2)
P0141
Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1
Czujnik 2)
P0142
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3)
P0143
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3)
P0144
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3)
P0145
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3)
P0146
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3)
P0147
Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1
Czujnik 3)
P0150
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1)
P0151
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1)
P0152
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1)
P0153
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1)
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Temperature)
02 Sensor Circuit Malfunction
(Bank I Sensor 1)
02 Sensor Circuit Low Voltage
(Bank I Sensor I)
02 Sensor Circuit High Voltage
(Bank I Sensor 1)
02 Sensor Circuit Slow
Response (Bank 1 Sensor 1)
02 Sensor Circuit No Activity
Detected (Bank I Sensor 1)
02 Sensor Heater Circuit
Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
02 Sensor Circuit Malfunction
(Bank I Sensor 2)
02 Sensor Circuit Low Voltage
(Bank I Sensor 2)
02 Sensor Circuit High Voltage
(Bank I Sensor 2)
02 Sensor Circuit Slow
Response (Bank 1 Sensor 2)
02 Sensor Circuit No Activity
Detected (Bank 1 Sensor 2)
02 Sensor Heater Circuit
Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
02 Sensor Circuit Malfunction
(Bank I Sensor 3)
02 Sensor Circuit Low Voltage
(Bank I Sensor 3)
02 Sensor Circuit High Voltage
(Bank I Sensor 3)
02 Sensor Circuit Slow
Response (Bank 1 Sensor 3)
02 Sensor Circuit No Activity
Detected (Bank I Sensor 3)
02 Sensor Heater Circuit
Malfunction (Bank I Sensor 3)
02 Sensor Circuit Malfunction
(Bank 2 Sensor I)
02 Sensor Circuit Low Voltage
(Bank 2 Sensor I)
02 Sensor Circuit High Voltage
Typ
kodu błędu
niskie napięcie
wysokie napięcie
powolna reakcja
/odpowiedź/
brak aktywności
usterka
usterka
niskie napięcie
wysokie napięcie
powolna reakcja
brak aktywności
usterka
usterka
niskie napięcie
wysokie napięcie
powolna reakcja
brak aktywności
usterka
usterka
niskie napięcie
wysokie napięcie
powolna reakcja
Strona 111
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P0154
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1)
P0155
Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2
Czujnik 1)
P0156
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2)
P0157
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2)
P0158
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2)
P0159
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2)
P0160
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2)
P0161
Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2
Czujnik 2)
P0162
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3)
P0163
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3)
P0164
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3)
P0165
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3)
P0166
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3)
P0167
Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2
Czujnik 3)
P0170
Czujnik O2 (Bank 1)
P0171
P0172
P0173
P0174
P0175
P0176
Czujnik O2 (Bank 1)
Czujnik O2 (Bank 1)
Czujnik O2 (Bank 2)
Czujnik O2 (Bank 2)
Czujnik O2 (Bank 2)
Czujnik składu paliwa
P0177
Czujnik składu paliwa
P0178
Czujnik składu paliwa
P0179
Czujnik składu paliwa
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
(Bank 2 Sensor 1)
02 Sensor Circuit Slow
Response (Bank 2 Sensor 1)
02 Sensor Circuit No Activity
Detected (Bank 2 Sensor 1)
02 Sensor Heater Circuit
Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
02 Sensor Circuit Malfunction
(Bank 2 Sensor 2)
02 Sensor Circuit Low Voltage
(Bank 2 Sensor 2)
02 Sensor Circuit High Voltage
(Bank 2 Sensor 2)
02 Sensor Circuit Slow
Response (Bank 2 Sensor 2)
02 Sensor Circuit No Activity
Detected (Bank 2 Sensor 2)
02 Sensor Heater Circuit
Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
02 Sensor Circuit Malfunction
(Bank 2 Sensor 3)
02 Sensor Circuit Low Voltage
(Bank 2 Sensor 3)
02 Sensor Circuit High Voltage
(Bank 2 Sensor 3)
02 Sensor Circuit Slow
Response (Bank 2 Sensor 3)
02 Sensor Circuit No Activity
Detected (Bank 2 Sensor 3)
02 Sensor Heater Circuit
Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
System too Lean (Bank 1)
System too Rich (Bank 1)
Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
System too Lean (Bank 2)
System too Rich (Bank 2)
Fuel Composition Sensor Circuit
Malfunction
Fuel Composition Sensor Circuit
Range/Performance
Fuel Composition Sensor Circuit
Typ
kodu błędu
brak aktywności
usterka
usterka
niskie napięcie
wysokie napięcie
powolna reakcja
brak aktywności
usterka
usterka
niskie napięcie
wysokie napięcie
powolna reakcja
brak aktywności
usterka
usterka dostrajania paliwa
mieszanka zbyt uboga
mieszanka zbyt bogata
usterka dostrajania paliwa
mieszanka zbyt uboga
mieszanka zbyt bogata
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
Strona 112
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P0180
Czujnik A temp. paliwa
P0181
Czujnik A temp. paliwa
P0182
Czujnik A temp. paliwa
P0183
Czujnik A temp. paliwa
P0184
Czujnik A temp. paliwa
P0185
Czujnik B temp. paliwa
P0186
Czujnik B temp. paliwa
P0187
Czujnik B temp. paliwa
P0188
Czujnik B temp. paliwa
P0189
Czujnik B temp. paliwa
P0190
P0191
P0192
P0193
Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania
(listwy) paliwa
Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania
(listwy) paliwa
Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania
(listwy) paliwa
Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania
(listwy) paliwa
P0194
Czujnik ciśnienia listwy paliwowej
P0195
Czujnik temp. oleju silnika
P0196
Czujnik temp. oleju silnika
P0197
Czujnik temp. oleju silnika
P0198
Czujnik temp. oleju silnika
P0199
Czujnik temp. oleju silnika
Opis
w języku angielskim
Low Input
Fuel Composition Sensor Circuit
High Input
Fuel Temperature Sensor A
Circuit Malfunction
Fuel Temperature Sensor A
Circuit Range/Performance
Fuel Temperature Sensor A
Circuit Low Input
Fuel Temperature Sensor A
Circuit High Input
Fuel Temperature Sensor A
Circuit Intermittent
Fuel Temperature Sensor B
Circuit Malfunction
Fuel Temperature Sensor B
Circuit Range/Performance
Fuel Temperature Sensor B
Circuit Low Input
Fuel Temperature Sensor B
Circuit High Input
Fuel Temperature Sensor B
Circuit Intermittent
Fuel Rail Pressure Sensor
Circuit Malfunction
Fuel Rail Pressure Sensor
Circuit Range/Performance
Fuel Rail Pressure Sensor
Circuit Low Input
Fuel Rail Pressure Sensor
Circuit High Input
Fuel Rail Pressure Sensor
Circuit Intermittent
Engine Oil Temperature Sensor
Malfunction
Engine Oil Temperature Sensor
Range/Performance
Engine Oil Temperature Sensor
Low
Engine Oil Temperature Sensor
High
Typ
kodu błędu
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
przerwa
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
przerwa
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
przerwa
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
przerwa
DTC Codes - P0200-P0299 - Fuel and Air Metering (Injector Circuit)
Aktualizacja: 2012-09-09
Strona 113
System OBD
Kod
błędu
P0200
Opis
w języku polskim
Obwód wtryskiwacza
P0201
Obwód wtryskiwacza, cylinder 1
P0202
Obwód wtryskiwacza, cylinder 2
P0203
Obwód wtryskiwacza, cylinder 3
P0204
Obwód wtryskiwacza, cylinder 4
P0205
Obwód wtryskiwacza, cylinder 5
P0206
Obwód wtryskiwacza, cylinder 6
P0207
Obwód wtryskiwacza, cylinder 7
P0208
Obwód wtryskiwacza, cylinder 8
P0209
Obwód wtryskiwacza, cylinder 9
P0210
Obwód wtryskiwacza, cylinder 10
P0211
Obwód wtryskiwacza, cylinder 11
P0212
Obwód wtryskiwacza, cylinder 12
P0213
Zimny rozruch wtryskiwacza 1
P0214
Zimny rozruch wtryskiwacza 2
P0215
Elektromagnes/cewka odcięcia
silnika
P0216
Układ kontroli czasu wtrysku
P0217
Stan nadmiernej temp. silnika
Stan nadmiernej temp. skrzyni
biegów
Stan nadmiernej prędkości
obrotowej silnika
P0218
P0219
P0220
Przepustnica /czujnik położenia
pedału /przełącznik B
P0221
Przepustnica /czujnik położenia
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Injector Circuit Malfunction
Injector Circuit Malfunction Cylinder 1
Injector Circuit Malfunction Cylinder 2
Injector Circuit Malfunction Cylinder 3
Injector Circuit Malfunction Cylinder 4
Injector Circuit Malfunction Cylinder 5
Injector Circuit Malfunction Cylinder 6
Injector Circuit Malfunction Cylinder 7
Injector Circuit Malfunction Cylinder 8
Injector Circuit Malfunction Cylinder 9
Injector Circuit Malfunction Cylinder 10
Injector Circuit Malfunction Cylinder 11
Injector Circuit Malfunction Cylinder 12
Cold Start Injector 1
Malfunction
Cold Start Injector 2
Malfunction
Engine Shutoff Solenoid
Malfunction
Injection Timing Control Circuit
Malfunction
Engine Overtemp Condition
Transmission Over
Temperature Condition
Typ
kodu błędu
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
Engine Overspeed Condition
Throttle/Petal Position
Sensor/Switch B Circuit
Malfunction
Throttle/Petal Position
usterka
sygnał poza
Strona 114
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
pedału /przełącznik B
P0222
Przepustnica /czujnik położenia
pedału /przełącznik B
P0223
Przepustnica /czujnik położenia
pedału /przełącznik B
P0224
Przepustnica /czujnik położenia
pedalu /przełącznik B
P0225
Przepustnica /czujnik położenia
pedału /przełącznik C
P0226
Przepustnica /czujnik położenia
pedału /przełącznik C
P0227
Przepustnica /czujnik położenia
pedału /przełącznik C
P0228
Przepustnica /czujnik położenia
pedału /przełącznik C
P0229
Przepustnica /czujnik położenia
pedału /przełącznik C
P0230
Pompa paliwowa, obwód
pierwotny
P0231
Pompa paliwowa, obwód wtórny
P0232
Pompa paliwowa, obwód wtórny
P0233
Pompa paliwowa, obwód wtórny
P0234
P0235
P0236
P0237
Stan przeładowania /nadmiernego
ładowania/ silnika
Czujnik A wspomagania
turbosprężarki
Czujnik A wspomagania
turbosprężarki
Czujnik A wspomagania
turbosprężarki
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Sensor/Switch B Circuit
Range/Performance Problem
Throttle/Petal Position
Sensor/Switch B Circuit Low
Input
Throttle/Petal Position
Sensor/Switch B Circuit High
Input
Throttle/Petal Position
Sensor/Switch B Circuit
Intermittent
Throttle/Petal Position
Sensor/Switch C Circuit
Malfunction
Throttle/Petal Position
Sensor/Switch C Circuit
Range/Performance Problem
Throttle/Petal Position
Sensor/Switch C Circuit Low
Input
Throttle/Petal Position
Sensor/Switch C Circuit High
Input
Throttle/Petal Position
Sensor/Switch C Circuit
Intermittent
Fuel Pump Primary Circuit
Malfunction
Fuel Pump Secondary Circuit
Low
Fuel Pump Secondary Circuit
High
Fuel Pump Secondary Circuit
Intermittent
Typ
kodu błędu
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
przerwa
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
przerwa
usterka
niski sygnał
wysoki sygnał
przerwa
Engine Overboost Condition
Turbocharger Boost Sensor A
Circuit Malfunction
Turbocharger Boost Sensor A
Circuit Range/Performance
Turbocharger Boost Sensor A
Circuit Low
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
Strona 115
System OBD
Kod
błędu
P0238
P0239
P0240
P0241
P0242
P0243
P0244
P0245
P0246
P0247
P0248
P0249
P0250
Opis
w języku polskim
Czujnik A wspomagania
turbosprężarki
Czujnik B wspomagania
turbosprężarki
Czujnik B wspomagania
turbosprężarki
Czujnik B wspomagania
turbosprężarki
Czujnik B wspomagania
turbosprężarki
Elektromagnes A przepustnicy
spalin turbosprężarki
Elektromagnes A przepustnicy
spalin turbosprężarki
Elektromagnes A przepustnicy
spalin turbosprężarki
Elektromagnes A przepustnicy
spalin turbosprężarki
Elektromagnes B przepustnicy
spalin turbosprężarki
Elektromagnes B przepustnicy
spalin turbosprężarki
Elektromagnes B przepustnicy
spalin turbosprężarki
Elektromagnes B przepustnicy
spalin turbosprężarki
P0251
Wirnik/krzywka pompy
wtryskowej A
P0252
Wirnik/krzywka pompy
wtryskowej A
P0253
Wirnik/krzywka pompy
wtryskowej A
P0254
Wirnik/krzywka pompy
wtryskowej A
P0255
Wirnik/krzywka pompy
wtryskowej A
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Turbocharger Boost Sensor A
Circuit High
Turbocharger Boost Sensor B
Malfunction
Turbocharger Boost Sensor B
Circuit Range/Performance
Turbocharger Boost Sensor B
Circuit Low
Turbocharger Boost Sensor B
Circuit High
Turbocharger Wastegate
Solenoid A Malfunction
Turbocharger Wastegate
Solenoid A Range/Performance
Turbocharger Wastegate
Solenoid A Low
Turbocharger Wastegate
Solenoid A High
Turbocharger Wastegate
Solenoid B Malfunction
Turbocharger Wastegate
Solenoid B Range/Performance
Turbocharger Wastegate
Solenoid B Low
Turbocharger Wastegate
Solenoid B High
Injection Pump Fuel Metering
Control "A" Malfunction
(Cam/Rotor/Injector)
Injection Pump Fuel Metering
Control "A"
Range/Performance
(Cam/Rotor/Injector)
Injection Pump Fuel Metering
Control "A" Low
(Cam/Rotor/Injector)
Injection Pump Fuel Metering
Control "A" High
(Cam/Rotor/Injector)
Injection Pump Fuel Metering
Control "A" Intermittent
(Cam/Rotor/Injector)
Typ
kodu błędu
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał
wysoki sygnał
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał
wysoki sygnał
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał
wysoki sygnał
przerwa
Strona 116
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P0256
Wirnik/krzywka pompy
wtryskowej B
P0257
Wirnik/krzywka pompy
wtryskowej B
P0258
P0259
Wirnik/krzywka pompy
wtryskowej B
Wirnik/krzywka pompy
wtryskowej B
P0260
Wirnik/krzywka pompy
wtryskowej B
P0261
P0262
Wtryskiwacz cylindra 1
Wtryskiwacz cylindra 1
P0263
Cylinder 1
P0264
P0265
Wtryskiwacz cylindra 2
Wtryskiwacz cylindra 2
P0266
Cylinder 2
P0267
P0268
Wtryskiwacz cylindra 3
Wtryskiwacz cylindra 3
P0269
Cylinder 3
P0270
P0271
Wtryskiwacz cylindra 4
Wtryskiwacz cylindra 4
P0272
Cylinder 4
P0273
P0274
Wtryskiwacz cylindra 5
Wtryskiwacz cylindra 5
P0275
Cylinder 5
P0276
P0277
Wtryskiwacz cylindra 6
Wtryskiwacz cylindra 6
P0278
Cylinder 6
P0279
P0280
Wtryskiwacz cylindra 7
Wtryskiwacz cylindra 7
P0281
Cylinder 7
P0282
Wtryskiwacz cylindra 8
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Injection Pump Fuel Metering
Control "B" Malfunction
(Cam/Rotor/Injector)
Injection Pump Fuel Metering
Control "B"
Range/Performance Injector)
Injection Pump Fuel Metering
Control "B" Low (Cam/R
Injection Pump Fuel Metering
Control "B" High (Cam/R
Injection Pump Fuel Metering
Control "B" Intermittent
Injector)
Cylinder I Injector Circuit Low
Cylinder I Injector Circuit High
Cylinder I Contribution/Balance
Fault
Cylinder 2 Injector Circuit Low
Cylinder 2 Injector Circuit High
Cylinder 2
Contribution/Balance Fault
Cylinder 3 Injector Circuit Low
Cylinder 3 Injector Circuit High
Cylinder 3
Contribution/Balance Fault
Cylinder 4 Injector Circuit Low
Cylinder 4 Injector Circuit High
Cylinder 4
Contribution/Balance Fault
Cylinder 5 Injector Circuit Low
Cylinder 5 Injector Circuit High
Cylinder S
Contribution/Balance Fault
Cylinder 6 Injector Circuit Low
Cylinder 6 Injector Circuit High
Cylinder 6
Contribution/Balance Fault
Cylinder 7 Injector Circuit Low
Cylinder 7 Injector Circuit High
Cylinder 7
Contribution/Balance Fault
Cylinder 8 Injector Circuit Low
Typ
kodu błędu
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał
wysoki sygnał
przerwa
niski sygnał
wysoki sygnał
błąd udziału
/zrównoważenia
niski sygnał
wysoki sygnał
błąd udziału
/zrównoważenia
niski sygnał
wysoki sygnał
błąd udziału
/zrównoważenia
niski sygnał
wysoki sygnał
błąd udziału
/zrównoważenia
niski sygnał
wysoki sygnał
błąd udziału
/zrównoważenia
niski sygnał
wysoki sygnał
błąd udziału
/zrównoważenia
niski sygnał
wysoki sygnał
błąd udziału
/zrównoważenia
niski sygnał
Strona 117
System OBD
Kod
błędu
P0283
Opis
w języku polskim
Wtryskiwacz cylindra 8
P0284
Cylinder 8
P0285
P0286
Wtryskiwacz cylindra 9
Wtryskiwacz cylindra 9
P0287
Cylinder 9
P0288
P0289
Wtryskiwacz cylindra 10
Wtryskiwacz cylindra 10
P0290
Cylinder 10
P0291
P0292
Wtryskiwacz cylindra 11
Wtryskiwacz cylindra 11
P0293
Cylinder 11
P0294
P0295
Wtryskiwacz cylindra 12
Wtryskiwacz cylindra 12
P0296
Cylinder 12
P0298
P0299
Opis
w języku angielskim
Cylinder 8 Injector Circuit High
Cylinder 8
Contribution/Balance Fault
Cylinder 9 Injector Circuit Low
Cylinder 9 Injector Circuit High
Cylinder 9
Contribution/Balance Fault
Cylinder 10 Injector Circuit Low
Cylinder 10 Injector Circuit High
Cylinder 10
Contribution/Balance Fault
Cylinder 11 Injector Circuit Low
Cylinder 11 Injector Circuit High
Cylinder 11
Contribution/Balance Fault
Cylinder 12 Injector Circuit Low
Cylinder 12 Injector Circuit High
Cylinder 12 Contribution/Range
Fault
Engine Oil Over Temperature
Condition
Turbocharger/Supercharger
"A" Underboost Condition
Typ
kodu błędu
wysoki sygnał
błąd udziału
/zrównoważenia
niski sygnał
wysoki sygnał
błąd udziału
/zrównoważenia
niski sygnał
wysoki sygnał
błąd udziału
/zrównoważenia
niski sygnał
wysoki sygnał
błąd udziału
/zrównoważenia
niski sygnał
wysoki sygnał
błąd udziału
/zrównoważenia
DTC Codes - P0300-P0399 - Ignition System or Misfire
P0300
P0301
P0302
P0303
P0304
P0305
P0306
P0307
Wykryte
przypadkowe/wielokrotne
wypadanie zapłonów w cylindrach
Cylinder 1 - wykryte wypadanie
zapłonów
Cylinder 2 - wykryte wypadanie
zapłonów
Cylinder 3 - wykryte wypadanie
zapłonów
Cylinder 4 - wykryte wypadanie
zapłonów
Cylinder 5 - wykryte wypadanie
zapłonów
Cylinder 6 - wykryte wypadanie
zapłonów
Cylinder 7 - wykryte wypadanie
zapłonów
Aktualizacja: 2012-09-09
Random/Multiple Cylinder
Misfire Detected
Cylinder 1 Misfire Detected
Cylinder 2 Misfire Detected
Cylinder 3 Misfire Detected
Cylinder 4 Misfire Detected
Cylinder 5 Misfire Detected
Cylinder 6 Misfire Detected
Cylinder 7 Misfire Detected
Strona 118
System OBD
Kod
błędu
P0308
P0309
P0310
P0311
P0312
P0320
P0321
P0322
P0323
Opis
w języku polskim
Cylinder 8 - wykryte wypadanie
zapłonów
Cylinder 9 - wykryte wypadanie
zapłonów
Cylinder 10 - wykryte wypadanie
zapłonów
Cylinder 11 - wykryte wypadanie
zapłonów
Cylinder 12 - wykryte wypadanie
zapłonów
Obwód wejścia prędkości silnika
dla rozdzielacza /zapłonu
Obwód wejścia prędkości silnika
dla rozdzielacza /zapłonu
Obwód wejścia prędkości silnika
dla rozdzielacza /zapłonu
Obwód wejścia prędkości silnika
dla rozdzielacza /zaplonu
P0325
Czujnik spalania stukowego 1
(Bank 1 lub poj.czujnik)
P0326
Czujnik spalania stukowego 1
(Bank 1 lub poj.czujnik)
P0327
P0328
P0329
P0330
P0331
P0332
P0333
P0334
Czujnik spalania stukowego 1
(Bank 1 lub poj.czujnik)
Czujnik spalania stukowego 1
(Bank 1 lub poj.czujnik)
Czujnik spalania stukowego 1
(Bank 1 lub poj.czujnik)
Czujnik spalania stukowego 2
(Bank 2)
Czujnik spalania stukowego 2
(Bank 2)
Czujnik spalania stukowego 2
(Bank 2)
Czujnik spalania stukowego 2
(Bank 2)
Czujnik spalania stukowego 2
(Bank 2)
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
Cylinder 8 Misfire Detected
Cylinder 9 Misfire Detected
Cylinder 10 Misfire Detected
Cylinder 11 Misfire Detected
Cylinder 12 Misfire Detected
Ignition/Distributor Engine
Speed Input Circuit Malfunction
Ignition/Distributor Engine
Speed Input Circuit
Range/Performance
Ignition/Distributor Engine
Speed Input Circuit No Signal
Ignition/Distributor Engine
Speed Input Circuit Intermittent
Knock Sensor 1 Circuit
Malfunction (Bank 1 or Single
Sensor)
Knock Sensor 1 Circuit
Range/Performance (Bank 1 or
Single Sensor)
Knock Sensor 1 Circuit Low
Input (Bank 1 or Single Sensor)
Knock Sensor 1 Circuit High
Input (Bank 1 or Single Sensor)
Knock Sensor 1 Circuit
Intermittent (Bank 1 or Single
Sensor)
Knock Sensor 2 Circuit
Malfunction (Bank 2)
Knock Sensor 2 Circuit
Range/Performance (Bank 2)
Knock Sensor 2 Circuit Low
Input (Bank 2)
Knock Sensor 2 Circuit High
Input (Bank 2)
Knock Sensor 2 Circuit
Intermittent (Bank 2)
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
brak sygnału
przerwa
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
przerwa
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
przerwa
Strona 119
System OBD
Kod
błędu
P0335
P0336
P0337
P0338
P0339
Opis
w języku polskim
Czujnik A położenia wału
korbowego
Czujnik A położenia wału
korbowego
Czujnik A położenia wału
korbowego
Czujnik A położenia wału
korbowego
Czujnik A położenia wału
korbowego
P0340
Czujnik polożenia wału rozrządu
P0341
Czujnik położenia wału rozrządu
P0342
Czujnik położenia wału rozrządu
P0343
Czujnik położenia wału rozrządu
P0344
Czujnik położenia wału rozrządu
P0350
Obwód pierwotny/wtórny cewki
zapłonowej
P0351
Obwód pierwotny/wtórny cewki
zapłonowej A
P0352
Obwód pierwotny/wtórny cewki
zapłonowej B
P0353
Obwód pierwotny/wtórny cewki
zapłonowej C
P0354
Obwód pierwotny/wtórny cewki
zapłonowej D
P0355
Obwód pierwotny/wtórny cewki
zapłonowej E
P0356
Obwód pierwotny/wtórny cewki
zapłonowej F
P0357
Obwód pierwotny/wtórny cewki
zapłonowej G
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Crankshaft Position Sensor A
Circuit Malfunction
Crankshaft Position Sensor A
Circuit Range/Performance
Crankshaft Position Sensor A
Circuit Low Input
Crankshaft Position Sensor A
Circuit High Input
Crankshaft Position Sensor A
Circuit Intermittent
Camshaft Position Sensor
Circuit Malfunction
Camshaft Position Sensor
Circuit Range/Performance
Camshaft Position Sensor
Circuit Low Input
Camshaft Position Sensor
Circuit High Input
Camshaft Position Sensor
Circuit Intermittent
Ignition Coil Primary/Secondary
Circuit Malfunction
Ignition Coil A
Primary/Secondary Circuit
Malfunction
Ignition Coil B
Primary/Secondary Circuit
Malfunction
Ignition Coil C
Primary/Secondary Circuit
Malfunction
Ignition Coil D
Primary/Secondary Circuit
Malfunction
Ignition Coil E
Primary/Secondary Circuit
Malfunction
Ignition Coil F
Primary/Secondary Circuit
Malfunction
Ignition Coil G
Primary/Secondary Circuit
Typ
kodu błędu
usterka
sygnał poza pawidłowym
zakresem
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
przerwa
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
przerwa
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
Strona 120
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P0358
Obwód pierwotny/wtórny cewki
zapłonowej H
P0359
Obwód pierwotny/wtórny cewki
zapłonowej I
P0360
Obwód pierwotny/wtórny cewki
zapłonowej J
P0361
Obwód pierwotny/wtórny cewki
zapłonowej K
P0362
Obwód pierwotny/wtórny cewki
zapłonowej L
P0370
Czasowy sygnał referencyjny A o
wysokiej rozdzielczości
P0371
Czasowy sygnał referencyjny A o
wysokiej rozdzielczości
P0372
Czasowy sygnał referencyjny A o
wysokiej rozdzielczości
P0373
Czasowy sygnał referencyjny A o
wysokiej rozdzielczości
P0374
P0375
Czasowy sygnał referencyjny A o
wysokiej rozdzielczości
Czasowy sygnał referencyjny B o
wysokiej rozdzielczości
P0376
Czasowy sygnał referencyjny B o
wysokiej rozdzielczości
P0377
Czasowy sygnał referencyjny B o
wysokiej rozdzielczości
P0378
Czasowy sygnał referencyjny B o
wysokiej rozdzielczości
P0379
Czasowy sygnał referencyjny B o
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Malfunction
Ignition Coil H
Primary/Secondary Circuit
Malfunction
Ignition Coil I
Primary/Secondary Circuit
Malfunction
Ignition Coil J
Primary/Secondary Circuit
Malfunction
Ignition Coil K
Primary/Secondary Circuit
Malfunction
Ignition Coil L
Primary/Secondary Circuit
Malfunction
Timing Reference High
Resolution Signal A
Malfunction
Timing Reference High
Resolution Signal A Too Many
Pulses
Timing Reference High
Resolution Signal A Too Few
Pulses
Timing Reference High
Resolution Signal A
Intermittent/Erratic Pulses
Timing Reference High
Resolution Signal A No Pulses
Timing Reference High
Resolution Signal B Malfunction
Timing Reference High
Resolution Signal B Too Many
Pulses
Timing Reference High
Resolution Signal B Too Few
Pulses
Timing Reference High
Resolution Signal B
Intermittent/Erratic Pulses
Timing Reference High
Typ
kodu błędu
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
za dużo impulsów
za mało impulsów
impulsy błędne /przerwa
brak impulsów
usterka
za dużo impulsów
za mało impulsów
impulsy błędne /przerwa
brak impulsów
Strona 121
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
wysokiej rozdzielczości
P0380
Obwód grzałki /świecy żarowej
P0381
Obwód wskaźnika grzałki /świecy
żarowej
P0382
Obwód grzałki /świecy żarowej B
P0385
P0386
P0387
P0388
P0389
Czujnik B położenia wału
korbowego
Czujnik B położenia wału
korbowego
Czujnik B położenia wału
korbowego
Czujnik B położenia wału
korbowego
Czujnik B położenia wału
korbowego
Opis
w języku angielskim
Resolution Signal B No Pulses
Glow Plug/Heater Circuit "A"
Malfunction
Glow Plug/Heater Indicator
Circuit Malfunction
Exhaust Gas Recirculation Flow
Malfunction
Crankshaft Position Sensor B
Circuit Malfunction
Crankshaft Position Sensor B
Circuit Range/Performance
Crankshaft Position Sensor B
Circuit Low Input
Crankshaft Position Sensor B
Circuit High Input
Crankshaft Position Sensor B
Circuit Intermittent
Typ
kodu błędu
usterka
usterka
usterka
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
przerwa
DTC Codes - P0400-P0499 - Auxiliary Emissions Controls
P0400
Układ recyrkulacji spalin
P0401
Układ recyrkulacji spalin
P0402
Układ recyrkulacji spalin
P0403
Układ recyrkulacji spalin
P0404
Układ recyrkulacji spalin
P0405
Czujnik A recyrkulacji spalin
P0406
Czujnik A recyrkulacji spalin
P0407
Czujnik B recyrkulacji spalin
P0408
Czujnik B recyrkulacji spalin
P0410
P0411
P0412
System wtrysku powietrza
wtórnego
System wtrysku powietrza
wtórnego
System wtrysku powietrza
wtórnego, zawór przełączający A
Aktualizacja: 2012-09-09
Exhaust Gas Recirculation Flow
Malfunction
Exhaust Gas Recirculation Flow
Insufficient Detected
Exhaust Gas Recirculation Flow
Excessive Detected
Exhaust Gas Recirculation
Circuit Malfunction
Exhaust Gas Recirculation
Circuit Range/Performance
Exhaust Gas Recirculation
Sensor A Circuit Low
Exhaust Gas Recirculation
Sensor A Circuit High
Exhaust Gas Recirculation
Sensor B Circuit Low
Exhaust Gas Recirculation
Sensor B Circuit High
Secondary Air Injection System
Malfunction
Secondary Air Injection System
Incorrect Flow Detected
Secondary Air Injection System
Switching Valve A Circuit
błedny przepływ
wykryty niewystarczający
przepływ
wykryty nadmierny
przepływ
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
wykryty nieprawidłowy
przepływ
usterka
Strona 122
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P0413
System wtrysku powietrza
wtórnego, zawór przełączający A
P0414
System wtrysku powietrza
wtórnego, zawór przełączający A
P0415
System wtrysku powietrza
wtórnego, zawór przełączający B
P0416
System wtrysku powietrza
wtórnego, zawór przełączający B
P0417
System wtrysku powietrza
wtórnego, zawór przełączający B
P0418
P0419
System wtrysku powietrza
wtórnego, przekaźnik A
System wtrysku powietrza
wtórnego, przekaźnik B
P0420
System katalizatora (Bank 1)
P0421
Nagrzany katalizator (Bank 1)
P0422
Główny katalizator (Bank 1)
P0423
Grzany katalizator (Bank 1)
P0424
Grzany katalizator (Bank 1)
P0430
System katalizatora (Bank 2)
P0431
Nagrzany katalizator (Bank 2)
P0432
Główny katalizator (Bank 2)
P0433
Grzany katalizator (Bank 2)
P0434
Grzany katalizator (Bank 2)
P0440
Układ odprowadzania par paliwa
P0441
Układ odprowadzania par paliwa
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Malfunction
Secondary Air Injection System
Switching Valve A Circuit Open
Secondary Air Injection System
Switching Valve A Circuit
Shorted
Secondary Air Injection System
Switching Valve B Circuit
Malfunction
Secondary Air Injection System
Switching Valve B Circuit Open
Secondary Air Injection System
Switching Valve B Circuit
Shorted
Secondary Air Injection System
Relay "A" Circuit Malfunction
Secondary Air Injection System
Relay "B" Circuit Malfunction
Catalyst System Efficiency
Below Threshold (Bank 1)
Warm Up Catalyst Efficiency
Below Threshold (Bank 1)
Main Catalyst Efficiency Below
Threshold (Bank 1)
Heated Catalyst Efficiency
Below Threshold (Bank 1)
Heated Catalyst Temperature
Below Threshold (Bank 1)
Catalyst Temperature Sensor
Range/Performance (Bank 1)
Catalyst Temperature Sensor
Low Input (Bank 1)
Catalyst Temperature Sensor
High Input (Bank 1)
Catalyst System Efficiency
Below Threshold (Bank 2)
Warm Up Catalyst Efficiency
Below Threshold (Bank 2)
Main Catalyst Efficiency Below
Threshold (Bank 2)
Heated Catalyst Efficiency
Below Threshold (Bank 2)
Typ
kodu błędu
przerwa
zwarcie
usterka
przerwa
zwarcie
usterka
usterka
wydajność poniżej progu
wydajność poniżej progu
wydajność poniżej progu
wydajność poniżej progu
temperatura poniżej progu
wydajność poniżej progu
wydajność poniżej progu
wydajność poniżej progu
wydajność poniżej progu
temperatura poniżej progu
usterka
błędny przepływ
oczyszczania
Strona 123
System OBD
Kod
błędu
P0442
P0443
P0444
P0445
P0446
P0447
P0448
Opis
w języku polskim
Układ odprowadzania par paliwa
Układ odprowadzania par paliwa,
obwód ster.zaworu oczyszcz.
Układ odprowadzania par paliwa,
obwód ster.zaworu oczyszcz.
Układ odprowadzania par paliwa,
obwód ster.zaworu oczyszcz.
Układ odprowadzania par paliwa,
obwód ster.went.
Układ odprowadzania par paliwa,
obwód ster.went.
Układ odprowadzania par paliwa,
obwód ster.went.
P0449
Układ odprowadzania par paliwa
P0450
Układ odprowadzania par paliwa,
czujnik ciśnienia
P0451
Układ odprowadzania par paliwa,
czujnik ciśnienia
P0452
Układ odprowadzania par paliwa,
czujnik ciśnienia
P0453
Układ odprowadzania par paliwa,
czujnik ciśnienia
P0454
Układ odprowadzania par paliwa,
czujnik ciśnienia
P0455
Układ odprowadzania par paliwa
P0456
Układ odprowadzania par paliwa
P0460
Czujnik poziomu paliwa
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Heated Catalyst Temperature
Below Threshold (Bank 2)
Catalyst Temperature Sensor
Range/Performance (Bank 2)
Catalyst Temperature Sensor
Low Input (Bank 2)
Catalyst Temperature Sensor
High Input (Bank 2)
Evaporative Emission Control
System Malfunction
Evaporative Emission Control
System Incorrect Purge Flow
Evaporative Emission Control
System Leak Detected (small
leak)
Evaporative Emission Control
System Purge Control Valve
Circuit Malfunction
Evaporative Emission Control
System Purge Control Valve
Circuit Open
Evaporative Emission Control
System Purge Control Valve
Circuit Shorted
Evaporative Emission Control
System Vent Control Circuit
Malfunction
Evaporative Emission Control
System Vent Control Circuit
Open
Evaporative Emission Control
System Vent Control Circuit
Shorted
Evaporative Emission Control
System Vent Valve/Solenoid
Circuit Malfunction
Evaporative Emission Control
System Pressure Sensor
Malfunction
Evaporative Emission Control
System Pressure Sensor
Range/Performance
Typ
kodu błędu
wykryta nieszczelność
(mała)
usterka
przerwa
zwarcie
usterka
przerwa
zwarcie
usterka
serwomotoru/uzwojenia
zaworu odpowietrznika
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
przerwa
wykryta nieszczelność
(duża)
wykryta nieszczelność
(b.mała)
usterka
Strona 124
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P0461
Czujnik poziomu paliwa
P0462
Czujnik poziomu paliwa
P0463
Czujnik poziomu paliwa
P0464
Czujnik poziomu paliwa
P0465
Czujnik przepływu oczyszcz.
P0466
Czujnik przepływu oczyszcz.
P0467
Czujnik przepływu oczyszcz.
P0468
Czujnik przepływu oczyszcz.
P0469
Czujnik przepływu oczyszcz.
P0470
Czujnik ciśnienia wylotowego
P0471
Czujnik ciśnienia wylotowego
P0472
Czujnik ciśnienia wylotowego
P0473
Czujnik ciśnienia wylotowego
P0474
Czujnik ciśnienia wylotowego
P0475
P0476
P0477
P0478
P0479
Zawór kontrolny ciśnienia
wylotowego
Zawór kontrolny ciśnienia
wylotowego
Zawór kontrolny ciśnienia
wylotowego
Zawór kontrolny ciśnienia
wylotowego
Zawór kontrolny ciśnienia
wylotowego
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Evaporative Emission Control
System Pressure Sensor Low
Input
Evaporative Emission Control
System Pressure Sensor High
Input
Evaporative Emission Control
System Pressure Sensor
Intermittent
Evaporative Emission Control
System Leak Detected (gross
leak)
Fuel Level Sensor Circuit
Malfunction
Fuel Level Sensor Circuit
Range/Performance
Fuel Level Sensor Circuit Low
Input
Fuel Level Sensor Circuit High
Input
Fuel Level Sensor Circuit
Intermittent
Purge Flow Sensor Circuit
Malfunction
Purge Flow Sensor Circuit
Range/Performance
Purge Flow Sensor Circuit Low
Input
Purge Flow Sensor Circuit High
Input
Purge Flow Sensor Circuit
Intermittent
Exhaust Pressure Sensor
Malfunction
Exhaust Pressure Sensor
Range/Performance
Typ
kodu błędu
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
przerwa
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
przerwa
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
przerwa
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
Exhaust Pressure Sensor Low
niski sygnał wejściowy
Exhaust Pressure Sensor High
wysoki sygnał wejściowy
Exhaust Pressure Sensor
Intermittent
przerwa
Strona 125
System OBD
Kod
błędu
P0480
P0481
P0482
Opis
w języku polskim
Obwód kontroli wentylatora
chłodzącego 1
Obwód kontroli wentylatora
chłodzącego 2
Obwód kontroli wentylatora
chłodzącego 3
P0483
Obwód wentylatora chłodzącego
P0484
Obwód wentylatora chłodzącego
P0485
Obwód zasilania/masy
wentylatora chłodzącego
Opis
w języku angielskim
Exhaust Pressure Control Valve
Malfunction
Exhaust Pressure Control Valve
Range/Performance
Exhaust Pressure Control Valve
Low
Exhaust Pressure Control Valve
High
Exhaust Pressure Control Valve
Intermittent
Cooling Fan 1 Control Circuit
Malfunction
Typ
kodu błędu
usterka
usterka
usterka
kontrola racjonalności
nadmierny prąd
usterka
DTC Codes - P0500-P0599 - Vehicle Speed Controls and Idle Control System
P0500
Czujnik prędkości pojazdu
P0501
Czujnik prędkości pojazdu
P0502
Czujnik prędkości pojazdu
P0503
Czujnik prędkości pojazdu
P0505
Układ regulacji biegu jałowego
P0506
Układ regulacji biegu jałowego
P0507
Układ regulacji biegu jałowego
P0510
Przełącznik położenia zamkniętej
przepustnicy
P0520
Przełącznik ciśnienia oleju silnika
P0521
Przełącznik ciśnienia oleju silnika
P0522
Przełącznik ciśnienia oleju silnika
P0523
Przełącznik ciśnienia oleju silnika
P0530
Czujnik ciśnienia czynnika
chłodzącego A/C
Aktualizacja: 2012-09-09
Vehicle Speed Sensor
Malfunction
Vehicle Speed Sensor
Range/Performance
Vehicle Speed Sensor Low Input
Vehicle Speed Sensor
Intermittent/Erratic/High
Idle Control System
Malfunction
Idle Control System RPM Lower
Than Expected
Idle Control System RPM Higher
Than Expected
Closed Throttle Position Switch
Malfunction
Engine Oil Pressure
Sensor/Switch Circuit
Malfunction
Engine Oil Pressure
Sensor/Switch Circuit
Range/Performance
Engine Oil Pressure
Sensor/Switch Circuit Low
Voltage
Engine Oil Pressure
Sensor/Switch Circuit High
Voltage
A/C Refrigerant Pressure
Sensor Circuit Malfunction
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki/błędny/przerywany
sygnał
usterka
obroty niższe niż
oczekiwane
obroty wyższe niż
oczekiwane
usterka
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
Strona 126
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P0531
Czujnik ciśnienia czynnika
chłodzącego A/C
P0532
P0533
P0534
P0540
P0541
P0542
P0550
P0551
P0552
P0553
P0554
Czujnik ciśnienia czynnika
chłodzącego A/C
Czujnik ciśnienia czynnika
chłodzącego A/C
Ubytek ładunku czynnika
chłodzącego A/C
Układ kontroli grzałki powietrza
wlotowego
Układ kontroli grzałki powietrza
wlotowego
Układ kontroli grzałki powietrza
wlotowego
Czujnik ciśnienia układu
wspomagania
Czujnik ciśnienia układu
wspomagania
Czujnik ciśnienia układu
wspomagania
Czujnik ciśnienia układu
wspomagania
Czujnik ciśnienia układu
wspomagania
P0560
Napięcie zasilania systemu
P0561
Napięcie zasilania systemu
P0562
Napięcie zasilania systemu
P0563
Napięcie zasilania systemu
P0565
Układ ster. prędkością, sygnał ON
P0566
Układ ster. prędkością, sygnał OFF
P0567
Układ ster. prędkością, sygnał
RESUME
P0568
Układ ster. prędkością, sygnał SET
P0569
Układ ster. prędkością, sygnał
COAST
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
A/C Refrigerant Pressure
Sensor Circuit
Range/Performance
A/C Refrigerant Pressure
Sensor Circuit Low Input
A/C Refrigerant Pressure
Sensor Circuit High Input
Air Conditioner Refrigerant
Charge Loss
Power Steering Pressure Sensor
Circuit Malfunction
Power Steering Pressure Sensor
Circuit Range/Performance
Power Steering Pressure Sensor
Circuit Low Input
Power Steering Pressure Sensor
Circuit High Input
Power Steering Pressure Sensor
Circuit Intermittent
Typ
kodu błędu
sygnał poza
zakresem/wydajność
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
usterka
niski sygnał
wysoki sygnał
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
System Voltage Malfunction
niski sygnał wejściowy
System Voltage Unstable
wysoki sygnał wejściowy
System Voltage Low
przerwa
A/C pressure sensor low
voltage(Chrysler)
System Voltage High
Cruise Control On Signal
Malfunction
Cruise Control Off Signal
Malfunction
Cruise Control Resume Signal
Malfunction
Cruise Control Set Signal
Malfunction
Cruise Control Coast Signal
Malfunction
Cruise Control Accel Signal
Malfunction
Cruise Control/Brake Switch A
Circuit Malfunction
usterka
niestabilny sygnał
niski sygnał
wysoki sygnał
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
Strona 127
System OBD
Kod
błędu
P0570
P0571
P0572
P0573
P0574
P0575
P0576
P0577
P0578
P0579
P0580
Opis
w języku polskim
Układ ster. prędkością, sygnał
ACCEL
Układ ster. prędkością /przełącznik
A hamulca
Układ ster. prędkością /przełącznik
A hamulca
Układ ster. prędkością /przełącznik
A hamulca
Układ ster. prędkością (Cruise
Control) // reserved
Układ ster. prędkością (Cruise
Control) // reserved
Układ ster. prędkością (Cruise
Control) // reserved
Układ ster. prędkością (Cruise
Control) // reserved
Układ ster. prędkością (Cruise
Control) // reserved
Układ ster. prędkością (Cruise
Control) // reserved
Układ ster. prędkością (Cruise
Control) // reserved
Opis
w języku angielskim
Cruise Control/Brake Switch A
Circuit Low
Cruise Control/Brake Switch A
Circuit High
Cruise Control Related
Malfunction
Cruise Control Related
Malfunction
Cruise Control Related
Malfunction
Cruise Control Related
Malfunction
Cruise Control Related
Malfunction
Cruise Control Related
Malfunction
Cruise Control Related
Malfunction
Vehicle Speed Sensor
Malfunction
Vehicle Speed Sensor
Range/Performance
Typ
kodu błędu
usterka
usterka
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
DTC Codes - P0600-P0699 - Computer Output Circuit
P0600
Szeregowe łącze komunikacyjne
P0601
Wewnętrzny moduł sterujący
P0602
Wewnętrzny moduł sterujący
P0603
Wewnętrzny moduł sterujący
P0604
Wewnętrzny moduł sterujący
P0605
Wewnętrzny moduł sterujący
P0606
P0608
P0609
Procesor mudułu sterującego
ECM/PCM
Wyjście A sygnału predkości (VSS)
modułu sterującego
Wyjście B sygnału prędkości (VSS)
modułu sterującego
Aktualizacja: 2012-09-09
Serial Communication Link
Malfunction
Control Module Read Only
Memory(ROM)
Control Module Programming
Error
Internal Control Module Keep
Alive Memory (KAM) Error
Internal Control Module
Random Access Memory (RAM)
Error
Internal Control Module Read
Only Memory (ROM) Error
PCM Processor Fault
usterka
błąd sumy kontrolnej
pamięci
błąd programowania
błąd pamięci
podtrzymywanej (KAM)
błąd pamięci o dostępie
swobodnym (RAM)
błąd pamięci stałej (ROM)
usterka
Control Module VSS Output "A"
Malfunction
Control Module VSS Output "B"
Malfunction
Strona 128
System OBD
Kod
błędu
P0620
P0621
P0622
P0650
P0654
P0655
P0656
Opis
w języku polskim
Obwód sterujący alternatora
Obwód sterujący L lampą
alternatora
Obwód sterujący F polem
alternatora
Obwód sterujący lampki
uszkodzeń MIL
Obwód wyjściowy prędkości
obrotowej silnika
Obwód wyjściowy lampki
przegrzania silnika
Obwódu wyjściowy poziomu
paliwa
Opis
w języku angielskim
Generator Control Circuit
Malfunction
Generator Lamp "L" Control
Circuit Malfunction
Generator Field "F" Control
Circuit Malfunction
Malfunction Indicator Lamp
(MIL) Control Circuit
Malfunction
Engine RPM Output Circuit
Malfunction
Engine Hot Lamp Output
Control Circuit Malfucntion
Fuel Level Output Circuit
Malfunction
Typ
kodu błędu
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
usterka
DTC Codes - P0700-P0899 - Transmission
P0700
P0701
P0702
P0703
P0704
System kontroli przełożenia
/przenoszenia napędu/
System kontroli przełożenia
/przenoszenia napędu/
System kontroli przełożenia
/przenoszenia napędu/
Przetwornik momentu
obr./przełącznik B hamulca
Obwód wejściowy przełącznika
sprzęgła
P0705
Czujnik zakresu przełożenia
P0706
Czujnik zakresu przełożenia
P0707
Czujnik zakresu przełożenia
P0708
Czujnik zakresu przełożenia
P0709
Czujnik zakresu przełożenia
P0710
Czujnik temp. cieczy
przekładniowej
P0711
Czujnik temp. cieczy
przekładniowej
Aktualizacja: 2012-09-09
Transmission Control System
Malfunction
Transmission Control System
Range/Performance
Transmission Control System
Electrical
Torque Converter/Brake Switch
B Circuit Malfunction
Clutch Switch Input Circuit
Malfunction
Transmission Range Sensor
Circuit malfunction (PRNDL
Input)
Transmission Range Sensor
Circuit Range/Performance
Transmission Range Sensor
Circuit Low Input
Transmission Range Sensor
Circuit High Input
Transmission Range Sensor
Circuit Intermittent
Transmission Fluid Temperature
Sensor Circuit Malfunction
Transmission Fluid Temperature
Sensor Circuit
Range/Performance
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
usterka elektryczna
usterka
usterka
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
niskie wejście
wysokie wejście
przerwa
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
Strona 129
System OBD
Kod
błędu
P0712
P0713
P0714
P0715
P0716
P0717
P0718
P0719
Opis
w języku polskim
Czujnik temp. cieczy
przekładniowej
Czujnik temp. cieczy
przekładniowej
Czujnik temp. cieczy
przekładniowej
Czujnik prędkości wejściowej
turbiny
Czujnik prędkości wejściowej
turbiny
Czujnik prędkości wejściowej
turbiny
Czujnik prędkości wejściowej
turbiny
Przetwornik momentu
obr./przełącznik B hamulca
P0720
Obwód wyjściowy prędkości silnika
P0721
Obwód wyjściowy prędkości silnika
P0722
Obwód wyjściowy prędkości silnika
P0723
Obwód wyjściowy prędkości silnika
P0724
P0725
P0726
P0727
P0728
P0729
P0730
P0731
P0732
P0733
P0734
P0735
P0736
Przetwornik momentu
obr./przełącznik B hamulca
Obwód wejściowy prędkości
silnika
Obwód wejściowy prędkości
silnika
Obwód wejściowy prędkości
silnika
Obwód wejściowy prędkości
silnika
Błędne przełożenie biegu 6
Błędne przełożenie biegu
Błędne przełożenie biegu 1
Błędne przełożenie biegu 2
Błędne przełożenie biegu 3
Błędne przełożenie biegu 4
Błędne przełożenie biegu 5
Błędne przełożenie biegu
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Transmission Fluid Temperature
Sensor Circuit Low Input
Transmission Fluid Temperature
Sensor Circuit High Input
Transmission Fluid
Temperature Sensor Circuit
Intermittent
Input/Turbine Speed Sensor
Circuit Malfunction
Input/Turbine Speed Sensor
Circuit Range/Performance
Input/Turbine Speed Sensor
Circuit No Signal
Input/Turbine Speed Sensor
Circuit Intermittent
Torque Converter/Brake Switch
B Circuit Low
Output Speed Sensor Circuit
Malfunction
Output Speed Sensor
Range/Performance
Output Speed Sensor No Signal
Output Speed Sensor
Intermittent
Torque Converter/Brake Switch
B Circuit High
Engine Speed input Circuit
Malfunction
Engine Speed Input Circuit
Range/Performance
Engine Speed Input Circuit No
Signal
Engine Speed Input Circuit
Intermittent
Gear 6 Incorrect ratio
Incorrect Gear Ratio
Gear 1 Incorrect ratio
Gear 2 Incorrect ratio
Gear 3 Incorrect ratio
Gear 4 Incorrect ratio
Gear 5 Incorrect ratio
Reverse incorrect gear ratio
Typ
kodu błędu
niski sygnał wejściowy
wysoki sygnał wejściowy
przerwa
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
brak sygnału
przerwa
niski sygnał
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
brak sygnału
przerwa
wysoki sygnał
usterka
sygnał poza
zakresem/wydajność
brak sygnału
przerwa
Strona 130
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
wstecznego
P0737
P0738
P0739
P0740
Sprzęgło przetwornika momentu
P0741
Sprzęgło przetwornika momentu
P0742
Sprzęgło przetwornika momentu
P0743
Sprzęgło przetwornika momentu
P0744
Sprzęgło przetwornika momentu
P0750
Elektromagnes/cewka kontroli
ciśnienia
Elektromagnes/cewka kontroli
ciśnienia
Elektromagnes/cewka kontroli
ciśnienia
Elektromagnes/cewka kontroli
ciśnienia
Elektromagnes/cewka kontroli
ciśnienia
Elektromagnes/cewka przesuwu A
P0751
Elektromagnes/cewka przesuwu A
P0752
Elektromagnes/cewka przesuwu A
P0753
Elektromagnes/cewka przesuwu A
P0754
P0755
Elektromagnes/cewka przesuwu A
Elektromagnes/cewka przesuwu B
P0756
Elektromagnes/cewka przesuwu B
P0745
P0746
P0747
P0748
P0749
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
TCM Engine Speed Output
Circuit
TCM Engine Speed Output
Circuit Low
TCM Engine Speed Output
Circuit High
Torque Converter Clutch Circuit
Malfuction
Torque Converter Clutch Circuit
Performance or Stuck Off
Torque Converter Clutch Circuit
Stuck On
Torque Converter Clutch Circuit
Electrical
Torque Converter Clutch Circuit
Intermittent
Pressure Control Solenoid
Malfunction
Pressure Control Solenoid
Performance or Stuck Off
Pressure Control Solenoid Stuck
On
Pressure Control Solenoid
Electrical
Pressure Control Solenoid
Intermittent
Shift Solenoid A Malfunction
Shift Solenoid A Performance
or Stuck Off/
1-2 Shift Solenoid Valve
Performance
Shift Solenoid A Stuck On
Shift Solenoid A Electrical/
1-2 Shift Solenoid Circuit
Electrical
Shift Solenoid A Intermittent
Shift Solenoid B Malfunction
Shift Solenoid B Performance
or Stuck Off/
2-3 Shift Solenoid Valve
Performance
Typ
kodu błędu
usterka
problemy z osiągami lub
zatrzymanie
problemy z wciągnięciem
usterka elektryczna
przerwa
usterka
problemy z osiągami lub
zatrzymanie
problemy z wciągnięciem
usterka elektryczna
przerwa
usterka
problemy z osiągami lub
zatrzymanie
zatrzymanie
usterka elektryczna
przerwa
usterka
problemy z osiągami lub
zatrzymanie
Strona 131
System OBD
Kod
błędu
P0757
Opis
w języku polskim
Elektromagnes/cewka przesuwu B
P0758
Elektromagnes/cewka przesuwu B
P0759
P0760
Elektromagnes/cewka przesuwu B
Elektromagnes/cewka przesuwu C
P0761
Elektromagnes/cewka przesuwu C
P0762
P0763
P0764
P0765
Elektromagnes/cewka przesuwu C
Elektromagnes/cewka przesuwu C
Elektromagnes/cewka przesuwu C
Elektromagnes/cewka przesuwu D
P0766
Elektromagnes/cewka przesuwu D
P0767
P0768
P0769
P0770
Elektromagnes/cewka przesuwu D
Elektromagnes/cewka przesuwu D
Elektromagnes/cewka przesuwu D
Elektromagnes/cewka przesuwu E
P0771
Elektromagnes/cewka przesuwu E
P0772
P0773
P0774
Elektromagnes/cewka przesuwu E
Elektromagnes/cewka przesuwu E
Elektromagnes/cewka przesuwu E
P0775
Układ kontroli ciśnienia /cewka B
P0776
Układ kontroli ciśnienia /cewka B
P0777
Układ kontroli ciśnienia /cewka B
P0778
Układ kontroli ciśnienia /cewka B
P0779
Układ kontroli ciśnienia /cewka B
P0780
P0781
P0781
P0783
P0784
usterka przełożenia
usterka przełożenia 1
usterka przełożenia 2
usterka przełożenia 3
usterka przełożenia 4
P0785
P0786
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Shift Solenoid B Stuck On
Shift Solenoid B Electrical/ 2-3
Shift Solenoid Circuit Electrical
Shift Solenoid B Intermittent
Shift Solenoid C Malfunction
Shift Solenoid C Performance or
Stuck Off
Shift Solenoid C Stuck On
Shift Solenoid C Electrical
Shift Solenoid C Intermittent
Shift Solenoid D Malfunction
Shift Solenoid D Performance
or Stuck Off
Shift Solenoid D Stuck On
Shift Solenoid D Electrical
Shift Solenoid D Intermittent
Shift Solenoid E Malfunction
Shift Solenoid E Performance or
Stuck Off
Shift Solenoid E Stuck On
Shift Solenoid E Electrical
Shift Solenoid E Intermittent
Pressure Control Solenoid B
Malfunction
Pressure Control Solenoid B
Performance
Pressure Control Solenoid B
Stuck On
Pressure Control Solenoid B
Electrical
Pressure Control Solenoid B
Intermittent
Shift Malfunction
1-2 Shift Malfunction
2-3 Shift Malfunction
3-4 Shift Malfunction
4-5 Shift Malfunction
Shift/Timing Solenoid
Malfunction/ 3-2 Shift Solenoid
Circuit Electrical
Shift/Timing Solenoid
Range/Performance
Typ
kodu błędu
zatrzymanie
usterka elektryczna
przerwa
usterka
problemy z osiągami lub
zatrzymanie
zatrzymanie
usterka elektryczna
przerwa
usterka
problemy z osiągami lub
zatrzymanie
zatrzymanie
usterka elektryczna
przerwa
usterka
problemy z osiągami lub
zatrzymanie
zatrzymanie
usterka elektryczna
przerwa
usterka
problemy z osiągami lub
zatrzymanie
zatrzymanie
przerwa
Strona 132
System OBD
Kod
błędu
P0787
P0788
Opis
w języku polskim
P0789
P0790
P0801
P0803
P0804
P1100
P1101
P1102
P1103
P1104
P1105
P1106
P1107
P1108
P1109
P1110
P1111
P1112
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Shift/Timing Solenoid Low
Shift/Timing Solenoid High
Shift/Timing Solenoid
Intermittent
Normal/Performance Switch
Circuit Malfunction
Reverse Inhibit Control Circuit
Malfunction
1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid
Control Circuit Malfunction
1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp
Control Circuit Malfunction
MAF Sensor Intermittent/
Check of all OBDII Systems Not
Complete
MAF Sensor Out Of Self Test
Range./
KOER Not Able To Complete
KOER Aborted
MAF Sensor In Range But
Lower Than Expected
MAF Sensor In Range But
Higher Than Expected
MAF Ground Malfunction
Dual Alternator Upper Fault
Dual Alternator Lower Fault/
Manifold Absolute Pressure
(MAP) Sensor Circuit
Intermittent High Voltage
Dual Alternator Lower Circuit
Malfunction/ Manifold
Absolute Pressure (MAP)
Sensor Circuit Intermittent Low
Voltage
Dual Alternator Battery Lamp
Circuit Malfunction
IAT - B Sensor Intermittent
IAT Sensor (D/C) Open/Short
Intake Air Temperature (IAT)
Sensor Circuit Intermittent High
Voltage
Intake Air Temperature (IAT)
Typ
kodu błędu
Strona 133
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1113
P1114
P1115
P1116
P1117
P1118
P1119
P1120
P1121
P1122
P1123
P1124
P1125
P1126
P1127
P1128
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Sensor Circuit Intermittent Low
Voltage
IAT Sensor Open/Short
Engine Coolant Temperature
(ECT) Sensor Circuit
Intermittent Low Voltage/IAT B Circuit Low Input
Engine Coolant Temperature
(ECT) Sensor Circuit
Intermittent High Voltage/IAT B Circuit High Input
Engine Coolant sensor out of
range/ECT Sensor Out Of Self
Test Range
Engine Coolant Sensor
intermittent/ECT Sensor
Intermittent
Manifold Absolute Temperature
Circuit Low Input
Manifold Absolute Temperature
Circuit High Input
Throttle position sensor out of
range
Throttle Position (TP) Sensor
Circuit Intermittent High
Voltage
Throttle Position (TP) Sensor
Circuit Intermittent Low
Voltage
Throttle Position Sensor In
Range But Higher Than
Expected
Throttle Position Sensor Out Of
Self Test Range
Throttle position sensor
intermittent
Throttle Position (Narrow
Range) Sensor Circuit
Malfunction
Exhaust Not Warm,
Downstream O2 Sensor
Upstream Heated O2 Sensors
Typ
kodu błędu
Strona 134
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1129
P1130
P1131
P1132
P1133
P1134
P1135
P1136
P1137
P1138
P1139
P1140
P1141
P1142
P1143
P1144
P1150
P1151
P1152
P1153
P1154
P1155
P1156
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Swapped
Downstream Heated O2
Sensors Swapped
Lack Of HO2S Switch - Adaptive
Fuel At Limit
Lack Of HO2S Switch - Sensor
Indicates Lean
Lack Of HO2S Switch - Sensor
Indicates Rich
HO2S Insufficient Switching
Sensor 1
HO2S Transition Time Ratio
Sensor 1
Pedal Position Sensor A Circuit
Intermittent
Fan Control Circuit Malfunction
Lack Of HO2S Switch - Sensor
Indicates Lean
Lack Of HO2S12 Switch - Sensor
Indicates Rich
Water In Fuel Indicator Circuit
Malfunction
Water In Fuel Condition
Fuel Restriction Indicator
Circuit Malfunction
Fuel Restriction Condition
Air Assist Control Valve
Range/Performance
Air Assist Control Valve Circuit
Malfunction
Lack Of HO2S21 Switch Adaptive Fuel At Limit
Lack Of HO2S21 Switch - Sensor
Indicates Lean
Lack Of HO2S21 Switch - Sensor
Indicates Rich
Bank 2 Fuel Control Shifted
Lean
Bank 2 Fuel Control Shifted
Rich
Alternative Fuel Controller
Fuel Select Switch Malfunction
Typ
kodu błędu
Strona 135
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1157
P1158
P1159
P1167
P1168
P1169
P1170
P1171
P1172
P1173
P1174
P1175
P1176
P1177
P1178
P1180
P1181
P1182
P1183
P1184
P1185
P1186
P1187
P1188
P1189
P1190
P1191
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Lack Of HO2S22 Switch - Sensor
Indicates Lean
Lack Of HO2S22 Switch - Sensor
Indicates Rich
Fuel Stepper Motor
Malfunction
Invalid Test,throttle not
depressed
Fuel Rail Sensor In-Range Low
Failure
Fuel Rail Sensor In-Range High
Failure
ESO - Engine Shut Off Solenoid
Fault
Rotor Sensor Fault
Rotor Control Fault
Rotor Calibration Fault
Cam Sensor Fault
Cam Control Fault
Cam Calibration Fault
Synchronization Fault
( open )
Fuel Delivery System
Malfunction - Low
Fuel Delivery System
Malfunction - High
Fuel Shut Off Solenoid
Malfunction
Engine Oil Temperature Circuit
Malfunction
Engine Oil Temperature Out Of
Self Test Range
FTS High - Fuel Pump
Temperature Sensor High
FTS Low - Fuel Pump
Temperature Sensor Low
Variant Selection
Calibration Memory Fault
Pump Speed Signal Fault
Calibration Resistor Out Of
Range
Key Line Voltage
Typ
kodu błędu
Strona 136
System OBD
Kod
błędu
P1192
P1193
P1194
P1195
P1196
P1197
Opis
w języku polskim
P1198
P1199
P1200
P1201
P1202
P1203
P1204
P1205
P1206
P1209
P1210
P1211
P1212
P1213
P1214
P1215
P1216
P1217
P1218
P1219
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Voltage External
EGR Drive Overcurrent
ECU A/D Converter
SCP HBCC Failed To Initialize
Key Off Voltage High
Key Off Voltage Low
Pump Rotor Control
Underfueling
Fuel Level Input Circuit Low
Injector Control Circuit
Injector Circuit Open / Shorted
- Cylinder #1
Injector Circuit Open / Shorted
- Cylinder #2
Injector Circuit Open / Shorted
- Cylinder #3
Injector Circuit Open / Shorted
- Cylinder #4
Injector Circuit Open / Shorted
- Cylinder #5
Injector Circuit Open / Shorted
- Cylinder #6
Injector Control Pressure
System Fault
Injector Control Pressure Above
Expected Level
Injector Control Pressure
Sensor Above / Below Desired
Injector Control Pressure Not
Detected During Crank
Start Injector Circuit
Malfunction
Pedal Position Sensor B Circuit
Intermittent
Pedal Position Sensor C Circuit
Low Input
Pedal Position Sensor C Circuit
High Input
Pedal Position Sensor C Circuit
Intermittent
CID High
CID Low
Typ
kodu błędu
Strona 137
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1220
P1221
P1222
P1223
P1224
P1225
P1226
P1227
P1228
P1229
P1230
P1231
P1232
P1233
P1234
P1235
P1236
P1237
P1238
P1239
P1240
P1241
P1242
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Series Throttle Control System
Malfunction
Traction Control System
Malfunction
Traction Control Output Circuit
Malfunction
Pedal Demand Sensor B Circuit
High Input
Throttle Position Sensor B Out
Of Self Test Range
Needle Lift Sensor Malfunction
Control Sleeve Sensor
Malfunction
Wastegate Failed Closed (Over
Pressure)
Wastegate Failed Open (Under
Pressure)
Intercooler Pump Driver Fault
Fuel Pump Low Speed
Malfunction
Fuel Pump Secondary Circuit
Low, High Speed
Fuel Pump Speed Primary
Circuit Malfunction
Fuel Pump Driver Module Off
Line
Fuel Pump Driver Module Off
Line
Fuel Pump Control Out Of
Range
Fuel Pump Control Out Of
Range
Fuel Pump Secondary Circuit
Malfunction
Fuel Pump Secondary Circuit
Malfunction
Speed Fuel Pump Positive Feed
Fault
Sensor Power Supply
Malfunction
Sensor Power Supply Low Input
Sensor Power Supply High
Typ
kodu błędu
Strona 138
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1243
P1244
P1245
P1246
P1247
P1248
P1249
P1250
P1251
P1252
P1253
P1254
P1255
P1256
P1257
P1258
P1259
P1260
P1261
P1262
P1263
P1264
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
Input
Second Fuel Pump Faulty or
Ground Fault
Alternator Load Input Failed
High
Alternator Load Input Failed
Low
Alternator Load Input Failed
Turbo Boost Pressure Low
Turbo Boost Pressure Not
Detected
Wastegate Control Valve
Performance
PRC Solenoid Circuit
Malfunction
Air Mixture Solenoid Circuit
Malfunction
Pedal Correlation PDS1 and
LPDS High
Pedal Correlation PDS1 and
LPDS Low
Pedal Correlation PDS2 and
LPDS High
Pedal Correlation PDS2 and
LPDS Low
Pedal Correlation PDS1 and
HPDS
Pedal Correlation PDS2 and
HPDS
Pedal Correlation PDS1 and
PDS2
Immobilizer to PCM Signal Error
THEFT Detected, Vehicle
Immobilzed
Cylinder #1 High To Low Side
Short
Cylinder #2 High To Low Side
Short
Cylinder #3 High To Low Side
Short
Cylinder #4 High To Low Side
Short
Strona 139
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1265
P1266
P1267
P1268
P1269
P1270
P1271
P1272
P1273
P1274
P1275
P1276
P1277
P1278
P1280
P1281
P1282
P1283
P1284
P1285
P1286
P1287
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Cylinder #5 High To Low Side
Short
Cylinder #6 High To Low Side
Short
Cylinder #7 High To Low Side
Short
Cylinder #8 High To Low Side
Short
Immobilizer Code Not
Programmed
Engine RPM Or Speed Limiter
Reached
Cylinder #1 High To Low Side
Open
Cylinder #2 High To Low Side
Open
Cylinder #3 High To Low Side
Open
Cylinder #4 High To Low Side
Open
Cylinder #5 High To Low Side
Open
Cylinder #6 High To Low Side
Open
Cylinder #7 High To Low Side
Open
Cylinder #8 High To Low Side
Open
Injection Control Pressure Out
Of Range Low
Injection Control Pressure Out
Of Range High
Excessive Injection Control
Pressure
IPR Circuit Failure
Aborted KOER - ICP Failure
Cylinder head over temp
sensed
Fuel Pulse In Range But Lower
Than Expected
Fuel Pulse In Range But Higher
Than Expected
Typ
kodu błędu
Strona 140
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1288
P1289
P1290
P1291
P1292
P1293
P1294
P1295
P1296
P1297
P1298
P1299
P1300
P1301
P1302
P1303
P1304
P1305
P1306
P1307
P1308
P1309
P1313
P1314
P1315
P1316
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Cylinder Head Temp Sensor Out
Of Self Test Range
Cylinder Head Temp Sensor
High Input
Cylinder Head Temp Sensor
Low Input
Injector High Side Short To GND
Or VBATT - Bank 1
Injector High Side Short To GND
Or VBATT - Bank 2
Injector High Side Open - Bank
1
Injector High Side Open - Bank
2/Target idle not reached
Multi-faults - Bank 1 - With Low
Side Shorts
Multi-faults - Bank 2 - With Low
Side Shorts
Injector High Sides Shorted
Together
IDM Failure
Cylinder Head
Overtemperature Protection
Active
Boost Calibration Fault
Boost Calibration High
Boost Calibration Low
EGR Calibration Fault
EGR Calibration High
EGR Calibration Low
Kickdown Relay Pull - In Circuit
Fault
Kickdown Relay Hold Circuit
Fault
A/C Clutch Circuit Fault
Misfire Monitor AICE Chip Fault
Misfire Rate Catalyst Damage
Fault - Bank 1
Misfire Rate Catalyst Damage
Fault - Bank 2
Persistent Misfire
Injector Circuit / IDM Codes
Typ
kodu błędu
Strona 141
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1317
P1336
P1340
P1341
P1345
P1346
P1347
P1348
P1349
P1350
P1351
P1352
P1353
P1354
P1355
P1360
P1361
P1362
P1363
P1364
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Detected
Injector Circuit / IDM Codes
Not Updated
Crank / Cam Sensor Range /
Performance
Camshaft Position Sensor B
Circuit Malfunction
Camshaft Position Sensor B
Range / Performance
SGC (Cam Position) Sensor
Circuit Malfunction/ Crankshaft
Position - Camshaft Position
Correlation
Fuel Level Sensor B Circuit
Malfunction
Fuel Level Sensor B Range /
Performance
Fuel Level Sensor B Circuit Low
Fuel Level Sensor B Circuit High
Fuel Level Sensor B
Intermittent/Bypass Line
Monitor
IDM Input Circuit Malfunction/
Ignition Coil Control Circuit
High Voltage
Ignition Coil A Primary Circuit
Malfunction
Ignition Coil B Primary Circuit
Malfunction
Ignition Coil C Primary Circuit
Malfunction
Ignition Coil D Primary Circuit
Malfunction
Ignition Coil A Secondary
Circuit Malfunction
Ignition Control (IC) Circuit Low
Voltage
Ignition Coil C Secondary Circuit
Malfunction
Ignition Coil D Secondary
Circuit Malfunction
Ignition Coil Primary Circuit
Typ
kodu błędu
Strona 142
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1365
P1366
P1367
P1368
P1369
P1370
P1371
P1372
P1373
P1374
P1375
P1376
P1380
P1381
P1382
P1383
P1384
P1385
P1386
P1387
P1388
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Failure
Ignition Coil Secondary Circuit
Failure
Ignition Spare
Ignition Spare
Ignition Spare
Engine Temperature Light
Monitor Failure
Insufficient RMP Increase
During Spark Test
Ignition Coil - Cylinder 1 - Early
Activation Fault
Ignition Coil - Cylinder 2 - Early
Activation Fault
Ignition Coil - Cylinder 3 - Early
Activation Fault
Crankshaft Position
(CKP)/Ignition Coil - Cylinder 4 Early Activation Fault
Ignition Coil - Cylinder 5 - Early
Activation Fault
Ignition Coil - Cylinder 6 - Early
Activation Fault
Misfire Detected - Rough Road
Data Not Available
Variable Cam Timing
Overadvanced (Bank #1)/
Misfire Detected - No
Communication with BCM
Variable Cam Timing Solenoid
#1 Circuit Malfunction
Variable Cam Timing
Overretarded (Bank #1)
VVT Solenoid A Malfunction
Variable Cam Timing Solenoid B
Malfunction
Variable Cam Timing
Overadvanced (Bank #2)
Variable Cam Timing Solenoid
#2 Circuit Malfunction
Variable Cam Timing
Overretarded (Bank #2)
Typ
kodu błędu
Strona 143
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1389
P1390
P1391
P1392
P1393
P1394
P1395
P1396
P1397
P1398
P1399
P1400
P1401
P1402
P1403
P1404
P1405
P1406
P1407
P1408
P1409
P1411
P1413
P1414
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Glow Plug Circuit High Side Low
Input
Octane Adjust Pin Out Of Self
Test Range
Glow Plug Circuit Low Input
(Bank #1)
Glow Plug Circuit High Input
(Bank #1)
Glow Plug Circuit Low Input
(Bank #2)
Glow Plug Circuit High Input
(Bank #2)
Glow Plug Monitor Fault (Bank
#1)
Glow Plug Monitor Fault (Bank
#2)
System Voltage Out Of Self Test
Range
VVT Solenoid B Circuit High
Input
Glow Plug Circuit High Side,
High Input
DPFE Circuit Low Input
DPFE Circuit High Input
EGR Metering Orifice Restricted
DPFE Sensor Hoses Reversed
IAT - B Circuit Malfunction/
Exhaust Gas Recirculation
Closed Position Performance
DPFE Sensor Upstream Hose
Off Or Plugged
Exhaust Gas Recirculation (EGR)
Position Sensor Performance
EGR No Flow Detected
EGR Flow Out Of Self Test
Range
EVR Control Circuit Malfunction
SAI System Incorrect
Downstream Flow Detected
SAI System Monitor Circuit Low
Input
SAI System Monitor Circuit High
Typ
kodu błędu
Strona 144
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1415
P1416
P1417
P1418
P1419
P1420
P1421
P1422
P1423
P1424
P1425
P1426
P1427
P1428
P1429
P1430
P1433
P1434
P1435
P1436
P1437
P1438
P1439
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Typ
kodu błędu
Input
Air Pump Circuit Malfunction/
(AIR) System Bank 1
Port Air Circuit Malfunction/
(AIR) System Bank 2
Port Air Relief Circuit
Malfunction
Split Air #1 Circuit Malfunction
Split Air #2 Circuit Malfunction
Catalyst Temperature Sensor
Failure
Catalyst Damage
EGI Temperature Sensor Failure
EGI Functionality Test Failed
EGI Glow Plug Primary Failure
EGI Glow Plug Secondary
Failure
EGI Mini - MAF Failed Out Of
Range
EGI Mini - MAF Failed Short
Circuit
EGI Mini - MAF Failed Open
Circuit
Electric Air Pump Primary
Failure
Electric Air Pump Secondary
Failure
A/C Refrigerant Temperature
Circuit Low
A/C Refrigerant Temperature
Circuit High
A/C Refrigerant Temperature
Circuit Range/Performance
A/C Evaporator Air
Temperature Circuit Low
A/C Evaporator Air
Temperature Circuit High
A/C Evaporator Air
Temperature Circuit
Range/Performance
Floor Temperature Switch
Circuit Malfunction
Strona 145
System OBD
Kod
błędu
P1440
Opis
w języku polskim
P1441
P1441
P1442
P1443
P1444
P1445
P1446
P1447
P1448
P1449
P1450
P1451
P1452
P1453
P1454
P1455
P1456
P1457
P1460
P1461
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Purge Valve Stuck Open
Evaporative Emission (EVAP)
System Flow During Non-Purge
Chevrolet Only
Evaporative Emission (EVAP)
System Flow During Non-Purge
Oldsmobile Only
Evaporative Emission Control
System Leak Detected
Evaporative Emission Control
System Control Valve
Purge Flow Sensor Circuit Low
Input
Purge Flow Sensor Circuit High
Input
Evaporative Vac Solenoid
Circuit Malfunction
ELC System Closure Valve Flow
Fault
ELC System 2 Fault
Evaporative Check Solenoid
Circuit Malfunction
Unable To Bleed Up Fuel Tank
Vacuum
Evap Emission Control Sys Vent
Control Valve Circuit
Unable To Bleed - Up Vacuum
in Tank
Fuel Tank Pressure Relief Valve
Malfunction
Evaporative System Vacuum
Test Malfunction
Evap Emission Control Sys
Leak Detected (Gross Leak/No
Flow)
Fuel Tank Temperature Sensor
Circuit Malfunction
Unable To Pull Vacuum In Tank
Wide open throttle A/C cutoff
relay circuit
A/C pressure sensor circuit
voltage low
Typ
kodu błędu
Strona 146
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1462
P1463
P1464
P1465
P1466
P1467
P1468
P1469
P1470
P1471
P1472
P1473
P1474
P1475
P1476
P1477
P1478
P1479
P1480
P1481
P1482
P1483
P1484
P1485
P1486
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
A/C pressure sensor circuit
voltage high
A/C Pressure Sensor
Insufficient Pressure Change
A/C Demand Out of Self Test
Range
A/C Relay Circuit Malfunction
A/C Refrigerant Temperature
Sensor/Circuit Malfunction
A/C Compressor Temperature
Sensor Malfunction
SSPOD Open Circuit or Closed
Circuit Fault
Low A/C Cycling Period
A/C Cycling Period Too Short
Electrodrive Fan 1 Operational
Failure (Driver Side)
Electrodrive Fan 2 Operational
Failure (Passenger Side)
Fan Secondary High With Fan(s)
Off
Low Fan Control Primary Circuit
Malfunction
Fan Relay (Low) Circuit
Malfunction
Fan Relay (High) Circuit
Malfunction
Additional Fan Relay Circuit
Malfunction
Cooling Fan Driver Fault
High Fan Control Primary
Circuit Malfunction
Fan Secondary Low with Low
Fan On
Fan Secondary Low With High
Fan On
SCP
Power To Fan Circuit
Overcurrent
Open Power To Ground VCRM
EGRV Circuit Malfunction
EGRA Circuit Malfunction
Typ
kodu błędu
Strona 147
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1487
P1490
P1491
P1492
P1493
P1494
P1495
P1500
P1501
P1502
P1503
P1504
P1505
P1506
P1507
P1508
P1509
P1510
P1511
P1512
P1513
P1514
P1515
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
EGRCHK Solenoid Circuit
Malfunction
Secondary Air Relief Solenoid
Circuit Malfunction
Secondary Switch Solenoid
Circuit Malfunction
APLSOL Solenoid Circuit
Malfunction
RCNT Solenoid Circuit
Malfunction
SPCUT Solenoid Circuit
Malfunction
TCSPL Solenoid Circuit
Malfunction
Vehicle Speed Sensor
Intermittent
Vehicle Speed Sensor Out Of
Self Test Range
Vehicle Speed Sensor
Intermittent Malfunction
Auxillary Speed Sensor Fault
Idle Air Control Circuit
Malfunction
Idle Air Control System At
Adaptive Clip
Idle Air Control Overspeed
Error
Idle Air Control Underspeed
Error
Idle Control System Circuit
Open
Idle Control System Circuit
Shorted
Idle Signal Circuit Malfunction
Idle Switch (Electric Control
Throttle) Circuit Malfunction
Intake Manifold Runner Control
(Bank 1) Stuck Closed
Intake Manifold Runner Control
(Bank 2) Stuck Closed
High Load Neutral/Drive Fault
Electric Current Circuit
Typ
kodu błędu
Strona 148
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1516
P1517
P1518
P1519
P1520
P1521
P1522
P1523
P1524
P1525
P1526
P1527
P1528
P1529
P1530
P1531
P1532
P1533
P1534
P1535
P1536
P1537
P1538
P1539
P1540
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Malfunction
IMRC Input Error (Bank 1)
IMRC Input Error (Bank 2)
Intake Manifold Runner Control
(Stuck Open)
Intake Manifold Runner Control
(Stuck Closed)
Intake Manifold Runner Control
Circuit Malfunction
Variable Intake Solenoid #1
Circuit Malfunction
Variable Intake Solenoid #2
Circuit Malfunction
IVC Solenoid Circuit
Malfunction
Variable Intake Solenoid System
Air Bypass Valve System
Air Bypass System
Accelerate Warmup Solenoid
Circuit Malfunction
Subsidiary Throttle Valve
Solenoid Circuit Malfunction
SCAIR Solenoid Circuit
Malfunction
A/C Clutch Circuit Malfunction
Invalid Test - Accelerator Pedal
Movement
IMCC Circuit Malfunction, Bank
B
AAI Circuit Malfunction
Inertia Switch Activated
Blower Fan Speed Circuit
Range/Performance
Parking Brake Switch Circuit
Failure
Intake Manifold Runner Control
(Bank 1) Stuck Open
Intake Manifold Runner Control
(Bank 2) Stuck Open
Power To A/C Clutch Circuit
Overcurrent
Air Bypass Valve Circuit
Typ
kodu błędu
Strona 149
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1549
P1550
P1565
P1566
P1567
P1568
P1571
P1572
P1573
P1574
P1575
P1576
P1577
P1578
P1579
P1580
P1581
P1582
P1583
P1584
P1585
P1586
P1587
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Malfunction
IMCC Circuit Malfunction, Bank
B
PSPS Out Of Self Test Range
Speed Control Command
Switch Out of Range High
Speed Control Command
Switch Out of Range Low
Speed Control Output Circuit
Continuity
Speed Control Unable to Hold
Speed
Brake Switch Malfunction
Brake Pedal Switch Circuit
Malfunction
Throttle Position Not Available
Throttle Position Sensor
Disagreement btwn Sensors
Pedal Position Out of Self Test
Range
Pedal Position Not Available
Pedal Position Sensor
Disagreement btwn Sensors
ETC Power Less Than Demand
ETC In Power Limiting Mode
Electronic Throttle Monitor
PCM Override
Electronic Throttle Monitor
Malfunction
Electronic Throttle Monitor
Data Available
Electronic Throttle Monitor
Cruise Disable
TCU Detected IPE Circuit
Malfunction
Throttle Control Unit
Malfunction
Throttle Control Unit Throttle
Position Malfunction
Throttle Control Unit
Modulated Command
Malfunction
Typ
kodu błędu
Strona 150
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1588
P1589
P1600
P1601
P1602
P1603
P1604
P1605
P1606
P1607
P1608
P1609
P1610
P1611
P1612
P1613
P1614
P1615
P1616
P1617
P1618
P1619
P1620
P1621
P1622
P1623
P1624
P1625
P1626
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Throttle Control Unit Detected
Loss of Return Spring
TCU Unable To Control Desired
Throttle Angle
Loss of KAM Power; Open
Circuit
ECM/TCM Serial
Communication Error
Immobilizer/ECM
Communication Error
EEPROM Malfunction
Code Word Unregestered
Keep Alive Memory Test Failure
ECM Control Relay O/P Circuit
Malfunction
MIL O/P Circuit Malfunction
Internal ECM Malfunction
Diagnostic Lamp Driver Fault
SBDS Interactive Codes
SBDS Interactive Codes
SBDS Interactive Codes
SBDS Interactive Codes
SBDS Interactive Codes
SBDS Interactive Codes
SBDS Interactive Codes
SBDS Interactive Codes
SBDS Interactive Codes
SBDS Interactive Codes
SBDS Interactive Codes
Control Module Long Term
Memory Performance/
Immobilizer Code Words Do
Not Match
Immobilizer ID Does Not Match
Immobilizer Code Word/ID
Number Write Failure
Anti Theft System
B+ Supply To VCRM Fan Circuit
Malfunction
Theft Deterrent Fuel Enable
Signal Not Received/ B+ Supply
To VCRM A/C Circuit
Typ
kodu błędu
Strona 151
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1627
P1628
P1629
P1630
P1631
P1632
P1633
P1634
P1635
P1636
P1637
P1638
P1639
P1640
P1641
P1642
P1643
P1644
P1645
P1650
P1651
P1652
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Malfunction
Module Supply Voltage Out Of
Range
Module Ignition Supply Input
Malfunction
Internal Voltage Regulator
Malfunction
Internal Vref Malfunction
Theft Deterrent Start Enable
Signal Not Correct/ Main Relay
Malfunction (Power Hold)
Smart Alternator Faults
Sensor/Circuit Malfunction
KAM Voltage Too Low
Data Output Link Circuit Failure
Tire / Axle Ratio Out of
Acceptable Range
Inductive Signature Chip
Communication Error
Can Link ECM/ABSCM Circuit /
Network Malfunction
Can Link ECM/INSTM Circuit /
Network Malfunction
Vehicle ID Block Corrupted or
Not Programmed
Powertrain DTCs Available in
Another Module
Fuel Pump Primary Circuit
Failure
Fuel Pump Monitor Circuit High
Input
Fuel Pump Monitor Circuit Low
Input
Fuel Pump Speed Control
Circuit Malfunction
Fuel Pump Resistor Switch
Circuit Malfunction
PSP Switch Out of Self Test
Range
PSP Switch Input Malfunction
IAC Monitor Disabled by PSP
Switch Failed On
Typ
kodu błędu
Strona 152
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1653
P1654
P1655
P1660
P1661
P1662
P1663
P1667
P1668
P1670
P1680
P1681
P1682
P1683
P1684
P1685
P1686
P1687
P1688
P1689
P1690
P1691
P1692
P1693
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Power Steering Output Circuit
Malfunction
Recirculation Override Circuit
Malfunction
Starter Disable Circuit
Malfunction
Output Circuit Check Signal
High
Output Circuit Check Signal Low
IDM_EN Circuit Failure
Fuel Demand Command Signal
Circuit Malfunction
CI Circuit Malfunction
PCM - IDM Communications
Error
Electronic Feedback Signal Not
Detected
Metering Oil Pump Malfunction
Metering Oil Pump Malfunction
Metering Oil Pump Malfunction
Metering Oil Pump
Temperature Sensor Circuit
Malfunction
Metering Oil Pump Position
Sensor Circuit Malfunction
Metering Oil Pump Stepping
Motor Circuit Malfunction
Metering Oil Pump Stepping
Motor Circuit Malfunction
Metering Oil Pump Stepping
Motor Circuit Malfunction
Metering Oil Pump Stepping
Motor Circuit Malfunction
Oil Pressure Control Solenoid
Circuit Malfunction
Wastegate Solenoid Circuit
Malfunction
Turbo Pressure Control
Solenoid Circuit Malfunction
Turbo Control Solenoid Circuit
Malfunction
Turbo Charge Control Circuit
Typ
kodu błędu
Strona 153
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1694
P1700
P1701
P1702
P1703
P1704
P1705
P1706
P1707
P1708
P1709
P1711
P1712
P1713
P1714
P1715
P1716
P1717
P1718
P1720
P1721
P1722
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Malfunction
Turbo Charge Relief Circuit
Malfunction
Transmission Indeterminate
Failure (Failed to Neutral)
Reverse Engagement Error
TRS Circuit Intermittent
Malfunction
Brake Switch Out Of Self Test
Range
Digital TRS Failed to Transition
States in KOEO / KOER
Not in P or N During KOEO /
KOER
High Vehicle Speed Observed in
Park
Transfer Case Neutral Indicator
Hard Fault Present
Clutch Switch Circuit
Malfunction
PNP Switch Out Of Self Test
Range
TFT Sensor Out Of Self Test
Range
Trans Torque Reduction
Request Signal Malfunction
TFT Sensor In Range Failure
Low Value
SSA Inductive Signature
Malfunction
SSB Inductive Signature
Malfunction
SSC Inductive Signature
Malfunction
SSD Inductive Signature
Malfunction
TFT Sensor In Range Failure
High
Vehicle Speed (Meter) Circuit
Malfunction
Gear 1 Incorrect Ratio
Gear 2 Incorrect Ratio
Typ
kodu błędu
Strona 154
System OBD
Kod
błędu
P1723
P1724
Opis
w języku polskim
P1725
P1726
P1727
P1728
P1729
P1730
P1731
P1732
P1733
P1734
P1735
P1736
P1737
P1738
P1739
P1740
P1741
P1742
P1743
P1744
P1745
P1746
P1747
P1748
P1749
P1751
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Gear 3 incorrect Ratio
Gear 4 Incorrect Ratio
Insufficient Engine Speed
Increase During Self Test
Insufficient Engine Speed
Decrease During Self Test
Coast Clutch Solenoid Inductive
Signature Malfunction
Transmission Slip Error
4x4 Low Switch Error
Gear Control Malfunction 2,3,5
1-2 Shift Malfunction
2-3 Shift Malfunction
3-4 Shift Malfunction
Gear Control Malfunction
First Gear Switch Circuit
Malfunction
Second Gear Switch Circuit
Malfunction
Lockup Solenoid System
Shift Time Error
Slip Solenoid System
Torque Converter Clutch
Inductive Signature
Malfunction
Torque Converter Clutch
Control Error
Torque Converter Clutch
Solenoid Failed On
Torque Converter Clutch
Solenoid Failied On
Torque Converter Clutch
System Performance
Line Pressure Solenoid System
Pressure Control Solenoid "A"
Open Circuit
Pressure Control Solenoid "A"
Short Circuit
EPC Malfunction
Pressure Control Solenoid
Failed Low
Shift Solenoid A Performance
Typ
kodu błędu
Strona 155
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1754
P1755
P1756
P1760
P1761
P1762
P1765
P1767
P1768
P1769
P1770
P1775
P1776
P1777
P1778
P1779
P1780
P1781
P1782
P1783
P1784
P1785
P1786
P1787
P1788
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Coast Clutch Solenoid Circuit
Malfunction
Intermediate Speed Sensor
(ISS) Malfunction
Shift Solenoid B Performance
Pressure Control Solenoid "A"
Short Circuit
Shift Solenoid C Performance
Overdrive Band Failed Off
Timing Solenoid Circuit
Malfunction
Torque Converter Clutch Circuit
Malfunction
Performance / Normal / Winter
Mode Input Malfunction
AG4 Transmission Torque
Modulation Fault
Clutch Solenoid Circuit
Malfunction
Transmission System MIL Fault
Ignition Retard Request
Duration Fault
Ignition Retard Request Circuit
Fault
Transmission Reverse I/P Circuit
Malfunction
TCIL Circuit Malfunction
Trans Control Switch (O/D
Cancel) Out of Self Test Range
4X4 Switch Out of Self Test
Range
P/ES Circuit Out Of Self Test
Range
Transmission Overtemperature
Condition
Transmission Mechanical
Failure - First And Reverse
Transmission Mechanical
Failure - First And Second
3-2 Downshift Error
2-1 Downshift Error
Pressure Control Solenoid "B"
Typ
kodu błędu
Strona 156
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1789
P1790
P1791
P1792
P1793
P1794
P1795
P1796
P1797
P1798
P1799
P1800
P1801
P1802
P1803
P1804
P1805
P1806
P1807
P1808
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Open Circuit
Pressure Control Solenoid "B"
Short Circuit
TP (Mechanical) Circuit
Malfunction
TP (Electric) Circuit Malfunction
Barometer Pressure Circuit
Malfunction
Intake Air Volume Circuit
Malfunction
Battery Voltage Circuit
Malfunction
Idle Switch Circuit Malfunction
Kick Down Switch Circuit
Malfunction
Neutral Switch Circuit
Malfunction
Coolant Temperature Circuit
Malfunction
Hold Switch Circuit Malfunction
Transmission Clutch Interlock
Safety Switch Circuit Failure
Transmission Clutch Interlock
Safety Switch Open Circuit
Transmission Clutch Interlock
Safety Switch Short Circuit To
Battery
Transmission Clutch Interlock
Safety Switch Short Circuit To
Ground
Transmission 4-Wheel Drive
High Indicator Circuit Failure
Transmission 4-Wheel Drive
High Indicator Open Circuit
Transmission 4-Wheel Drive
High Indicator Short Circuit To
Battery
Transmission 4-Wheel Drive
High Indicator Short Circuit To
Ground
Transmission 4-Wheel Drive
Low Indicator Circuit Failure
Typ
kodu błędu
Strona 157
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1809
P1810
P1811
P1812
P1813
P1814
P1815
P1816
P1817
P1818
P1819
P1820
P1821
P1822
P1823
P1824
P1825
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Transmission 4-Wheel Drive
Low Indicator Open Circuit
TFP Valve Position Switch
Circuit/ Transmission 4-Wheel
Drive Low Indicator Short
Circuit To Battery
Transmission 4-Wheel Drive
Low Indicator Short Circuit To
Ground
Transmission 4-Wheel Drive
Mode Select Circuit Failure
Transmission 4-Wheel Drive
Mode Select Open Circuit
Transmission 4-Wheel Drive
Mode Select Short Circuit To
Battery
Transmission 4-Wheel Drive
Mode Select Short Circuit To
Ground
Transmission Neutral Safety
Switch Circuit Failure
Transmission Neutral Safety
Switch Open Circuit
Transmission Neutral Safety
Switch Short Circuit To Battery
Transmission Neutral Safety
Switch Short Circuit To Ground
Transmission Transfer Case
Clockwise Shift Relay Coil
Circuit Failure
Transmission Transfer Case
Clockwise Shift Relay Coil Open
Circuit
Transmission Transfer Case
Clockwise Shift Relay Coil Short
Circuit To Battery
Transmission Transfer Case
Clockwise Shift Relay Coil Short
Circuit To Ground
Transmission 4-Wheel Drive
Clutch Relay Circuit Failure
Transmission 4-Wheel Drive
Typ
kodu błędu
Strona 158
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1826
P1827
P1828
P1829
P1830
P1831
P1832
P1833
P1834
P1835
P1836
P1837
P1838
P1839
P1840
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Clutch Relay Open Circuit
Transmission 4-Wheel Drive
Low Clutch Relay Circuit To
Battery
Transmission 4-Wheel Drive
Low Clutch Relay Circuit To
Ground
Transmission Transfer Case
Counter Clockwise Shift Relay
Coil Circuit Failure
Transmission Transfer Case
Counter Clockwise Shift Relay
Coil Open Circuit
Transmission Transfer Case
Counter Clockwise Shift Relay
Coil Short Circuit To Battery
Transmission Transfer Case
Counter Clockwise Shift Relay
Coil Short Circuit To Ground
Transmission Transfer Case
Differential Lock-Up Solenoid
Circuit Failure
Transmission Transfer Case
Differential Lock-Up Solenoid
Open Circuit
Transmission Transfer Case
Differential Lock-Up Solenoid
Short Circuit To Battery
Transmission Transfer Case
Differential Lock-Up Solenoid
Short Circuit To Ground
Transmission Transfer Case
Front Shaft Speed Sensor
Circuit Failure
Transmission Transfer Case
Rear Shaft Speed Sensor Circuit
Failure
Transmission Transfer Case
Shift Motor Circuit Failure
Transmission Transfer Case
Shift Motor Open Circuit
Transmission Transfer Case
Typ
kodu błędu
Strona 159
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1841
P1842
P1843
P1844
P1845
P1846
P1847
P1848
P1849
P1850
P1851
P1852
P1853
P1854
P1855
P1856
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Shift Motor Short Circuit To
Battery
Transmission Transfer Case
Shift Motor Short Circuit To
Ground
Transmission Transfer Case
Differential Lock-Up Feedback
Switch Circuit Failure
Transmission Transfer Case
Differential Lock-Up Feedback
Switch Open Circuit
Transmission Transfer Case
Differential Lock-Up Feedback
Switch Short Circuit To Battery
Transmission Transfer Case
Differential Lock-Up Feedback
Switch Short Circuit To Ground
Transmission Transfer Case
Contact Plate 'A' Circuit Failure
Transmission Transfer Case
Contact Plate 'A' Open Circuit
Transmission Transfer Case
Contact Plate 'A' Short Circuit
To Battery
Transmission Transfer Case
Contact Plate 'A' Short Circuit
To Ground
Transmission Transfer Case
Contact Plate 'B' Circuit Failure
Transmission Transfer Case
Contact Plate 'B' Open Circuit
Transmission Transfer Case
Contact Plate 'B' Short Circuit
To Battery
Transmission Transfer Case
Contact Plate 'B' Short Circuit
To Ground
Transmission Transfer Case
Contact Plate 'C' Circuit Failure
Transmission Transfer Case
Contact Plate 'C' Open Circuit
Transmission Transfer Case
Typ
kodu błędu
Strona 160
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1857
P1858
P1859
P1860
P1861
P1862
P1863
P1864
P1865
P1866
P1867
P1868
P1869
P1870
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Contact Plate 'C' Short Circuit
To Battery
Transmission Transfer Case
Contact Plate 'C' Short Circuit
To Ground
Transmission Transfer Case
Contact Plate 'D' Circuit Failure
Transmission Transfer Case
Contact Plate 'D' Open Circuit
TCC PWM Solenoid Circuit
Electrical/ Transmission
Transfer Case Contact Plate 'D'
Short Circuit To Battery
Transmission Transfer Case
Contact Plate 'D' Short Circuit
To Ground
Transmission Transfer Case
Contact Plate Power Circuit
Failure
Transmission Transfer Case
Contact Plate Power Open
Circuit
Transmission Transfer Case
Contact Plate Power Short To
Battery
Transmission Transfer Case
Contact Plate Power Short To
Ground
Transmission Transfer Case
System Concern - Servicing
Required
Transmission Transfer Case
Contact Plate General Circuit
Failure
Transmission Automatic 4Wheel Drive Indicator (Lamp)
Circuit Failure
Transmission Automatic 4Wheel Drive Indicator (Lamp)
Circuit Short To Battery
Transmission Component
Slipping/ Transmission
Typ
kodu błędu
Strona 161
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1871
P1872
P1873
P1874
P1875
P1876
P1877
P1878
P1879
P1880
P1881
P1882
P1883
P1884
P1885
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Mechanical Transfer Case 4x4
Switch Circuit Failure
Transmission Mechanical
Transfer Case 4x4 Switch Circuit
Short To Battery
Transmission Mechanical 4Wheel Drive Axle Lock Lamp
Circuit Failure
Transmission Mechanical 4Wheel Drive Axle Lock Lamp
Circuit Short To Battery
Transmission Automatic Hall
Effect Sensor Power Circuit
Failure
Transmission Automatic Hall
Effect Sensor Power Circuit
Short To Battery / 4WD Low
Switch Circuit Electrical
Transmission Transfer Case 2Wheel Drive Solenoid Circuit
Failure
Transmission Transfer Case 2Wheel Drive Solenoid Circuit
Short To Battery
Transmission Transfer Case
Disengaged Solenoid Circuit
Failure
Transmission Transfer Case
Disengaged Solenoid Open
Circuit
Transmission Transfer Case
Disengaged Solenoid Short to
Battery
Engine Coolant Level Switch
Circuit Failure, GEM
Engine Coolant Level Switch
Circuit Short to Ground
Engine Coolant Level Switch
Circuit Failure, GEM
Engine Coolant Level Lamp
Circuit Short to Ground
Transmission Transfer Case
Typ
kodu błędu
Strona 162
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1886
P1890
P1891
P1900
P1901
P1902
P1903
P1904
P1905
P1906
P1907
P1908
P1909
P1910
P1911
P1912
P1913
P1914
P1915
P1916
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Disengaged Solenoid Short to
Ground
4X4 Initialization Failure
Transmission 4WD Mode Select
Return Input Circuit Failure
Transmission Transfer Case
Contact Plate Ground Return
Open Circuit
OSS Circuit Intermittent
Malfunction
TSS Circuit Intermittent
Malfunction
Pressure Control Solenoid "B"
Intermittent Short
Pressure Control Solenoid "C"
Short Circuit
Pressure Control Solenoid "C"
Open Circuit
Pressure Control Solenoid "C"
Intermittent Short
Kickdown Pull Relay Open or
Short Circuit to Ground
Kickdown Hold Relay Open or
Short Circuit to Ground
Transmission Pressure Circuit
Solenoid Open or Short to
Ground
Trans Temp Sensor Circuit
Open or Shorted to Pwr or Gnd
VFS A Pressure Output Failed
Low
VFS B Pressure Output Failed
Low
VFS C Pressure Output Failed
Low
Pressure Switch A Circuit
Malfunction
Manually Shifted Automatic
(MSA) Sw Circuit Malf
Reverse Switch Circuit
Malfunction
High Clutch Drum Speed Sensor
Typ
kodu błędu
Strona 163
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
P1917
P1918
U0001
U0002
U0003
U0004
U0005
U0006
U0007
U0008
U0009
U0010
U0011
U0012
U0013
U0014
U0015
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Malfunction
High Clutch Drum Speed Sensor
Intermittent
Transmission Range Display
Circuit Malfunction
High Speed CAN
Communication Bus
High Speed CAN
Communication Bus
Performance
High Speed CAN
Communication Bus (+)
Open
High Speed CAN
Communication Bus (+) Low
High Speed CAN
Communication Bus (+)
High
High Speed CAN
Communication Bus (-)
Open
High Speed CAN
Communication Bus (-) Low
High Speed CAN
Communication Bus (-) High
High Speed CAN
Communication Bus (-)
shorted to Bus (+)
Medium Speed CAN
Communication Bus
Medium Speed CAN
Communication Bus
Performance
Medium Speed CAN
Communication Bus (+)
Open
Medium Speed CAN
Communication Bus (+) Low
Medium Speed CAN
Communication Bus (+)
High
Medium Speed CAN
Typ
kodu błędu
Strona 164
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U0016
U0017
U0018
U0019
U0020
U0021
U0022
U0023
U0024
U0025
U0026
U0027
U0028
U0029
U0030
U0031
U0032
U0033
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Communication Bus (-)
Open
Medium Speed CAN
Communication Bus (-) Low
Medium Speed CAN
Communication Bus (-) High
Medium Speed CAN
Communication Bus (-)
shorted to Bus (+)
Low Speed CAN
Communication Bus
Low Speed CAN
Communication Bus
Performance
Low Speed CAN
Communication Bus (+)
Open
Low Speed CAN
Communication Bus (+) Low
Low Speed CAN
Communication Bus (+) High
Low Speed CAN
Communication Bus (-) Open
Low Speed CAN
Communication Bus (-) Low
Low Speed CAN
Communication Bus (-) High
Low Speed CAN
Communication Bus (-)
shorted to Bus (+)
Vehicle Communication Bus
A
Vehicle Communication Bus
A Performance
Vehicle Communication Bus
A (+) Open
Vehicle Communication Bus
A (+) Low
Vehicle Communication Bus
A (+) High
Vehicle Communication Bus
A (-) Open
Typ
kodu błędu
Strona 165
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U0034
U0035
U0036
U0037
U0038
U0039
U0040
U0041
U0042
U0043
U0044
U0045
U0046
U0047
U0048
U0049
U0050
U0051
U0052
U0053
U0054
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Vehicle Communication Bus
A (-) Low
Vehicle Communication Bus
A (-) High
Vehicle Communication Bus
A (-) shorted to Bus A (+)
Vehicle Communication Bus
B
Vehicle Communication Bus
B Performance
Vehicle Communication Bus
B (+) Open
Vehicle Communication Bus
B (+) Low
Vehicle Communication Bus
B (+) High
Vehicle Communication Bus
B (-) Open
Vehicle Communication Bus
B (-) Low
Vehicle Communication Bus
B (-) High
Vehicle Communication Bus
B (-) shorted to Bus B (+)
Vehicle Communication Bus
C
Vehicle Communication Bus
C Performance
Vehicle Communication Bus
C (+) Open
Vehicle Communication Bus
C (+) Low
Vehicle Communication Bus
C (+) High
Vehicle Communication Bus
C (-) Open
Vehicle Communication Bus
C (-) Low
Vehicle Communication Bus
C (-) High
Vehicle Communication Bus
C (-) shorted to Bus C (+)
Typ
kodu błędu
Strona 166
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U0055
U0056
U0057
U0058
U0059
U0060
U0061
U0062
U0063
U0064
U0065
U0066
U0067
U0068
U0069
U0070
U0071
U0072
U0073
U0074
U0075
U0076
U0077
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Vehicle Communication Bus
D
Vehicle Communication Bus
D Performance
Vehicle Communication Bus
D (+) Open
Vehicle Communication Bus
D (+) Low
Vehicle Communication Bus
D (+) High
Vehicle Communication Bus
D (-) Open
Vehicle Communication Bus
D (-) Low
Vehicle Communication Bus
D (-) High
Vehicle Communication Bus
D (-) shorted to Bus D (+)
Vehicle Communication Bus
E
Vehicle Communication Bus
E Performance
Vehicle Communication Bus
E (+) Open
Vehicle Communication Bus
E (+) Low
Vehicle Communication Bus
E (+) High
Vehicle Communication Bus
E (-) Open
Vehicle Communication Bus
E (-) Low
Vehicle Communication Bus
E (-) High
Vehicle Communication Bus
E (-) shorted to Bus E (+)
Control Module
Communication Bus Off
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Typ
kodu błędu
Strona 167
System OBD
Kod
błędu
U0078
U0079
U0080
U0081
U0082
U0083
U0084
U0085
U0086
U0087
U0088
U0089
U0090
U0091
U0092
U0093
U0094
U0095
U0096
U0097
U0098
U0099
Opis
w języku polskim
U0100
U0101
U0102
U0103
U0104
U0105
U0106
U0107
U0108
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Lost Communication With
ECM/PCM "A"
Lost Communication with
TCM
Lost Communication with
Transfer Case Control
Module
Lost Communication With
Gear Shift Module
Lost Communication With
Cruise Control Module
Lost Communication With
Fuel Injector Control
Module
Lost Communication With
Glow Plug Control Module
Lost Communication With
Throttle Actuator Control
Module
Lost Communication With
Typ
kodu błędu
Strona 168
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U0109
U0110
U0111
U0112
U0113
U0114
U0115
U0116
U0117
U0118
U0119
U0120
U0121
U0122
U0123
U0124
U0125
U0126
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Alternative Fuel Control
Module
Lost Communication With
Fuel Pump Control Module
Lost Communication With
Drive Motor Control Module
Lost Communication With
Battery Energy Control
Module "A"
Lost Communication With
Battery Energy Control
Module "B"
Lost Communication With
Emissions Critical Control
Information
Lost Communication With
Four-Wheel Drive Clutch
Control Module
Lost Communication With
ECM/PCM "B"
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Lost Communication With
Anti-Lock Brake System
(ABS) Control Module
Lost Communication With
Vehicle Dynamics Control
Module
Lost Communication With
Yaw Rate Sensor Module
Lost Communication With
Lateral Acceleration Sensor
Module
Lost Communication With
Multi-axis Acceleration
Sensor Module
Lost Communication With
Steering Angle Sensor
Module
Typ
kodu błędu
Strona 169
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U0127
U0128
U0129
U0130
U0131
U0132
U0133
U0134
U0135
U0136
U0137
U0138
U0139
U0140
U0141
U0142
U0143
U0144
U0145
U0146
U0147
U0148
U0149
U0150
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Lost Communication With
Tire Pressure Monitor
Module
Lost Communication With
Park Brake Control Module
Lost Communication With
Brake System Control
Module
Lost Communication With
Steering Effort Control
Module
Lost Communication With
Power Steering Control
Module
Lost Communication With
Ride Level Control Module
Reserved by Document
Typ
kodu błędu
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Reserved by Document
Lost Communication With
Body Control Module
Lost Communication With
Body Control Module "A"
Lost Communication With
Body Control Module "B"
Lost Communication With
Body Control Module "C"
Lost Communication With
Body Control Module "D"
Lost Communication With
Body Control Module "E"
Lost Communication With
Gateway "A"
Lost Communication With
Gateway "B"
Lost Communication With
Gateway "C"
Lost Communication With
Gateway "D"
Lost Communication With
Gateway "E"
Strona 170
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U0151
U0152
U0153
U0154
U0155
U0156
U0157
U0158
U0159
U0160
U0161
U0162
U0163
U0164
U0165
U0166
U0167
U0168
U0169
U0170
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Lost Communication With
Restraints Control Module
Lost Communication With
Side Restraints Control
Module
Lost Communication With
Side Restraints Control
Module
Lost Communication With
Restraints Occupant Sensing
Control Module
Lost Communication With
Instrument Panel Cluster
(IPC) Control Module
Lost Communication With
Information Center "A"
Lost Communication With
Information Center "B"
Lost Communication With
Head Up Display
Lost Communication With
Parking Assist Control
Module
Lost Communication With
Audible Alert Control
Module
Lost Communication With
Compass Module
Lost Communication With
Navigation Display Module
Lost Communication With
Navigation Control Module
Lost Communication With
HVAC Control Module
Lost Communication With
HVAC Control Module
Lost Communication With
Auxiliary Heater Control
Module
Lost Communication With
Vehicle Immobilizer Control
Module
Lost Communication With
Vehicle Security Control
Module
Lost Communication With
Sunroof Control Module
Lost Communication With
Typ
kodu błędu
Strona 171
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U0171
U0172
U0173
U0174
U0175
U0176
U0177
U0178
U0179
U0180
U0181
U0182
U0183
U0184
U0185
U0186
U0187
U0188
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
"Restraints System Sensor
A"
Lost Communication With
"Restraints System Sensor
B"
Lost Communication With
"Restraints System Sensor
C"
Lost Communication With
"Restraints System Sensor
D"
Lost Communication With
"Restraints System Sensor
E"
Lost Communication With
"Restraints System Sensor
F"
Lost Communication With
"Restraints System Sensor
G"
Lost Communication With
"Restraints System Sensor
H"
Lost Communication With
"Restraints System Sensor I"
Lost Communication With
"Restraints System Sensor J"
Lost Communication With
Automatic Lighting Control
Module
Lost Communication With
Headlamp Leveling Control
Module
Lost Communication With
Lighting Control Module
Lost Communication With
Lighting Control Module
Lost Communication With
Radio
Lost Communication With
Antenna Control Module
Lost Communication With
Audio Amplifier
Lost Communication With
Digital Disc Player/Changer
Module "A"
Lost Communication With
Digital Disc Player/Changer
Typ
kodu błędu
Strona 172
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U0189
U0190
U0191
U0192
U0193
U0194
U0195
U0196
U0197
U0198
U0199
U0200
U0201
U0202
U0203
U0204
U0205
U0206
U0207
U0208
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Module "B"
Lost Communication With
Digital Disc Player/Changer
Module "C"
Lost Communication With
Digital Disc Player/Changer
Module "D"
Lost Communication With
Television
Lost Communication With
Personal Computer
Lost Communication With
"Digital Audio Control
Module A"
Lost Communication With
"Digital Audio Control
Module B"
Lost Communication With
Subscription Entertainment
Receiver Module
Lost Communication With
Rear Seat Entertainment
Control Module
Lost Communication With
Telephone Control Module
Lost Communication With
Telematic Control Module
Lost Communication With
"Door Control Module A"
Lost Communication With
"Door Control Module B"
Lost Communication With
"Door Control Module C"
Lost Communication With
"Door Control Module D"
Lost Communication With
"Door Control Module E"
Lost Communication With
"Door Control Module F"
Lost Communication With
"Door Control Module G"
Lost Communication With
Folding Top Control Module
Lost Communication With
Movable Roof Control
Module
Lost Communication With
"Seat Control Module A"
Typ
kodu błędu
Strona 173
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U0209
U0210
U0211
U0212
U0213
U0214
U0215
U0216
U0217
U0218
U0219
U0220
U0221
U0222
U0223
U0224
U0225
U0226
U0227
U0228
U0229
U0230
U0231
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Lost Communication With
"Seat Control Module B"
Lost Communication With
"Seat Control Module C"
Lost Communication With
"Seat Control Module D"
Lost Communication With
Steering Column Control
Module
Lost Communication With
Mirror Control Module
Lost Communication With
Remote Function Actuation
Lost Communication With
"Door Switch A"
Lost Communication With
"Door Switch B"
Lost Communication With
"Door Switch C"
Lost Communication With
"Door Switch D"
Lost Communication With
"Door Switch E"
Lost Communication With
"Door Switch F"
Lost Communication With
"Door Switch G"
Lost Communication With
"Door Window Motor A"
Lost Communication With
"Door Window Motor B"
Lost Communication With
"Door Window Motor C"
Lost Communication With
"Door Window Motor D"
Lost Communication With
"Door Window Motor E"
Lost Communication With
"Door Window Motor F"
Lost Communication With
"Door Window Motor G"
Lost Communication With
Heated Steering Wheel
Module
Lost Communication With
Rear Gate Module
Lost Communication With
Rain Sensing Module
Typ
kodu błędu
Strona 174
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U0232
U0233
U0234
U0235
U0300
U0301
U0302
U0303
U0304
U0305
U0306
U0307
U0308
U0309
U0310
U0311
U0312
U0313
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Lost Communication With
Side Obstacle Detection
Control Module
Lost Communication With
Side Obstacle Detection
Control Module
Lost Communication With
Convenience Recall Module
Lost Communication With
Cruise Control Front
Distance Range Sensor
Internal Control Module
Software Incompatibility
Software Incompatibility
with ECM/PCM
Software Incompatibility
with Transmission Control
Module
Software Incompatibility
with Transfer Case Control
Module
Software Incompatibility
with Gear Shift Control
Module
Software Incompatibility
with Cruise Control Module
Software Incompatibility
with Fuel Injector Control
Module
Software Incompatibility
with Glow Plug Control
Module
Software Incompatibility
with Throttle Actuator
Control Module
Software Incompatibility
with Alternative Fuel
Control Module
Software Incompatibility
with Fuel Pump Control
Module
Software Incompatibility
with Drive Motor Control
Module
Software Incompatibility
with Battery Energy Control
Module A
Software Incompatibility
Typ
kodu błędu
Strona 175
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U0314
U0315
U0316
U0317
U0318
U0319
U0320
U0321
U0322
U0323
U0324
U0325
U0326
U0327
U0328
U0329
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
with Battery Energy Control
Module B
Software Incompatibility
with Four-Wheel Drive
Clutch Control Module
Software Incompatibility
with Anti-Lock Brake System
Control Module
Software Incompatibility
with Vehicle Dynamics
Control Module
Software Incompatibility
with Park Brake Control
Module
Software Incompatibility
with Brake System Control
Module
Software Incompatibility
with Steering Effort Control
Module
Software Incompatibility
with Power Steering Control
Module
Software Incompatibility
with Ride Level Control
Module
Software Incompatibility
with Body Control Module
Software Incompatibility
with Instrument Panel
Control Module
Software Incompatibility
with HVAC Control Module
Software Incompatibility
with Auxiliary Heater
Control Module
Software Incompatibility
with Vehicle Immobilizer
Control Module
Software Incompatibility
with Vehicle Security
Control Module
Software Incompatibility
with Steering Angle Sensor
Module
Software Incompatibility
with Steering Column
Control Module
Typ
kodu błędu
Strona 176
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U0330
U0331
U0400
U0401
U0402
U0403
U0404
U0405
U0406
U0407
U0408
U0409
U0410
U0411
U0412
U0413
U0414
U0415
U0416
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Software Incompatibility
with Tire Pressure Monitor
Module
Software Incompatibility
with Body Control Module
"A"
Invalid Data Received
Invalid Data Received From
ECM/PCM
Invalid Data Received From
Transmission Control
Module
Invalid Data Received From
Transfer Case Control
Module
Invalid Data Received From
Gear Shift Control Module
Invalid Data Received From
Cruise Control Module
Invalid Data Received From
Fuel Injector Control
Module
Invalid Data Received From
Glow Plug Control Module
Invalid Data Received From
Throttle Actuator Control
Module
Invalid Data Received From
Alternative Fuel Control
Module
Invalid Data Received From
Fuel Pump Control Module
Invalid Data Received From
Drive Motor Control Module
Invalid Data Received From
Battery Energy Control
Module A
Invalid Data Received From
Battery Energy Control
Module B
Invalid Data Received From
Four-Wheel Drive Clutch
Control Module
Invalid Data Received From
Anti-Lock Brake System Control
Module
Invalid Data Received From
Vehicle Dynamics Control
Typ
kodu błędu
Strona 177
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U0417
U0418
U0419
U0420
U0421
U0422
U0423
U0424
U0425
U0426
U0427
U0428
U0429
U0430
U0431
U1000
U1001
U1002
U1003
U1004
U1005
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Module
Invalid Data Received From
Park Brake Control Module
Invalid Data Received From
Brake System Control Module
Invalid Data Received From
Steering Effort Control Module
Invalid Data Received From
Power Steering Control Module
Invalid Data Received From
Ride Level Control Module
Invalid Data Received From
Body Control Module
Invalid Data Received From
Instrument Panel Control
Module
Invalid Data Received From
HVAC Control Module
Invalid Data Received From
Auxiliary Heater Control
Module
Invalid Data Received From
Vehicle Immobilizer Control
Module
Invalid Data Received From
Vehicle Security Control
Module
Invalid Data Received From
Steering Angle Sensor Module
Invalid Data Received From
Steering Column Control
Module
Invalid Data Received From Tire
Pressure Monitor Module
Invalid Data Received From
Body Control Module "A"
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for EEC Programming
SCP (J1850) Invalid or Missing
Typ
kodu błędu
Strona 178
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U1006
U1007
U1008
U1009
U1010
U1011
U1012
U1013
U1014
U1015
U1016
U1017
U1018
U1019
U1020
U1021
U1022
U1023
U1024
U1025
U1026
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Data for EEC Programming
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Engine Torque
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Engine Torque
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Engine Air Intake
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Engine Air Intake
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Throttle
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Throttle
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Air Conditioning Clutch
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Air Conditioning Clutch
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Typ
kodu błędu
Strona 179
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U1027
U1028
U1029
U1030
U1031
U1032
U1033
U1034
U1035
U1036
U1037
U1038
U1039
U1040
U1041
U1042
U1043
U1044
U1045
U1046
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Data for Engine RPM
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Engine RPM
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Experimental #1
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Experimental #1
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Wheels
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Wheels
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id / Vehicle
Speed
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Vehicle Speed
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Vehicle Speed
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Traction Control
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Traction Control
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Traction Motor
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Traction Motor
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
Typ
kodu błędu
Strona 180
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U1047
U1048
U1049
U1050
U1051
U1052
U1053
U1054
U1055
U1056
U1057
U1058
U1059
U1060
U1061
U1062
U1063
U1064
U1065
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Brakes
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Brakes
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Steering / Steering
Wheel
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Steering / Steering
Wheel
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Vehicle Configuration
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Vehicle Configuration
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Transmission /
Transaxle / PRNDL
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Transmission /
Transaxle / PRNDL
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
Typ
kodu błędu
Strona 181
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U1066
U1067
U1068
U1069
U1070
U1071
U1072
U1073
U1074
U1075
U1076
U1077
U1078
U1079
U1080
U1081
U1082
U1083
U1084
U1085
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Engine Sensors
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Engine Sensors
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Engine Coolant
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Engine Coolant
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Engine Oil
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Engine Oil Temp
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Engine Systems Other
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Engine Systems Other
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Powertrain Status
Request
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Powertrain Status
Request
Typ
kodu błędu
Strona 182
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U1086
U1087
U1088
U1089
U1090
U1091
U1092
U1093
U1094
U1095
U1096
U1097
U1098
U1099
U1100
U1101
U1102
U1103
U1104
U1105
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Suspension
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Suspension
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Non-Legislated
Diagnostics
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Non-Legislated
Diagnostics
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Experimental #2
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Experimental #2
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Vehicle Speed Control
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Vehicle Speed Control
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Chassis Status Request
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Chassis Status Request
Typ
kodu błędu
Strona 183
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U1106
U1107
U1108
U1109
U1110
U1111
U1112
U1113
U1114
U1115
U1116
U1117
U1118
U1119
U1120
U1121
U1122
U1123
U1124
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Legislated Diagnostics
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Legislated Diagnostics
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Electric Traction Drive
(Inverter)
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Electric Traction Drive
(Inverter)
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Charging System
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Charging System
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Electrical Energy
Management
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Electrical Energy
Management
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Odometer
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Odometer
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
Typ
kodu błędu
Strona 184
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U1125
U1126
U1127
U1128
U1129
U1130
U1131
U1132
U1133
U1134
U1135
U1136
U1137
U1138
U1139
U1140
U1141
U1142
U1143
U1144
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Fuel System
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Fuel System
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Vehicle Motion
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Vehicle Motion
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Ignition Switch /
Starter
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Ignition Switch /
Starter
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Telltales
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Telltales
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Gateway
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Gateway
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
Typ
kodu błędu
Strona 185
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U1145
U1146
U1147
U1148
U1149
U1150
U1151
U1152
U1153
U1154
U1155
U1156
U1157
U1158
U1159
U1160
U1161
U1162
U1163
U1164
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Vehicle Security
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Vehicle Security
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Audio Control
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Audio Control
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Audible Warnings
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Audible Warnings
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Experimental #3
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Experimental #3
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Compact Disc
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Compact Disc
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Digital Signal
Processing
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Digital Signal
Processing
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Antenna
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Antenna
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Digital Audio Tape
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Digital Audio Tape
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Tuner / Receiver
Typ
kodu błędu
Strona 186
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U1165
U1166
U1167
U1168
U1169
U1170
U1171
U1172
U1173
U1174
U1175
U1176
U1177
U1178
U1179
U1180
U1181
U1182
U1183
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Tuner / Receiver
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Cassette Tape
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Cassette Tape
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Cellular Phone / Paging
System
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Cellular Phone / Paging
System
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Remote Button Control
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Remote Button Control
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Climate Control (HVAC)
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Climate Control (HVAC)
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Personalization
(Memory) Features
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Personalization
(Memory) Features
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
Typ
kodu błędu
Strona 187
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U1184
U1185
U1186
U1187
U1188
U1189
U1190
U1191
U1192
U1193
U1194
U1195
U1196
U1197
U1198
U1199
U1200
U1201
U1202
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Window Wiper /
Washer
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Window Wiper /
Washer
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Mirrors
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Mirrors
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Door Locks
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Door Locks
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for External Access
(Doors)
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for External Access
(Doors)
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Seat Motion / Control
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Seat Motion / Control
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Windows
Typ
kodu błędu
Strona 188
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U1203
U1204
U1205
U1206
U1207
U1208
U1209
U1210
U1211
U1212
U1213
U1214
U1215
U1216
U1217
U1218
U1219
U1220
U1221
U1222
U1223
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Windows
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Steering Column
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Steering Column
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Seat Switches
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Seat Switches
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Restraints
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Restraints
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for External Lamp Outage
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for External Lamp Outage
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for External Lamps
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for External Lamps
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Interior Lamp Outage
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Interior Lamp Outage
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Interior Lamps
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Interior Lamps
Typ
kodu błędu
Strona 189
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U1224
U1225
U1226
U1227
U1228
U1229
U1230
U1231
U1232
U1233
U1234
U1235
U1236
U1237
U1238
U1239
U1240
U1241
U1242
U1243
U1244
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Body Status Request
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Body Status Request
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Tires
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Tires
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Electric Defrost
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Electric Defrost
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Navigation
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Navigation
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Displays
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Displays
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Memory Storage
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Memory Storage
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Experimental #4
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Experimental #4
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Exterior Environment
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Exterior Environment
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Interior Environment
Typ
kodu błędu
Strona 190
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U1245
U1246
U1247
U1248
U1249
U1250
U1251
U1252
U1253
U1254
U1255
U1260
U1261
U1262
U1308
U1341
U1430
U1451
U1612
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Interior Environment
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Primary Id
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Time / Date
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Time / Date
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Vehicle Id (VIN)
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Vehicle Id (VIN)
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Class A Functions
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Class A Functions
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Network Control
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Network Control
SCP (J1850) Single Ended (+)
Circuit Failure
SCP (J1850) Single Ended (-)
Circuit Failure
SCP (J1850) Communication
Bus Fault
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Function Read Engine
Torque
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Function Read Vehicle
Speed
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Function Read Fuel
System
SCP (J1850) Invalid or Missing
Data for Function Read Audible
Warnings /Anti-Theft Module,
Vehicle Immobilized
SCP (J1850) Lack of
Typ
kodu błędu
Strona 191
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U1736
U1750
U1794
U1797
U1798
U1806
U1900
U1950
U2000
U2001
U2002
U2003
U2004
U2005
U2006
U2007
U2008
U2009
U2010
U2011
U2012
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Acknowledgment for Primary Id
SCP (J1850) Lack of
Acknowledgment for Telltales
SCP (J1850) Lack of
Acknowledgment for Audible
Warnings
SCP (J1850) Lack of
Acknowledgment for Mirrors
SCP (J1850) Lack of
Acknowledgment for Door
Locks
SCP (J1850) Lack of
Acknowledgment for External
Access (Doors)
SCP (J1850) Lack of
Acknowledgment for Primary Id
CAN Communication Bus Fault
UPB Communication Bus Fault
Audio Rear Control Unit is Not
Responding
Audio Tape Deck Unit is Not
Responding
Audio Bezel is Not Responding
Audio Compact Disk / Disk
Jockey Unit is Not Responding
Audio Steering Wheel Control
Unit is Not Responding
Audio Rear Integrated Control
Panel Unit is Not Responding
Audio Remote Climate Control
Unit is Not Responding
Audio Navigation Unit is Not
Responding
Audio Phone is Not Responding
Audio Front Control Module
(ACM) is Not Responding
Module is Not Responding
(Non SCP)
Module Transmitted Invalid
Data (Non SCP)
Communication Bus Error (Non
SCP)
Typ
kodu błędu
Strona 192
System OBD
Kod
błędu
Opis
w języku polskim
U2013
U2014
U2015
U2016
U2017
U2018
U2019
U2020
U2021
U2150
U2152
U2160
U2195
U2500
Aktualizacja: 2012-09-09
Opis
w języku angielskim
Compass Module is not
Responding
Audio Subwoofer Unit is Not
Responding
Signal Link Fault (Non SCP)
Signal Link Short to Ground
(Non SCP) / From NGV Module
Driver Side Crash Sensor
Communication Fault (Non
SCP)
Passenger Side Crash Sensor
Communication Fault (Non
SCP)
Audio Voice Module Not
Responding
Audio Center Amp is not
responding
Invalid /fault data received
(Non SCP)
SCP (J1850) Invalid Data from
REM
SCP (J1850) Invalid Data from
GEM
SCP (J1850) Invalid Data from IC
SCP (J1850) Invalid Data from
SCLM
(CAN) Lack of
Acknowledgement From Engine
Management
Typ
kodu błędu
Strona 193
System OBD
Rozdział 3 – Bibliografia
http://www.ntm.wimii.pcz.pl/download/Systemy_OBD.pdf
https://www.automo.pl/kody-bledow-obd2
http://www.forum.alfaholicy.org/147_156_166_gt/16448-obd_ii_kody_bledow.html
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
http://www.troublecodes.net/OBD2/
http://chinasinoy.com/upload/service/diagnostic-trouble-code-table-02.pdf
Aktualizacja: 2012-09-09
Strona 194