Download מכתבי לרשת זום אופטיק באוזבקית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
2022-yil 25-yanvar, seshanba kuni menga Zoom
Optics tarmog‘idan ko‘zoynak sovg‘a qilindi.
Men ularning fidoyiligi, professionalligi va
ko'zoynak sotib olishga to'lay olmaydigan
muhtoj odam sifatida menga bo'lgan e'tiborini
maqtayman.
Ularning telefon raqamlari: 972-2-5944722. Va:
972-54-3313367.
Ularning faks raqami: 972-2-6212679.
Ularning veb-sayti: www.zoom-optic.com
Ularning elektron pochta manzili: [email protected]
Related documents