Download main-PHT10

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
1
Phiếu học tập Toán 10
Các hệ thức lượng trong tam giác
PHIẾU HỌC TẬP CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
1
Tñnh àöå daâi caånh bùçng àõnh lñ cosine
L Baâi laâm
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[ = 60◦ . Trên cạnh BC lấy điểm
Bài 2. Cho tam giác ABC có BC = 6, AB = 5 và ABC
D sao cho CD = 2. Tính độ dài đoạn thẳng AD.
L Baâi laâm
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
[ = − 2 . Trên cạnh AB lấy
Bài 3. Cho tam giác ABC có AB = 8, AC = 6 và cos BAC
5
điểm D sao cho BD = 3. Tính độ dài đoạn thẳng CD.
L Baâi laâm
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
2
Tñnh söë ào goác cuãa tam giaác
Bài 1. Tính số đo các góc trong tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau
1 AB = 5, AC = 8 và BC = 7.
2 AB = 7, AC = 8 và BC = 13.
√
4 AB = 16, AC = 19 và BC = 21.
3 AB = 3 2, AC = 5 và BC = 8.
1
Học Toán cùng Pi-MaT
Bài 1. Tính độ dài cạnh còn lại của tam giác ABC biết
√
b = 60◦ .
b = 45◦ .
1 AB = 3, AC = 8 và A
2 AB = 2 2, BC = 4 và B
√
b = 120◦ .
b = 135◦ .
3 BC = 9, AC = 10 và C
4 BA = 8, CA = 6 2 và A
1
Phiếu học tập Toán 10
Các hệ thức lượng trong tam giác
L Baâi laâm
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Bài 2. Tính số đo các góc lớn nhất trong tam giác
1 ABC biết AB = 32, AC = 67, BC = 45.
2 MNP biết MN = 13, NP = 12, NP = 11.
L Baâi laâm
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
π -MaT
Bài 3. Cho tam giác ABC có AB = 13, AC = 7 và BC = 15. Trên cạnh AC lấy điểm D
sao cho AD = 2. Tính độ dài đoạn thẳng BD.
L Baâi laâm
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
3
Tñnh àöå daâi àûúâng trung tuyïën
Bài 1. Tính độ dài các đường trung tuyến trong tam giác
1 ABC biết AB = 6, AC = 8, BC = 10.
2 MNP biết MN = 15, NP = 13, NP = 11.
L Baâi laâm
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
2
1
Phiếu học tập Toán 10
Các hệ thức lượng trong tam giác
4
Tñnh àöå daâi caånh cuãa tam giaác bùçng àõnh lñ sine
Bài 1. Tính độ dài các đường trung tuyến trong tam giác
1 ABC biết AB = 6, AC = 8, BC = 10.
L Baâi laâm
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
5
Baâi toaán liïn quan àïën diïån tñch tam giaác
6
Giaãi tam giaác
7
Caác baâi toaán thûåc tïë
8
Chuáng minh àùèng thûác
3
Học Toán cùng Pi-MaT
2 MNP biết MN = 15, NP = 13, NP = 11.
Related documents