Download מכתבי לרשת זום אופטיק בקירגיזית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Шейшемби күнү, 2022-жылдын 25январында, мен Zoom Optics чынжырынан
көз айнекти белекке алдым.
Мен алардын көп берилгендигин,
кесипкөйлүгүн жана көз айнек сатып алууга
акча төлөй албаган муктаж адам катары мага
болгон мамилесин баалайм.
Алардын телефондору: 972-2-5944722.
Жана: 972-54-3313367.
Алардын факс номери: 972-2-6212679.
Алардын веб-сайты: www.zoom-optic.com
Алардын электрондук почта дареги:
[email protected]
Related documents