Download מכתבי אל רשת זום אופטיק בנורבגית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Tirsdag 25. januar 2022 mottok jeg en donasjon
av briller fra Zoom Optics-kjeden.
Jeg berømmer deres store engasjement,
profesjonalitet og omtanke for meg som en
trengende person som ikke kan betale for kjøp
av briller.
Telefonnumrene deres: 972-2-5944722. Og:
972-54-3313367.
Deres faksnummer: 972-2-6212679.
Deres nettsted: www.zoom-optic.com
E-postadressen deres: [email protected]
Related documents