Download Михальченко ХО-11мн 7

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ СИСТЕМИ
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПАКУВАННЯ
ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА
КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ
ПІДГОТОВИВ СТУДЕНТ ГРУПИ ХО-11МН
МИХАЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР
ВСТУП
• До 2050 року нам потрібно буде додатково прогодувати 2,2 мільярда
людей, а з підвищенням рівня життя це означатиме збільшення потреб у
їжі більш ніж на 50%. Це вимагає не лише кращого використання
сільськогосподарських угідь, але й, перш за все, оптимізації збереження
сировини та готової харчової продукції. Останнє вимагає, зокрема,
використання відповідної упаковки, здатної захистити харчові продукти,
забезпечити більш тривалий термін зберігання, водночас відповідаючи
очікуванням суспільства, включаючи збереження навколишнього
середовища та здоров’я.
БІОПОЛІМЕРИ
• Біополімери мають цікаві властивості
для
упаковки:
паропроникність,
перміселективність, прозорість і блиск,
пам’ять
форми,
обмеження
поверхневої конденсації, здатності до
масштабування при відносно низьких
температурах, бар'єрних властивостей
до запахів і ароматів, бар'єрних
властивостей для жирів і олій,
низькому
коефіцієнту
тертя
та
антистатики, а також здатності до
інкапсуляції.
Малюнок 1: Цикл сої як біополімера
ВОЛОКНА
• Волокна, включені в біополімери, мають
інші дуже цікаві функції, наприклад, для
включення або інкапсуляції активних
молекул, таких як антимікробні речовини
або
ароматизатори.
Волокна,
які
найбільш широко використовуються для
виготовлення композиційних матеріалів,
по суті, отримують з целюлозних
матеріалів (деревина, солома, висівки
тощо).
Малюнок 2: Упаковка на основі джуту
НАНОЧАСТИНКИ
• Переважна більшість наноматеріалів, що
використовуються
для
пакування,
є
неорганічними (наноглини, TiO2 тощо). Однак
існують наноматеріали біологічного походження.
Сюди входять, наприклад, нановолокна або
нанокристали целюлози.
• Ці матеріали, отримані безпосередньо з
натуральних волокон, можуть покращити
стійкість і газонепроникність, але все ще дуже
чутливі до вологості.
Малюнок 3: Інгібіторні властивості проти E. Coli
АНТИМІКРОБНІ ПЛІВКИ НА ОСНОВІ ХІТОЗАНУ
• Курек та ін. розробили концепцію
нанесення на монополімерні плівки
(поліетилен,
поліпропілен
та
поліетилентерефталат) шару покриття
на основі хітозану, що містить основну
сполуку карвакрол або тимол, що має
антимікробні властивості. Ці пластмасові
матеріали можна переробити, а шар
покриття
легко
відокремити
від
пластикової опори шляхом промивання
гарячою водою.
Малюнок 4: Порівняння модифікованих поверхонь
ВИСНОВКИ
• На сьогоднішній день найбільш легко досяжним є використання
активних компонентів і біополімерів, які просто екстрагуються як
покриття на пакувальні плівки, які вже промислово виробляються,
або плівки, що піддаються біологічному розкладанню, або плівки з
моношару або мономатеріалу, що легко переробляються.
Related documents
Михальченко ХО-11мн реф7
Михальченко ХО-11мн реф7