Download Mustaqil ish

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA
TA’LIM VAZIRLIGI
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
Muhandislik texnologiyalari fakulteti
Mustaqil Ish
Mavzu: Juft korrelyatsion tahlil
Bajardi: Sardorbek Xusenov 139-20
Tekshirdi: Saitkomolov M.S
Toshkent - 2022
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA
TA’LIM VAZIRLIGI
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
Muhandislik texnologiyalari fakulteti
Mustaqil Ish
Mavzu: Chiziqsiz regressiya
Bajardi: Sardorbek Xusenov 139-20
Tekshirdi: Saitkomolov M.S
Toshkent – 2022
Foydalanilgan adabiyotlar
1. Christopher Dougherty. Introduction to Econometrics. Oxford
University Press, 2011. – 573 p.
2. Gujarati D.N. Basic Econometrics. McGraw-Hill, 5th edition,
2009.– 922 p.
3. Абдуллаев О.М., Ходиев Б.Ю., Ишназаров А.И. Эконометрика.
Учебник. –Т.: Fan va texnologiya. 2007. – 612 с.
4. Шодиев Т.Ш. ва бошқалар. Эконометрика. –Т.: ТДИУ, 2007. –
270 б.
5. Абдуллаев О.М., Жамалов М.С. Эконометрическое
моделирование. Учебник. –Т.: Fan va texnologiya. 2010. – 612 с.
6. Greene W.H. Econometric Analysis. Prentice Hall. 7th edition,
2011. – 1232 p.
7. Валентинов В.А. Эконометрика: Учебник. –М.: ИТК «Дашкови
К˚», 2009. – 367 с.
8. Кремер Н.Ш. Эконометрика: Учебник.–М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
–562с
9. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики.
Учебник. – М. ЮНИТИ, 2007. – 345 с.
10.
Елисеева. И.И., Курышева С.В. и др. Эконометрика:
Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2007. – 260 с.
11.
Habibullayev I. Iqtisodiy matematik usullar va modellar:
o‘quv qo‘llanma / O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus
ta’lim vazirligi. -Toshkent: “Tafakkur-Bo’stoni”, 2012. 112 b.
12.
www.mf.uz – O’zbеkiston Rеspublikasi Moliya vazirligi sayti.
13.
www.lex.uz – O’zbеkiston Rеspublikasi qonun hujjatlari
ma'lumotlari milliy bazasi.
14.
www.stat.uz – O’zbеkiston Rеspublikasi davlat statistika
qo’mitasi rasmiy sayti.
Foydalanilgan adabiyotlar
1. Christopher Dougherty. Introduction to Econometrics. Oxford
University Press, 2011. – 573 p.
2. Gujarati D.N. Basic Econometrics. McGraw-Hill, 5th edition,
2009.– 922 p.
3. Абдуллаев О.М., Ходиев Б.Ю., Ишназаров А.И. Эконометрика.
Учебник. –Т.: Fan va texnologiya. 2007. – 612 с.
4. Шодиев Т.Ш. ва бошқалар. Эконометрика. –Т.: ТДИУ, 2007. –
270 б.
5. Абдуллаев О.М., Жамалов М.С. Эконометрическое
моделирование. Учебник. –Т.: Fan va texnologiya. 2010. – 612 с.
6. Greene W.H. Econometric Analysis. Prentice Hall. 7th edition,
2011. – 1232 p.
7. Валентинов В.А. Эконометрика: Учебник. –М.: ИТК «Дашкови
К˚», 2009. – 367 с.
8. Кремер Н.Ш. Эконометрика: Учебник.–М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
–562с
9. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики.
Учебник. – М. ЮНИТИ, 2007. – 345 с.
10.
Елисеева. И.И., Курышева С.В. и др. Эконометрика:
Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2007. – 260 с.
11.
Habibullayev I. Iqtisodiy matematik usullar va modellar:
o‘quv qo‘llanma / O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus
ta’lim vazirligi. -Toshkent: “Tafakkur-Bo’stoni”, 2012. 112 b.
12.
www.mf.uz – O’zbеkiston Rеspublikasi Moliya vazirligi sayti.
13.
www.lex.uz – O’zbеkiston Rеspublikasi qonun hujjatlari
ma'lumotlari milliy bazasi.
14.
www.stat.uz – O’zbеkiston Rеspublikasi davlat statistika
qo’mitasi rasmiy sayti.
Related documents