Download slides

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Transcript
Huiswerk
 lees
 delen 2.9, 2.10 van hoofdstuk 2 en
 delen 3.1 en 3.6 van hoofdstuk 3.
 opgaven voor hoofdstuk 2: 2.14, 2.20, modelleeropgaven 1-4.
 opgaven voor hoofdstuk 3: maak de queries voor de vragen uit
3.5 in tuple calculus (not in relationele algebra!).
Database System Concepts
2.1
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
Specialization
 Top-down design process; we designate subgroupings within an
entity set that are distinctive from other entities in the set.
 These subgroupings become lower-level entity sets that have
attributes or participate in relationships that do not apply to the
higher-level entity set.
 Depicted by a triangle component labeled ISA (E.g. customer “is a”
person).
 Attribute inheritance – a lower-level entity set inherits all the
attributes and relationship participation of the higher-level entity
set to which it is linked.
Database System Concepts
2.2
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
Specialization Example
Database System Concepts
2.3
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
Generalization
 A bottom-up design process – combine a number of entity sets
that share the same features into a higher-level entity set.
 Specialization and generalization are simple inversions of each
other; they are represented in an E-R diagram in the same way.
 The terms specialization and generalization are used
interchangeably.
Database System Concepts
2.4
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
Specialization and Generalization
(Contd.)
 Can have multiple specializations of an entity set based on
different features.
 E.g. permanent-employee vs. temporary-employee, in addition to
officer vs. secretary vs. teller
 Each particular employee would be
 a member of one of permanent-employee or temporary-employee,
 and also a member of one of officer, secretary, or teller
 The ISA relationship also referred to as superclass - subclass
relationship
Database System Concepts
2.5
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
Design Constraints on a
Specialization/Generalization
 Constraint on which entities can be members of a given
lower-level entity set.
 condition-defined
 E.g. all customers over 65 years are members of seniorcitizen entity set; senior-citizen ISA person.
 user-defined
 Constraint on whether or not entities may belong to more than
one lower-level entity set within a single generalization.
 Disjoint
 an entity can belong to only one lower-level entity set
 Noted in E-R diagram by writing disjoint next to the ISA
triangle
 Overlapping
 an entity can belong to more than one lower-level entity set
Database System Concepts
2.6
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
Design Constraints on a
Specialization/Generalization (Contd.)
 Completeness constraint -- specifies whether or not an entity in
the higher-level entity set must belong to at least one of the
lower-level entity sets within a generalization.
 total : an entity must belong to one of the lower-level entity sets
 partial: an entity need not belong to one of the lower-level entity
sets
Database System Concepts
2.7
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
Aggregation
 Consider the ternary relationship works-on, which we saw earlier
 Suppose we want to record managers for tasks performed by an
employee at a branch
Database System Concepts
2.8
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
Aggregation (Cont.)
 Relationship sets works-on and manages represent overlapping
information
 Every manages relationship corresponds to a works-on relationship
 However, some works-on relationships may not correspond to any
manages relationships
 So we can’t discard the works-on relationship
 Eliminate this redundancy via aggregation
 Treat relationship as an abstract entity
 Allows relationships between relationships
 Abstraction of relationship into new entity
 Without introducing redundancy, the following diagram represents:
 An employee works on a particular job at a particular branch
 An employee, branch, job combination may have an associated manager
Database System Concepts
2.9
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
E-R Diagram With Aggregation
Database System Concepts
2.10
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
E-R Design Decisions
 The use of an attribute or entity set to represent an object.
 Whether a real-world concept is best expressed by an entity set
or a relationship set.
 The use of a ternary relationship versus a pair of binary
relationships.
 The use of a strong or weak entity set.
 The use of specialization/generalization – contributes to
modularity in the design.
 The use of aggregation – can treat the aggregate entity set as a
single unit without concern for the details of its internal structure.
Database System Concepts
2.11
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
E-R Diagram for a Banking Enterprise
Database System Concepts
2.12
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
Example
Voorbeeld
Ontwerp een ER-schema voor het hieronder beschreven
informatiesysteem, en vertaal dit naar een relationeel schema
(tabelnamen, attributen, aanduiding van primaire sleutel).
Geef ook aan welke beperkingen uit de beschrijving niet zichtbaar zijn in
je ER-schema. Leg ook uit waarom je schema wel goed is hoewel die
beperkingen niet zichtbaar zijn.
Bij de Sectie Informatiesystemen (IS) wordt een administratie gevoerd
van stagiairs en afstudeerders. Studenten mogen stage lopen en later
afstuderen bij IS, maar sommige studenten doen hun stage of
afstudeerwerk bij een andere sectie, en dat administreren we bij IS niet.
Studenten mogen niet meer dan één stage en afstudeerwerk doen.
Wanneer een stagiair of afstudeerder zich kenbaar maakt volgt een
intake gesprek met de coördinator. Hierbij worden allereerst wat
administratieve gegevens genoteerd, zoals familienaam, voornaam,
opleiding, studentnummer, jaar van aanvang studie, adres,
telefoonnummer, email, gemiddeld tentamencijfer, en geschatte
begindatum van de stage of de afstudeerperiode.
Database System Concepts
2.14
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
Voorbeeld (cont.)
Het informatiesysteem bevat beschrijvingen van opdrachten.
Opdrachten kunnen zijn toegewezen aan studenten of kunnen nog open
zijn. Bij een opdracht horen een aantal sleutelwoorden en de naam en
gemeente van de opdrachtgever (meestal een bedrijf). Een kandidaat
stagiair of afstudeerder geeft zijn belangstelling aan via sleutelwoorden,
zodat de coördinator (handmatig) een match kan maken.
Een stagiair of afstudeerder krijgt enkele weken voor de aanvang van
de stage of het afstudeerwerk een opdracht en een begeleider
toegewezen. Een afstudeerder krijgt nog een tweede begeleider omdat
het examenreglement dit vereist. (Een stagiair heeft maar één
begeleider.) De eerste begeleider van een afstudeerder moet
verschillend zijn van de stagebegeleider (indien de student stage en
afstuderen bij IS doet). De effectieve begindatum van de stage of het
afstuderen wordt opgeslagen. (Deze kan verschillen van de geschatte
begindatum.) Wanneer het zover is wordt de einddatum ingevoerd, de
titel van het verslag, en het cijfer. De begindatum van het afstuderen
moet altijd later zijn dan de einddatum van de stage.
Database System Concepts
2.15
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
Summary of Symbols Used in E-R
Notation
Database System Concepts
2.16
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
Summary of Symbols (Cont.)
Database System Concepts
2.17
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
Example
E-R Diagram for Exercise 2.10
Database System Concepts
2.19
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
E-R Diagram for Exercise 2.15
Database System Concepts
2.20
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
E-R Diagram for Exercise 2.22
Database System Concepts
2.21
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
E-R Diagram for Exercise 2.15
Database System Concepts
2.22
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
Existence Dependencies
 If the existence of entity x depends on the existence of
entity y, then x is said to be existence dependent on y.
 y is a dominant entity (in example below, loan)
 x is a subordinate entity (in example below, payment)
loan
loan-payment
payment
If a loan entity is deleted, then all its associated payment entities
must be deleted also.
Database System Concepts
2.23
©Silberschatz, Korth and Sudarshan
Document related concepts

Clusterpoint wikipedia, lookup

Relational model wikipedia, lookup

Database model wikipedia, lookup

Microsoft Jet Database Engine wikipedia, lookup

Concurrency control wikipedia, lookup

Functional Database Model wikipedia, lookup

Database wikipedia, lookup

Entity–attribute–value model wikipedia, lookup

ContactPoint wikipedia, lookup

Oracle Database wikipedia, lookup

IMDb wikipedia, lookup