Download Referat 17 Poprawa bezpieczeństwa elektrycznego i ochrony przed przepięciami w infrastrukturze kolejowej

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Poprawa bezpieczeństwa elektrycznego i ochrony
przed przepięciami w infrastrukturze kolejowej
III Kongres Elektryki Polskiej / Warszawa, 03 kwietnia 2019 r.
Tło historyczne
Rosnący poziom szkód w urządzeniach przytorowych w trakcie
nasilających się od lat nawałnic burzowych stał się przyczyną
rozpoczęcia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od roku 2007
prac badawczych nad możliwymi sposobami istotnego
ograniczenia skutków przecięć powstających w infrastrukturze
kolejowej.
W efekcie tych wieloletnich badań wypracowany został system
ochrony, który w postaci zasad realizacji ochrony przed
wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami w połączeniu
z_wymaganiami
ochrony
przeciwporażeniowej
został
szczegółowo przedstawiony w opracowanych wytycznych i jest
od 1 sierpnia 2018 r. wprowadzany do stosowania w ramach
kolejowych projektów inwestycyjnych realizowanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.
Załącznik do uchwały Nr 438/2018
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 12 czerwca 2018 r.
Wymagania techniczne dla
zapewnienia ochrony przed
porażeniem prądem elektrycznym,
przed przepięciami
i od wyładowań atmosferycznych
w strefie oddziaływania
sieci trakcyjnej DC 3 kV
Iet-120
2
Warszawa, 2018
Zdefiniowanie środowiska EM w otoczeniu
sieci trakcyjnej DC 3 kV w Polsce
Dwa różne rozwiązania dotyczące zapewnienia
ochrony od porażeniem prądem elektrycznym

uszynienie indywidualne bezpośrednie indywidualne podłączenie
wszystkich części metalowych do systemu sieci powrotnej

uszynienie grupowe w systemie otwartym – uziemienie części metalowych
z_podłączeniem ich z systemem sieci powrotnej poprzez ogranicznik
niskonapięciowy VLD
3
Zdefiniowanie środowiska EM w otoczeniu
sieci trakcyjnej DC 3 kV w Polsce
Uszynienie indywidualne
Odgromnik
rożkowy
Stara konstrukcja
Izolatory
Lina nośna
„+”
Przewód jezdny
Nie stosuje się przy budowie nowych lub
modernizacji linii kolejowych, na których:
 metalowe konstrukcje są podłączane
bezpośrednio do szyny,

powietrzny
ogranicznik
iskiernikowy
(odgromnik rożkowy) włączony jest pomiędzy
przewodami trakcyjnymi DC 3 kV i szyny
jezdne,

odgromniki rożkowe instalowane są typowo
w odległości około 1,2 km.
Słup
Bezpośrednie
(indywidualne)
połączenie z szyną
„ ”
Szyny
4
Zdefiniowanie środowiska EM w otoczeniu
sieci trakcyjnej DC 3 kV w Polsce
System uszynienia grupowego
Lina nośna
Lina uszynienia
grupowego
Odgomnik
rożkowy
Nowa konstrukcja
Izolatory
„+”
Uszynienie
grupowe
poprzez VLD
Szyny
sieć trakcyjna jest podzielona na sekcje uszynienia
grupowego, które są na końcach podłączone pośrednio
do szyn jezdnych poprzez ogranicznik niskonapięciowy
(VLD) dla zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego,

odgromnik rożkowy jest włączony między przewód jezdny
a (+ DC 3 kV) a uziemiona linę uszynienia grupowego,

odgromniki są instalowe co 1200 m.
„ ”
VLD
Przekładki
izolacyjne

Przewód jezdny
Słup
Elektroda
uziemienia
lokalnego
Obecnie stosowana przy budowie nowych lub modernizacji linii
kolejowych, na których:
 każda metalowa konstrukcja jest bezpośrednio uziemiona
i połączona wzajemnie liną uszynienia grupowego,
Fundament odizolowany od metalowej konstrukcji słupa dla
uniknięcia przepływu przez fundament prądów zakłóceniowych
5
Zdefiniowanie środowiska EM w otoczeniu
sieci trakcyjnej DC 3 kV w Polsce
System uszynienia grupowego
Lina uszynienia grupowego
(uziemiona)
Ogranicznik niskonapięciowy
VLD
Uziemienie
VLD
6
Zdefiniowanie środowiska EM w otoczeniu
sieci trakcyjnej DC 3 kV w Polsce
Przewód
uszynienia grupowego
DC 3 kV
Przewód jezdny
Podstacja
trakcyjna
Ogranicznik
przepięć
DC 3 kV
Ogranicznik
przepięć
DC 3 kV
WS
DC
SEE
AC
TCK
EZZ
główna szyna powrotna
Kable
powrotne
RGSP
RF
RSŁ
RF
RSŁ
RF
RSŁ
RF
Rsz
Uszynienie
bezpośrednie
indywidualne
Uszynienie otwarte
grupowe
Sposoby włączenia ograniczników przepięć do ochrony systemu zasilania trakcji elektrycznej o napięciu DC 3 kV
z uszynieniem bezpośrednim i uszynieniem grupowym w systemie otwartym:
7
Zakres i wyniki ostatnich badań poligonowych
100
Główne cele badań terenowych:
d
d=
60
prąd [kA]
1. Weryfikacja, czy istniejące odgromniki
rożkowe są zdolne do działania po
zamontowaniu warystorów w sieci trakcyjnej
i
2. Przy jakiej odległości wzdłuż sieci trakcyjnej
między tymi ogranicznikami możliwa jest
koordynacja energetyczna ich działania?
80
100 kA 10/350 µs
40
20
20 kA 8/20 µs
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
czas [µs]
8
Zakres i wyniki ostatnich badań poligonowych
Podsumowanie testów koordynacyjnych
Dla prawidłowej koordynacji działań powietrznego
ogranicznika
iskiernikowego
(odgromnika)
i_warystora powinno się zapewnić odległość b
pomiędzy nimi około 600 m oraz następujące
odległości między elektrodami odgromnika
rożkowego:
lina
uszynienia
grupowego
G
DC 3 (+)
kV
60 m
b = var
VLD
a = 1200 m
a = 1200 m
szyny ()
 dla systemu uszynień bezpośrednich indywidualnych
d=
d
d = 7.5 ± 0.5 mm
 dla uszynień grupowych w systemie otwartym
d = 7.0 ± 0.5 mm
9
Zakres i wyniki ostatnich badań poligonowych
Symulacja bezpośredniego uderzenia pioruna w pobliżu warystora
- linia kolejowa z
uszynieniem grupowym w
systemie otwartym
- odległość odgromnika
rożkowego od warystora
wynosiła 600 m.
10 kV/div, 50 s/div
2,5 kA/div, 100 s/div (Imax = 2,5 kA)
Napięcie i prąd odgromnika rożkowego
5 kV/div, 50 s/div
2,5 kA/div, 100 s/div (Imax = 4,5 kA)
Napięcie i prąd warystora
10
Zdefiniowanie klas ochrony odgromowej sieci trakcyjnej
Tabela
Klasyfikacja poziomu ochrony odgromowej sieci trakcyjnej dla różnych
kategorii linii kolejowej
Kategoria linii kolejowej
Klasa ochrony
Poziom ochrony
odgromowej **
KLK 0
Magistralna*
Ochrona premium
LPL I
KLK 1
Pierwszorzędna
Ochrona normalna
LPL II
KLK 2
Drugorzędna
Ochrona obniżona
LPL III
KLK 3
Znaczenia miejscowego
* w tym linie kolei szybkich z zastosowanym systemem ETCS
** poziom ochrony odgromowej określony w PN-EN 62305
Tabela
Klasa LPS i odpowiadające jej maksymalne wartości prądu
pioruna przyjmowane do założeń projektowych wg PN-EN 62305
Poziom ochrony
odgromowej
Klasa urządzenia
piorunochronnego
Wartość szczytowa prądu
pioruna
I (10/350 µs), kA
LPL I
LPS I
200
LPL II
LPS II
150
LPL III
LPS III
LPL IV
LPS IV
100
11
Zdefiniowanie klas ochrony odgromowej sieci trakcyjnej
Zgodnie z zasadami koncepcji strefowej ochrony odgromowej w fazie
projektowej należy dokonać podziału obiektu na strefy ochrony
odgromowej LPZ, które ogólnie definiowane są jako:
• LPZ 0A - strefa na zewnątrz obiektu, w której występuje zagrożenie
bezpośredniego wyładowania atmosferycznego oraz oddziaływanie
całkowitego prądu pioruna i całkowitego pola magnetycznego;
• LPZ 0B - strefa na zewnątrz obiektu, osłonięta przed wyładowaniem
bezpośrednim, w której możliwe jest oddziaływanie częściowego
prądu pioruna lub prądów indukowanych oraz całkowitego pola
magnetycznego;
• LPZ 1…N - strefy wewnątrz obiektu, w których nie występuje
zagrożenie wyładowaniem bezpośrednim, ale możliwe jest
oddziaływanie ograniczonego prądu pioruna lub prądów
indukowanych oraz całkowitego lub stłumionego pola
magnetycznego.
12
Nowe regulacje w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego
• Zdefiniowanie rezystancji uziomów tych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnych i budowli, na których
zainstalowane miałyby być ograniczniki przepięć oraz ograniczniki napięcia dotykowe VLD z poziomu 50 Ω na
10_Ω lub 20 Ω - w zależności od rezystywności gruntu;
• Określenie obostrzeń i rozwiązań technicznych dla ograniczenia zagrożeń wynikających z możliwości
wystąpienia na stacjach kolejowych mieszanych systemów uszynień;
przewód uszynienia grupowego
przewód uszynienia grupowego
3 kV
3 kV
3 kV
VLD
UT = 0
przewód uszynienia grupowego
warstwa
elektroizolacyjna
UT > 0
VLD
Rs
Rs
Rs
Rsz
Rsz
Rsz
13
Nowe regulacje w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego
• Zastosowanie sekcji izolujących w ogrodzeniach usytuowanych
prostopadle do osi toru, aby nie wynosić na znaczne odległości
<5m
potencjału ze strefy oddziaływania sieci trakcyjnej;
ogrodzenie przewodzące
• Powszechne, a na obszarach ogólnie dostępnych wyłączne
stosowanie słupów, które dzięki swojej budowie, nie dopuszczają
po obu stronach odstęp
sekcja o długości
do wspinania się po nich bez środków pomocniczych (słupołazy,
izolacyjny o długości
co najmniej 2,50 m
co najmniej 3,00 cm
drabina, podnośnik) albo słupy wyposażone w dodatkowe
zabezpieczenie przed wspinaniem się;
• Układanie wzdłuż linii środkowej każdego peronu uziomu wyrównawczego liniowego na
całej długości peronu, do którego przyłączone powinny być części przewodzące,
wymagające uszynienia. Taki układ powinien uszyniony być przez jeden ogranicznik
napięcia dotykowego VLD, z właściwą wielkością rezystancji uziemienia tego
20 m
20 m
ogranicznika;
uziom wyrównawczy liniowy
studzienka
kontrolno-pomiarowa
peron 1
przewód uszynienia grupowego
14
Nowe regulacje w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego
• Dla celów projektowych opracowano mapę średniej
gęstości wyładowań atmosferycznych w latach 2011÷2015,
przyporządkowaną do wszystkich tras linii kolejowych PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.;
• Określono wytyczne w zakresie stosowania ograniczników
przepięć typu 1, 2, 3, 1+2, 1+2+3 a także wymagania
stawiane tym ogranicznikom przepięć jako mającym
zabezpieczać obwody zasilane niskim napięciem 230/400 V
50 Hz;
• Określono wymagania dla wykonywania połączeń
ochronnych, uszyniających i wyrównawczych;
• Przedstawiono wymogi układania kabli teletechnicznych
i_elektroenergetycznych w strefie oddziaływania górnej
sieci jezdnej i obwodu powrotnego, w tym w zakresie
skrzyżowań kabli z torami kolejowymi.
15
Dalsze prace badawcze
Legenda:
Odcinek objęty poligonem – wariant I
Odcinek objęty poligonem – wariant II
Odcinek objęty poligonem – wariant III
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzi dalsze
prace doświadczalne (poligonowe) związane
z ochroną przed przepięciami, które mogą
w dalszym stopniu poprawić bezpieczeństwo
pracy urządzeń przytorowych w obszarze
oddziaływania sieci trakcyjnej. Wyniki poligonu
pozwolą na doprecyzowanie regulacji, które
uwzględniane
w
przyszłych
zadaniach
inwestycyjnych zapewnią bardziej skuteczną
ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi
i_przepięciami.
16
Dalsze prace badawcze
Jako lokalizację poligonu doświadczalnego wybrano odcinek linii kolejowej nr 1 między Rozprzą
a_Radomskiem. Wybrany fragment linii został podzielony na trzy odcinki, na których zaprojektowano
i_zabudowano trzy różne warianty systemu ochrony przed przepięciami.
Realizacja poligonu doświadczalnego obejmuje:
 Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia konstrukcji wsporczych - zrealizowano;
 Opracowanie projektu systemu w oparciu o oczekiwaną jego konfigurację - zrealizowano;
 Wykonanie prac montażowych nowych urządzeń ograniczających przepięcia oraz dostosowanie uziomów
konstrukcji wsporczych do nowych wymagań - zrealizowano;
 Obserwacja, rejestracja ilości wydarzeń (uszkodzeń z uwagi na przepięcia atmosferyczne i łączeniowe) na
odcinkach objętych poligonem oraz odcinkach przylegających – w realizacji do grudnia 2020 r.;
 Opracowanie Raportu Końcowego wraz z uaktualnieniem mapy średniej gęstości doziemnych wyładowań
piorunowych odniesionej do linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. –
w_realizacji do grudnia 2020 r.
17
Dalsze prace badawcze
I wariant poligonu
a
b
b
a
a
a
a
a
a
b
b
Najmniej złożony z trzech testowanych układów,
składający się z ograniczników warystorowych.
Ogranicznik iskiernikowy (odgromnik rożkowy)
Ogranicznik warystorowy
Lokalny uziom słupa trakcyjnego z zaciskiem rozłącznym
Izolator sekcyjny
Przewód sieci jezdnej
Przewód uszynienia grupowego
Odległości przyjmowane dla lokalizacji elementów ochrony przed
przepięciami wzdłuż trasy sekcji zasilania sieci trakcyjnej 3kV DC
Odległość, [m]
a
b
900 ±130
≤ 200
18
Dalsze prace badawcze
II wariant poligonu
a
Wariant
ten
wykorzystuje
zaproponowane
b
b
a
a
a
a
a
a
b
b
w
wariancie I ograniczniki warystorowe z jednoczesnym
zastosowaniem odgromników rożkowych.
Ogranicznik iskiernikowy (odgromnik rożkowy)
Ogranicznik warystorowy
Lokalny uziom słupa trakcyjnego z zaciskiem rozłącznym
Izolator sekcyjny
Przewód sieci jezdnej
Przewód uszynienia grupowego
Odległości przyjmowane dla lokalizacji elementów ochrony przed
przepięciami wzdłuż trasy sekcji zasilania sieci trakcyjnej 3kV DC
Odległość, [m]
a
b
600 ±130
≤ 200
19
Dalsze prace badawcze
III wariant poligonu
Najbardziej złożony ze wszystkich wariantów. Polega
na pełnym wykorzystaniu układu zaprezentowanego
w wariancie II i dodaniu nowych urządzeń, które
mają za zadanie zabezpieczać obwody torowe przed
oddziaływaniem prądów piorunowych. Zakłada się
zastosowanie układów iskiernikowych ograniczników
przepięć, których zadaniem będzie ograniczanie
niebezpiecznych przepięć międzytokowych oraz
międzytorowych podczas wyładowania piorunowego
w sieć trakcyjną.
Odległości pomiędzy poszczególnymi elementami ochrony przed przepięciami
(odgromniki rożkowe i ograniczniki warystorowe) podobnie jak w przypadku
wariantu II. Układ IOP zabudowuje się dla każdej lokalizacji, na której przewidziano
montaż ogranicznika przepięć (warystorowego lub iskiernikowego).
20
Oczekiwane rezultaty poligonu doświadczalnego
 Potwierdzenie przydatności ograniczników warystorowych dla ochrony sieci trakcyjnej DC 3 kV
w_skoordynowanym układzie z odgromnikami rożkowymi lub w układzie bez odgromników
rożkowych;
 Wykazanie, że odgromniki rożkowe w konfiguracji z ogranicznikami warystorowymi odprowadzają
przeważającą część prądu piorunowego z sieci trakcyjnej chroniąc przy tym również warystory
przed termiczną niestabilnością w obecności częściowych prądów piorunowych a warystory
zapewniają kilka razy niższy napięciowy poziom ochrony (do 12 kV w miejscu ich lokalizacji);
 Ustalenie zasad tolerancji lokalizowania względem siebie iskiernikowych i warystorowych
ograniczników przepięć montowanych na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnych oraz ich
minimalnych odległości od wrażliwych na impulsy elektromagnetyczne urządzeń przytorowych, dla
przyjętych klas ochronności .
 Wdrożenie w ramach nowej finansowej perspektywy unijnej 2021-2027 jeszcze efektywniejszych
rozwiązań w zakresie zapewnienia ochrony przed przepięciami i od wyładowań atmosferycznych,
infrastruktury kolejowej znajdującej się w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej DC 3 kV.
21
Dziękujemy za uwagę
Mgr inż. Radosław Burak-Romanowski
Mgr inż. Paweł Malinowski
Dr inż. Marek Patoka
22
Related documents