Download מכתבי לרשת זום אופטיק באלבנית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Të martën, më 25 janar 2022, mora një
donacion syze nga zinxhiri Zoom Optics.
Përgëzoj shumë përkushtimin, profesionalizmin
dhe konsideratën e tyre për mua si një person
në nevojë që nuk mund të paguaj për blerjen e
syzeve.
Numrat e tyre të telefonit: 972-2-5944722. Dhe:
972-54-3313367.
Numri i tyre i faksit: 972-2-6212679.
Faqja e tyre e internetit: www.zoom-optic.com
Adresa e tyre e emailit: [email protected]
Related documents