Download עזרה סוציאלית באלבנית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Drejtuar:
Unë jam një burr hebre me aftësi të kufizuara nga Jeruzalemi-ISRAEL. Shteti i ISRAELIT
nuk i lejon personat si unë, me aftësi të kufizuara që të aftësohen për të blerë sende për
nevojat themelore të jetës
sikurse ushqime, ilaçe e kështu me radhë.
Unë jam duke kërkuar një zgjidhje për këtë.
assaf benyamini.
*1)adresa ime e email: [email protected] or: [email protected] or:
[email protected] or: [email protected] or: [email protected] or:
[email protected] or: [email protected]
2)numri im i telefonit: në shtëpi-9722-6427757.
celulari-972-58-6784040. fax-972-77-2700076.
3)adresa ime postare: 115/4 costa rica street, qiriat menahem neighborhood, Jerusalem,
ISRAEL, zip: 9662592.
4)Këtu është një lidhje me paypal.me tim: paypal.me/assaf148
5)Këtu është një lidhje me një faqe interneti me më shumë materiale lidhur me këtë çështje
në gjuhë të ndryshme:
https://assafcontent.ghost.io/
6)Unë theksoj se jam një person që flet hebraisht dhe aftësitë e mia
për gjuhët e huaja janë të një niveli të ulët, me përjashtim të një
niveli mesatar të ulët të anglishtes dhe të një niveli shumë të ulët të
frëngjishtes. Unë nuk kam njohuri të tjerë në këtë fushë. Për të
shkruar këtë letër i kërkova ndihmë një kompanie përkthimi.
Related documents