Download bab-1

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
BAB 1
PENGENALAN ILMU
KETAMADUNAN
Oleh : SFI, UniKL MIMET
Pengajian Ketamadunan dan Sejarah Tamadun
Pengajian ketamadunan
 teori, konsep-konsep asas, ciri serta sifat tamadun secara konseptual,
teoritikal dan abstrak
Sejarah tamadun
 pengalaman yang dilalui oleh sesuatu tamadun dari segi pencapaian,
kemajuan dan kemundurannya.
Pengajian ketamadunan tidak begitu terikat kepada batasan zaman, manakala
sejarah tamadun dibatasi faktor masa.
 Kedua2nya
saling berkait kerana tanpa sejarah, kajian ketamadunan akan
menjadi subjek yang hambar.
 Melalui sejarahlah ilmu dan teori ketamadunan dibentuk, dibina dan
dibangunkan serta dikembangkan.
 Selain sejarah, disiplin-disiplin pengetahuan yang lain juga menjadi
komponen dlm pengajian ketamadunan spt agama, falsafah, kajian
bandar, sosiologi, antropologi, kebudayaan, sains dan teknologi dsb.
 Pengajian ketamadunan turut merentasi perbincangan tentang masa
lampau, masa kini dan masa depan.
KONSEP TAMADUN
Dua istilah digunakan dalam Bahasa Melayu bagi maksud tamadun:
Tamadun – kebudayaan, kemajuan, peradaban
Peradaban – tingkahlaku / tutur kata yang sopan.
Kata tamadun berasal daripada kata Arab ‘madana’ – kehalusan budi pekerti dan akhlak
seperti orang kota
Istilah dalam Bahasa Arab yg membawa maksud tamadun sebelum penggunaan istilah
tamadun:
Umran – bermaksud membangun dan memakmurkan bandar (Ibnu Khaldun)
Hadharah – bermaksud kehidupan menetap (Malik Bin Nabi)
Tamaddun – bermaksud membina dan membangunkan Bandar (Zurji Zaidan)
Madinah – bandar-bandar,nama yang diberi oleh Rasulullah bg menggantikan
Yathrib
Madaniyyah – bandar / kehidupan bandar (M Farid Wajdi)
Tamadun dlm Bahasa Inggeris - civilization
civitas (kota/bandar)
Istilah lain – renaissance dan culture
●
memperbaiki tingkah laku
Tamadun dari sudut Bahasa Tamil – nakarikam
Nakar – Bandar
Ikam - pembentukan
Tamadun dari sudut Bahasa Cina – wen ming
wen - Peradaban
Ming – cerah, terang, bercahaya
Pelopor (Ibnu Khaldun)
- istilah umran, menjelaskan makna tamadun yg merangkumi
organisasi social & budaya.
- buku, Mukaddimah (latar belakang sejarah – asas memahami
reality masyarakat, bangsa dan umat)
- melalui teori ta’awun, beliau menjelaskan bagaimana manusia
hidup dlm masyarakat yg berubah drpd badawi kpd hadhari.
- beliau tlh mgemukakan andaian bahawa jangka hayat bagi
sesebuah tamadun adalah sekitar tiga generasi
G. Semangat Juang & Assabiyah
G. Keupayaan intelek, ilmu & kemahiran
G. Lemah & diulit kemewahan
2022/3/10
Pengertian Tamadun dari Sudut Pengistilahan
Idris al-Marbawi
Kehalusan adat @ kemurniaan pencapaian manusia yang hidup di kota
dan berjaya menghasilkan keamanan, keselamatan, kemakmuran serta
penghasilan teknologi yg membantu menyempurnakan kehidupan kota yg
bahagia.
Arnold Toynbee


Kebudayaan yg berkembang di dalam kota.
Pemikiran berbagai-bagai manifestasi, orientasi yg berterusan, satu gaya
kebudayaan yg bertanggungjawab membentuk institusi politik,
kesusasteraan, agama dan moral.
Syed Mohammad Naquib al-Attas


Keadaan kehidupan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan
tatasusila dan kebudayaan yg luhur.
Tamadun :PENCAPAIAN & PEMBANGUNAN DLM
SEGALA PELAKUAN, PEMIKIRAN &
KEMAJUAN yg tinggi, luhur, baik, halus &
sopan.
Terhasil dlm bentuk seni bina, ilmu
ketamadunan, sains dan teknologi,
kepercayaan, undang-undang, pentadbiran
dan politik.
2022/3/10
CIRI-CIRI MENURUT IBNU KHALDUN
1. Pegangan agama yg kuat
2. Sistem kenegaraan yg tersusun
3. Kaedah penulisan yg tinggi
4. Kehidupan cara bandar
5. Kepakaran dlm seni lukis & seni reka
2022/3/10
 Ciri-ciri tamadun menurut Edward L. Farmers
Bukunya, Comparative History of Civilization in Asia
2022/3/10
CIRI- CIRI TAMADUN
1.
Wujud sistem kepercayaan dan agama
2.
Wujud penempatan di sesebuah @ beberapa kawasan yang membentuk
bandar seperti Lembah Nil, Lembah Indus
3.
Peningkatan kualiti hidup yang lebih baik
4.
Wujud sistem institusi sosial spt politik, pendidikan yg teratur
5.
Muncul penggunaan bahasa yang serumpun dan sistem tulisan tersendiri
sebagai perantaraan komunikasi
6.
Wujud sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai
7.
Lahir daya reka cipta dlm teknologi dan pembinaan bg keselesaan hidup
8.
Lahir dan berkembang daya kreativiti dlm menghayati falsafah, kesenian,
sastera dan nilai estetika.
Pendapat kamu, adakah
masyarakat Malaysia hari ini
BERTAMADUN?
2022/3/10
BERTAMADUNKAH?
2022/3/10
HUBUNGAN TAMADUN DENGAN AGAMA,
BUDAYA DAN BANGSA
Hubungan Tamadun dengan Kepercayaan / Agama
Agama berperanan penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai pertalian.
Agama Islam menjadi sumber inspirasi dan kekuatan umat utk membentuk tamadun.
Tamadun barat bersumberkan fahaman materialism bukan agama.
Pekerti mulia dan bermoral terhasil drpd kepercayaan beragama dan ianya penting dalam
kehidupan bertamadun.
Peninggalan tamadun-tamadun silam menggambarkan penghayatan yg tinggi terhadap
kehidupan berasaskan kepercayaan dan beragama.
Dalam konteks hubungan, agama pentingkan hubungan sesama manusia dan dengan Tuhan.
Tetapi yang menolak agama hanya pentingkan hubungan sesama manusia dan kebendaan
sahaja.
Tamadun Barat kontemporari memperlihatkan pemisahan nilai keagamaan dlm kehidupan.
Kesimpulan, terdapat 2 pandangan:

Agama mempunyai pengaruh dan peranan terhadap tamadun

Sangsi tentang peranan agama terhadap tamadun
Hubungan Tamadun Dengan Budaya
Budaya ialah tatacara bertindak ke atas persekitarannya dlm mengurus kehidupan
bermasyarakat.
Tamadun dan budaya berkait rapat kerana budaya yang terpuji menandakan kehidupan
bertamadun.
Masyarakat berbudaya terpuji bermakna mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan
moral
Tamadun berbeza daripada budaya apabila:
 Pengaruh dan natijah tamadun berkekalan berbanding pengaruh dan natijah budaya.
Erti kata lain, budaya yang kekal lama adalah natijah tamadun
Cth: kesetiaan kpd maharaja (natijah tamadun) dlm masyarakat Jepun walaupun sistem
politik telah berubah. Manakala cara berpakaian & pemilihan makanan (natijah budaya)
kerana mengalami banyak perubahan dlm tempoh 100 tahun.
 Tamadun melampaui batas kenegaraan dan wilayah sedangkan budaya dikaitkan
dengan negara/wilayah.
Cth: tamadun Islam mengandungi beberapa budaya mengikut Negara. Cara berpakaian
masyarakat Islam di rantau Melayu berbeza dgn masyarakat Islam di Semenanjung Arab
walaupun dibawah naungan tamadun yang sama.
Hubungan Tamadun dan Bangsa
Suatu bangsa lazimnya ada pertalian dgn sejarah, tradisi dan budaya kawasan geografi
tertentu.
Tamadun pula bersifat universal merentasi sempadan geografi dan melampui bangsa dan
kebangsaan.
Terdapat tamadun yg dimiliki oleh lebih drpd satu bangsa spt tamadun Barat di Eropah
dan Amerika.
Tamadun Islam berkembang dgn pelbagai budaya dan bangsa.
Teorinya, tamadun dan bangsa adalah berkaitan dan tamadun akan melampui batas
kebangsaan.
Namun imej tamadun itu banyak ditentukan oleh bangsa peneraju.
Cth: tamadun Islam yg berkembang di Alam Melayu – memperlihatkan imej kemelayuan
dan pd masa yg sama Islam sebagai asas nilai.
Kelahiran dan Perkembangan Tamadun
1. Tidak dapat dinafikan bahawa bukan mudah
untuk mengambarkan secara lengkap proses
perubahan sesebuah masyarakat yang tidak
bertamadun kepada kehidupan yang bertamadun.
2. Perubahan tersebut mungkin berlaku secara
beransur-ansur atau secara drastik.
2022/3/10
Kedudukan Strategik
Rangsangan
keagamaan dan
kerohanian
Interaksi antara
tamadun
Ekonomi mantap
Penghayatan
terhadap moral
Faktor
Kemunculan
/ Kelahiran
Tamadun
Kesengsaraan hidup
Politik kukuh
Budaya masyarakat
yang tinggi
Toleransi
Terhadap
tamadun lain
Kejatuhan dan Kemerosotan Tamadun
1.Setiap
tamadun sememangnya mengalami kemerosotan dan ada
pula yang runtuh secara mendadak. Benarkah kemerosotan
sesebuah tamadun itu disebabkan hukum sejarah yang pasti
berputar setiap masa?
2.Pendapat ini telah ditegaskan oleh Ibn Khaldun, sesebuah
tamadun dapat disamakan dengan usia seorang manusia yang
akan melalui tempoh kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua.
3.Ibn Khaldun menganggarkan kadar tempoh sesebuah peradaban
itu kepada 4 generasi iaitu generasi pengamal, pengikut,
pemelihara tradisi dan pemusnah tradisi.
4.Jadi sesebuah tamadun akan melalui keempat-empat peringkat
itu dan jangka masa sesuatu mungkin mengambil masa beratusratus tahun.
Jurang
kayamiskin
Keruntuhan
akhlak /
moral
Faktor
Kejatuhan /
Kemerosotan
Penindasan
dan
kezaliman
Sikap
tertutup
Bencana
Alam/Penyakit
Persamaan dan Perbezaan Antara Tamadun
Perbezaan antara tamadun lazimnya dilihat dari aspek teologi /
kepercayaan.
Ianya sering menimbulkan percanggahan pendapat.
Namun persoalan etika kurang menimbulkan kontrovesi.
Persamaan dan perbezaan antara tamadun, dpt dilihat pada
persoalan etika berikut:
1.
Alam sekitar
2.
Keluarga
3.
Masyarakat
4.
Kerajaan
5.
Ekonomi
6.
Pendidikan
7.
Kesihatan dan Kesejahteraan
Memahami persamaan dan perbezaan antara tamadun sewajar
menjadikan kita bersikap terbuka ke arah keharmonian.
Etika
Persamaan
Perbezaan
Alam
Sekitar
• Semua agama menerima prinsip
hidup harmoni dgn alam
• Alam anugerah Tuhan dan
manusia berperanan mentadbirnya
• Alam bukan sahaja perlu
dipelihara malah ada setengah
tamadun menyembah alam yg
kaitkan dengan kuasa dewa.
Keluarga
• Asas pembentukan masyarakat
• Wujud hierarki kuasa yg
menentukan kedudukan lelaki dan
perempuan
• Pengabaian hubungan
kekeluargaan oleh kebanyakan
masyarakat Barat moden yg
bertentangan dgn kosep keadilan
• Dalam Islam hubungan kasih
sayang dan hormat menghormati
adalah penting
Komuniti • Cukup berpengaruh bg
menentukan identiti seseorang
• Dapat memastikan nilai2 murni
dlm masyarakat dihormati
• Sejarah membuktikan identiti
seseorang dan kemantapan
komuniti mencapai keseimbangan
seperti Islam dan Buddhisme
Kerajaan
• Sebahagian tamadun
memperlihatkan rakyat ada kuasa
menyanggah pemerintah yang
melanggar konsep adil
• Akhlak dan moral ditekankan sbg
dasar kerajaan
• Sifat raja adil diutamakan
Etika
Persamaan
Perbezaan
Kegiatan
Ekonomi
• Konsep Moral Semesta seperti
dlm ajaran Buddha iaitu Jalan
Lapan Lapis
• Dalam Islam, prinsip halal
dan haram amat ditekankan
yg mampu membentuk
akhlak manusia
Pendidikan
• Matlamat pendidikan iaitu
bina sifat manusia
• Manusia perlu kuasai dalaman
terlebih dahulu sebelum luaran
• Ajaran Islam menekankan
persoalan tauhid dlm
pembentukan insan.
• Dalam ajaran Buddha n
Hindu pembentukan insan
melalui proses mengenal
diri sendiri
Kesihatan
• Menjaga kesihatan merupakan
suatu diberi perhatian melalui
konsep holistik iaitu kesihatan
dipengaruhi oleh alam
• Kesan konsep holistic bg
rawatan penyakit begitu
mendalam.
• Mengubati penyakit
bermakna memulihkan
keseimbangan seseorang
INTERAKSI ANTARA
TAMADUN
Interaksi
 hubungan yang saling bertindak balas / saling mempengaruhi antara satu
sama lain
Agama, pegangan nilai, Bahasa, budaya, adat dan sistem sosial mempengaruhi
interaksi
Wujudnya interaksi disebabkan semangat toleransi dan saling menghormati
Faktor
Interaksi
Peranan pemimpin
Peranan golongan agama
Kedudukan geografi yg strategic
Perkahwinan
Perdagangan
Misi politik
Lingkungan Budaya dan
Bangsa yang Sama
Tamadun yang Kuat
dengan yang lemah
Jenis Interaksi
Budaya dan Tamadun
yang Berbeza
Interaksi dalam Sejarah
Penghalang
Interaksi
• Kedudukan geografi atau daerah
yg berbeza
• Semangat nasionalisme yg sempit
• Tiada toleransi antara kaum
migran dan bukan migran
• Perbezaan Bahasa
• Perbezaan agama
• Perbezaan budaya
• Penguasaan ekonomi yg tidak
seimbang
• Penguasaan politik yang tidak
seimbang
• Tiada kumpulan dominan
• Pemikiran penjajah
• Penguasaan teknologi
• Konflik antara etnik
• peperangan
Contoh Interaksi Sejarah di Malaysia
Interaksi
dengan
Tamadun
India
• Percampuran Bahasa – maharaja,
mahaguru, kepala, mantra, amma
• Kesenian –
seni taman, seni bina berunsur India
spt masjid India
• Kesusasteraan –
wayang kulit, hikayat Seri Rama
• Pengaruh system pemerintahan –
konsep dewaraja, institusi beraja,
pembinaan candi, pertabalan
• Penggunaan gelaran –
duli yang maha mulia, seri paduka
baginda
Interaksi
dengan
tamadun
Cina
• Kebudayaan – baba dan nyonya
• Kesenian – seni bina cina seperti
masjid Tanjung Kling
• Bahasa – tauke, tauhu, mi, cincau
Interaksi
dengan
Tamadun
Arab
•
•
•
•
•
Agama
Bahasa dan tulisan
Sastera
Pendidikan
Budaya
Kesan Pertembungan Antara
Tamadun
Kesan Positif
Kesan Negatif
• Mendapat perlindungan,
keamanan, kestabilan.
• Penyebaran agama
• Pengembangan dan
pertukaran ilmu dan
kemahiran
• Pengembangan ekonomi
• Kemajuan teknologi dan
kebendaan
• Pengaruh budaya
• Peperangan dan
pembunuhan atas factor
agama dan kuasa serta
ekonomi
DIALOG ANTARA
TAMADUN / PERADABAN
Dialog :
1.
2.
satu perbincangan @ perundingan antara dua pihak yang
bertelingkah (Kamus Dewan)
Suatu percubaan antara dua pihak yang berlainan
pendapat, kepercayaan, pandangan untuk melakukan
satu aktiviti pertukaran pendapat dgn tujuan menambah
pengetahuan, meningkatkan kefahaman dan
membolehkan utk saling memahami.
Perlunya dialog apabila manusia menyedari kepelbagaian
masyarakat dari segi geografi, budaya dan agama.
Pembudayaan Dialog di Malaysia
 Berlaku sejak 1980an – seperti dialog antara agama
 Melibatkan sarjana, ahli agama dan cendiakawan
 Dialog dalam kehidupan harian melalui proses bekerjasama dan
komunikasi – pekerjaan, perniagaan, sekolah
Prinsip Dialog
1. Memahami dan menyedari tujuan dialog
2. Mendatangkan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat
3. Dialog perlu dijalankan dengan keikhlasan
4. Berupaya menjelaskan pandangan (kepercayaan dan nilai)
5. Cuba memahami persepsi dan pengalaman rakan dialog
6. Menunjukkan sikap berhemah semasa memberi pandangan
7. Tidak mempunyai prejudis
Halangan Dialog
1. Ada yang beranggapan dialog boleh mengakibatkan pendialog bertukar
agama atau berpaling tadah
2. Perasaan rendah diri dan tidak bersedia untuk berdialog
3. Sindiran sosial iaitu mempersoalkan kemampuan wakil pendialog
sekiranya ia berbaik-baik dengan pendialog daripada agama atau
tamadun lain.
4.
Syak wasangka terhadap penganjur terhadap tujuan dialog diadakan
Rumusan
Teras kepada konsep-konsep kehidupan dan
pencapaian matlamat hidup dalam tamadun tradisional
mempunyai beberapa ciri persamaan.
Namun begitu, dlm persoalan-persoalan tertentu
terutamanya yg berkaitan dgn teologi, wujud beberapa
perbezaan yg kita harus fahami.
Memahami persamaan dan perbezaan antara satu
tamadun dgn tamadun yg lain seharusnya mendorong
kita utk lebih bersikap toleransi ke arah mewujudkan
keharmonian sejagat.
Kesimpulannya, mengetahui persoalan-persoalan dasar
berkaitan dgn ilmu ketamadunan membuka ruang kpd
seluruh manusia utk berinteraksi secara positif ke arah
kehidupan yg lebih saksama.
2022/3/10
Related documents