Download 28 Agache

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
ASTRID AGACHE
KARL KURT KLEIN – REMARCABIL MEDIATOR
ÎNTRE CULTURILE GERMAN| {I ROMÂN|
Intelectual de aleas\ ]inut\, c\rturar prolific, Karl Kurt Klein 1 s-a
afirmat, prin preocup\rile sale, în domenii esen]iale ale vie]ii culturale
(istorie [i istorie literar\, lingvistic\, didactic\, biblioteconomie, activitate
editorial\, rela]ii interculturale) [i prin aceasta a avut o contribu]ie
remarcabil\, mai ales în perioada ie[ean\ a activit\]ii sale, întins\ pe
parcursul a 16 ani, la prop\[irea rela]iilor culturale germano-române.
C=teva date biografice îi prefigureaz\ [i contureaz\ personalitatea
înc\ din tinere]e. Prin chiar locul na[terii sale, Klein a crescut într-un
mediu multilingvistic, unde s\seasca transilvan\ era limba matern\,
germana era limba cult\ [i uzual\, maghiara era limba oficial\, iar româna
limba de comunicare cu popula]ia majoritar\. Aceste circumstan]e l-au
format ca pe un adev\rat mijlocitor între culturile dep\rtate din punct de
vedere al limbilor, dar at=t de apropiate din punct de vedere social. Astfel,
dup\ ce a urmat gimnaziul german de la Sibiu, studiind cu profesorii de
acolo, cu rezultate foarte bune, împrejur\rile primului r\zboi l-au
determinat s\ sus]in\ examene de germanistic\ [i teologie cu profesorul
Richard Huss în cadrul Universit\]ii din Debrecin, relu=ndu-[i studiile de
abia în toamna anului 1919, odat\ cu înfiin]area Universit\]ii române[ti
din Cluj. În toamna anului 1920 devine licen]iat în filologia modern\ la
Universitatea din Cluj, sus]in=nd examenul de licen]\ cu probe la limbile
german\, latin\ [i greac\, iar în 1921 î[i ia doctoratul. De remarcat c\ din
comisia de doctorat, la sus]inerea tezei condus\ de profesorul Gustav
Kisch, au f\cut parte profesorii Nicolae B\nescu [i Iosif Popovici, iar pe
1
Vezi [i Astrid Agache, Identitätsstiftende Jahre des Germanisten Karl Kurt Klein,
1897-1971, în vol. Pun]i în istorie. Studii româno-germane (coordonatori C\t\lin
Turliuc, Flavius Solomon), Editura Cantes, Ia[i, 2001, p. 50-67.
348mmmmmmmmmmmmmmmmmiiASTRID AGACHE
diploma de doctor, al\turi de specialitatea principal\, Limba [i literatura
german\, figureaz\ altele dou\: Indogermanistica [i Istoria literaturii
latine. Dup\ perfec]ionarea cuno[tin]elor în domeniul filologiei [i
teologiei de la Universitatea din Marburg / Lahn, Karl Kurt Klein a
început publicarea unor articole privind literatura contemporan\,
c=ntecele populare [i originea sa[ilor din Transilvania.
A[adar, în 1923, c=nd profesorul Traian Bratu de la Universitatea
ie[ean\ îi propune printr-o scrisoare s\-i devin\ asistent, acesta era
îndrept\]it s\ remarce: ,,Am citit lucr\rile [i articolele dumneavoastr\ [i
cred c\ ne vom desf\[ura activitatea în bun\ în]elegere. Dorin]a exprimat\
de dumneavoastr\ de a v\ alege ca domeniu special de cercetare literatura
[i cultura minorit\]ii na]ionale germane din România, o consider
justificat\ [i corespunz\toare. Ca cet\]ean al României a]i putea l\rgi sfera
de cercetare, în sensul de a analiza influen]ele acestei literaturi [i culturi
asupra celorlalte na]ionalit\]i [i s\ studia]i interferen]ele existente între
ele. În conjunctura dat\, aceast\ preocupare nu se va putea desf\[ura în
cadrul activit\]ii academice, deoarece nu ve]i dispune de studen]i cu o
preg\tire corespunz\toare, ci trebuie s\ devin\ obiect de studiu particular.
(Adaug observa]ia c\, personal, sus]in necesitatea prezent\rii prelegerilor
la cursuri în limba român\, în schimb seminariile [i exerci]iile din cadrul
proseminariilor se vor desf\[ura pe cât posibil în limba german\; aceast\
m\sur\ corespunde caracterului românesc al universit\]ii)”. 2
Nedesmin]ind speran]ele profesorului, noul asistent al Catedrei de
germanistic\ va releva, într-o serie de studii în limba german\,
personalitatea unor intelectuali sa[i din Transilvania p\trun[i în spa]iul
moldav, care au contribuit, într-o m\sur\ considerabil\, la stabilirea unor noi
raporturi între culturile român\ [i german\. Astfel, într-un prim articol
(1924) consacrat pastorului lutheran Daniel Roth3, Klein pune în valoare
date din biografia acestuia, subliniind rolul s\u, ca profesor particular al unor
familii boiere[ti din Ia[i, continu=nd o tradi]ie mai veche (secolul al XVI-lea)
în r\sp=ndirea cuno[tin]elor de limb\ german\, propag=nd, totodat\, noile
idei europene, mai ales în cercul de lectur\ al medicini[tilor (1826-1830).
Datorit\ convingerilor sale politice proromâne[ti, implicat în evenimentele
de la 1848 din Transilvania, c=nd cerea deslipirea acestei provincii [i
2 Ioan Dordea, Karl Kurt Klein. 1897-1971. Coresponden]\, Editura Clusium 1997, p. 55
(Scrisoare din 18 august 1923).
3
Karl Kurt Klein, Zur Lebensgeschichte Daniels Roth, în „Korrespondenzblatt des
Vereins für siebenbürgische Landeskunde“, 1924, p. 48-69.
KARL KURT KLEIN – MEDIATOR ~NTRE CULTURIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii349
unificarea ei cu Moldova [i }ara Româneasc\ într-un stat daco-român,
Daniel Roth este silit s\ p\r\seasc\ Transilvania, [i s\ se refugieze din nou la
Ia[i (1849). În aceast\ a doua perioad\ a [ederii sale în capitala moldav\, el
a desf\[urat o intens\ activitate ca medic militar. Este de men]ionat c\
aceast\ contribu]ie a lui Karl Kurt Klein a fost remarcat\, printre al]ii, de
Ilie B\rbulescu, care într-o recenzie îi sugera s\ aprofundeze tema rela]iilor
culturale româno-germane. „Dup\ ce în urma revolu]iei de la 1821 Românii
Principatelor încep a-[i îndrepta aten]ia mai cu deosebire spre cultura
apusean\, Fran]a ne d\du mai cu seam\ limba fran]uzeasc\ [i manierele
elegante ale Cur]ii domne[ti [i saloanelor boiere[ti, înv\]\tura c\r]ii ni-o
transmiser\ Germanii în foarte mare parte”.4
Continu=ndu-[i în aceea[i direc]ie preocup\rile, el s-a aplecat cu st\ruin]\
asupra unei personalit\]i de seam\ din elita intelectual\ a Ia[ului primei
jum\t\]i a secolului al XIX-lea, Christian Flechtenmacher5, renumitul jurist
care a activat nu numai ca func]ionar al statului dar, împreun\ cu grecul
Ananias, a introdus în practica juridic\ Codul civil, cunoscut sub denumirea
de Codul Callimachi, pentru care a fost ridicat la rangul boieresc de c\minar,
iar ca profesor la Gimnaziul Vasillian [i apoi la Academia Mih\ilean\, a ]inut
primele prelegeri de drept în limba român\, contrar poruncii domne[ti de a se
preda în limba francez\, primind pentru aceasta, de la contemporanii s\i,
apelativul de „bun român”. De altfel, el a [i scris în limba român\.
În alte articole6, Karl Kurt Klein a surprins [i activitatea altor sa[i din
Transilvania veni]i pe p\m=ntul moldav ca ingineri, medici, farmaci[ti,
subliniind devotamentul lor pentru patria adoptiv\ [i aportul substan]ial al
acestora la promovarea [i consolidarea leg\turilor culturale germano-române.
El însu[i, asum=ndu-[i rolul de mediator între cele dou\ culturi,
elaboreaz\ în 1929 volumul Rumänisch-Deutsche Kulturbeziehungen7 pe care
l-a publicat la Heidelberg, în timp ce se afla la Universitatea din Marburg,
conduc=nd Institut fur Grenz-und Auslanddeutschtum. Dup\ propria-i m\rturisire
4
Ilie B\rbulescu, Karl Kurt Klein, Zur Lebensgeschichte Daniel Roths, în revista din
Sibiu ,,Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische Landeskunde“ No. 7-10 din
iulie-oct. 1924, în „Arhiva. Organul Societ\]ii istorico-filologice din Ia[i”, 1926, p. 75-78.
5
Karl Kurt Klein, Ein Siebenbürger Sachse als Pravilist in moldauischen Diensten,
în Bukarester Gemeindeblatt, 19.dec. 1926.
6 Karl Kurt Klein, Sächsische Bojaren, în Deutscher Kalender für Rumänien, Bucure[ti, 1930, p. 136-149.
7
Karl Kurt Klein, Rumänisch-Deutsche Literaturbeziehungen. Zwei Studien aus dem
Aufgaben- und Arbeitskreis der Deutschforschung an den rumänischen Universitäten,
Heidelberg, 1929.
350mmmmmmmmmmmmmmmmmiiASTRID AGACHE
din Prefa]\, lucrarea se adreseaz\ în aceea[i m\sur\ publicului german [i celui
român, prezent=nd în prima parte c=teva direc]ii ale germanisticii române[ti,
iar în cea de-a doua, intitulat\ „Rumänische Beziehungen in der deutschen
Literatur Siebenbürgens bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts”, el surprinde
interferen]ele existente, at=t în limb\, c=t [i în literatur\, p=n\ la mijlocul
secolului al XIX-lea. În acela[i timp, Klein a ]inut cursuri de limb\ român\ la
Seminarul de romanistic\ al aceleia[i Universit\]i germane, întocmind chiar
pentru Biblioteca acesteia un mic fond de carte de literatur\ român\ din care
n-au lipsit operele lui Alecsandri, Eminescu, Creang\, Negruzzi, Caragiale,
Rebreanu, Sadoveanu etc.
În ]ar\ îi vor ap\rea numeroase articole în publica]ii române[ti de mare
prestigiu [i germane („Korrespondezblatt”, „Klingsor”, „Siebenbürgische
Vierteljahrsschrift”). A[a de pild\, înc\ în 1925, el public\ în „Universul
literar”, la cerin]ele lui N. Iorga, studiul Scurt istoric al literaturii sa[ilor
în Ardeal, iar în 1927, în „Via]a Româneasc\”, un amplu articol8 consacrat
lui Rainer Maria Rilke, cu prilejul încet\rii din via]\ a acestuia, a[a cum în
„Revista critic\”9 a prezentat revista german\ „Klingsor” care ap\rea la
Bra[ov. Alte contribu]ii ale sale le înt=lnim în „Revista filologic\”, „Via]a
româneasc\”, „Opinia”, „Arhiva”, „Revista germani[tilor români”,
„Boabe de grâu” [.a.
Pe de alt\ parte, Klein a semnalat în publica]ii germane din perioada
interbelic\ apari]iile semnificative ale culturii române, prin prezent\ri,
recenzii, note etc. Dintre acestea se distinge ampla prezentare (de cca. 12
pagini) a lucr\rii lui Al. Philippide, Originea Românilor, în revista
transilv\nean\ „Korrespondenzblatt”10, în care el subliniaz\, printre altele
anterioritatea trat\rii acestei teme de unii c\rturari sa[i. Pe aceea[i linie se
înscrie [i nota cu privire la cartea lui Friedrich Lang despre Mihai
Eminescu als Dichter und Denker11 în care el releva, prin aceasta, tot o
form\ de interferen]\ între cele dou\ culturi, regret=nd sumara insisten]\ a
autorului asupra influen]ei culturii germane în formarea intelectual\ a
poetului. {i exemplele ar putea continua.
8 K. K. Klein, Rainer Maria Rilke, în „Via]a Româneasc\”, Bucure[ti, 1927, XIX, nr. 1,
p. 186-195.
9 K. K. Klein, Klingsor, Bra[ov, vol. 1-4 (1924-1927), în „Revista Critic\”, Ia[i, 1928,
p. 207-208.
10
1928, p. 89-101.
11
În Korrespondenzblatt, 1929, p. 28-31.
KARL KURT KLEIN – MEDIATOR ~NTRE CULTURIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii351
Trebuie, de asemenea, apreciate prelegerile sale despre autori
germani, sa[i [i români, ]inute cu diverse prilejuri (zile aniversare, apari]ii
editoriale etc.). Astfel, în 1932, c=nd se s\rb\toreau 100 de ani de la
na[terea lui Johann Wolfgang von Goethe, Klein a sus]inut mai multe
prelegeri în limba român\12: una în Aula Universit\]ii din Ia[i [i alta la
Teatrul Na]ional, în care a evocat via]a [i opera marelui poet german,
dorind prin asemenea ac]iuni de popularizare s\ st=rneasc\ interesul
pentru acesta confra]ilor români. Tot în acela[i scop, el a ]inut o conferin]\
[i în cadrul Filialei bra[ovene a Ligii Culturale a lui N. Iorga, intitulat\
„Goethe în zilele noastre”13. Apoi, în 1936, cu ocazia împlinirii v=rstei de
60 de ani a profesorului Traian Bratu, la s\rb\torirea acestuia, Karl Kurt
Klein a evocat, într-un discurs festiv în Aula Universit\]ii, personalitatea
remarcabil\ a profesorului, a distinsului om de [tiin]\ [i a celui care a fost
primul titular al Catedrei de germanistic\, decan [i rector în dou\
legislaturi al Universit\]ii ie[ene, discurs publicat, de altfel, în „Revista
Germani[tilor Români”14. Tot în limba român\, Klein s-a adresat unui
public mai larg printr-o prelegere despre „Eroul sas Stefan Ludwig Roth [i
leg\turile lui cu românii”15, subliniind, înc\ odat\, str=nsele raporturi
dintre cele dou\ etnii ce au existat în Transilvania de-a lungul secolelor.
Coresponden]a intens\ cu personalit\]i de prim\ m=n\ ale culturii
române[ti [i germane îl prezint\ pe Karl Kurt Klein ca un activ mediator
între cele dou\ culturi. În ceea ce prive[te coresponden]a sa cu mari
personalit\]i române[ti, ne limit\m a selecta doar c=teva fragmente din
scrisorile trimise [i primite, în decurs de dou\ decenii, considerate mai
relevante [i care se constituie în alte argumente ce sprijin\ ideea c\ Karl
Kurt Klein a fost un remarcabil mediator între culturile german\ [i român\.
A[a, de pild\, c=nd la 12 februarie 1929 se adresa lui Giorge Pascu, el
îi scria c\ num\rul 1 din acel an al „Revistei critice” i-a pl\cut mai ales
pentru tonul moderat. „Sunt absolut convins c\ efectul revistei va fi cu
atât mai mare, cu cât tonul e mai moderat. Fortiter in modo, suaviter in re.
Zilele acestea am avut o convorbire lung\ cu dl. Friedwanger la Frankfurt
la care m-am dus pentru a-mi împrumuta ni[te c\r]i române[ti din
12
Vezi Anuarul „Universit\]ii Mih\ilene din Ia[i. 1930-1935”. Publicat de Traian
Bratu, rectorul în func]iune al Universit\]ii, Ia[i, 1936, p. 360.
13 Vezi [i Ioan Dordea în op.cit., p. 353.
14 Un germanist rom=n: Profesorul Traian Bratu, publicat la Bucure[ti în anul 1937,
p. 175-183.
15
Vezi „Anuarul Universit\]ii pe anul academic1938/39”. Publicat de Mihai David,
rectorul în func]iune al Universit\]ii Mih\ilene, Ia[i, 1942, p. 178.
352mmmmmmmmmmmmmmmmmiiASTRID AGACHE
Seminarul lui. Am profitat de ocazie s\-l întreb, între altele, [i despre
p\rerea lui asupra «Revistei Critice» precum [i aupra motivelor pentru
care o oper\ a[a de colosal\ ca a lui Philippide este luat\ a[a de pu]in în
seam\ de filologii romani[ti. «Revista Critic\» nu prea o cuno[tea, dar
spunea limpede c\ dezaprob\ tonul violent uzat la Ia[i (f\când abstrac]ie
numai de Iordan). Dealtmintrelea se ar\ta foarte bine orientat asupra
Originii Românilor a lui Philippide [i vorbea cu cea mai mare stim\
despre munca colosal\ ce Philippide a depus, regretând îns\ forma greoaie
în care Philippide [i-a turnat erudi]ia.”16
La 19 februarie din acela[i an, Iorgu Iordan, ca r\spuns la o scrisoare a
lui Klein, din Heidelberg, îi transmitea la Marburg urm\torul mesaj:
„Prietenul meu Spitzer scrie lucruri foarte frumoase despre
dumneavoastr\ [i activitatea pe care o desf\[ura]i ca lector pentru român\.
V\ felicit [i, în acela[i timp, v\ sunt recunosc\tor, ca român [i lingvist c\
realiza]i asemenea servicii în slujba românismului.”17
Mult mai t=rziu, la 28 iulie 1941, se adreseaz\ din Cluj lui Sextil
Pu[cariu, aflat atunci la Berlin, în modul urm\tor: „V\ mul]umesc, în
pofida conjuncturii existente, sincer [i din inim\ pentru în]elegerea pe care
a]i avut-o fa]\ de situa]ia mea deosebit\ [i grea [i v\ rog s\ primi]i
asigurarea din partea mea c\ apartenen]a mea este la Universitatea român\
din Cluj [i mai ales la ilustrul dumneavoastr\ cerc de la Muzeul Limbii
Române. Va fi un motiv permanent de a-mi aminti de rela]iile înfiripate,
pe care le-a[ cultiva cu pl\cere [i în continuare. (De[i nu neg nici acum c\
prima mea dragoste apar]ine Universit\]ii [i ora[ului Ia[i, unde am
cunoscut oameni remarcabili de care m\ leag\ amintiri de neuitat). Ca [i
pân\ acum m\ voi str\dui [i în viitor s\ activez [i s\ intermediez rela]iile
dintre cele dou\ popoare, [i a destinului la care am fost h\r\zi]i noi sa[ii
transilv\neni.
Cred c\ [i pân\ acum, în cadrul vechi [i nou, am reu[it prin activitatea
mea [i cu modestele mele puteri s\ contribui la înl\turarea ideilor
preconcepute existente [i a falselor opinii.”18
16
Ioan Dordea, op. cit., p. 114.
Ibidem, p. 121.
18
Ibidem, p. 519.
17
Related documents