Download Karolina Cyburt

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
BUSINESS
NOTIONS!!!
Karolina Cyburt
Grupa projektowa:V
Trener:Monika Dudzińska
Kompetentny ekonomista i logistyksukces na rynku edukacyjno – zawodowym!
Człowiek – najlepsza inwestycja!
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADVERTISING
The action or business of the promotion through public
announcements in newspapers TV, radio or the Internet
of a product, service or event, in order to attract or
increase interest in it.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
MARKETING
The action or business of promoting products or services
to the public or other businesses.
EXAMPLES:
Marketing plays an important part in the success of a new
product. The Internet has allowed companies to target
their marketing move precisely.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
BRAND
A type of product made by a particular company.
EXAMPLES:
What brand of soap do you usually buy? The coca cola
brand is worth more than 55 Billion dollars.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
CONSUMER
A person who buys goods or services.
EXAMPLES:
The rise in transport costs will mean higher prices for
the consumer. Consumer advertising is only a small part
of our marketing mix because we are mainly focused on
corporate clients.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
MARKET RESEARCH
The collecting and processing of information about
customers how they feel about a product and why they
will not use a product or service.
EXAMPLE:
Market research shows that there is a demand for
another large supermarket in the area.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
CAMPAIGN
A planned and organized series of actions intended to
promote a product or service.
EXAMPLE:
Our company will launch a new campaign to market our
products to European consumers. Aceenture, will launch
a new marketing campaign to promote its services to
small companies.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
PROFIT
The amount of money earned in a given period (usually a
year) after deducting all expenses.
EXAMPLE:
„Profits for many firms have declined due to a slowdown
in consumer spending”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
NET
A net figure is a sum that includes all deductions.
NET INCOME
The amount of money earned through a company in
sales, after subtracting all costs, can be described as
net income or profit.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
GROSS
A gross figure is a sum that does not include any
deductions.
GROSS INCOME
The total amount of money earned by selling a company's
products can be described as gross income or gross
revenue.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
EXAMPLE:
„The company in gross sales have risen 23% in the ask
quarter alone”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
THE END !!!
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
SŁOWNIK POJĘĆ
BIZNESOWYCH !!!
Karolina Cyburt
Grupa projektowa:V
Trener:Monika Dudzińska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
REKLAMA
Promocja firmy, usługi poprzez ogłoszenia publiczne –
gazety, TV, radio, internet, w celu przyciągnięcia lub
zwiększenia zainteresowanie firmą lub usługą.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
MARKETING
promowanie produktów lub usług przedsiębiorstw
publicznych
PRZYKŁADY:
Marketing odgrywa ważną rolę w sukcesie nowego
produktu. Internet pozwala firmom skierować swój ruch
marketingu precyzyjnego.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
MARKA
Rodzaj produktu wykonany przez konkretną firmę.
PRZYKŁADY:
Coca cola jest marką wartą więcej niż 55 mld dolarów.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
KOMSUMENT
Osoba, która kupuje towary lub usługi.
PRZYKŁADY:
Wzrost kosztów transportu będzie oznaczać wyższe
ceny dla konsumenta.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
BADANIE RYNKU
Gromadzenie i przetwarzanie informacji o klientach,
jakie mają zdanie na temat produktu i dlaczego nie
(nie)będzie używał produktu lub usługi.
PRZYKŁAD:
Badania rynku pokazują, że jest zapotrzebowanie na
kolejny supermarket w okolicy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
KAMPANIA
Planowane i zorganizowane szeregi działań mających na
celu promowanie produktu lub usługi.
PRZYKŁADY:
Nasza firma uruchomi nową kampanię do sprzedaży
naszych produktów do europy. Aceenture, rozpocznie
nową kampanię marketingową, aby promować swoje usługi
dla małych firm.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZYSK
Ilość pieniędzy zarobionych w danym okresie
(najczęściej roku), po odjęciu wszystkich kosztów.
PRZYKŁAD:
"Zyski dla wielu firm spadły z powodu spowolnienia
wydatków konsumentów"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
NETTO
Liczba netto to suma, która zawiera wszystkie
odliczenia.
ZYSK NETTO
Ilość pieniędzy zarobionych przez firmy poprzez
sprzedaż, po odjęciu wszystkich kosztów, może być
opisana jako netto w przyjść lub zysku.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
BRUTTO
Liczba brutto jest sumą, która nie zawiera żadnych
potrąceń.
ZYSK BRUTTO
Całkowita kwota pieniędzy zarobiona dzięki sprzedaży
produktów spółki może być opisana jako dochód brutto
lub zysk brutto.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
PRZYKŁAD:
Sprzedaż brutto firmy wzrosła o 23% w
kwartale.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
KONIEC !!!
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
Related documents
Mariusz Wilkos
Mariusz Wilkos
LITERATURA
LITERATURA