Download מכתבי לרשת זום אופטיק בלטבית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Otrdien, 2022. gada 25. janvārī, saņēmu briļļu
ziedojumu no Zoom Optics ķēdes.
Es atzinīgi vērtēju viņu lielo centību,
profesionalitāti un uzmanību pret mani kā
trūcīgu cilvēku, kurš nevar samaksāt par briļļu
iegādi.
Viņu tālruņu numuri: 972-2-5944722. Un: 97254-3313367.
Viņu faksa numurs: 972-2-6212679.
Viņu vietne: www.zoom-optic.com
Viņu e-pasta adrese: [email protected]
Related documents