Download מכתבילמרפאתהטיילת12.10.2021

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
‫להלן ‪ 16‬דפים‪ ,‬אותם שלחתי לפקס שמספרו‪:‬‬
‫‪.02-6738551‬‬
‫‪12.10.2021‬‬
‫למרפאת הטיילת שלום רב‪:‬‬
‫הנדון‪ :‬פנייתי המצ"ב‪.‬‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫ביום ראשון‪ ,‬ה‪ 10.10.2021-‬בשעה ‪ 15:58‬הגעתי‬
‫למרפאתכם ומסרתי לכם את המכתב של ‪15‬‬
‫עמודים המצ"ב‪.‬‬
‫מהי תשובת הרופא לשאלה שהעליתי כאן?‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪.‬‬
‫‪10.10.2021‬‬
‫לד"ר ברנדון סטיוארט שלום רב‪:‬‬
‫הנדון‪ :‬פנייתי החוזרת‪.‬‬
‫א‪.‬נ‪.‬‬
‫היום‪ ,‬יום ראשון‪ ,‬ה‪ 10.10.2021-‬בשעה ‪8:23‬‬
‫בבוקר קבלתי שיחת טלפון למספר‬
‫‪ 058-6784040‬בה הודיעה לי נציגת מכון מאר כי‬
‫הבדיקה אותה עליי לעשות אצלם תיעשה ללא‬
‫הזרקת חומר ניגוד לפניה‪.‬‬
‫לפיכך ברצוני לשאול‪ :‬האם יש עדיין צורך כי אני‬
‫אקח את כדורי ה‪ PREDNISONE-‬לפני הבדיקה?‬
‫האם כל מי שאלרגי ליוד(כמוני למשל) צריך לקחת‬
‫תרופה זו לפני הבדיקה‪ ,‬גם ללא קשר לחומר ניגוד?‬
‫או שאנשים שאלרגיים ליוד צריכים לקחת תרופה‬
‫זו אך ורק במקרים בהם מוזרק חומר ניגוד?‬
‫אודה לך על התייחסותך לשאלותיי אלו‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪.‬‬
‫להלן ההודעה‪ ,‬אותה מסרתי ביום‬
‫חמישי‪ ,‬ה‪ 7.10.2021-‬בשעה ‪14:18‬‬
‫בצהריים למרפאת הטיילת בה אני‬
‫מטופל‪ .‬אלא שלאחר שיחה קצרה עם‬
‫עובדת המרפאה התברר כי הבדיקה‬
‫תהיה בכל זאת במכון מאר‪ .‬בשעה‬
‫‪ 15:30‬בצהריים קבלתי שיחת טלפון‬
‫ממכון מאר‪-‬שיחה בה נקבע לי תור‬
‫במכון ליום ראשון‪ ,‬ה‪24.10.2021-‬‬
‫לשעה ‪ 10:00‬בבוקר‪.‬‬
Related documents