Download 32.LAB11. Định lượng các chất trong dịch sinh vật

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Mẫu A. Tài liệu dành cho Giảng viên
M.02A.LAB.CTĐM
XÁC ĐỊNH CÁC CHẤT TRONG DỊCH SINH HỌC
MÃ BÀI GIẢNG: LAB11. HSC2.1
- Tên bài giảng: Xác định các chất trong dịch sinh học
- Đối tượng học tập: Cử nhân Điều Dưỡng, năm thứ nhất
- Thời lượng: 02 tiết (100 phút)
-
Địa điểm: Phòng giảng thực hành (Lab) Hóa sinh
- Giảng viên: ThS.Nguyễn Thị Ngọc Lan
- Mục tiêu học tập
1. Kiến thức
1.1. Trình bày được nguyên lý, ý nghĩa của phản ứng Rivalta.
1.2. Trình bày được các thông số trên xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu và nguyên
lý xét nghiệm.
1.3. Nhận xét sơ bộ được kết quả xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu.
2. Kĩ năng:
2.1. Sử dụng thành thạo một số dụng cụ cơ bản trong phòng xét nghiệm hóa sinh.
2.2. Làm và nhận định được thí nghiệm phản ứng Rivalta.
3. Thái độ
3.1. Nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn trong phòng thí nghiệm.
3.2. Cẩn trọng, tỷ mỷ, chính xác và trung thực khi làm việc trong phòng thí nghiệm.
1. Nội dung các bước trong quy trình/kĩ năng
1. Thí nghiệm 1: Phản ứng Rivalta.
1.1. Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất.
1.2. Cho vào ống nghiệm 10 ml nước cất.
1.3. Nhỏ 1 giọt dung dịch acid acetic đặc, lắc đều.
1.4. Dùng pipet hút dung dịch mẫu thử và nhỏ 1 giọt vào ống nghiệm vừa pha, quan sát
và giải thích hiện tượng.
2. Thí nghiệm 2: Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu.
2.1. Chuẩn bị mẫu nước tiểu, que thử, dụng cụ, thiết bị.
2.2. Lắc đều mẫu nước tiểu trước khi tiến hành.
2.3. Nhúng que thử vào mẫu nước tiểu đã chuẩn bị.
Mẫu A. Tài liệu dành cho Giảng viên
2.4. Quan sát sự thay đổi màu sắc của các vùng phản úng trên que thử tại các thời điểm
tương ứng và đưa ra nhận định (Phương pháp so màu).
2.5. Với máy bán tự động cho que thử đã nhúng nước tiểu lên máy và đợi máy phân tích,
nhận định kết quả.
2. Bảng kiểm dạy học
Các bước thực hiện
STT
Ý nghĩa của từng bước
Tiêu chuẩn phải đạt
1. Thí nghiệm 1
1
2
3
Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất
Giúp
tiến
hành
thí Đủ dụng cụ, hóa chất.
nghiệm thuận lợi.
Cho vào ống nghiệm 10 ml nước cất
Lấy đúng thể tích
Nhỏ 1 giọt dung dịch acid acetic Tạo môi trường phản
đặc, lắc đều.
ứng.
Dùng pipet hút dung dịch mẫu thử Kiểm tra sự tạo thành tủa Lấy đúng thể tích, thao
4
tác đúng.
và nhỏ 1 giọt vào ống nghiệm vừa của phản ứng.
pha, quan sát và giải thích hiện
tượng.
2. Thí nghiệm 2
1
2
3
Chuẩn bị mẫu nước tiểu, que Giúp
thử,dụng cụ, thiết bị.
tiến
hành
nghiệm thuận lợi.
thí Đủ dụng cụ, hóa chất,
trang thiết bị.
Lắc đều mẫu nước tiểu trước khi Trộn đều các thành phần Thao tác đúng
tiến hành.
trong mẫu nước tiểu.
Nhúng que thử vào mẫu nước tiểu Tạo phản ứng tại các Thao tác đúng
đã chuẩn bị
vừng trên que thử.
Quan sát sự thay đổi màu sắc của Nhận định một số thành Thao tác đúng, chính
4
các vùng phản ứng trên que thử tại phần có trong mẫu nước xác.
các thời điểm tương ứng và đưa ra tiểu.
nhận định
3. Bảng lượng giá
STT
Thang điểm
Các bước thực hiện
0
1
2
3
Mẫu A. Tài liệu dành cho Giảng viên
(Không (Làm sai)
(Làm
(Làm thành
làm)
đúng/được)
thạo)
1. Thí nghiệm 1.
1
Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất
2
Cho vào ống nghiệm 10 ml nước cất
Nhỏ 1 giọt dung dịch acid acetic đặc,
3
lắc đều.
Dùng pipet hút dung dịch mẫu thử và
nhỏ 1 giọt vào ống nghiệm vừa pha,
4
quan sát và giải thích hiện tượng.
2. Thí nghiệm 2.
1
2
3
Chuẩn bị mẫu nước tiểu, que thử,dụng
cụ, thiết bị.
Lắc đều mẫu nước tiểu trước khi tiến
hành.
Nhúng que thử vào mẫu nước tiểu đã
chuẩn bị
Quan sát sự thay đổi màu sắc của các
4
vùng phản ứng trên que thử tại các thời
điểm tương ứng và đưa ra nhận định
4. Danh mục thiết bi, dụng cụ, mô hình
STT
Thiết bị, dụng cụ, mô hình… cần sử dụng dạy-học cho 1 tổ (25 sinh viên)
1
Bàn làm TN: 05 cái
2
Ghế ngồi: 30 cái
3
Điều hòa: 02 cái
4
Máy chiếu: 01 cái
5
Ống nghiệm nhựa: 40
6
Ống nghiệm đựng nước tiểu: 05
7
Pipet Paster: 10
Mẫu A. Tài liệu dành cho Giảng viên
8
Micropipet 200-1000 μL
9
Đầu côn
10
Các dụng cụ thiết bị hỗ trợ khác
5. Tài liệu học tập
(1) Hóa sinh (Sách đào tạo bác sĩ Y khoa), Tạ Thành Văn, NXB Y học - 2018
(2) Tài liệu thực tập Hóa sinh Y học (Lưu hành nội bộ)
Related documents