Download מכתבי לרשת זום אופטיק באזרית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Çərşənbə axşamı, 25 yanvar 2022-ci il, Zoom
Optics zəncirindən mənə eynək hədiyyə edildi.
Mən eynək almaq üçün pul ödəyə bilməyən
ehtiyacı olan bir insan kimi onların fədakarlığını,
peşəkarlığını və mənə göstərdikləri diqqəti
yüksək qiymətləndirirəm.
Onların telefon nömrələri: 972-2-5944722. Və:
972-54-3313367.
Onların faks nömrəsi: 972-2-6212679.
Onların veb saytı: www.zoom-optic.com
Onların e-poçt ünvanı: [email protected]
Related documents