Download מכתבי לרשת זום אופטיק בהונגרית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
2022. január 25-én, kedden szemüvegadományt
kaptam a Zoom Optika üzletlánctól.
Elismerem az irántam tanúsított nagy odaadást,
professzionalizmust és odafigyelést, mint egy
rászoruló személyt, aki nem tudja fizetni a
szemüveg vásárlását.
Telefonszámuk: 972-2-5944722. És: 972-543313367.
Faxszámuk: 972-2-6212679.
Weboldaluk: www.zoom-optic.com
E-mail címük: [email protected]
Related documents