Download מכתבי לרשת זום אופטיק בטורקית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
25 Ocak 2022 Salı günü Zoom Optics
zincirinden bir gözlük bağışı aldım.
Gözlük satın almak için ödeme yapamayan
muhtaç bir kişi olarak bana olan bağlılıklarını,
profesyonelliklerini ve saygılarını takdir
ediyorum.
Telefon numaraları: 972-2-5944722. Ve: 97254-3313367.
Faks numaraları: 972-2-6212679.
Web siteleri: www.zoom-optic.com
E-posta adresleri: [email protected]
Related documents