Download Q1 WORKBOOK3 PILINGLARANGAN11 21-221 (1)

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
WORKBOOK SA MODYUL 1
FILIPINO SA PILING LARANGAN (AKADEMIKO)
Unang Markahan
Taong Panuruan 2021-2022
Ang workbook na ito ay naglalaman ng mga gawain na makatutulong upang mataya ang iyong
pagkatuto. Ipasa ang natugunan mong workbook sa itinakdang iskedyul ng pagpapasa na iaanunsyo ng iyong
guro at ipinaskil sa Faithline. Upang masagutan ang workbook na ito, basahin at pag-aralan ang modyul na
naglalaman ng mga diskusyon ng mga paksa at mga pormatibong gawain. Nasa ibaba ang listahan ng mga
gawain na kailangan mong gawin. Isulat ang petsa kung kailan mo natapos ang bawat gawain.
ARALIN/PAKSA
Pagsulat ng iba’t
ibang anyo ng
akademikong
sulatin
Pidbak
PETSA
NATAPOS
GAWIN ANG
GAWAIN
(MM/DD/YY)
KABUOANG
PUNTOS NG
GAWAIN
PANGALAN NG
GAWAIN
PAHINA
Gawain I
p. 2
10
Gawain II
p.3
30
Gawain III
p.3
30
Gawain III
p.3
30
Pidbak
p. 4
N/A
ISKOR
PANGKALAHATANG PANUTO
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Maging matapat.
Siguraduhing nagagawa nang may kahusayan ang mga gawaing nakapaloob dito.
Ingatan at panatilihing kaaya-aya ang sagutang papel.
Magbasa at mag-aral dahil nakaliligtas ng marka.
Iwasang mahuli sa pagpapasa.
Basahin ang rubrik bago magsimula sa isang minitask/performance task.
Ipasa ang iyong pinakamahusay na gawa.
Pangalan ng Estudyante: _______________________________________________________________
Pangalan at Lagda ng Nagpasa: _________________________________________________________
Petsa ng Pagpapasa: __________________________ Lagda ng Guro: ___________________________
1|FILIPINO SA PILING LARANGAN (AKADEMIK): WORKBOOK 2
MODYUL 3
Kahulugan, Kalikasan, at Katangian
ng Pagsulat ng Sulating Akademik
GAWAIN 1: Pagbibigay kahulugan
Panuto: Gumawa ng isang talata na pagpapaliwanag sa salitang akademikong Pagsusulat. (10
Puntos)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2|FILIPINO SA PILING LARANGAN (AKADEMIK): WORKBOOK 2
GAWAIN 2: Pagsulat ng Posisyong Papel
Panuto: Gumawa ng isang posisyong papel na pumapaksa bagong pamamaraan ng pag-aaral
(Modular Learning). Isulat o i-encode ang inyong aksa sa isang Short Bond Paper (30 Puntos)
GAWAIN 3: Pagsulat ng Replektibong Sanaysay
Panuto: Gumawa ng isang Replektibong Sanaysay tungkol sa iyong napagdadaan sa bagong
normal nap ag-aaral (Modular Learning) Isulat o i-encode ang inyong aksa sa isang Short Bond
Paper (30 Puntos)
GAWAIN 4: Pagsulat ng Sanaysay
Panuto: Batay sa nabasa mong Parabula na pinamagatang “ The Prodigal Son” ano ang aral na
tumatak sa iyong isipan? At bakit ito ang tumatak sa iyong isipan? Ipaliwanag ang iyong sagot
sa pamamagitan ng pagbuo ng isang sanaysay. Isulat o i-encode ang inyong aksa sa isang Short
Bond Paper (30 Puntos)
Pamtayan sa pag gawa ng Gawain 2-4.
Saligan
Batayan ng Pamantayan
Puntos
Nagamit ang estetika bilang instrumento sa
pagsusuri sa istruktura ng isang akda.
Nakapagbigay ng mga halimbawa, suportang
detalye, at mga sitwasyong nakabatay sa
katotohanan.
10
Naipahayag ang mga puntos sa malinaw at
lohikal na pagkakaayos ng mga kaisipan sa
talata.
10
Balarila
Gumamit ng tamang balarila, bantas, baybay, at
laki o liit ng mga titik.
5
Pagsusumite sa
Takdang Araw
Naisumite ang papel bago o sa itinakdang araw.
5
Nilalaman
Pagbuo ng Kaisipan
Kabuuan
30
3|FILIPINO SA PILING LARANGAN (AKADEMIK): WORKBOOK 2
PIDBAK.
Tapusin ang mga pangungusap sa ibaba.
1.
Mahalaga ang natutuhan ko tungkol sa _____________________________________________
_____________________________________ dahil____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________.
2. Ang bahagi ng aralin na kailangan ko pang pagbutihan ay _______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Kung may mga tanong o paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan sa guro gamit ang mga impormasyon
sa loob ng kahon.
[email protected]
Ardan P. Fusin
Ardan P. Fusin
4|FILIPINO SA PILING LARANGAN (AKADEMIK): WORKBOOK 2
Related documents