Download מוקד מושלם

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
‫אל‪:‬‬
‫הנדון‪ :‬כללית מושלם‪-‬מניעת שירות‪.‬‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫ביום רביעי‪ ,‬ה‪ 19.5.2021-‬בשעה ‪ 18:56‬בערב התקשרתי למוקד‬
‫*‪-2700‬וזאת במטרה לדחות את התור שיש לי לצילום ‪ CT‬שנקבע‬
‫לתאריך ‪ 25.5.2021‬למועד אחר‪.‬‬
‫לתדהמתי הרבה‪ ,‬המוקדנית דרשה ממני לומר לה מהו שמו של אבא‬
‫שלי‪-‬וטענה בתוקף כי ללא מידע זה היא לא יכולה לאפשר לי פעולה‬
‫בסיסית זו‪.‬‬
‫כל נסיונותיי להסביר לה כי אבא שלי כלל לא קשור לעניין‪ ,‬וכי‬
‫מדובר בסך הכל בפעולה פשוטה של דחייית תור אותו קבעתי‬
‫במרפאה נתקלו בקיר אטום של התעמרות ורשעות‪.‬‬
‫אני קצתי ומאסתי בויכוחים מטופשים ומיותרים אלו‪-‬מה לכל הרוחות‬
‫הבעיה בלדחות תור אותו קבעתי למועד אחר? ומה הוריי קשורים‬
‫בכלל לעניין?‬
‫אציין כי אני אדם בן ‪-48‬וכבר שנים רבות אני לא נמצא בחזקתם של‬
‫הוריי‪.‬‬
‫אז מה עושים? מה הפתרון? אני פשוט לא מצליח להבין זאת‪ ,‬ומה‬
‫היה כל כך מסובך בלקבוע תור חדש במקום זה שבוטל‪.‬‬
‫כללית מושלם מתנים מעתה ואילך את מתן השירות בכך שבכל‬
‫שיחה עימם עליי לומר להם את שמותיהם של הוריי‪.‬‬
‫אני סבור כי מדובר בהתעמרות לשמה‪-‬אין הרי שום קשר בין‬
‫שמותיהם של הוריי לבין השירות של כללית מושלם‪.‬‬
‫אז מה עושים? האם יש פתרון? או שמעתה ואילך אני פשוט לא‬
‫אוכל לקבוע תורים ואיאלץ להישאר ללא טיפול או מעקב טיפולי‬
‫כלשהם?‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪,‬‬
‫רחוב קוסטה ריקה ‪,115‬‬
‫כניסה א'‪-‬דירה ‪,4‬‬
‫קרית מנחם‪,‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.9662592 :‬‬
‫מספרי טלפון‪ :‬בבית‪.6427757-02-‬‬
‫נייד‪ .6784040-058-‬נייד‪.2700076-077-‬‬
‫נ‪.‬ב‪)1 .‬מספר הזהות שלי‪. 029547403 :‬‬
[email protected]
:‫מייל שלי‬.‫)כתובות האי‬2
[email protected] :-‫ו‬
[email protected] :-‫ו‬
[email protected] :-‫ו‬
[email protected] :-‫ו‬
[email protected] :-‫ו‬
[email protected] :-‫ו‬
Related documents