Download International Financial Reporting Standards

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
IFRS.
International Financial
Reporting Standards
– overgang og løpende rapportering
Om IFRS.
Hvorfor Deloitte.
EØS-reglene om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) innebærer at det
er obligatorisk med IFRS i rapporteringen til foretak som er omfattet av EØS-forordningen.
Dette gjelder hovedsakelig konsernregnskapene til børsnoterte selskaper.
Deloitte kan IFRS
Selv om mange nå har innført IFRS i hele organisasjonen, er det
fortsatt flere utfordringer. Kredittilsynet har i sine tilbakemeldinger
fra regnskapskontrollen påpekt at det er rom for forbedring i regnskapsrapporteringen etter IFRS på mange områder. Dette gjelder
blant annet kvaliteten på tilleggsinformasjonen som gis i noter.
Et annet aspekt er at IFRS ofte gir mer og bedre informasjon om
virksomheten. De som søker denne type informasjon er gjerne:
• nåværende og potensielle aksjonærer
• finansanalytikere
• banker
Videre gir prosessen med implementering av IFRS en anledning til
å gjennomgå og forbedre rutiner og rapporteringssystemer.
Hva kan Deloitte bidra med?
Deloitte har kjernekompetanse i og utenfor Norge til å bistå
med blant annet:
• Overgangen til IFRS
• Økonomi- og regnskapshåndbøker
• Virksomhetssammenslutninger
• Implementering av nye IFRS-standarder
• Tilpasning av rapporteringspakker og -instrukser
• Utarbeidelse av regnskap og noter
• Være løpende diskusjonspartner
Vi kan også bistå med å bygge kompetanse gjennom:
• kurs
• workshops
• foredrag
innenfor emner som er spesielt aktuelle for den enkelte organisasjon eller bransje.
Sekundær effekt
• Regnskapsprinsipper
• Prosess-, system- og HR-relaterte endringer i lovpålagt regnskaps- og skatterapportering i de enkelte land
Lokale bøker for skatteformål
Regler ang. tynn kapitalisering
Skatteregler – usikkerhet rundt anvendelse
• Konsolidering og konsernregnskap
Deloitte tilbyr faglig
oppdatering
Det er en kontinuerlig utvikling innen IFRS og dermed et behov for
å holde seg oppdatert om relevante endringer.
Vi avholder seminarer med aktuelle temaer tilpasset ulike grupper.
Finn ut hva som passer for deg på www.deloitte.no. Der finner
du også nyheter, publikasjoner og artikler om relevante temaer,
herunder IFRS nyhetsbrev.
Deloitte globalt har utviklet en ”up-to-the-minute” webside som
er ledende på sitt område IASPlus – www.iasplus.com
Her finner du blant annet:
• Detaljert oversikt over hva som er nytt innen IFRS
• IFRS eksempelregnskap og sjekklister
• Interaktive e-learning moduler
• IASPlus Newsletter – oppsummerer de viktigste hendelsene og endringene innen IFRS
Av faglige publikasjoner på IASPlus kan vi eksempelvis nevne:
• Interim Financial Reporting – a guide to IAS 34
• Share-based payments – a guide to IFRS 2
• Assets held for sale and discontinued operations – a guide to IFRS 5

D ri
a tt
Avlønning
• Regnskap og finansiell rapportering
Sk
Budsjetter
ft
Primæreffekt
Måltall
Vår internasjonale organisasjon bidrar ved behov med
bransjekunnskap og spisskompetanse og medvirker til at vi til
enhver tid er oppdatert på endringer innen IFRS.

Etter innføring av IFRS har det blitt enklere å sammenligne
regnskapene på tvers av landegrensene og innen bestemte bransjer.
Identifikasjon av utfordrende og tidskrevende
områder; identifikasjon av ressursbehov
Overgang
Valg av regnskapsprinsipper
Analyse og kvantifisering av forskjellene mellom nåværende regnskapsprinsipper og IFRS
Analyse av forskjellene mellom
nåværende noteopplysninger og IFRS-krav
Kvantifisere effekten på måltall som
ledelsen styrer etter, effekt på budsjetter,
effekt på covenants, effekt på kompensasjon av ansatte etc.
Vurdere effekten på IT-systemer (konsolidering, kontoplan, etc)
Finansregnskap
Utarbeide åpningsbalansen
Utarbeide et IFRS regnskap med sammenligningstall
Utarbeide delårsrapportering
IFRS i organisasjonen
Skrive/revidere regnskapsmanualer
Fin a ns
Debt covenants
Finansiering
Utbyttepolitikk
Innføring av IFRS påvirker mer enn selskapets
regnskapsprinsipper og -prosesser
Oppdatere dokumentasjonsmaler, kontoplan, rapporteringsformater
evt. endringer på budsjetter/business planer
IFRS support og oppdatering
Opplæring og kompetanseheving i organisasjonen 
Regnskapsavleggelse etter IFRS kan være en svært omfattende og
utfordrende oppgave og det vil ofte være behov for bistand, både
med hensyn til kapasitet og kompetanse. Dette gjelder spesielt i
overgangsfasen.
Overordnet forståelse av effekten IFRS vil få på konsernets egenkapital, nøkkeltall, systemer og rapportering

Fordeler
Høy faglig kompetanse kombinert med en praktisk og
løsningsorientert angrepsvinkel gjør Deloitte til en verdifull
diskusjonspartner og støttespiller. Vi forstår de faglige og praktiske
utfordringene selskaper står overfor, både når det gjelder
overgangen til IFRS og den løpende rapporteringen.
Analyse

Utfordringer
Deloitte er en ledende aktør innenfor regnskap og rådgivning.
Vi har bred kompetanse og betydelig erfaring fra IFRSimplementeringer og annen regnskapsmessig bistand, så vel som
revisjon av IFRS-rapporterende virksomheter.
Ledelse og styre: forankring, forståelse, godkjennelse, kommunikasjon med markedet  
Det er også åpnet for at andre regnskapspliktige foretak kan anvende IFRS eller forenklet
IFRS i selskapsregnskap og konsernregnskap.
Hovedtrekk i prosessen
for implementering av IFRS

International Financial Reporting Standards
Deloitte har en unik evne til samarbeid og kompetanseoverføring.
Deloitte er en av Norges ledende virksomheter innen rådgivning og revisjon og tilbyr et
bredt tjenestespekter innenfor våre fagfelt. Våre 800 medarbeidere arbeider internt på tvers
av fagdisipliner og forretningsområder, og teamarbeid er en del av vår hverdag. Vi deler vår
kunnskap og spiller på lag med våre oppdragsgivere.
For mer informasjon, ta gjerne kontakt med:
Sylvi Bjørnslett [email protected]
tel +47 911 99 684 Anne R. Jones
[email protected]
tel +47 400 20 228
Eller se www.deloitte.com/no/ifrs
These materials and the information contained herein are provided by Deloitte Touche Tohmatsu and are intended to provide general
information on a particular subject or subjects and are not an exhaustive treatment of such subject(s).
Accordingly, the information in these materials is not intended to constitute accounting, tax, legal, investment, consulting, or other
professional advice or services. The information is not intended to be relied upon as the sole basis for any decision which may affect
you or your business. Before making any decision or taking any action that might affect your personal finances or business, you should
consult a qualified professional adviser.
These materials and the information contained therein are provided as is, and Deloitte Touche Tohmatsu makes no express or implied
representations or warranties regarding these materials or the information contained therein. Without limiting the foregoing, Deloitte
Touche Tohmatsu does not warrant that the materials or information contained therein will be error-free or will meet any particular
criteria of performance or quality. Deloitte Touche Tohmatsu expressly disclaims all implied warranties, including, without limitation,
warranties of merchantability, title, fitness for a particular purpose, noninfringement, compatibility, security, and accuracy.
Your use of these materials and information contained therein is at your own risk, and you assume full responsibility and risk of loss resulting from the use thereof. Deloitte Touche Tohmatsu will not be liable for any special, indirect, incidental, consequential, or punitive
damages or any other damages whatsoever, whether in an action of contract, statute, tort (including, without limitation, negligence),
or otherwise, relating to the use of these materials or the information contained therein.
If any of the foregoing is not fully enforceable for any reason, the remainder shall nonetheless continue to apply.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a
globally connected network of member firms in 140 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help
clients succeed wherever they operate. Deloitte’s 150,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.
Deloitte’s professionals are unified by a collaborative culture that fosters integrity, outstanding value to markets and clients, commitment to each other, and strength from cultural diversity. They enjoy an environment of continuous learning, challenging experiences,
and enriching career opportunities. Deloitte’s professionals are dedicated to strengthening corporate responsibility, building public trust,
and making a positive impact in their communities.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally
separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/no/omoss for a detailed description of the legal structure of Deloitte
Touche Tohmatsu and its member firms.
© 2008 Deloitte AS. All rights reserved.
Related documents
general theory of innovation…
general theory of innovation…