Download תעמרות בירוקרטית בהולנדית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
T.a.v.:
Betreft: Bureaucratische mishandeling
Geachte heer, mevrouw,
Ongeveer drie weken geleden (ik schrijf deze brief op donderdag 20.1.2022) werd ik onderzocht door een
oogarts. Ik kreeg van hem het advies een andere bril te nemen wegens verminderd gezichtsvermogen.
Maar er was een probleem: ik heb een zeer laag inkomen (invaliditeitspensioen van het ziekenfonds) en ik kan
me geen bril veroorloven.
Daarom heb ik contact opgenomen met de organisatie "Mishkan HaReiya", die in dergelijke gevallen hulp biedt.
Maar er deed zich een ander probleem voor: vertegenwoordigers van de organisatie die mij op donderdag 20
januari 22 om 18.58 uur telefonisch te woord stonden, stelden dat de pensioenverklaring van het ziekenfonds niet
volstond en dat ik hun een verklaring van arbeidsongeschiktheid van het ziekenfonds moest overleggen.
Ondanks alle pogingen om hun duidelijk te maken dat een dergelijke verklaring niet bestaat en dat de verklaring
over het pensioenbedrag de enige verklaring is, ben ik steeds weer gestuit op gebrek aan realiteitszin en op
minachting.
Bovendien heb ik geprobeerd hen erop te wijzen dat de verklaring over mijn pensioensbedrag al vermeldt dat ik
arbeidsongeschikt ben en dat zij alleen maar op het formulier hoeven te kijken om het te zien. Maar zij weigerden
met klem naar het formulier te kijken dat ik hun had gestuurd om zelf te zien welke informatie zij nodig hadden en
hingen de telefoon op.
Samengevat: een doodlopende weg en een schandalige, irritante bureaucratische handelwijze.
Dus wat moet ik doen? Is er een oplossing?
Met vriendelijke groet,
Asaf Benyamini,
Costa Rica St. Nr. 115,
Ingang A.- Appartement 4,
Kiryat Menahem,
Jeruzalem,
Israël, Zip code: 9662592.
Telefoonnummers: Thuis +972-2-6427757. Mobiel +972-58-6784040.
Faxnummer +972-77-2700076.
Mevrouw B. 1) Mijn website: https://disability5.com/
2) Het telefoonnummer van de organisatie "Mishkan HaReiya": 972-2-6303200.
3) Het adres van de organisatie "Mishkan HaReiya":
Stichting "Mishkan HaReiya",
21 Havatzelet,
Jeruzalem,
Israël, Postcode: 9515802.
4) Website van de vereniging: fondation-optical-center.org.il
5) IP-adres.E-mail van de vereniging "Mishkan HaReiya":
[email protected]
Related documents