Download תרומה מרשת זום אופטיק בויאטנמית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Vào thứ Ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022, tôi đã
nhận được một khoản tặng là kính từ chuỗi
Zoom Optics.
Tôi khen ngợi sự tận tâm, chuyên nghiệp của
họ và coi tôi như một người thiếu thốn không
thể trả tiền mua kính.
Số điện thoại của họ: 972-2-5944722. Và: 97254-3313367.
Số fax của họ: 972-2-6212679.
Trang web của họ: www.zoom-optic.com
Địa chỉ email của họ: [email protected]
Related documents