Download DAGLI SOSLIT BEGINO BSCHEM2B MODYUL10

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
REGALO
Isinulat ni: Kristine Winslow E. Begino
Pauwi na ako galling sa palengke matapos bumili ng panregalo para sa
aking hinahangaan. Nalalapit na ang araw ng mga puso kaya’t nais kong
magtapat ng aking damdamin.
Pagkalipas ng araw, heto na ako’t naglalakad patungo sa aming paaralan
nang may ngiti sa labi, suot ang bagong polo at sapatos. Sa silid ay naroon at
nag tipon ang aking mga kaibigan labit ang regalo para sa kanilang kasintahan.
Kinalaunan ay nag tilian ang aking mga kamag-aral, lumingon ako sa dakong
pintuan at doon nakatayo ang aking hinahangaan; may bitbit na mumunting
bagay na nakabalot ng papel na may mga puso at pula ang kulay. Dahan dahan
akong naglakad palapit, tila nabingi sa mga sigawan. Bago pa man ako
makapagsalita matapos tumahan sa kanyang harapan ay kanya nang inunahan;
“Pakibigay naman sa kaibigan mo, nahihiya kasi ako”, inabot ang regalo at saka
lumisan.
Related documents