Download Trắc nghiệm CNXHKH

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
CHƯƠNG 2
1.Phạm trù nào được coi là xuất phát điểm của CNXH khoa học
(10/10 Points)
Giai cấp công nhân
Chuyên chính vô sản
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Xã hội chủ nghĩa
2.Đặc trưng cơ bản nhất của GCCN là gì?
(10/10 Points)
Lao động làm ra của cải vật chất
Bị nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư
Trực tiếp hoặc tham gia vào quá trình vận hành máy móc có tính chất công nghiệp ngày càng
hiện đại, có trình độ xã hội hóa ngày càng cao
Sống chủ yếu ở các nước tư bản phát triển
3.Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì?
(0/10 Points)
Xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ người bóc lột người
Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội
Lãnh đạo toàn thể nhân dân lao động tiến hành cách mạng, giải phóng nhân loại khỏi mọi sự áp
bức, bóc lột, nghèo nàn, lạc hậu
Cả 3 đáp án trên
4.Những mâu thuẫn nào trong xã hội TBCN là điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử
của GCCN
(10/10 Points)
Mâu thuẫn giữa sự giàu có và sự nghèo khổ
Mâu thuẫn giữa GCCN với GCTS; giữa LLSX có tính chất xã hội hóa cao với chế độ chiếm hữu
tư nhân TBCN về TLSX
Mâu thuẫn giữa dân chủ và độ tài
Cả 3 đáp án trên
5.Yếu tố cần thiết cho một GC làm cách mạng và lãnh đạo cách mạng là gì?
(0/10 Points)
Có tính tổ chức và kỉ luật lao động
Đại diện cho một phương thức sản xuất tiên tiến nhất của thời đại
Có tinh thần hợp tác và tâm lý lao động công nghiệp
Cả a và b
6.Trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, giai cấp công nhân sẽ thay đổi theo xu hướng nào
(10/10 Points)
GCCN không ngừng tăng lên về số lượng
GCCN không ngừng giảm lên về số lượng
GCCN trí thức có xu hướng tăng nhanh và chiếm tỉ lệ cao trong tổng số lao động ở cả các
nước đang phát triển và các nước phát triển
CN ở các nước phát triển sẽ giảm, CN ở các nước đang phát triển sẽ tăng
7.Hãy chỉ ra sự khác biệt của GCCN hiện đại so với GCCN thế kỉ XIX
(10/10 Points)
Có tính tổ chức, kỷ luật
Có xu hướng trí tuệ hóa ngày càng cao
Có nhiều việc làm hơn
Không còn bị bóc lột giá trị thặng dư
8.Chất lượng GCCN được thể hiện ở yếu tố nào dưới đây
(10/10 Points)
Trình độ khoa học công nghệ
Trình độ giác ngộ lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn kĩ thuật và kỉ luật lao động
Cả 3 đáp án trên
9.Vì sao GC Nông dân không thể lãnh đạo được cách mạng xã hội chủ nghĩa
(0/10 Points)
Họ đông nhưng không mạnh
Họ không bị bóc lột giá trị thặng dư
Họ không đại diện cho 1 phương thức sản xuất tiên tiến, không có chính đảng
cả a và b
10.Điền từ còn thiếu vào luận điểm sau;" Điểm chủ yếu trong học thuyết của Mác là ở chỗ nó
làm sáng tỏ vai trò lịch sử của...........là người xây dựng CNXH" ( V.I Lênin)Immersive Reader
(10/10 Points)
Nhân dân lao động
Giai cấp vô sản
Quần chúng
Người bị bóc lột
CHƯƠNG 3
1.Sự phân kì hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa lần đầu tiên được đề cập trong tác
phẩm nào?Immersive Reader
(0/1 Point)
Nội chiến ở Pháp.
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.
Phê phán cương lĩnh Gôta. chọn 3
Bộ tư bản.
2.Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, quá trình chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản sang
chủ nghĩa xã hội, tất yếu phải có một thời kỳ lịch sử nhất định, thời kỳ đó gọi là gì?
(1/1 Point)
Chủ nghĩa xã hội.
Thời kỳ quá độ.
Thời kỳ đấu tranh cách mạng
Chủ nghĩa cộng sản.
3.Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay do ai làm chủ
(1/1 Point)
Tầng lớp trí thức làm chủ
Giai cấp công nhân làm chủ
Giai cấp nông dân làm chủ
Nhân dân làm chủ
4.Biểu hiện về mặt chính trị - xã hội của mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản
xuất trong xã hội TBCN là mâu thuẫn giữa …..?
(1/1 Point)
giai cấp công nhân với giai cấp nông dân.
giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.
giai cấp tư sản với giai cấp nông dân
giai cấp tư sản với giai cấp địa chủ phong kiến.
5.Nước ta đang ở giai đoạn phát triển nào?
(0/1 Point)
Chế độ tư bản chủ nghĩa
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Chế độ xã hội chủ nghĩa
Chế độ cộng sản chủ nghĩa.
6.Về phương diện kinh tế, thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội có đặc điể m
gì?
(1/1 Point)
Tồn tại nhiều giai cấp, tầng lớp xã hội vừa hợ p tác, vừa đấu tranh với nhau
Thực hiện nguyên tắc phân phố i làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu
Còn tồn tại nhiều tư tưởng, nét văn hóa trái ngượ c nhau
Tồn tại nền kinh tế nhiều thành phầ n, các thành phần kinh tế vừa hợp tác vừa cạnh tranh.
7.Trong thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta hiện nay, thành phần kinh tế nào đóng vai trò chủ
đạo?
Kinh tế tư nhân.
Kinh tế tập thể.
Kinh tế nhà nước.
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
8.Đặc điểm nổi bật của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay là gì?
(0/1 Point)
Không còn giai cấp và đấu tranh giai cấp.
Không còn nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế.
Tồn tại đan xen những yếu tố của xã hội mới và tàn tích xã hội cũ.
Chỉ tồn tại thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể.
9.Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, nguyên tắc phân phối cơ bản trong xã hội xã hội
chủ nghĩa là gì?
(0/1 Point)
Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.
Làm theo năng lực, hưởng theo lao động.
Phân phối theo nhân khẩu.
Phân phối theo phúc lợi xã hội.
10.Nền kinh tế mà Việt Nam hiện nay đang xây dựng là?
(1/1 Point)
Kinh tế thị trường tự do.
Kinh tế bao cấp
Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
CHƯƠNG 4
1. Dân chủ là một phạm trù vĩnh viễn trong trường hợp nào?
Dân chủ mang tính chính trị.
Dân chủ là một giá trị xã hội.
Dân chủ tính giai cấp.
Dân chủ là một hình thái nhà nước.
2.Chế độ dân chủ đầu tiên ra đời gắn với hình thái kinh tế - xã hội nào?
Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản nguyên thủy.
Hình thái kinh tế - xã hội chiếm hữu nô lệ.
Hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa.
Hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa.
3.So với các nền dân chủ trước đây, dân chủ xã hội chủ nghĩa có điểm khác biệt cơ bản nào?
Mang bản chất giai cấp.
Quản lý nhà nước bằng pháp luật
Là nền dân chủ cho đa số giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Có tổ chức Đảng lãnh đạo.
4.Căn cứ vào tính chất của quyền lực, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa được phân
chia thành?
Chức năng giai cấp và chức năng xã hội
Chức năng chính trị và chức năng kinh tế.
Chức năng văn hóa và chức năng xã hội
Chức năng đối nội và chức năng đối ngoại.
5. Nền tảng lý luận của nhà nước xhcn là?
Chủ nghĩa mác lenin
Tư tưởng hcm
Chủ nghĩa mác lênin và tư tưởng hcm
Tư tưởng v.l.lênin
6. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào lãnh đạo?
Mặt trận Tổ quốc.
Đảng Cộng sản.
Công đoàn.
Hội Nông dân.
7. Kiểu nhà nước nào sau đây được V.I Lênin gọi là nhà nước “nửa nhà nước”?
Nhà nước chủ nô
Nhà nước phong kiến
Nhà nước tư sản
Nhà nước xã hội chủ nghĩa
8.Chọn phương án đúng: “Trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, có sự kết hợp giữa hai yếu
tố….”?
chuyên chính và bạo lực.
chuyên chính và dân chủ.
chuyên chính và thoả hiệp.
chuyên chính và pháp luật
9.Chọn một phương án đúng: Tính giai cấp của dân chủ thể hiện ở chỗ…?
quyền lực nhà nước do nhân dân quy định.
quyền lực nhà nước do giai cấp thống trị quy định.
quyền lực nhà nước do giai cấp bị trị quy định
quyền lực nhà nước do Chúa quy định.
10.Đặc điểm của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là quản lý xã hội bằng phương thức
nào?
Bằng chính sách
Bằng dư luận.
Bằng pháp luật.
Bằng niềm tin.
Related documents