Download מכתבי לרשת זום אופטיק בקטלאנית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
El dimarts 25 de gener de 2022 vaig rebre una
donació d'ulleres de la cadena Zoom Optics.
Encomio la seva gran dedicació, professionalitat
i consideració per mi com a persona
necessitada que no pot pagar la compra
d'ulleres.
Els seus números de telèfon: 972-2-5944722. I:
972-54-3313367.
El seu número de fax: 972-2-6212679.
El seu lloc web: www.zoom-optic.com
La seva adreça de correu electrònic:
[email protected]
Related documents