Download קרנות צדקה בתאילנדית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
ถึง:
หัวเรือ
่ ง: ค ้นหาองค์กรการกุศล
เรียน MRS และนาย
้ อ
ในปี ทผ
ี่ า่ นมาฉั นมีสว่ นร่วมในการต่อสูเพื
่
คนพิการในรัฐอิสราเอล ้ เ่ ป็ นทีร่ ู ้จักอย่างกว ้างขวางในสอ
ื่
การต่อสูที
่ กัน
เชน
อย่างไรก็ตามแม ้จะผ่านการดิน
้ รนมานานห
ั ว่ายังไม่มก
ลายปี ก็เป็ นทีแ
่ น่ชด
ี ารแก ้ปั ญหา
ั สาหรับผู ้พิกา
ทีเ่ หมาะสมในภาคทีอ
่ ยูอ
่ าศย
รและผู ้ด ้อยโอกาสอืน
่ ๆ ในรัฐอิสราเอล
แน่นอนการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาซงึ่
ได ้รับผลกระทบในชว่ งไม่กเี่ ดือนทีผ
่ า่ นมา
(ฉั นเขียนคาเหล่านีเ้ มือ
่ วันอาทิตย์ท ี่ 12
กรกฎาคม 2020)
่ ถานการณ์ทเี่ ลวร ้ายลงมาก ได ้นาไปสูส
่ ค่คนพิการหลายคน:
และไม่ใชแ
ี ได ้กลายเ
ความสามารถในการหาเลีย
้ งชพ
ป็ นความหิวอย่างแท ้จริงสาหรับขนมปั ง
ฉั นขอให ้คุณนี้:
คุณรู ้หรือองค์กรการกุศลหรือbusin อีคนเอ
ื้ เพือ
สเอสทีส
่ ามารถชว่ ยในการสงั่ ซอ
่ บรรเ
ทาชะตากรรมของเหล่ากลุม
่ ประชากร และได ้รับว่าไม่มใี ครรู ้ว่านานสถานการณ์จ
ะมีอายุ?
ต่อมาในจดหมายของฉั นฉั นอธิบายเกีย
่ วกั
บปั ญหาของสาธารณะทีฉ
่ ั นเป็ น - คนพิการ
1 ) หมายเลขประจาตัวของฉั น:
02947403
2) อีเมลของฉั น: [email protected]
หรือ[email protected]หรือassaf197
[email protected]หรือass.benyamini@y
andex.comหรือ[email protected]
หรือ: [email protected]
3)
องค์กรการดูแลของฉั น:
Reuth Avivit Hos
tel
6 Ha'avivit
St.
Kiryat Menachem, Jerusalem
9650816.
ั ท์สานั กงานโ
หมายเลขโทรศพ
ฮสเทล: + 972-2-6432551
หรือ + 972-2-5428351
อีเมลโฮสเทล: avivit6@barak
.net.il
ั คมสงเคราะ
4) ในการประชุมกับAvivit สง
ห์ Hostel เวลา 13:30 นที่ 12 ธันวาคม
2017,
ั เจนทีจ
ฉั นเป็ นสงิ่ ต ้องห ้ามอย่างชด
่ ะเปิ ด
เผยใด ๆ ของเธอรายละเอียดและ /
หรือพนักงานคนอืน
่ ๆ ของAvivit Hostel
หรือของReuth
5)
แพทย์ประจาครอบครัวของฉั น:
ดร. Michael Halav
Clalit Healthcare
Services, Ir Ganim ส
าขา 63 Borochov St.
ยัYovel เยรูซาเล็ม 9678150
ั ท์คลินก
โทรศพ
ิ no .: + 972-26440777 แฟกซ:์ + 972-2-6438217
6) ด ้านล่างเป็ นนั กข่าวของฉั นกับนั กสงั คม
สงเคราะห์จากReuth ในปลายเดือนมกราค
ม2020:
2020/01/25
เรียนคุณ Tal Lotan
เรือ
่ งอพาร์ทเม ้นท์ท ี่ 115 Costa Rica St.
ฉั นต ้องการแจ ้งให ้คุณทราบว่ามูล
่ ใี่ นห ้อ
งนั่งเล่นติดอยูแ
่ ละไม่สามารถขยับได ้ เ
ิ ของเจ ้าหน ้าที่
ป็ นไปได ้หรือไม่ทส
ี่ มาชก
โฮสเทลสามารถแก ้ไขได ้ (ฉั นไม่ทราบ
วิธก
ี าร
แก ้ไขปั ญหานีห
้ รือถ ้าฉั นต ้องโทรหา
เจ ้าของอพาร์ทเมนท์ให ้ทา) คุณคิด
อย่างไร? ขอแสดงความนับถือ
Assaf Benyamini
ั ในPS Living
ผู ้พักอาศย
Avivit ทีม
่ ค
ี วามชว่ ยเหลือ
เมือ
่ เร็ว ๆ
นีฉ
้ ั นสง่ จดหมายทีแ
่ นบมาถึงคุณทางไ
ปรษณียธ
์ รรมดาผ่าน บริษัท
ไปรษณียแ
์ ห่งอิสราเอล ฉั นจะขอบคุณ
ถ ้าคุณสามารถตอบคาถามทีฉ
่ ั นตัง้ ไว ้
2020/0
1/12
เรียนคุณ
Tal Lotan
เรือ
่ งระยะเ
วลาการเช ่
า
ั ญาเชา่ อพาร์ทเมนท์ของฉั นจะหม
สญ
ดอายุในวันที่ 14 กรกฎาคม 2020
ื่ ว่ามีห ้องพักทีจ
ฉั นเชอ
่ ะต ้องพิจารณาข
ี้ จงว่าเธอ
อให ้เจ ้าของอพาร์ทเมนท์ชแ
ตกลงทีจ
่ ะขยายเวลาการเชา่ ออกไปห
รือไม่ ฉั นทราบว่าฉั นต ้องการทีจ
่ ะอาศั
ยอยูใ่ นอพาร์ทเมนท์ตอ
่ ไป
แต่ถ ้าเจ ้าของอพาร์ทเมนท์ไม่ต ้องการ
ทีจ
่ ะขยายเวลาการเชา่ ฉั นต ้องเตรียมค
วามพร ้อมและเริม
่ มองหาอพาร์ตเมนต์
อืน
่
ขอแสดงความนับถือ
Assaf Benyamini
ั ในหอพักทีใ่ ห ้ควา
ผู ้พักอาศย
มชว่ ยเหลือAvivit PS หมายเ
ลขของฉั น: 029547403
จดหมายของฉั นถึงนั
กสงั คมสงเคราะห์
Tal Lotan 10 Yahoo
/ จดหมายขาเข ้า
Assaf
Benyamin
i 15
มกราคมเว
ลา 15:50
น
โดย
+6
Tal
Assaf Benyamini
ฉั นไม่เข ้าใจ. คุณตัง้ ใจถามเจ ้าของอพา
ร์ตเมนต์เมือ
่ ใด เมือ
่ ไหร่? มันเป็ นไปไม่ไ
ด ้ทีจ
่ ะเข ้าใจคาตอบ
"สามเดือนล่วงหน ้าคือการปฏิบต
ั ท
ิ ั่วไป
"
เมือ
่ คุณตัง้ ใจจะถามคาถามนีก
้ บ
ั เธอ (ฉั
นชอบโดยเร็วทีส
่ ด
ุ เพราะตรงกันข ้ามกับ
ครัง้ ก่อนเมือ
่ ฉั นย ้ายเวลานีส
้ ข
ุ ภาพของ
ฉั นแย่ลงและฉั นไม่สามารถเก็บข ้าวขอ
งสว่ นตัวได ้ถ ้าฉั นต ้องย ้ายอพาร์ทเมนท์
คราวนีม
้ ันจะยากกว่าสาหรับฉั น
ทางกายภาพและกระบวนการทัง้ หมดจ
้
ะใชเวลานานกว่
านีอ
้ ย่างไรก็ตามมันจะง่
ายขึน
้ ทางอารมณ์ดงั นัน
้ ฉั นถามอีกครัง้
ถ ้าคาพูดของฉั นไม่เข ้าใจ:
เมือ
่ ใดทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ใจจะถามเจ ้าของอพาร์
ทเมนท์ในเรือ
่ งนี้?
ขอแสดงความนับถือ
Assaf Benyamini
ั ในหอพักทีใ่ ห ้ความชว่ ยเหลือ
ผู ้พักอาศย
Avivit
วันอาทิตย์ท ี่
26
มกราคม 2020, GMT
+ 2 10:46:27 TAL
LOTAN talotan39@
gmail.comเขียนเมือ
่
26 มกราคม 12:28

TAL LOTAN [email protected]
ถึง: Assaf
Benyamini
26
มกราคมเว
ลา 14:09 น
เราจะติดต่อคุณในเดือนหน ้า เพียงคานึง
ั ญาคุณหรือเธออาจแจ ้งล่ว
ว่าภายใต ้สญ
งหน ้าสามเดือน
ในวันอาทิตย์ท ี่ 26 มกราคม 2020 เวลา
12:29 น. จาก Assaf Benyamini
< [email protected] >
แสดงข ้อความต ้นฉบับ
Assaf Benyamini
< [email protected] >
ถึง: Tal Lotan
26 มกราคม
2020 เวลา
14:13
โอเค ขอบคุ
ณ.
ในวันอาทิตย์ท ี่ 26 มกราคม 2020 เวลา
14:09:58 น. GMT + 2
TAL LOTAN [email protected]เขียน
่ นข ้อความต ้นฉบับ
ซอ
เราจะติดต่อคุณในเดือนหน ้า เพียงคานึง
ั ญาคุณหรือเธออาจแจ ้งล่ว
ว่าภายใต ้สญ
งหน ้าสามเดือน
ในวันอาทิตย์ท ี่ 26 มกราคม 2020 เวลา
12:29 น. จาก Assaf Benyamini
< [email protected] >
ฉั นไม่เข ้าใจ. คุณตัง้ ใจถามเจ ้าของอพา
ร์ตเมนต์เมือ
่ ใด เมือ
่ ไหร่? มันเป็ นไปไม่ไ
ด ้ทีจ
่ ะเข ้าใจคาตอบ
"สามเดือนล่วงหน ้าคือการปฏิบต
ั ท
ิ ั่วไป
"
เมือ
่ คุณตัง้ ใจจะถามคาถามนีก
้ บ
ั เธอ (ฉั
นชอบโดยเร็วทีส
่ ด
ุ เพราะตรงกันข ้ามกับ
ครัง้ ก่อนเมือ
่ ฉั นย ้ายเวลานีส
้ ข
ุ ภาพของ
ฉั นแย่ลงและฉั นไม่สามารถเก็บข ้าวขอ
งสว่ นตัวได ้ถ ้าฉั นต ้องย ้ายอพาร์ทเมนท์
คราวนีม
้ ันจะยากกว่าสาหรับฉั น
ทางกายภาพและกระบวนการทัง้ หมดจ
้
ะใชเวลานานกว่
านีอ
้ ย่างไรก็ตามมันจะง่
ายขึน
้ ทางอารมณ์ดงั นัน
้ ฉั นถามอีกครัง้
ถ ้าคาพูดของฉั นไม่เข ้าใจ:
เมือ
่ ใดทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ใจจะถามเจ ้าของอพาร์
ทเมนท์ในเรือ
่ งนี้?
ขอแสดงความนับถือ
Assaf Benyamini
ั ในหอพักทีใ่ ห ้ความชว่ ยเหลือ
ผู ้พักอาศย
Avivit
ในวันอาทิตย์ท ี่ 26 มกราคม 2020 เวลา
14:09:58 น. GMT + 2
TAL LOTAN [email protected]เขียน
สวัสดีมันเป็ นธรรมเนียมทีจ
่ ะต ้องแจ ้งให ้ท
ราบล่วงหน ้าสามเดือน
แต่ก็เป็ นไปได ้เร็ว
วันเสาร์ท ี่ 25 มกราคม 2020 เวลา 20:00
น. จาก Assaf Benyamini
< [email protected] >
ฉั นเข ้าใจ
แต่เมือ
่ ใดทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ใจจะถาม
คาถามนี้ วันเสาร์ท ี่ 25
มกราคม 2020 เวลา
19:46:52 GMT + 2
TAL LOTAN [email protected]เขียน
มันเร็วเกินไปแม ้ว่าคุณจะพูดอย่างนัน
้
คุณอยากจะขยาย
แต่เธอก็จาเป็ นต ้องทา
ั ้ มันเร็วเกินไป
ในระยะสน
วันเสาร์ท ี่ 25 มกราคม 2020 เวลา 19:07
น. จาก Assaf Benyamini
< [email protected] >
--- สง่ ข ้อความ ---จาก: Assaf Benyamini
< [email protected] >
ถึง: TAL LOTAN [email protected]
สง่ เมือ
่ : วันเสาร์, เสาร์, 25
มกราคม 2020, เวลา 16:31:35
GMT + 2 Re:
จดหมายของฉั นไปยังนั กสงั คม
สงเคราะห์ Tal Lotan
ละเอียด. ความคิดเห็นของคุณเกีย
่ วกับ
คาถามทีส
่ องทีฉ
่ ั นถาม
(ถามเจ ้าของอพาร์ทเมนท์วา่ เธอตัง้ ใจจะ
ั ญาเชา่ หรือไม่) โดยธรรมชาติ
ต่ออายุสญ
แล ้วหากเจ ้าของอพาร์ทเมนต์ไม่เห็นด ้ว
ั ญาเชา่ หลังจากวันที่ 14
ยทีจ
่ ะต่ออายุสญ
กรกฎาคม 2563
ั อีกค
ฉั นจะต ้องหาวิธแ
ี ก ้ปั ญหาทีอ
่ ยูอ
่ าศย
รัง้
(และในครัง้ นีก
้ ารบรรจุข ้าวของสว่ นตัวข
้
องฉั นจะใชเวลานานกว่
าเพราะสุขภาพแ
ย่ลง แพ็คด ้วยตัวเอง)
Assaf Benyamini
วันเสาร์ท ี่ 25 มกราคม 2020 เวลา
16:22:17 GMT + 2
TAL LOTAN [email protected]เขียน
สวัสดี
Assaf ด ้วยความเคารพต่อผ ้าม่าน, ฉั นจ
ะถามบารุทจ
ี่ ะดูและถ ้ามันเป็ นความผิด
ปกติทใี่ หญ่กว่าผมจะติดต่อSigal มัน
Assaf เป็ นเป้ าหมายทีต
่ ้องทาให ้สาเร็จ 7)
ี ลแบบ
การติดตามต่อไปนีเ้ ป็ นรายงานโซเชย
17 หน ้าซงึ่ เขียนเกีย
่ วกับฉั นเมือ
่ วันที่
6/28/2011
*
ฉั นอยากจะชใี้ ห ้เห็นว่าฉั นมาถึงการฟื้ นฟูสม
รรถภาพทีโ่ รงพยาบาลจิตเวชKfar Shaul ใน
กรุงเยรูซาเล็มในวันที่ 3/8/1994 ไม่ใชใ่ นปี
2004
ตามทีเ่ ขียนไว ้ในรายงานนีอ
้ ย่างไม่เหมาะส
ม
สุขภาพจิตชุมชน REUT
ลงทะเบียนสงั คม“ Avivit ” โฮสเทล
Avivit Hostel, 6 Avivit St. , Jerusalem 96508,
Telefax: 02-6432551
อีเมล: [email protected]
28 มิถน
ุ ายน 2554
ถึง,
บริษัท MGAR
Re: Assaf Binyamini , Id ฉบับที่ 29547403 รายงานด ้านจิตสงั คม
พืน
้ หลังทั่วไป: Assaf เกิดในปี 1972
ั อยูต
ปริญญาตรีอาศย
่ ามลาพังในอพาร์ตเมน
ต์ทH
ี่ aRakefet St.
ภายใต ้สถานะของทีพ
่ ักทีไ่ ด ้รับความคุ ้มครอ
ง (บ ้านพักทีก
่ าบัง)
้ นชว่ ยเหลื
ในนามของตะกร ้าพักฟื้ นเขาใชเงิ
อคนพิการบนพืน
้ หลังของ
ความพิการทางจิต
Assaf
เป็ นลูกชายคนโตในครอบครัวทีป
่ ระกอบด ้ว
ี่ น พ่อแม่ของเขาหย่ากันเมือ
ยสค
่ เขาอายุแป
ั พันธ์ระหว่างพ่อแม่ของเขาใ
ดขวบความสม
นระหว่างการแต่งงานของพวกเขาอธิบายว่า
รุนแรง พ่อแต่งงานใหม่และ Assaf
มีพน
ี่ ้องสามคนจากการแต่งงานครัง้ นี้ หลังจ
ากการหย่าร ้าง Assaf
ยังคงอยูก
่ บ
ั แม่และน ้องสาวของเขา
ตัง้ แต่วัยเด็กของเขา Assaf
ได ้รับความทุกข์ทรมานจากความยากลาบา
กทางอารมณ์และกลไก หลังจากเปลีย
่ นถิน
่
ทีอ
่ ยูเ่ มือ
่ อายุ 4
ขวบเขาหยุดพูด เขาถูกเรียกว่าจิตบาบัดในโ
รงเรียนอนุบาลบาบัด Assaf
เป็ นเด็กทีเ่ งียบสงบทีเ่ คยแยกตัวเองเขาใชเ้
ื ประวัตศ
วลายามบ่ายอ่านหนั งสอ
ิ าสตร์ทางา
นกับคอมพิวเตอร์กจิ กรรมทางสงั คมเพียงอ
ย่างเดียวของเขาอยูใ่ นกรอบของเกมหมากรุ
ก
ในชว่ งวัยรุน
่ ของเขาสภาพสุขภาพจิตของเข
าแย่ลงอย่างรุนแรงเขาพัฒนาอาการหลงผิด
ทีข
่ ม
่ เหง (ผิดกฎหมาย) ท่ามกลางคนอืน
่ ๆ
ต่อภรรยาของพ่อ พยายามฆ่าตัวตายได ้รับก
ารจัดแสดงและเขาได ้รับการรักษาในโรงพย
าบาลหลายครัง้ ทีG
่ eha ศูนย์สข
ุ ภาพจิต ควา
มพยายามทีจ
่ ะฟื้ นฟูเขาก็ถก
ู พาตัวไปทีโ่ ฮสเ
ทลใน
Petah Tikva แต่มันก็ล ้มเหลว ตัง้ แต่อายุนเี้ ข
าไม่ได ้รวมอยูใ่ นกรอบใด ๆ
อีกต่อไปเขาเป็ นเด็กทีถ
่ ก
ู ปฏิเสธทางสงั คม
พฤติกรรมแปลก ๆ
ของเขาก็ทาให ้เกิดความก ้าวร ้าวจากสภาพ
แวดล ้อมทีม
่ ต
ี อ
่ เขาและทาให ้อาการของเขา
แย่ลง
ในชว่ งต ้นยุค 20 ของเขา Assaf
ได ้รับความทุกข์ทรมานจากอาการต่าง ๆ
อาการหลักคือการครอบงาซงึ่ รวมถึงการทา
่ กันอาการของการทาร ้ายร่างก
ร ้ายตัวเองเชน
ายทางกายภาพไม่เคยกลับมาในลักษณะนี้
แต่ปัจจุบน
ั Assaf ทาร ้ายตัวเองด ้วยวิธก
ี าร
้
วิธท
ี เี่ ขาใชในการรั
บมือกับสงั คมและความจ
ริงทีล
่ ้อมรอบเขา (และเกีย
่ วกับปั ญหานี้ จะมีการให ้ข ้อมูลเพิม
่ เติมในภาคต่อ)
ในปี 2004 Assaf
เข ้ารับการรักษาในแผนกพักฟื้ นในKfar Shau
l และจากนัน
้ เขาย ้ายไปทีท
่ พ
ี่ ักทีไ่ ด ้รับการคุ ้
มครอง (บ ้านพักทีก
่ าบัง)
พร ้อมกับพาสมาคมสุขภาพจิตEnosh ในชว่ ง
หลายปี ทเี่ ขาได ้รับการรักษาทีแ
่ ผนกพักฟื้ น
อาการของเขาดีขน
ึ้ อาการครอบงาครอบงาล
ดลงอย่างมีนัยสาคัญและไม่มเี นือ
้ หาเกีย
่ วกั
่ อาการหลงผิดหรือภาพหลอน
บโรคจิตเชน
Assaf
ถูกพาไปโดยทีมงานฟื้ นฟูของโรงพยาบาล
จิตเวชKfar Shaul เขายังคงได ้รับการคุ ้มกันที่
บ ้านของเขาผ่านสมาคมสุขภาพจิตEnosh เ
ขาได ้รับการรักษาทางจิตเวชสุขภาพจิตของ
ั อยูอ
เขามีความมั่นคงและเขาอาศย
่ ย่างอิสร
ะในชุมชน
Assaf
ทางานด ้วยความสมัครใจเป็ นเวลาหลายปี ที่
หอสมุดแห่งชาติของอิสราเอล
แต่เขาออกไปเนือ
่ งจากสภาพร่างกายของเ
ขาทรุดโทรม หลังจากนัน
้ Assaf
ทางานประมาณหนึง่ ปี ครึง่ ทีH
่ a'Meshakem
Sheltered Company (2005 2006) เขาออกไปเนือ
่ งจากปั ญหากับเจ ้าหน ้
าทีต
่ ามเขา ต่อจากนัน
้ เขาทางานในโรงงาน
ผลิตทีก
่ าบังบนHaOman St.
และเขาจากไปเนือ
่ งจากความยากลาบากใน
การขนสง่ ในขณะทีพ
่ ยายามมาถึงทีท
่ างานนี้
ในชว่ งปี 2549-2550
สภาพร่างกายและจิตใจของเขาค่อยๆลดลง
เรือ
่ ยๆ
และหลังจากนัน
้ เขาก็มป
ี ั ญหาทางร่างกายแ
ละจิตใจ ปั ญหาด ้านหลังปั ญหาการย่อยอาหารการเสื่
อมสภาพของโรคสะเก็ดเงินปั ญหาร่วมกันรุน
แรงขึน
้ และ
การโจมตีความวิตกกังวลบ่อยขึน
้ Assaf
ี ศรัทธาในการบริการสาธารณะเขาอ ้า
สูญเสย
ื่ มคุณภาพของการบริการและค
งว่ามีการเสอ
ี ของพนั กงาน เขาได ้ยกเลิ
วามเป็ นมืออาชพ
ื่ มต่อและความสม
ั พันธ์ของเขากับเ
กการเชอ
อโนช
สมาคมสุขภาพจิตพยายามทีพ
่ ัก คุ ้มกันโด
ย วิธก
ี ารของ Kidum
REUT
ชุมชนสุขภาพจิตสงั คมทีล
่ งทะเบียนโฮสเท
ล“ Avivit ”
Avivit Hostel, 6 Avivit St. , Jerusalem 96508,
Telefax: 02-6432551
อีเมล: [email protected]
สมาคมซงึ่ ยังไม่ประสบความสาเร็จ ในเดือน
เมษายน 2550
เขาได ้เข ้าหาสมาคมTzohar ซงึ่ เป็ นสมาคมเ
อกชนทีเ่ ข ้าร่วมในการฟื้ นฟูและพักฟื้ น
ในเดือนพฤศจิกายน 2550
เขาถูกเรียกตัวไปยังสมาคมทะเบียนสุขภาพ
จิตชุมชนReut และได ้รับการยอมรับภายใต ้ส
ถานะของทีพ
่ ักทีไ่ ด ้รับการคุ ้มครอง
ั ) ทีA
(อาคารทีพ
่ ักอาศย
่ vivit Hostel
และเขาถูกพาไปโดยเจ ้าหน ้าทีข
่ องทีพ
่ ัก
ในระหว่างการคุ ้มกันของเราซงึ่ ได ้รับในชว่ ง
สามปี ทผ
ี่ า่ นมาสภาพสุขภาพจิตของ Assaf
สามารถสงั เกตได ้และต่อไปนีเ้ ป็ นดัชนีหลา
ื่ มสภาพนี:้
ยประการเกีย
่ วกับการเสอ
ั ของ Assaf
ก. ระดับความสงสย
ั ทีท
เพิม
่ ขึน
้ ความสงสย
่ วีความรุนแรงขึน
้ จาก
ื่ มั่นแ
มุมมองโลกในแง่ร ้ายการขาดความเชอ
ละศรัทธาในปั จจัยการรักษาไม่วา่ จะเป็ นทา
ี ความสม
ั
งการแพทย์ทางจิตเวชหรือวิชาชพ
พันธ์ทเี่ ขารักษาไว ้กับเจ ้าหน ้าทีข
่ องโฮสเท
ลนั น
้ เป็ นบางสว่ นเขาปฏิเสธทีจ
่ ะรับมัคคุเทศ
ก์ (ผู ้สอน)
จากโฮสเทลและเขาก็ยน
ิ ดีทจ
ี่ ะติดต่อกับนัก
สงั คมสงเคราะห์เพียงอย่างเดียวซงึ่ เขาถือว่
าเป็ นตัวแทนของระบบทีไ่ ม่
แสวงหาความเป็ นอยูท
่ ด
ี่ ข
ี องเขา
ั โดษซงึ่ แย่ลง Assaf
ข. แนวโน ้มทีจ
่ ะสน
ื่ มต่อกับกรอบทางสงั คมใด
ไม่ได ้เชอ
ั พันธภาพทีเ่ ป็ นมิตรกับ
ๆ เขาไม่ได ้รักษาสม
่ บ
ั ในหอพักและตาม
มนุษย์ไม่ใชก
ั ผู ้พักอาศย
ทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้นไม่ได ้มีมัคคุเทศก์ (ผู ้สอน)
่ บ
จากโฮสเทลไม่ใชก
ั ครอบครัวของเขาซงึ่ เ
ขายังห่างไกลจากตัวเขาเอง คาว่า "เกือบ"
ถูกนามาใชตั้ ง้ แต่แม่ของเขายืนยันในการรัก
ื่ มต่อแม ้จะมีการต่อต ้านของเขา)
ษาการเชอ
เขาไม่ได ้มีสว่ นร่วมในชวี ต
ิ ชุมชนใด ๆ
ั โดษอย่างสมบูรณ์ใ
พบว่าตัวเองอยูอ
่ ย่างสน
นวันเสาร์และวันหยุดเขาไม่ตอบสนองต่อข ้
อเสนอใด ๆ
เพือ
่ เข ้าร่วมกรอบการทางานเหตุการณ์วันห
ยุดพักผ่อนและอืน
่ ๆ
ิ หน ้ากับปั จจั
ค. ความยุง่ เหยิงและการเผชญ
ยการรักษา:
ในชว่ งสามปี ทเี่ ราได ้รับการชว่ ยเหลือจาก
Assaf
เขาสามารถสลับไปมาระหว่างแพทย์เวชศา
สตร์ครอบครัวหลายแห่งที่ HMO
บางคนก็มองหาความเป็ นอยูท
่ ด
ี่ ี
แต่เขาไม่รู ้วิธรี ะบุ
นี.้ เขาทะเลาะและโต ้เถียงกับเจ ้าหน ้าทีท
่ ค
ี่
ลินก
ิ ชุมชนสุขภาพจิตในKiryat Yovel และทั
นทีปฏิเสธทีจ
่ ะดาเนินการเฝ้ าระวังทางจิตเว
ชของเขาทีน
่ ั่น พนักงานก็พยายามมาหาเขา
แต่เขาก็ไม่ได ้สงั เกต แม ้จะมีข ้อเท็จจริงทีว่ า่
เขาเป็ นผู ้ประสบภัยหลักจากเรือ
่ งนี้
แต่เขาก็ขอร ้องให ้ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับสุขภาพจิตเพือ
่ รับการเฝ้ าระวังทางจิตเวช
สารอง ในทีส
่ ด
ุ หลังจากการอุทธรณ์ของเรา
ต่อIr Ganim HMO
การจัดการบางอย่างก็ทาได ้สาเร็จนอกเหนื
อจากตัวอักษรของกฎหมายอนุญาตให ้มีกา
รเฝ้ าระวังที่
ิ หน ้าของเขามักจะมาพร ้อม
HMO การเผชญ
กับการเขียนจดหมายร ้องเรียนจานวนมากรว
ื่ เกีย
มถึงการอุทธรณ์ไปยังสอ
่ วกับปั จจัยทัง้ ห
มดทีป
่ ฏิบต
ั ต
ิ อ
่ เขา:
ตะกร ้าการฟื้ นฟูสมรรถภาพ, สมาคมจิตสุขภ
าพจิตชุมชนReut , สถาบันประกันแห่งชาติ,
HMO และอืน
่ ๆ
ง. การควา่ บาตรของหอพักและสมาคมคุ ้มกั
น:
แม ้ว่าเขาจะยังคงได ้รับการคุ ้มกันในนามขอ
งสมาคมสุขภาพจิตชุมชนจิตตายทัตเขาปฏิ
เสธทีจ
่ ะเดินทางมาถึงตัวเองทีโ่ ฮสเทล ควา
ั และความเป็ นปรปั กษ์ ของเขาถูกนาไ
มสงสย
ั ของโฮสเทลแ
ปยังเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้พักอาศย
ละเขายังเขียนข ้อร ้องเรียนและบ่นเกีย
่ วกับก
ารคุ ้มกันอย่างมาก อย่างไรก็ตามมีการตัดส ิ
นความเป็ นจริงตามปกติในระดับหนึง่ และแม ้
จะมีความโกรธและการร ้องเรียนเขาก็ไม่ได ้
ั พันธ์กบ
่ กัน
ตัดขาดความสม
ั เราเชน
จ. ระดับทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของความกังวล: Assaf
เป็ นกังวลมากเกีย
่ วกับอนาคตทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ข
องเขาทัง้ ในแง่ของสุขภาพจิตของเขาและตั
่ เดียวกับการเงินและ
วเลือกทีพ
่ ักของเขาเชน
มีอยู่ ระดับของความวิตกกังวลนีท
้ าให ้เขามี
ชวี ต
ิ อยูใ่ นความขาดแคลนและความเข ้มงวด
ทีเ่ หลือทน
ฉ. การเว ้นและความเข ้มงวดในชวี ต
ิ ประจาวั
นของเขา: Assaf
ื่ มั่นว่าในอนาคตเขาจะกลายเป็ นคนไร ้บ ้า
เชอ
น - และ จากการพิจารณาของเขาเองเขาชว่ ยประหยั
ดพลังงานไฟฟ้ าและประหยัดค่าใชจ่้ ายอืน
่ ๆ
และดังนัน
้ เขาจึงไม่ร ้อน
อพาร์ตเมนต์ของเขาในชว่ งฤดูหนาวไม่ร ้อน
ั ผัสกั
อาหารและเขาไม่อนุญาตให ้ตัวเองสม
บความสุขหรือความพึงพอใจ เขายังประหยั
่ การรักษาทางทั
ดเมือ
่ พูดถึงเรือ
่ งสุขภาพเชน
นตกรรมหรือยาทีอ
่ าจบรรเทาความเจ็บปวด
ทางร่างกายและความเจ็บปวดทีเ่ ขาประสบ
สมาคมจิตเวชสุขภาพจิตชุมชน
REUT
“ Avivit ” โฮสเทล
Avivit Hostel, 6 Avivit St. , Jerusalem 96508,
Telefax: 02-6432551
อีเมล: [email protected]
ช. การมีสว่ นร่วมครอบงาในการติดต่อทางจ
ดหมายและการเขียนทุกปั จจัยทีเ่ ป็ นไปได ้ที่
ั ผัสหัวใจข
เขาคิดว่าเรือ
่ งราวของเขาอาจสม
องเขาจึงทาให ้เขาให ้ความชว่ ยเหลือในการ
ติดต่อทีก
่ ว ้างขวางได ้กลายเป็ นแบบฝึ กหัด
ชวี ต
ิ ของเขาเขาเขียนรูปถ่าย
ิ Knesset
หน่วยงานราชการสมาชก
วารสารและนิตยสารสมาคม บริษัท
กฎหมายองค์กรเอกชนและหน่วยงานสถาน
ทีธ
่ รุ กิจและอืน
่
ๆ ในกรณีสว่ นใหญ่เขาไม่ได ้รับการตอบกลับ
ใด ๆ
ในบางกรณีเขาได ้รับความสนใจบางอย่าง การปฏิบต
ั น
ิ ไ
ี้ ด ้รับความหมายและเนือ
้ หาใน
ชวี ต
ิ ของเขา ตามทีเ่ ขาพูดตราบใดทีเ่ ขายังมี
ชวี ต
ิ อยูเ่ ขาจะดาเนินการต่อไปและนีค
่ อ
ื วิธก
ี
้ อ
ิ ธิทเี่ ขาสมควรได ้รับ
ารต่อสูเพื
่ สท
ช. ความยากลาบากในการปรับตัวให ้เข ้ากับ
สถานทีข
่ องการจ ้างงาน: ตลอดเวลาAssaf
ได ้แลกเปลีย
่ นสถานทีท
่ างานหลายแห่งแต่
ละครัง้ บนพืน
้ ฐานของความยากลาบากหรือ
การเข ้าถึงหรือการร ้องเรียนเกีย
่ วกับเงือ
่ นไข
การจ ้างงานของเขา อย่างไรก็ตามควรสงั เก
ตว่าเมือ
่ เร็ว ๆ
นีเ้ ขาพบว่าตัวเองเป็ นสถานทีป
่ ระกอบธุรกิจ
ั ดาห์และจนถึงตอน
ทีจ
่ ้างเขาสามครัง้ ต่อสป
นีพ
้ วกเขาพอใจกับเขา Assaf
ตัวเองมีศรัทธาในสถานทีน
่ ไ
ี้ ม่มากนัก ณ
วันนีแ
้ ละในชว่ งสองเดือนทีผ
่ า่ นมาเขาพยาย
ามอย่างหนัก
โดยสรุป:
ั เลยว่าภาพลักษณ์ทางจิตของเ
ไม่ต ้องสงสย
ขานัน
้ ไม่ธรรมดามีความสามารถหลายอย่าง
่ :
ทีเ่ ก็บรักษาไว ้เชน
ความสามารถทางปั ญญา,
ความสามารถในการพูดและการเขียนของเข
าและในทางกลับกันอาการบาดเจ็บทางจิตขั ้
นรุนแรง เขาตัง้ อยูภ
่ ายในวงกลมล ้อมรอบข
ิ้ หวัง ลักษณะของอากา
องความเหงาและสน
รของเขาไม่อนุญาตให ้เขารับความชว่ ยเหลื
อหรือการสนับสนุนใด ๆ
ื่ ว่าโลกทัง้ โลกนั น
เขาเชอ
้ เป็ นสงิ่ ทีท
่ าร ้ายเข
าไม่มท
ี างออกและสถานการณ์จะเลวร ้ายลง
ึ
เท่านัน
้ ไม่มก
ี ารปะทุของโรคจิตในความรู ้สก
ตามธรรมเนียม
แต่ก็ยังมีความโกรธเกรีย
้ วและความก ้าวร ้าว
รุนแรงซงึ่ ขณะนีส
้ ว่ นใหญ่มงุ่ ไปทีแ
่ ม่ของเขา
เมือ
่ เธอกล ้าทีจ
่ ะเยีย
่ มเขา
ั อยูก
(นีแ
่ ย่กว่ามากเมือ
่ เขาอาศย
่ บ
ั คูห
่ ู
และเป็ นผลให ้เราถูกบังคับให ้หยุดพาร์ทเมน
ต์หุ ้นสว่ นของพวกเขา) ด ้วยความเคารพต่อ
Assaf
ึ คือโครงสร ้างทัง้ หมดเป็ นโครงสร ้
ความรู ้สก
ิ ความเป็ นจริ
างหวาดระแวงลึกลับการตัดสน
งของเขานัน
้ มีข ้อบกพร่องและไม่เพียงพอแ
ั เจนโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
ละนีเ่ ป็ นสงิ่ ทีช
่ ด
่ เ
ขาไม่ได ้ระบุคนทีต
่ ้องการชว่ ยเหลือเขาและ
ผลักให ้ทุกคนออกไป เป็ นไปได ้ทีจ
่ ะสงั เกตเ
ห็นว่าการลดลงของผลกระทบนัน
้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ึ ใด ๆ
การไม่มอ
ี ารมณ์ความรู ้สก
ิ หรือผู ้ดู
ของมนุษย์แม ้จะเกีย
่ วกับคนใกล ้ชด
แล /
นั กบาบัดซงึ่ เขาติดต่อกันทุกวัน อารมณ์ทค
ี่ ร
ิ้ หวังซงึ่ ทาใ
อบงาซงึ่ ควบคุมเขาคือความสน
ึ แย่ลงเรือ
ห ้ความรู ้สก
่ ย
ๆ สงิ่ นีม
้ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อคุณภาพชวี ต
ิ ของเขาไม่
ต ้องพูดถึงระดับชวี ต
ิ ทีต
่ า่ มากทีเ่ ขาดารงอยู่
ในฐานะคนทีพ
่ าเขามาตลอดสองปี ทผ
ี่ า่ นมา
และจากบทสนทนาทีเ่ ขาถือไว ้กับจิตแพทย์
ั เลยว่าปั ญหาพ
ทีป
่ ฏิบต
ั ต
ิ อ
่ เขาไม่ต ้องสงสย
ฤติกรรมของเขาปั ญหาทางจิตใจความโกรธ
เกรีย
้ วและไม่ชอบเกีย
่ วข ้องและแผ่ออกมาจ
าก
ความผิดปกติทางจิตของเขาดังนัน
้ พฤติกรร
มทูข
่ องเขาการดูถก
ู เหยียดหยามและอุกอา
จก็ถอ
ื ได ้ว่าเป็ นอาการของปั ญหาของเขาแล
ะไม่เป็ นสว่ นหนึง่ ของพวกเขา
Naomi Harpaz
นั กสงั คมสงเคราะห์
Avivit โฮสเทล
Ir Ganim
8) คาอธิบาย /
รายละเอียดด ้านล่างเกีย
่ วกับสภาพทีอ
่ ยูอ
่ า
ั ของผู ้พิการ
ศย
ปั ญหาของการจัดหาเงินทุน /
การจ่ายค่าเชา่ - เมือ
่ หลายปี กอ
่ น
ั เจนโดยใคร
(และไม่ชด
ั ว่าข ้าราชการบางคน)
แต่เห็นได ้ชด
ิ ใจว่าคนพิการทีอ
ั อยูใ่ นชุม
มีการตัดสน
่ าศย
ิ ธิไ์ ด ้รับ NIS 770
ชนมีสท
ต่อเดือนเพือ
่ จ่ายค่าเชา่
อย่างทีท
่ ราบกันดีวา่ ราคาบ ้านในอิสราเอล
พุง่ สูงขึน
้ ในชว่ งไม่กป
ี่ ี ทผ
ี่ า่ นมา
แต่ตวั เลขของ NIS 770
ทีต
่ งั ้ ค่าโดยพลการอย่างสมบูรณ์เมือ
่ หลาย
ปี กอ
่ นโดยไม่มค
ี าอธิบายหรือตรรกะไม่ได ้รั
บการอัพเดต
น่าเศร ้าแม ้หลังจากการติดต่อทีก
่ ว ้างขวาง
(หลายพันหรือหลายหมืน
่ ตัวอักษรและด ้วย
ี ใจจากผู ้เขียนคนนีต
ความเสย
้ วั เลขเหล่านี้
ไม่ได ้พูดเกินจริง)
สง่ ไปยังทุกฝ่ ายทีเ่ ป็ นไปได ้ โต๊ะต่างๆทีก
่ ระทรวงการเคหะและการก่อส
ร ้างกระทรวงอืน
่ ๆ
่ กระทรวงการคลังและสานั กนายกรัฐม
เชน
นตรีนักข่าวจานวนมากหลายคนซงึ่ ผู ้เขียน
คนนีไ
้ ด ้พูดกับตัวเองทนายความจานวนมา
กและแม ้แต่ บริษัท
ื สวนและสถานทูตต่างประเทศ สบ
ไม่มอ
ี ะไรชว่ ย
ผลก็คอ
ื ปริมาณของความชว่ ยเหลือยังไม่ไ
ด ้รับการปรับปรุงและคนพิการจานวนมากถู
กขับออกไปทีถ
่ นนเพือ
่ ตายจากความหิวกร
ะหายหรือความหนาวในฤดูหนาวหรือความ
ร ้อน
จังหวะและการคายน้ าในฤดูร ้อน
ิ ธิมนุษยชนเช ่
ควรสงั เกตว่าองค์กรด ้านสท
น Yedid:
สมาคมเพือ
่ การเสริมพลังชุมชนและมหาวิ
ทยาลัยและวิทยาลัยทีใ่ ห ้ความชว่ ยเหลือ
ทางกฎหมายซงึ่ ผู ้เขียนคนนีไ
้ ม่สามารถชว่
ยเหลือได ้ด ้วยเหตุผลง่ายๆ:
จานวนความชว่ ยเหลือของ NIS 770 คือ
ิ ธิ
กาหนดโดยกฎหมายและองค์กรด ้านสท
สามารถชว่ ยเหลือตามกฎหมายปั จจุบน
ั
ทีอ
่ ยูเ่ พียงแห่งเดียวทีจ
่ าเป็ นต ้องมีการแก ้ไ
ขกฎหมายคือ Knesset
ั ซอนมากขึ
้
แต่ประเด็นต่าง ๆ มีความซบ
น
้ :
เป็ นทีท
่ ราบกันมานานแล ้ว
้
(เสนเหล่
านีถ
้ ก
ู เขียนขึน
้ ในวันศุกร์ท ี่ 17
มกราคม 2020)
อิสราเอลอยูใ่ นการรณรงค์เลือกตัง้ ครัง้ เดีย
วหลังจากนัน
้ อีกครัง้ หนึง่ และแม ้กระทั่งการ
เลือกตัง้ ครัง้ ทีส
่ าม
ไม่จาเป็ นต ้องประกาศการจัดตัง้ รัฐบาลทา
งาน ควรสงั เกตว่าแม ้ว่า Knesset
ั ถามของผู ้เขียนค
และรัฐบาลจะตอบข ้อซก
นนีแ
้ ละองค์กรคนพิการและอืน
่ ๆ
อีกมากมายในเรือ
่ งของความชว่ ยเหลือสม
ิ ของ Knesset
าชก
ิ ธิโ
ได ้นาการสอบถามไปยังองค์กรด ้านสท
ิ ของ Knesset
ดยอัตโนมัตแ
ิ ม ้ว่าสมาชก
่ อ
ตระหนั กดีวา่ ในกรณีนอ
ี้ งค์กรไม่ใชท
ี่ ยู่
พวกเขาเองเป็ น
ื่ สารกับเจ ้าของอพาร์ทเมนท์:
ข การสอ
มีหลายกรณีทค
ี่ นพิการต ้องดิน
้ รนเพือ
่ เจรจ
ากับเจ ้าของอพาร์ทเมนท์เนือ
่ งจากความพิ
การหรือความเจ็บป่ วย
ภายใต ้สถานการณ์เหล่านีน
้ ั กสงั คมสงเครา
ะห์จะต ้องทาหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้ไกล่เกลีย
่ และนัก
สงั คมสงเคราะห์สว่ นใหญ่ไม่สามารถรับบ
ทบาทนีไ
้ ด ้ในทุกกรณี
ยิง่ ไปกว่านั น
้ การตัดลึกลงในชว่ งไม่กป
ี่ ี ทผ
ี่ ่
านมาในตาแหน่งนั กสงั คมสงเคราะห์รวมถึ
งสภาพการทางานทีย
่ ากค่าจ ้างตา่ การรักษ
าทีไ่ ม่เหมาะสมบ่อยครัง้ ในสว่ นของครอบ
ครัวของผู ้ป่ วย ผู ้มักจะพิจารณาอย่างไม่ยต
ุ ธิ รรมนั กสงั คม
สงเคราะห์ ญาติได ้รับ รวมกับภาระงานทีเ่ ป็ นไปไม่ได ้ทีบ
่ างครัง้ บั
งคับให ้พวกเขาละเลยกรณีเร่งด่วนหรืออัน
ตรายเพิม
่ ความยากลาบากของผู ้พิการในก
ารหาอพาร์ทเมนท์ทเี่ หมาะสมและสาหรับ
นั กสงั คมสงเคราะห์
ค. ค่าใชจ่้ ายของผู ้ป่ วย มีหลายกรณีทบ
ี่ ค
ุ คลย ้ายไปอยูใ่ นชุมชนห
ลังจากอยูใ่ นโรงพยาบาลเป็ นเวลานานแล
ั ปกติของชวี ต
่ ไปทางานหรือ
ะขาดนิสย
ิ เชน
รับผิดชอบในการจัดการชวี ต
ิ ของเขา
็ สญ
ั ญาเชา่ เช ่
บ่อยครัง้ ทีเ่ งือ
่ นไขในการเซน
็ รับประกันไม่สามารถบรรลุได ้สาหรับ
นเชค
ผู ้คนในขัน
้ ตอนนีข
้ องชวี ต
ิ ของพวกเขา
โครงสร ้างการรักษาและการฟื้ นฟูกอ
่ นหน ้า
้ อ
นี้ (หนึง่ ในผู ้เขียนคนนีใ้ ชเมื
่ 25
ปี กอ
่ นเมือ
่ เขาถูกปลดออกจากโรงพยาบา
ั ทีไ่ ด ้รับความชว่ ยเหลือ)
ลไปยังทีอ
่ ยูอ
่ าศย
ถูกปิ ดลงหรือมีการเฉือนงานของพวกเขาใ
นปี ทผ
ี่ า่ นมา
ทีไ่ ม่สามารถก ้าวหน ้าได ้หากปราศจากการ
รักษาและฟื้ นฟูโครงสร ้างทีส
่ าคัญเหล่านี้
d ปั ญหาด ้านกฎระเบียบ ในปั จจุบน
ั มีความไม่สมดุลอย่างสมบูรณ์เกี่
ิ ธิและหน ้าทีข
ยวกับสท
่ องเจ ้าของอพาร์ทเ
มนท์ในอีกด ้านหนึง่ และผู ้เชา่ ในทางกลับกั
น
กฎหมายหลายฉบับคุ ้มครองเจ ้าของอพาร์
ทเมนท์จากการละเมิดระยะเวลาการเชา่ ใน
สว่ นของผู ้เชา่
ตรงกันข ้ามไม่มก
ี ฎหมายทีจ
่ ะปกป้ องผู ้เชา่
จากการละเมิดโดยเจ ้าของอพาร์ทเม ้น
ั ญาเชา่ รวมถึงเรือ
ดังนั น
้ สญ
่ งอือ
้ ฉาว,
draconian
และบางครัง้ ก็ผด
ิ กฎหมายและไม่มก
ี ฎหมา
ยทีจ
่ ะปกป้ องผู ้เชา่ ทีถ
่ ก
ู บังคับให ้ลงนามใน
ั ญาเชา่ Inmany
สญ
ิ ธิต
กรณีผู ้เชา่ ไม่มส
ี ท
์ ามกฎหมายทีจ
่ ะคัดค ้
านคาสงั่ ทีเ่ ป็ นอันตรายทีพ
่ วกเขาจะต ้องลง
นามเป็ นเงือ
่ นไขสาหรับการให ้เชา่ ทรัพย์ส ิ
ั ผัสอย่างเต็มทีก
นและพวกเขาจะสม
่ บ
ั ควา
มไม่แน่นอนของเจ ้าของอพาร์ตเมนต์บาง
ครัง้ แม ้ในชว่ งระยะเวลาการเชา่
ั ว่านีเ่ ป็ นปั ญหาสาหรับประชากร
เห็นได ้ชด
ทั่วไป
แต่ควรให ้ความคิดว่าเป็ นเรือ
่ งยากสาหรับ
่ คนพิการหรือผู ้ป่ วยใ
กลุม
่ ผู ้ด ้อยโอกาสเชน
นการจัดการกับเจ ้าของอพาร์ทเมนท์ภายใ
ต ้สถานการณ์เหล่านี้
อี ความยากลาบากในการอธิบาย มีปัญหามากมายเกีย
่ วกับความยากลาบาก
ทีเ่ กิดขึน
้ และการเปิ ดเผยในทีส
่ าธารณะเพื่
อวัตถุประสงค์ในการแก ้ไขเพิม
่ เติมทีจ
่ าเป็
ื่ ต่าง
น ลาดับความสาคัญในปั จจุบน
ั ของสอ
ๆ
ทีไ่ ม่ได ้สนใจในเรือ
่ งการแบ่งระหว่างองค์ก
รคนพิการไม่สนใจกลุม
่ คนจานวนมากในสั
ั อยูเ่ พือ
งคมทีเ่ ราอาศย
่ มีบทบาทอย่างแข็ง
ขันในความพยายามทีจ
่ ะแก ้ไขและปรับปรุ
งสถานการณ์ทม
ี่ น
ี ้ าหนักและ
ขัดขวางความพยายามอย่างมากในการปลุ
กจิตสานึกสาธารณะเกีย
่ วกับปั ญหาเหล่านี้
ิ ของ Knesset
ในแบบทีจ
่ ะบังคับให ้สมาชก
แก ้ไขกฎหมายมากกว่าทีจ
่ ะเพิกเฉยต่อพว
กเขาและไม่ทาอะไรเลย
มีความยากลาบากอีกประการในการเปิ ดตัว
แคมเปญโฆษณา:
ั อยูใ่ นบานาญคนพิการไม่
คนพิการทีอ
่ าศย
สามารถจ่ายเงินจานวนมหาศาลทีเ่ อเจนซ ี่
โฆษณาต ้องการสาหรับการจัดการแคมเป
ญเพือ
่ จัดการกับปั ญหานีแ
้ ละผู ้เขียนคนนีพ
้
ยายามหลีกเลีย
่ งอุปสรรคนีด
้ ้วย
การเข ้าร่วมโครงการโฆษณาของนักเรียนไ
ม่ได ้ชว่ ยเพราะนั กเรียนไม่แสดงความสนใ
จและพิจารณาประเด็นนีว้ า่ สาคัญ
9) ลิงก์ไปยัง channelyoutube
ทีฉ
่ ั นเปิ ดเมือ
่ วันที่ 28 เมษายน 2020:
https:
//www.youtube.com/channel/UCX17EM
VKfwYLVJNQN9Qlzrg
10) ในวันที่ 10 สงิ หาคม 20
ฉั นขอแนบลิงค์ไปยังเว็บไซต์การเคลือ
่ นไ
หวของเรา: https://www.nitgaber.com/
ั ท์ของฉั น:
11) หมายเลขโทรศพ
ทีบ
่ ้าน -972-2-6427757
ั ท์มอ
โทรศพ
ื ถือ-972-52-4575172
แฟกซ ์ 972-77-2700076
12) รายละเอียดสว่ นบุคคลเพิม
่ เติม:
วันเกิด: 11 พฤศจิกายน 1972
สถานภาพ: โสด.
Related documents