Download Hurtownie danych

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Eksploracja danych
“Drążymy informację ale zbieramy wiedzę” słowa Johna Naisbett’a,
motto z książki “Advances in knowledge
discovery and data mining”
1
Odkrywanie wiedzy w bazach
danych a Data Mining



Data Mining (DM) czyli „przekopywanie
danych” zajmuje się odkrywaniem ukrytej
wiedzy, nieznanych wzorców i nowych reguł
w dużych bazach danych.
Knowledge discovery in databases (KDD) większy proces, którego częścią jest DM.
KDD - praktyczne podejście wykorzystania
informacji jako czynnika produkcji
2
Nowe wyzwania



Ekspotencjalny wzrost ilości danych
Stara prawda: im więcej danych tym mniej
informacji
Poszukiwanie igły w stogu siana
3
Zastosowania - przykłady




Segmentacja klientów (np. dla celów reklamy)
Wykrywanie serii czasowych
Wykrywanie oszustw (odszkodowania,
kredyty, itp.)
Redukcja kosztów firmy (przewidywanie
ścieżek rozwoju pracowników na podstawie
danych historycznych)
4
Przykład segmentacji
5
Dlaczego nie zwykły SQL ?



80% informacji - SQL
20% informacji - ukryta wiedza wymagająca
zaawansowanych technik
Kluczem do KDD jest zrozumienie, że istnieje
więcej informacji niż widać na pierwszy rzut
oka.
6
Cztery typy wiedzy
7
Cztery typy wiedzy




Powierzchowna - wystarczy SQL
Wielowymiarowa - OLAP (szybciej) lub SQL
(dużo dłużej)
Ukryta - KDD (potrzebuje godzin) lub SQL
(potrzeba miesięcy pracy)
Głęboka - wymaga klucza (wiedzy) według
którego wyszukujemy informacje
8
Kroki przygotowania środowiska
KDD
1. Lista wymagań
2. Przegląd sprzętu i
oprogramowania
3. Przegląd jakości
dostępnych danych
4. Lista dostępnych baz
danych
5. Jeśli istnieje hurtownia
danych:
jakie dane są dostępne?
6. Jakiej wiedzy oczekuje
organizacja teraz i w
przyszłości?
7. Identyfikacja grup
decydentów w
organizacji
8. Analiza przydatności
wyszukiwanych
informacji
9. Lista potrzebnych zmian
w bazach danych
9
Kroki tworzenia środowiska
KDD
10
Czyszczenie bazy danych


„Zanieczyszczenie danych” pojawia się w
bazie na wielu etapach. Najwięcej przy
wprowadzaniu danych.
Czyszczenie
– usuwanie błędnych/ niepełnych rekordów
– reorganizacja wprowadzania danych
11
Wzbogacanie danych


Współpraca między firmami
(uwaga na ochronę danych osobowych!),
dane zagregowane o grupach klientów (nie
zawierające danych osobowych)
Dane demograficzne
12
Data Mining


Nie istnieje jedyny i najlepszy algorytm
uczenia maszynowego lub rozpoznawania
wzorców
DM wymaga:
– skutecznej metody próbkowania
– przechowywania wyników pośrednich
– indeksów geometrycznych (do
przeszukiwania sąsiedztwa punktu) lub
indeksów bitmapowych
13
10 złotych reguł tworzenia
KDD (1/2)
1)
2)
3)
4)
5)
Wsparcie dla bardzo dużych wolumenów danych
Wsparcie dla hybrydowych algorytmów uczących
Hurtownia danych
Wdrożenie algorytmów czyszczenia danych
Umożliwienie dynamicznego kodowania
(eksperymentów z modelem)
14
10 złotych reguł tworzenia
KDD (2/2)
6) Integracja z system wspomagania decyzji
7) Elastyczna architektura
8) Wsparcie dla baz heterogenicznych i innych
źródeł danych (pliki, bazy obiektowe itp.)
9) Wdrożenie architektury klient/serwer
10) Optymalizacja dostępu do b.d. na niskim
poziomie
15
Drzewa decyzyjne



węzły reprezentują testy przeprowadzane na
atrybutach
liście reprezentują etykiety kategorii
przypisywane przykładom
zaletami drzew decyzyjnych są m.in.:
– możliwość reprezentacji dowolnych hipotez
dla danego zbioru atrybutów
– efektywność pamięciowa i czasowa
klasyfikacji
– czytelność reprezentacji
16
Przykład
dzień
aura
temperatura
wilgotność
wiatr
grać ?
d1
słoneczna
gorąco
wysoka
słaby
nie
d2
słoneczna
gorąco
wysoka
silny
nie
d3
pochmurna
gorąco
wysoka
słaby
tak
d4
deszczowa
średnio
wysoka
słaby
tak
d5
deszczowa
zimno
normalna
słaby
tak
d6
deszczowa
zimno
normalna
silny
nie
d7
pochmurna
zimno
normalna
silny
tak
d8
słoneczna
średnio
wysoka
słaby
nie
d9
słoneczna
zimno
normalna
słaby
tak
d10
deszczowa
średnio
normalna
słaby
tak
d11
słoneczna
średnio
normalna
silny
tak
d12
pochmurna
średnio
wysoka
silny
tak
d13
pochmurna
gorąco
normalna
słaby
tak
d14
deszczowa
średnio
wysoka
silny
nie
17
Przykład prostego drzewa decyzyjnego dla stanów
pogody do podjęcia decyzji o rozpoczęciu gry w
golfa (1) lub tenisa ziemnego (0).
18
Brakujące wartości w danych podczas
uczenia się


Pomijanie - usuwanie ze zbioru P przykładów,
dla których badany atrybut jest nieznany
Wypełnianie - brakujące wartości atrybutu a
są wypełniane według jednej z zasad:



najczęściej występująca wartość tego atrybutu
w zbiorze P
najczęściej występująca wartość tego atrybutu
w zbiorze przykładów tej samej kategorii
wartość ustalona na podstawie znanych
wartości innych atrybutów
19
Brakujące wartości w danych podczas
uczenia się



Podział - zastąpienie przykładów z nieznaną wartością
przykładami ułamkowymi dla różnych występujących
w zbiorze P wartości.
Losowanie - przykład z nieznaną wartością jest
przydzielany losowo z prawdopodobieństwem
proporcjonalnym do częstości występowania
odpowiednich wartości w P
Oddzielna gałąź - dla węzła gdzie testowany jest
argument z nieznaną wartością tworzona jest
dodatkowa gałąź zawierająca przypadki z
odpowiadające nieznanemu wynikowi testu
20
Brakujące wartości w danych podczas
klasyfikowania



Oddzielna gałąź - jeśli przy tworzeniu drzewa została
utworzona
Wypełnienie - według jednej z wcześniej podanych
zasad
Klasyfikacja probabilistyczna - uwzględnia się
wszystkie możliwe wyniki testów; wybiera się
kategorię najbardziej prawdopodobną
21
Zalety drzew decyzyjnych





możliwość reprezentacji dowolnych hipotez
dla danego zbioru atrybutów
efektywność pamięciowa i czasowa
klasyfikacji
łatwe do zrozumienia dla ludzi
łatwe do wizualizacji
szybkie w budowie i użyciu
22
Wady drzew decyzyjnych


Testuje się jeden atrybut na raz, co powoduje
niepotrzebny rozrost drzewa dla danych, gdzie
poszczególne atrybuty zależą od siebie.
Niższe węzły drzewa mają b. mało danych,
co może prowadzić do przypadkowych
podziałów.
23
Related documents
Banki danych - wyklad 6
Banki danych - wyklad 6
Wyk 5 Przestrzenne systemy inform
Wyk 5 Przestrzenne systemy inform