Download מכתבי לרשת זום אופטיק בליטאית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Antradienį, 2022 m. sausio 25 d., gavau akinius
iš Zoom Optics tinklo.
Aš giriu jų didelį atsidavimą, profesionalumą ir
dėmesį man, kaip nepasiturinčiam žmogui,
negalinčiam susimokėti už akinių pirkimą.
Jų telefono numeriai: 972-2-5944722. Ir: 97254-3313367.
Jų fakso numeris: 972-2-6212679.
Jų svetainė: www.zoom-optic.com
Jų elektroninio pašto adresas: [email protected]
Related documents