Download Історія англійської мови - Кременчуцький національний

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
ЗА НАПРЯМОМ 6.020303 – «ФІЛОЛОГІЯ»
КРЕМЕНЧУК 2011
3
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної
дисципліни «Історія англійської мови» для студентів ІІ курсу денної
форми навчання за напрямом 6.020303– «Філологія»
Укладач ст.викл. Ю. М. Шульженко
Рецензент старш. викл. Ж. Г. Мацак
Кафедра перекладу
Затверджено методичною радою Кременчуцького національного
університету
імені Михайла Остроградського
Протокол № ___ від ___________ 2011 р.
Заступник голови методичної ради __________ доц. С. А. Сергієнко
4
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної
дисципліни «Історія англійської мови» для студентів ІІ курсу денної
форми навчання за напрямом 6.020303 – «Філологія»
Укладач старш. викл. Ю. М. Шульженко
Відповідальний за випуск зав. кафедри перекладу доц. І. І. Пірог
Підп. до др._________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк
ризографія.
Ум. друк. арк._________. Наклад____прим. Зам. № __________.
Безкоштовно.
Видавничий відділ
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600
5
ЗМІСТ
Вступ...............................................................................................................................4
1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної
дисципліни…………………….....................................................................................5
2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання............................................6
3 Питання до модульного контролю ........................................................................12
Список літератури……………………………….......................................................15
6
ВСТУП
Зміст навчальної дисципліни «Історія англійської мови» належить до тих
лінгвістичних дисциплін, які закладають основи підготовки фахівців з
англійської мови.
Мета
навчальної
дисципліни
сприяти
свідомому
сприйняттю
спеціалістом сучасних мовних форм, лексичних відтінків, які нерідко не
з’ясовані з точки зору нормативних курсів. Ознайомлювати з історичним
процесом, що зумовив розвиток та становлення англійської мови, розширювати
лінгвістичний
та
загальнофілологічний
діапазон
перекладача,
сприяти
досягненню успіху у прагненні до адекватного відтворення рідною мовою
іншомовних форм. Курс орієнтований на ті вимоги, які пропонуються для
підготовки перекладача.
Завдання курсу з історії англійської мови. Вивчення історії мови є
шляхом до розуміння законів розвитку мови, питань про роль граматичної
будови та словникового складу мови, про зміни, які відбуваються в мові.
Види занять з дисципліни
Семінарські
заняття:
тестування,
письмове
опитування,
усне
опитування, переклад текстів, іспит.
Самостійна робота: робота зі словником, складання словника.
Прослухавши курс, студент повинен знати:
історичні та граматичні особливості англійської мови, діалектизми на
різних рівнях мови, розбіжності у написанні та вимові, етимологію
ідіоматичних висловів.
уміти:
дати етимологічні пояснення тим особливим явищам у фонетиці,
граматиці, лексиці сучасної англійської мови, які вважаються винятком з
правил.
7
1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
№
пор.
Тема
Денна форма
навчання
К-сть год. К-сть
(лекцій)
год.
СРС
2
2
1
History of English as science. Periods in the
English language history.
2
Historical Background and Old English Writings.
2
2
3
Old English phonetics: Word-Stress. Vowels .
2
2
4
Old English Grammar. The Substantive. The
Pronoun. The Adjective. The Verb.
2
2
5
Old English Wordstock.
2
2
6
Middle English Period.
2
2
7
Formation of the National Language.
2
2
Всього годин за семестр
14
14
8
2 ПЕРЕЛІК ТЕМ
І
ПИТАНЬ ДЛЯ
САМОСТІЙНОГО
ОПРАЦЮВАННЯ
Тема 1 History of English as science. Periods in the English
language history
1. Connection of history of English with other disciplines (history, grammar,
phonetics, lexicology, translation etc.)
2. Internal and external causes of the English language development; laws of
language development; the comparative-historical method in linguistics.
Питання для самоперевірки
1. Explain why linguistic changes are always slow and gradual. While answering
recall the functions of language and its main properties.
2. Supply the examples to show the connection of the English language history
with other disciplines. Try to answer how the evolution of the language can be
affected by or be dependent upon the history of the people who speak it.
3. Explain the discrepancy between spelling and pronunciation, if any, in the
words given below bearing in mind the original values of Latin letter thought,
note, nut, neat, knight, loved, nature, riser.
Література : [1, c. 32-45; 3; 4, c. 8-23; 9].
Тема 2 Historical Background and Old English Writings
1. King Alfred's (849-900) activities.
2. Old English poetry: Literature in Wessex dialect in the 9-10th centuries.
Питання для самоперевірки
1. Draw the map of Old English from «История английского языка» by
Ivanova I.P. and Chakhoyan L.P. into your note-books.
2. Memorise the following Old English writing according to Old English
dialects.
9
Kentisch
8th century: Names in Latin Characters Glosses to Bede's Ecclesiastical
History of the English people.
9th century:
Charters.
10th centuries:
Kentish Hymn Psalm
Glosses to Proverbs.
West Saxon
9th century: Alfred's literary activity.
10-11th century: Alfric's works; Gosps, Homilies, Lives of Saints, Latin
Grammar, etc.
Northumbrian
8th century: Runic and inscriptions.
Beowulf and other poems.
9th century: Glosses in Gospels; the Rushworth
10-11th century: Gospel, the Durham Ritual.
3. Use the Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English to
explain the meaning of the following words: gloss, charter, gospel, homily,
chronicle, ritual, psalm, apostle.
Література : [ 1, c. 22-30; 3, c. 24-34; 9].
Тема 3 Old English phonetics: Word-Stress. Vowels
1. The main Processes in the Old English vowel System:
а) Old English Fracture (Breaking);
в) Mutation, or Umlaut;
с) Palatalisation;
d) Vowel Lengthening;
e) Contraction.
10
2. The system of consonants.
Питання для самоперевірки
1. Did word-stress in Old English always fall on the rootmorpheme? What
regular place of word-stress can you point out? Give some similar examples
from Modern English?
2. Name the phoneme combinations that caused fracture in the Wessex words
listed below. State what the original sounding of the fractured words was: cealf
(calf), leormin (learn), beard (beard), steorfan (starve), beorzan (keep), beorth
(bright), sealh (seal), sweord (sword), wearm (warm).
3. State with reference to the back umlaut in the Old English words listed
below:
what the original root vowel was;
by what phoneme the diphthongisation was caused;
why the diphthongisation could not have been caused by fracture:
meold (meal, grain); Seoluc (silk); Heofon (heaven); beadu-weorc (fight);
beofor (beaver); eoton (grain).
4. State in which instances the root vowel was lengthened and why. Explain the
short vowel in 5 and 6.
l. sund (sound), 2. midle (mild), 3. be-hindan (behind), 4. hundred (hundred),
6.hindrian (keep back).
5. What traces of palatal mutation can be found in the weak verbs?
Література : [4, c. 45-62; 6; 11, c. 45-57].
Тема 4 Old English Grammar. The Substantive. The Pronoun.
The Adjective. The Verb
1. Nominal Grammatical categories: gender, number, case in Old English.
2. Noun declensions: a-stem, o-stems, i-stems, u-stems, n-stems, root-stems
nouns.
3.The categories of non-finite forms. Participle I. The Infinitive, Participle II.
11
Питання для самоперевірки
1. Drew the tables of Old English noun, pronoun and adjective declensions into
your note-books and have them at hand while declining Old English noun,
pronouns and adjectives.
2. Did the Old English verb have as many grammatical categories as the
Modern English verb?
Література : [ 4, c. 56-77;6, c. 55-78; 11].
Tема 5 Old English Wordstock
1. Etymology:
a) native words;
b) borrowings (Latin, Celtic).
2. Semantic and stylistic characteristics of the Old English word-stock:
a) stylistically neutral words;
b) poetic words;
c) learned words.
Питання для самоперевірки
1. Read and translate the text The Will of Badanoth Beotting.
Speak about the wordstock used in it from the point of view of its etymology,
word-formation, semantic and stylistic characteristics.
Література : [ 4, c. 88-95; 6; 11; 9, c. 77-95].
Tема 6 Middle English Period
1. Changes in the verb conjugation. Number and person.
2. Changes in the morphological classes of Middle English strong and weak
verbs.
3. The development of verbal categories.
12
Питання для самоперевірки
1. Describe the development of analytical verb forms from modal phrases.
2. Explain the presence of different plural endings in the forms of Middle
English verbs.
3. Conjugate the verb been (ME).
4. In what respects was the OE verb system "simpler" than the Mod E
system?
Determine the class of the following strong verbs and supply the missing
principal forms:
Pres. Tense Past sg.
Past pl.
Part. II
NE
?
?
steal
?
shine
?
eat
stem
stelan
?
?
scān
?
?
æton
?
?
?
ceorfan
?
?
?
carve
wearð
wurdon
worden
'become'
sanc
?
?
sink
?
?
?
?
wōc
?
?
wake
?
?
?
bacen
bake
sing
glide
Література : [4, c. 103-124;6; 5; 8, c. 134-166].
Tема 7 Formation of the National Language
1.The London dialect as a basis of the National English Language.
2. The formation of the spoken and written standards.
3. The spread of English in the Middle English period.
13
4. Shakespeare's Language.
Питання для самоперевірки
1. Account for the shift of the dialect type of the speech of London in the
14th c.
2. Describe the events of external history which favoured the growth of
the national literary language.
Література : [ 4, c. 345-356; 6; 5; 10, c. 234-267].
14
3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Теоретичні питання
Модуль 1
1. The subject of the English language history:
а) the purpose of the history of English;
в) connection of history of English with other disciplines (history, grammar, phonetics,
lexicology, translation etc.);
с) internal and external causes of the English language development; laws of language
development; the comperative-historical method in linguistics.
2. Different approaches to language development. Synchrony and diachrony.
3. Periods in the English language history:
а) Henry Sweet (1845-1912) and his division of the English language history;
в) important events in the social and political life of England as boundaries between the
periods on the English language development;
с) general characteristics of the main periods in the English language history.
4. Pre- Germanic Britain. Beginning of English Early feudalism in Britain. Christianity.
5. The runic alphabet and runic inscriptions.
6. Old English manuscripts: the Latin alphabet in Old English. Old English manuscripts
written in Latin characters.
7. Old English dialects and principal Old English written records.
8. King Alfred's (849-900) activities.
9. Old English poetry: Literature in Wessex dialect in the 9-10th centuries.
10. Word-stress in Old English.
11. System of vowels:
a) short front vowel phonemes i, e, y, æ;
b) long front vowel phonemes: i = [i:],e = [e:], æ = [æ:],e = [y:];
c) short back vowel phonemes: a, u, o, a (before m, n);
d) long back vowel phonemes: a = [a:],u = [u:],o = [o:];
e) short diphthongs: ea = [æa], eo = [eo], ie = [ie], io = [io];
15
f) long diphthongs: ea = [æ:a], eo = [e:o], io = [i:o], ie = [i:e].
12. The main Processes in the Old English vowel System:
а) Old English Fracture (Breaking);
в) Mutation, or Umlaut;
с) Palatalisation;
d) Vowel Lengthening;
e) Contraction.
13. The system of consonants.
14. Nominal Grammatical categories: gender, number, case in Old English.
15. Noun declensions: a-stem, o-stems, i-stems, u-stems, n-stems, root-stems nouns.
16. The Pronoun: personal, demonstrative, interrogative, possessive relative pronouns.
17. The adjective: declensions (strong and weak); degrees of comparison; form building
means of degrees.
Модуль 2
18. Grammatical categories of the verb.
a) The categories of finite forms (number, person, mood, tense). Verb conjugation.
b) The categories of non-finite forms. Participle I. The Infinitive, Participle II.
c) The problem of voice distinctions in Old English.
d) The problems of aspect in Old English.
e) Analytical forms in Old English.
19. Morphological classification of verbs:
a) General division.
b) Strong verbs ( 7 classes).Weak verbs (3 classes).
c) Suppletive, anomalous, preterite-present verbs.
20. Etymology:
a) native words;
b) borrowings (Latin, Celtic).
21. Morphological, syntactic and semantic types of word-formation.
22. Semantic and stylistic characteristics of the Old English word-stock:
a) stylistically neutral words;
16
b) poetic words;
c) learned words.
23. Word order. Simple and complex sentences.
24. Scandinavian and Norman conquests influence on the development of the
English language.
25. Dialects. Rise of the London dialect.
26. Classification of literary documents.
27. Changes in the verb conjugation. Number and person.
28. Middle English phonetics:
a) vowels; Great vowel shift;
b) consonants.
29. Changes in the morphological classes of Middle English strong and weak verbs.
30. The development of verbal categories.
31. The London dialect as a basis of the National English Language.
32. The formation of the spoken and written standards.
33. The spread of English in the Middle English period.
34. Shakespeare's Language.
35. Lexics and borrowings.
Практичні завдання
1. Text The Knights Tale.
2. Text The Will of Badanoth Beotting.
3. Text: The Old English Version of Bede's Ecclesiastical History of the English
people Part I.
4. Text The Old English Version of Bede's Ecclesiastical History of the English
people Part II.
5. The Reading of Old English Charters.
6. Text Orosius.
7. Text The Anglo-Saxon Chronicle.
17
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Алексеева Л. С . Введение в германскую филологию / Л. С. Алексеева. –
Москва: Высшая школа, 1964. – 465 с.
2. Аракин В. Д. Очерки по истории английского языка / В. Д. Аракин. –
Москва: Высшая школа, 1965. – 400 с.
3. Арсеньева Л. С. Введение в германскую филологию / Л. С. Арсеньева. –
Москва: Высшая школа, 1980. – 345 с.
4. Иванова И. П. История английского языка / И. П. Иванова, Л. П. Чахоян.
– Санкт – Петербург: «Лань», 1999. –466 с.
5. Лінський С. С. Історія англійської літературної мови / С. С. Лінський. –
Дніпропетровськ, ДДУ, 1976. – 367 с.
6. Расторгуева И. А. Нistory of the English Language / И. А. Расторгуева, И.
Ф. Жданова. – Москва: Высшая школа, 1972. – 398 с.
7. Смирницкий А. Г. История английского языка / А. Г. Смирницкий. –
Москва: Высшая школа, 1965. – 470 с.
8. Ярцева В. Н. Развитие национального литературного английского языка
/ В. Н. Ярцева. – Москва: Высшая школа, 1969. - 456 с.
9. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language Cambridge
/ D. Crystal. – London, 1999. – 897 с.
10. Gramley St., Pätzold K-M. A survey of Modern English / Gramley St.,
Pätzold K-M. – London: Routledge, 1996. –656 с.
11. Ilyish B. A. History of the English Language / B. A. Ilyish. –Mосква:
Просвещение, 1973. – 457 с.
12. Wild C. A. History of Modern Colloquial English / C. A.Wild. – Oxford,
1953. –389 с.
18