Download אדם מילשטיין בהולנדית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
L.S.
Op maandag 9 maart 2020 stuurde ik
de volgende brief naar de zakenman
ADAM MILSTEIN.
De Israëlische autoriteiten geven
geen enkele redelijke oplossing
voor onze burgers; mensen met een
handicap als geregistreerde status.
Vanwege deze situatie die al
jarenlang niet is veranderd of
verbeterd, kan echter een oplossing
wellicht worden geboden door
relevante stichtingen of
filantropie.
Dus ik zou willen vragen: heeft
iemand informatie over dit soort
oplossingen?
Assaf benyamini.
9.3.2020
Aan: Adam Milstein.
betref: Huisvestingsprobleem voor
gehandicapten
In de afgelopen jaren heb ik
deelgenomen aan de strijd van
gehandicapten in Israël - een
strijd die, zoals bekend, ook wordt
behandeld door de buitenlandse
media. Eén van de problemen
waarvoor momenteel geen oplossing
is voor gehandicapten in de staat
Israël is huisvesting.
Als de organisaties van
gehandicapten, die strijden voor
het recht van gehandicapten om in
de gemeenschap te kunnen leven,
hebben wij van alle mogelijke
middelen gebruik gemaakt, van
demonstraties tot het benaderen van
elke mogelijke partij in Israël,
wat jarenlang nergens toe heeft
geleid, behalve het doorsturen van
onze vragen van de ene autoriteit
naar de andere.
Ik ben net op zoek naar
buitenlandse partijen, die de
besluitvormers in Israël op de een
of andere manier kunnen
beïnvloeden, zodat ze onze ernstige
huisvestingsproblemen serieuzer
zullen gaan aanpakken. We staan ook
open voor mogelijkheden tot
samenwerking met groepen die
vergelijkbare problemen te maken
hebben elders in de wereld.
Hoogachtend,
Assaf Benyamini
115 Costa Rica St., ingang A,
Apt.4, Kiryat Menachem, Jeruzalem
9662592
Telefoon: thuis: + 972-2-6427757
Mobiel: + 972-52-457172
Fax: + 972-77-2700076 PS
1) Hieronder vindt u enkele
uitweidingen / details over de
woonsituatie van de gehandicapten.
a.Het probleem van het financieren
/ huurbetaling - vele jaren geleden
(en het is niet duidelijk door wie,
maar een of andere
overheidsfunctionaris) werd
besloten dat gehandicapten in de
gemeenschap in aanmerking kwamen
voor NIS 770 per maand om hun huur
te kunnen betalen. Zoals bekend is,
zijn de huisprijzen de laatste
jaren in Israël enorm gestegen,
waardoor de huur natuurlijk ook
omhoog ging, maar het cijfer van
NIS 770, dat vele jaren geleden
volledig willekeurig werd
vastgesteld zonder enige uitleg of
logica, is niet aangepast.
Helaas, zelfs na uitgebreide
correspondentie (duizenden of zelfs
tienduizenden brieven, en tot spijt
van deze auteur zijn deze cijfers
niet overdreven), verzonden naar
elke mogelijke partij verschillende bureaus bij het
ministerie van Volkshuisvesting en
Bouw, andere ministeries, zoals het
ministerie van Financiën en
ministerie van Algemene Zaken,
talloze journalisten, van wie deze
auteur velen persoonlijk heeft
gesproken, talloze advocaten en
zelfs detective bureaus en
gezandschappen van andere landen niets heeft geholpen. Als gevolg is
de hoeveelheid hulp niet aangepast
en veel gehandicapten de straat op
worden gedwongen om daar te sterven
van de honger, dorst, kou in de
winter of hitteberoerte en
uitdroging in de zomer.
Opgelet moet worden dat
rechtenorganisaties, zoals Yedid:
The Association for Community
Empowerment en universiteiten en
hogescholen voor rechtsbijstand
waarmee deze auteur correspondeert,
nooit kunnen helpen, om een
eenvoudige reden: het bedrag van de
steun van NIS 770 is wettelijk
voorgeschreven en
rechtenorganisaties kunnen volgens
de huidige wetgeving helpen. Het
enige adres waar wetswijzigingen
nodig zijn, is de Knesset.
Maar de zaken worden alleen maar
meer ingewikkeld: zoals bekend, zit
Israël al lang (deze regels zijn
geschreven op vrijdag 17 januari
2020) in de ene verkiezingscampagne
na de andere, en zelfs de derde
verkiezingen, die voor zes weken
gepland zijn, zullen niet
noodzakelijkerwijs de oprichting
van een functionerende regering
verkondigen. Opgemerkt moet worden
dat zelfs toen de Knesset en de
regering reageerden op de vragen
van deze auteur en de gehandicapte
organisaties en vele anderen met
betrekking tot de hulp, stuurden
leden van Knesset de vragen
automatisch naar de
rechtenorganisaties, hoewel de
leden van de Knesset zich er
terdege van bewust zijn dat in dit
geval de organisaties niet het
adres zijn; zij zijn het liever.
b.Communicatie met
appartementseigenaren: er zijn veel
gevallen waarin gehandicapten er
moeite mee hebben om met
appartementeigenaren te
onderhandelen vanwege hun handicap
of ziekte. Onder deze
omstandigheden moeten sociaal
werkers als bemiddelaar dienen,
waarvan de meeste deze rol niet in
alle gevallen op zich kunnen nemen.
Bovendien is het aantal
arbeidsplaatsen voor social werkers
de afgelopen jaren sterk
verminderd, samen met moeilijke
werkomstandigheden, lage lonen en
veeltijds onjuiste behandeling door
de families van de patiënten - die
de sociaal werkers vaak ten
onrechte beschouwen als
verantwoordelijk voor de gebrekkige
zorg die hun familieleden ontvangen
-tezamen met de onmogelijke
werkdruk die hen soms dwingt om
dringende of gevaarlijke gevallen
te negeren, dragen bij aan de
moeilijkheden van gehandicapten bij
het vinden van een geschikt
appartement en voor de sociaal
werkers om hulp te kunnen verlenen.
c. betalingsmiddelen van patiënten
- er zijn gevallen waarin een
persoon verhuist om in de
gemeenschap te gaan wonen na een
lang tijkperk in het ziekenhuis en
de normale levensgewoonten mist,
zoals naar het werk gaan of de
verantwoordelijkheid nemen voor het
beheer van zijn leven. Vaak zijn de
voorwaarden voor het ondertekenen
van een huurovereenkomst, zoals een
gegarandeerde cheque, onbereikbaar
voor mensen in deze fase van hun
leven. Eerdere behandelings- en
revalidatiestructuren (waarvan
eentje deze auteur 25 jaar geleden
gebruikte toen hij uit het
ziekenhuis werd ontslagen naar een
geassisteerde woonvoorziening) zijn
gesloten of hun activiteiten de
afgelopen jaren hebben ingekort,
waardoor revalidatie door mensen in
deze levensfase wordt voorkomen,
die geen vooruitgang kunnen boeken
zonder deze kritieke behandelingsen revalidatiestructuren.
d.Regelgevingsproblemen - momenteel
is er een volledig gebrek aan
evenwicht met betrekking tot de
rechten en plichten van
appartementseigenaren enerzijds en
huurders anderzijds. Veel wetten
beschermen appartementeigenaren
tegen mogelijk misbruik van de
huurperiode door de huurders;
omgekeerd zijn er geen wetten om
huurders te beschermen tegen
misbruik door de
appartementseigenaren.
Huurcontracten bevatten daarom veel
schandalige, draconische en soms
zelfs illegale clausules, en er
zijn geen wetten om de huurders te
beschermen, die onvrijwillig de
huurcontracten moeten ondertekenen.
In veel
gevallen hebben huurders geen
wettelijk recht om bezwaar te maken
tegen de schadelijke clausules die
ze ondertekenen moeten als
voorwaarde voor het huren van de
woning, en zijn ze volledig
blootgesteld aan de grilligheid van
de appartementeigenaren, soms zelfs
tijdens de huurperiode. Dit is een
probleem voor de algemene
bevolking, maar men moet zich
bedenken dat het natuurlijk
moeilijker is voor minderbedeelte
groepen, zoals gehandicapten of
zieken, om onder deze
omstandigheden met
appartementeigenaren om te kunnen
gaan.
e. Moeilijkheden bij de uitleg - er
zijn aanzienlijke problemen met
betrekking tot de opgeworpen
moeilijkheden en hun bekendmaking
in het openbaar om de nodige
wijzigingen te maken. De huidige
prioriteiten van de verscheidene
media, die geen belangstelling
heben voor het onderwerp,
verdeeldheid tussen de
belangenorganisaties voor
gehandicapten, desinteresse van een
groot aantal partijen in de
samenleving waarin we leven om een
actieve rol te spelen in pogingen
om de situatie te corrigeren en
verbeteren, verhinderen de pogingen
om het publiek bewust te maken van
deze problemen, opdat leden van de
Knesset onvrijwillig de wetten aan
moeten passen, in plaats van ze te
blijven negeren en niets te doen.
Er bestaat nog een andere
moeilijkheid bij het lanceren van
een advertentiecampagne:
gehandicapten met een
invaliditeitspensioen kunnen de
geweldige bedragen die
reclamebureaus vereisen om een
campagne te beheren niet betalen om
dit probleem aan te pakken, en een
groot aantal inspanningen van deze
auteur om deze hindernis te
omzeilen door zich aan te sluiten
bij een het studentenreclameproject
heeft niet geholpen, omdat de
studenten geen interesse hebben
getoond en het probleem belangrijk
vonden.
2) Mijn ID-nr .: 02947403
3) Mijn e-mails:
[email protected] of
[email protected] of
[email protected] of
[email protected] of
[email protected]
4) Mijn verzorgende organisatie:
Reuth - Avivit Hostel 6 Ha'avivit
St.
Kiryat Menachem, Jeruzalem 96508
Telefoonnummer kantoor hostel: +
972-2-6432551 of + 972-2-5428351 Email hostel: [email protected]
5) Tijdens een ontmoeting met de
sociaale werker van Avivit Hostel
op 12 december 2017 om 13.30 uur,
was het mij uitdrukkelijk verboden
om haar gegevens en / of andere
werknemers van Avivit Hostel of
Reuth bekend te maken.
6) Mijn huisarts:
Dr. Michael Halav
Clalit Healthcare Services, Ir
Ganim filiaal 63 Borochov St.
Kiryat Yovel, Jeruzalem 9678150
Telefoonnummer kliniek: + 972-26440777, fax: + 972-2-6438217
7) De reguliere medicatie die ik
neem:
a) Psychiatrische drug Seroquel,
300 mg elke avond
b) Tegretol CR, 400 mg tweemaal
dagelijk 's ochtends en' s avonds
c) Effexor, 150 mg tweemaal
dagelijk's ochtends en' s avonds
d) Simvastatine, 10 mg elke avond
8) Hieronder volgt een korte uitleg
van het boze-darmsyndroom, waaraan
ik lijd:
Betreft: behandeling met PegLax
voor wie het aanbelangt,
Jarenlang heb ik aan verschillende
lichamelijke en mentale medische
aandoeningen geleden. Een van de
lichamelijke ziekten waaraan ik
lijd, wordt het boze darm syndroom
genoemd, een ziekte die in mijn
geval voornamelijk gekenmerkt
wordt door extreme
eetlustveranderingen,
misselijkheid, waardoor ik soms
niet voldoende water kan drinken
(daarom lijd ik veeltijds aan
uitdroging die me naar de
eerstehulpafdeling van het
ziekenhuis stuurde), problemen met
de stoelgang en de daaropvolgende
pijn. Na overleg met specialisten
bleek dat het om een chronisch en
ongeneeslijk kwaal ging.
Gelukkigerwijs is er echter een
medicijn, PegLax, dat samen met de
juiste voeding de symptomen sterk
kan verlichten.PegLax is niet
opgenomen in het mandje van
gezondheidsdiensten en gezien mijn
financiële problemen kan ik het
niet regelmatig nemen. Is er
volgens u een oplossing voor dit
probleem?
Met vriendelijke groeten,
Assaf Benyamini PS
Ik heb een mening van een diëtiste
ontnomen, Liron Ledenheim, die mij
op 27 maart 2007 heeft onderzocht
bij de Kiryat Moshe-vestiging van
Clalit Healthcare Services in
Jeruzalem, waar ik destijds woonde
onder toezicht van mijn huisarts,
dokter Yehudit Saadon.
9) Hieronder vindt u een lijst met
mijn medische problemen:
a) Obsessief-compulsieve stoornis
(OCS) en schizoaffectieve stoornis
b) Artritis psoriatica
c) Neurologisch probleem met een
onzekere definitie. De
belangrijkste symptomen zijn het
verliezen van mijn greep op
objecten zonder het op te merken,
duizeligheid, gevoelverlies in de
rug van mijn handen, en evenwichtsen stabiliteitsproblemen
d) Chronische dislocatie tussen de
4e en 5e ruggenwervel, die mijn
benen aantast en het lopen
belemmert
e) Angry bowel syndrome
f) Vroege symptomen van een
cardiologieprobleem sinds vorige
maand (ik schrijf dit op donderdag
22 maart 2018). Op dit moment is de
inhoud van het probleem
onduidelijk. Het komt tot uiting in
borstpijn gedurende het grootste
deel van de dag, moeite met
ademhaling en spraakvermogen.
10) Hieronder volgt het begin van
een brief, geschreven op dinsdag 6
augustus 2019, die ik naar
verschillende bestemmingen stuur:
Naar:
Betref: medische diensten
Voor wie het aanbelangt,
Ik, Assaf Benyamini, 46 jaar,
woonachtig in een huurappartement
in de wijk Kiryat Menachem in
Jeruzalem, lijd aan verschillende
lichamelijke en mentale medische
aandoeningen.
Als persoon met chronische ziekten
moet ik regelmatig een huisarts
bezoeken als en wanneer een van de
bovengenoemde problemen zich
voordoet. Helaas is er altijd een
irritante realiteit: als ik naar de
huisarts ga, mag ik geen medische
problemen melden als en wanneer het
nodig is, vanwege de lange tijd die
de dokter moet besteden aan
telefoongesprekken over een kwestie
die niets met mij te maken heeft.
Het gevolg is dat de arts, wanneer
hij medisch advies geeft, afgeleid
is en aanbevelingen geeft met een
grote kans op onjuistheid en op
basis van gedeeltelijke of zeer
oppervlakkige informatie.
Als chronische patiënt is deze
realiteit voor mij ondraaglijk, en
door mijn jarenlange ervaring met
de zorgorganisatie, die
ogenschijnlijk bedoeld is om mij te
behandelen, heb ik geleerd dat de
situatie verslechtert en ik geen
medische respons zal krijgen, hoe
ernstig of gevaarlijk de toestand
ook is.
Ik vraag u: wat kan er volgens u
aan gedaan worden?>Met
vriendelijke groet,
Assaf Benyamini PS
Ik overweeg niet om van arts of
zorgorganisatie te wisselen. Door
de ervaring heb ik geleerd dat de
situatie bij andere artsen niet
anders is dan wat ik hier
beschrijf, en overstappen naar een
andere zorgorganisatie zal niets
anders betekenen dan het verliezen
van mijn verpleegkundige
verzekeringsrechten (Clalit Mushlam
, waar ik in 1998 bij ben gekomen),
omdat het niet mogelijk is om de
anciënniteit van de verzekering in
een dergelijk geval mee te nemen,
en alles wat ik sinds 1998 heb
betaald, zou dan verloren gaan en
niet worden meegeteld.
11) Hieronder volgt mijn
correspondentie met een sociaal
werker uit Reuth eind januari 2020:
25.1.2020
Beste mevrouw Tal Lotan,
Betref: Appartement op 115 Costa
Rica St.
Ik wil u erop wijzen dat de
jaloezieën in de woonkamer
vastzitten en niet kunnen worden
bewogen. Kan een medewerker van het
hostel het misschien repareren? (Ik
weet niet hoe
ik dit kan repareren, of dat ik de
appartementeigenaar moet bellen om
dit te doen) .Wat denkt u?
Hoogachtend,
Assaf Benyamini, bewoner van de
Avivit begeleid wonen project PS
Ik heb u onlangs de bijgevoegde
brief per gewone post via Israel
Postal Company gestuurd. Ik zou het
op prijs stellen als u zou kunnen
reageren op de vraag die ik erin
heb gesteld.
12.1.2020.
Geachte mevrouw Tal Lotan, betreft:
Huurperiode
De huurovereenkomst voor mijn
appartement loopt af op 14 juli
2020. Ik denk dat misschien
overwogen kan worden de
appartementseigenaar te vragen of
zij akkoord gaat met een verlenging
van de huurovereenkomst. Ik merk
dat ik in het appartement wil
blijven wonen, maar als de
appartementseigenaar de
huurovereenkomst niet zal willen
verlengen, moet ik me daarop
overeenkomstig voorbereiden en op
zoek gaan naar een ander
appartement.
Met vriendelijke groeten,
Assaf Benyamini, inwoner van de
Avivit assisted living hostel PS My
IDnr .: 029547403
Mijn brief aan de sociaal werker
Tal Lotan 10 Yahoo / inkomende mail
Assaf Benyamini 15 januari om 15:50
door + 6 Tal
Assaf Benyamini
Ik begrijp het niet. Wanneer bent u
van plan de appartementseigenaar
het vraag te stellen? WANNEER? Het
is niet mogelijk om uit het
antwoord "Drie maanden van tevoren
is de normale gang van zaken" te
besluiten wanneer u haar deze vraag
wilt stellen. (Ik geef er de
voorkeur aan zo snel mogelijk, want
in tegenstelling tot eerdere
gelegenheden toen ik verhuisde, is
mijn gezondheid deze keer slechter
en kan ik mijn spullen niet
persoonlijk inpakken. Als ik tussen
appartementen moet verhuizen, zal
het deze keer fysiek veel
moeilijker voor mij zijn, en het
hele proces zal daarom veel langer
duren. emotioneel zou het echter
veel gemakkelijker zijn. daarom
vraag ik nogmaals of mijn
opmerkingen niet begrepen werden:
wanneer bent u van plan de
appartementseigenaar hierover te
gaan vragen?
Met vriendelijke groeten,
Assaf Benyamini, inwoner van de
Avivit assisted living hostel
Zondag 26 januari 2020, GMT + 2
10:46:27 TAL LOTAN
[email protected] schreef 26
januari 12:28
• TAL LOTAN [email protected]
Aan: Assaf Benyamini 26 januari om
14:09
We nemen volgende maand contact met
u op, maar houd er rekening mee dat
u of zij, volgens het contract,
drie maanden van tevoren kunt
opzeggen.
Op zondag 26 januari 2020 om 12:29
van Assaf Benyamini
<[email protected]></assaf197
[email protected]>
Toon het oorspronkelijke bericht
Assaf Benyamini
<[email protected]></assaf197
[email protected]>
Aan: Tal Lotan
26 januari 2020, om 14:13 OK.
Bedankt.
Op zondag 26 januari 2020 om
14:09:58 GMT + 2
TAL LOTAN [email protected]
schreef
Verberg origineel bericht
We nemen volgende maand contact met
u op. Houdt er echter rekening mee
dat u of zij, volgens het contract,
drie maanden van tevoren kan
opzeggen.
Op zondag 26 januari 2020 om 12:29
van Assaf Benyamini
<[email protected]></assaf197
[email protected]>
Ik begrijp het niet. Wanneer bent u
van plan de appartementseigenaar de
vraag te stellen? WANNEER? Het is
niet mogelijk om uit het antwoord
"Drie maanden van tevoren is de
gangbare praktijk" te begrijpen
wanneer u haar deze vraag wilt
stellen. (Ik geef de voorkeur aan
zo snel mogelijk, want in
tegenstelling tot eerdere gevallen
wanneer ik verhuisde, is mijn
gezondheid deze keer slechter en
kan ik mijn spullen niet
persoonlijk inpakken. Als ik naar
een ander appartement moet
verhuizen, zal het deze keer fysiek
veel moeilijker voor mij zijn, en
het hele proces zal daarom veel
langer duren. Emotioneel zou het
echter veel gemakkelijker zijn.
Daarom vraag ik nogmaals of mijn
opmerkingen niet werden begrepen:
wanneer bent u van plan de
appartementseigenaar hierover te
vragen?
Hoogachtend,
Assaf Benyamini, bewoner van het
Avivit zorghotel
Op zondag 26 januari 2020 om
14:09:58 GMT + 2
TAL LOTAN [email protected]
schreef
Hallo, het is gebruikelijk om drie
maanden van tevoren op te zeggen,
maar het kan ook wel eerder.
Zaterdag 25 januari 2020 om 20:00
uur vanaf Assaf Benyamini
<[email protected]></assaf197
[email protected]>
Ik begrijp het, maar wanneer bent u
van plan deze vraag te stellen?
Zaterdag 25 januari 2020 om
19:46:52 GMT + 2
TAL LOTAN [email protected]
schreef
Het is te vroeg, zelfs als u zegt
dat u hypothetisch wilt verlengen,
maar ze is ertoe verplicht.
Kortom, het is te vroeg.
Zaterdag 25 januari 2020 om 19:07
vanuit Assaf Benyamini
<[email protected]></assaf197
[email protected]>
--- Bericht verzonden ----
Van: Assaf Benyamini
<[email protected]></assaf197
[email protected]>
Aan: TAL LOTAN [email protected]
Verzonden op: zaterdag, zaterdag 25
januari 2020, om 16:31:35 GMT + 2
Betreft: Mijn brief aan de sociaal
werker, Tal Lotan
Wat denkt u over de tweede vraag
die ik stelde (de
appartementseigenaar vragen of ze
van plan is de huurovereenkomst te
gaan verlengen) Natuurlijk, als de
appartementseigenaren niet akkoord
gaan om de huurovereenkomst na 14
juli 2020 te verlengen, moet ik dan
naar een andere woonoplossing gaan
zoeken (en deze keer zal het
inpakken van mijn persoonlijke
bezittingen veel langer duren
vanwege mijn verslechterende
gezondheid, waardoor ik het zelf
niet kan inpakken).
Assaf Benyamini
Zaterdag 25 januari 2020 om
16:22:17 GMT + 2
TAL LOTAN [email protected]
schreef
Hallo Assaf. Wat betreft de
jaloeziën, zal ik Baruch vragen om
een kijkje te nemen, en als het om
een grotere storing gaat, neem ik
contact op met Sigalit.
12) Aanvullende persoonlijke
kenmerken:
Leeftijd: 47
Gezinsstatus: alleenstaand
Geboortedatum: 11 november 1972
Hieronder volgt de correspondentie die ik had met zakenman
Adam Milstein:
ll'W
nnin/Yalioo Huisvesting voor
gehandicapten in
Israe
1944-'1 y'ii'm 9 ,'J l'll' E1
Cag <[email protected]> m
[email protected] :"JN
Beste Assaf,
Hopen d'n allen isgoed.
Sorry om te horen over de
huisvesting-gerelateerde
Derin
uitdagingen voor gehandicapten in
Lsrael.
Neem contact op met Adam Milstein
via Linkedlncom; vermelden dat je
sprak met mij op
Richtopia en het was mijn idee voor
u om contact met hem op te nemen..
Bij het bereiken van hem, houd dan
uw bericht zo kort mogelijk, en
houd me
geplaatst.
In termen van een idee; een nobel
doel zou kunnen zijn om 'The
Israeli Housing Foundation for
Gehandicapten mensen ' met een
succesvolle ondernemer of
filantroop die u zou kunnen
begeleiden.
het kan ook de moeite waard zijn om
contact op te nemen met het World
Housing charity en crowdfunding via
GoFundMe.
Hopelijk wordt deze situatie
snelopgelost.
Al hetbeste!
Soort groeten,
Derin Cag (Derin Cag)
(Oprichter en hoofdredacteur van
Richtopia.com))
Vind mijn pagina leuk op Facebook
Voeg mij toe op LinkedIn
Volg mij op Twitter
Tag me op Instagi
Skype ID: DerinCag
Richtopian Waarden: 0 Integriteit 0
Nieuwsgierigheid 0 Serendipity 0
Humanity 0 Welvaart
Deze e-mail en eventuele bijlagen
zijn vertrouwelijk en
alleen voor de geadresseerde en kan
ook bevoorrecht of vrijgesteld zijn
van openbaarmaking volgens het
toepasselijke recht. Als je niet
de
geadresseerde, of deze e-mail ten
onrechte hebben ontvangen,
afzender onmiddellijk, verwijder
het uit uw systeem en nietkopiëren,
bekend te maken of othen/vise
handelen op enig deel van deze email of haar
bijlagen.
Internetcommunicatie is niet
gegarandeerd veilig of
virusvrij. Derin Cag en
Ltd accepteren geen
Richtopia
verantwoordelijkheid voor eventuele
verliezen als gevolg van
ongeoorloofde toegang tot, of
verstoring van, eventuele
internetcommunicatie door derden,
of door de overdracht van virussen.
Antwoorden op deze e-mail
kunnen worden gecontroleerd door
Derin Cag en Richtopia Ltd voor
operationele
of zakelijke redenen.
Alle meningen of andere informatie
in deze e-mail of bijlagen
die geen betrekking heeft op de
activiteiten van Derin Cag en
Richtopia
Ltd is persoonlijk voor de afzender
en wordt niet gegeven of
onderschreven door
Derin Cag en
Richtopia
Ltd.
Derin Cag en Richtopia Ltd.
geregistreerd in Engeland en Wales
(nummer 09659691). Richtopia
is geautoriseerd door
Bedrijven Huis.
Ltd
Related documents