Download תרומה מרשת זום אופטיק בפולנית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
We wtorek 25 stycznia 2022 r. otrzymałem
darowiznę okularów od sieci Zoom Optics.
Wyrażam ich ogromne poświęcenie,
profesjonalizm i troskę o mnie jako osoby
potrzebującej, która nie może zapłacić za zakup
okularów.
Ich numery telefonów: 972-2-5944722. Oraz:
972-54-3313367.
Ich numer faksu: 972-2-6212679.
Ich strona internetowa: www.zoom-optic.com
Ich adres e-mail: [email protected]
Related documents