Download מכתבי אל רשת זום אופטיק בסלובקית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
V utorok 25. januára 2022 som dostal dar
okuliarov z reťazca Zoom Optics.
Chválim ich veľkú obetavosť, profesionalitu a
ohľaduplnosť voči mne ako človeku v núdzi,
ktorý nemôže zaplatiť kúpu okuliarov.
Ich telefónne čísla: 972-2-5944722. A: 972-543313367.
Ich faxové číslo: 972-2-6212679.
Ich webová stránka: www.zoom-optic.com
Ich e-mailová adresa: [email protected]
Related documents