Download חיפוש תעסוקתי בפרסית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
‫به‪:‬‬
‫موضوع‪ :‬جستجوی کار‪.‬‬
‫‪A.G.N.‬‬
‫این روزها دنبال کار می گردم‪ .‬اخیرا ً (من این کلمات را یکشنبه ‪ 18‬اکتبر ‪ 2020‬می نویسم) در مورد پروژه ای به نام‬
‫"‪ "Honey Badger‬خواندم ‪ -‬در آن غول های فناوری مانند ‪ Google‬یا ‪ Facebook‬یک شرکت پیمانکاری مستقر در‬
‫مانیل ‪ ،‬فیلیپین را اداره می کنند‪ .‬نقش کارمندان در این شرکت یا سایر شرکتهای پیمانکاری (تعداد شرکتهای درگیر در این زمینه‬
‫مشخص نیست) حذف محتوای مشکل ساز (مواد مخدر ‪ ،‬روسپی گری ‪ ،‬کودک ساالری ‪ ،‬پخش اعدامها یا فعالیتهای تروریستی و‬
‫غیره) از اینترنت است‪ .‬در سال ‪ 2018‬دوشنبه سینما آلمانی ها به نام های ‪ Hans Block‬و ‪ Moritz Reiswick‬مستندی به‬
‫نام "پاک کننده های اینترنت" در مورد کار کارگران این شرکت ها تولید کرده اند‪.‬‬
‫س ‪My‬ال من از شما این است‪ :‬آیا شرکتهایی را می شناسید یا از آنها در این زمینه فعالیت می کنید ‪ ،‬که می توانید برای آنها‬
‫درخواست کار کنید‪.‬‬
‫من متذکر می شوم که از ماهیت توهین آمیز چنین کاری در رابطه با دست اندرکاران آن کامالً آگاه هستم‪ :‬طبق نشریات مختلف‬
‫بسیاری از افرادی که در این مشاغل کار می کردند از کار خود خارج شده و یا در عوض به دلیل مواجهه مداوم و روزانه با‬
‫محتوای دشوار ‪ ،‬به بیماریهای روحی و جسمی بسیار شدید مبتال می شوند‪ .‬اما این من را منصرف نمی کند ‪ ،‬زیرا به هر حال‬
‫در زندگی ام چیزی برای از دست دادن باقی نمانده است ‪ -‬و سالها است که دیگر نتوانسته ام به بازار کار برگردم (تمام گزینه‬
‫های دیگر کمک گرفتن از سازمان ها ‪ ،‬هیئت های شغلی یا تماس با بسیاری از شرکت ها تمام شده است ‪ -‬و برای سالهای‬
‫زیادی )‬
‫با احترام‪،‬‬
‫‪Assaf Binyamini ،‬‬
‫‪ 115‬خیابان کاستاریکا ‪،‬‬
‫ورودی آپارتمان ‪، 4‬‬
‫کریات مناخم ‪،‬‬
‫بیت المقدس ‪ ،‬کد پستی‪.9662592 :‬‬
‫شماره تلفن ها‪ :‬در‪.6427757-2-972-‬‬
‫تلفن همراه ‪.4575172-52-972-‬‬
‫‪Fax-972-77-2700076.‬‬
‫ارسال اسکریپتوم‪ )1 .‬آدرس های ایمیل من‪walla.co.il@029547403 :‬‬
‫و‪[email protected] :‬‬
‫و‪[email protected] :‬‬
‫و‪[email protected] :‬‬
‫و‪[email protected] :‬‬
‫و‪[email protected] :‬‬
‫‪ )2‬توجه خواهم کرد که من شخصی هستم که به زبان عبری صحبت می کنم ‪ -‬و دانش من از زبانهای دیگر بسیار کم است‪ .‬به‬
‫جز زبان انگلیسی سطح متوسط تا پایین و فرانسوی سطح بسیار پایین ‪ ،‬من دیگر دانش در این زمینه ندارم ‪ -‬و برای نوشتن این‬
‫سند از یک شرکت ترجمه حرفه ای استفاده کردم‪.‬‬
‫‪ )3‬آدرس پست الکترونیکی مددکار اجتماعی ‪ ،‬که می توانید از آن اطالعات بیشتری در مورد من بدست آورید‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫یادآور می شوم که ارائه اطالعات بیشتر در مورد وی منع شده ام‪.‬‬
‫‪4) Resume-Assaf Binyamini:‬‬
‫مشخصات شخصی‪ ، Assaf Binyamini :‬شماره شناسنامه ‪.029547403‬‬
‫تاریخ تولد‪.11.11.1972 :‬‬
‫آدرس‪.Kosta Rica Street، Kiryat Menachem، Jerusalem 115 :‬‬
‫شماره تلفن ها‪ :‬در‪.6427757-2-972-‬‬
‫تلفن همراه ‪.4575172-52-972-‬‬
‫‪Fax-972-77-2700076.‬‬
‫تحصیالت‪ 10 :‬سال تحصیل و تحصیالت جزئی‪.‬‬
‫خدمت سربازی‪ :‬به دالیل پزشکی معافیت‪.‬‬
‫تجربه کاری‪:‬‬
‫‪-1991‬کار در نجاری ‪( R.S.T‬جنوب تل آویو)‬
‫‪ -2005-1998‬کار در کتابخانه ملی ‪ ،‬کمک به کارمندان حرفه ای کتابداران در کارهای مختلف‪.‬‬
‫‪-2010-2009‬کار در زنجیره "‪ "Avgad‬برای مرتب سازی کاالها در جواهرات‪.‬‬
‫فوریه‪-‬مه ‪-2019‬کار در شرکت کامپیوتر ‪HMSOFT‬‬
‫داوطلبانه‪:‬‬
‫فعال در ستاد مبارزه با معلولین‪.‬‬
‫داوطلبانه در مرکز اعمال حقوق شهرداری اورشلیم با کمک به مردم نیازمند‪.‬‬
‫اطالعات عمومی‪ :‬انگیزه باال ‪ ،‬توانایی باال در فرمول دهی به صورت شفاهی و کتبی ‪ ،‬توانایی بداهه پردازی و حل مشکالت‪.‬‬
‫سالها آشنایی با سازمانهای جامعه مدنی دارد‪.‬‬
‫از ناتوانی جسمی رنج می برد که مانع از برداشتن بارهای سنگین و ایستادن طوالنی مدت روی پاهایم می شود‪.‬‬
‫‪ )5‬زیر پیوند کانال یوتیوب به زبان عبری است که در ‪ 28‬آوریل ‪ 2020‬افتتاح کردم ‪ ،‬جایی که من گاهی اوقات محتوای‬
‫مربوط به معلوالن و معلوالن ذهنی را در دولت اسرائیل بارگذاری می کنم‪:‬‬
‫‪view_as‬؟‪ =https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg‬مشترک‬
‫‪ )6‬در ‪ 10‬آگوست ‪ ، 2018‬من به یک جنبش اجتماعی به نام "غلبه" پیوستم ‪ -‬جنبشی که در آن سعی در ارتقا ‪ the‬وضعیت ‪،‬‬
‫کیفیت زندگی و حقوق "معلوالن شفاف" داریم‪ .‬این افراد معلول از مشکالت پزشکی و معلولیت های شدید رنج می برند ‪ -‬اما به‬
‫دلیل اینکه معلولیت یا بیماری آنها به طور آشکار در خارج دیده نمی شود ‪ ،‬از تبعیض شدید و انکار گسترده حقوق رنج می‬
‫برند‪ .‬بنیانگذار جنبش ‪ ،‬و کسی که امروز آن را اداره می کند خانم تاتیانا کادوچکین است و شماره تلفن او‪:‬‬
‫‪ .3708001-52-972‬خدمات پاسخگویی تلفنی وی یکشنبه تا پنجشنبه بین ساعت است‬
‫‪ - 00 :20-00 :11‬و این به جز اعیاد یهودی و تعطیالت مختلف اسرائیلی است‪.‬‬
‫در زیر پیوندی به وب سایت جنبش ما وجود دارد‪:‬‬
‫‪https://www.nitgaber.com /‬‬
Related documents