Download Ako at ang Guro ko sa matematika

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Ako at ang Guro Ko sa Matematika
Mahusay isang salitang pang-uri na nararapat sambitin at ibigay sa ating mga dakilang guro.
Alam natin kung gaano kalaki ang responsibilidad na ginagampanan ng mga guro sa ating
kinabukasan at lipunan.Sila ang tagapaghubog ng mga pag asa at utak ng bayan.Sila ang
nagsisilbing tagapaghasik ng karunungan .Sa pag aaral ni Michael Xian Lindo Marcelino ay
sinasabing kung wala ang guro ay maaaring wala rin ang iba pang propesyon dahil simula bata
pa lamang ang tao ay dumadaan na sa pagkalinga at pagtuturo ng isang guro.Subalit ano at
paano ang paglalakbay ko sa mundo ng matematika kasama ang aking guro. Paano nga ba
nagsimula ang lahat sa mundo ng numero?Ano ang mga balakid o hamon sa pakikipag
interaksyon ko sa turo ng aking guro? Paano nila pinakilala sakin ang matematika? Ito ang mga
katanungan na nabuo sa aking isipan na gusto kung isalaysay ang kasagutan.
Isa akong manlalakbay sa mundo ng matematika kung saan numero ang
namamahala,kasama ang aking mga guro na nagsisilbing gabay at nagpapaalala ng mga rules sa
matematika upang di malamangan ng iba. Nagsimula ang lahat sa mga numero ito ang mga
naging dahilan kaya ko nakilala ang tulad nilang mga guro.Hindi lang bihasa pagdating sa
pagtuturo kundi maging sa pagreresolve ng problema at pagkalkula ng numero. Sa pasimula pa
lamang ng elementarya ay tinuturuan na ako ng aking guro sa matematika ng mga paraan ng
pagbilang, pagsulat ng numero, maging sa pagdadagdag at pagbabawas ng
numero.Napakapasensosyo/pasensosya sa kanyang pagtuturo. Kahit na ilang beses akong
nalito lito at nagpagulong-gulong ang utak ko sa kakatingin ng mga numero ay nanatili syang
kalmado at suot suot ang sandata nyang ngiti sa mga labi.Ang kanyang ngiti ang para bang
nagsasabi sakin na "kaya mo yan" na sya namang nagpapalakas ng aking kalooban.Naging
malakas ako upang harapin ang mundo ni numero.Pagtungtong ko ng sumunod na taon ay
hinuhubog ang kaalaman ko sa pamamagitan ng iba-ibang paraan sa pagsosolve ng mga
problema patungkol sa numero.Ayon sa iba ,ito ang isa sa mahirap na bahagi ng asignaturang
ito.Pagdating ng sekundarya matutuwa ka dahil dito mo makikilala ang guro mong sasanayin
ang talas ng utak sa pamamagitan ng pagbibigay ng aktibidadis na kadalasan magpapasolve sila
ng equation gamit ang buong papel.Dito rin masasanay ang utak sa pag iisip ng mabilis dahil sa
ibibigay nilang laro na paunahan sa pagsasagot sa pisara ng problema o ng equation.Sinasabi na
ito ay istratehiya upang ang mag aaral ay magkaroon ng saya sa pag aaral lalo na sa
matematika.Sa sekundarya higit na lumawak ang pag-iisip ng mga guro sa kung paano ang
pamamaraan nila maituturo ng higit ang asignaturang matematika. Dito ,ang guro ay nakapukos
lang sa pagtuturo ng kanyang specialized subject. Natutuwa ako sa aking guro noong ako ay
nasa ika-10 baitang dahil sa galing nya sa pagtuturo ng matematika. Sa tuwing nagtuturo sya
kapansin pansin na bawat hakbang sa pagsosolve ay kanyang pinapakita .Malaki rin ang
naiaambag ng teknolohiya sa panahon ngayon upang higit na matuto ang mga mag-aaral.
Kalimitan sa mga guro ay gumagamit ng mga “Computerized Visual Aids” kagaya ng power
point presentation naikinikonekta sa mga projector. Sa ganitong pamamaraan ay higit na
nabibigyang pansin ng mga mag-aaral ang leksyong itinuturo ng kanilang mga guro. Madalas
ding gumagamit ang mga guro ng “Online Evaluation Test” kung saan ang mga equation o mga
problema sa nasabing asignaturabay sinasagutan ng mga mag-aaral gamit ang computer at
internet. Higit na nakakapag-pokus ang mga mag-aaral sa mga ganitong pamamaraan kaysa sa
pagbabasa lamang ng mga problema at formula sa libro. Pagdating ko ng kolehiyo dito na ako
medyo nalilito kasi naka-advanced na ang mga itinuturo ng aking guro.Naging mas seryoso ang
matematika pero gayunpaman malaki ang tulong ng aking guro upang mas maunawaan ko ang
matematika, ng husto.
Sa kabila ng mahirap na asignaturang matematika nagagawa kung makapasa sa tulong
nila.Sa oras ng kanilang pagtuturo kung gaano man ako/kami nahihirapan sa asignatura
gayundin ang nararamdman nila.Sapagkat,gumagawa sila ng iba-ibang paraan para matuto
kaming mga mag aaral.
Mga numero na nagpagulong saking isipan dahil matematika ay di maintindihan pero
naging malinaw dahil sa mga guro kong numero ay kaibigan. Hindi man maidetalye ng
arithmetic o ng geometric sequence kung sino kang talaga alam namin na MAHUSAY KAYO at di
kumukupas ang inyong galing sa pagtuturo ng matematika.Ako at ang aking mga guro sa
matematika.
Related documents