Download divisional-charts

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
DIVISIONAL CHARTS
ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
1
DIVISIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
• Each house of Lagna chart denotes various
significations. Eg. 2nd house denotes dhana,
kutumba, vaani, longevity of self, right eye, speech
etc. Fourth house signifies mother, conveyance,
house, landed property, domestic life, success in
exam etc.
• ®UÀßPÀÄ0qÀ°AiÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ PÁgÀPÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß
ºÉÆ0¢ªÉ. GzÁ: 2£Éà ªÀÄ£É zsÀ£À, PÀÄlÄ0§, ªÁtÂ, DAiÀĸÀÄì,
§®UÀtÄÚ, ªÀiÁvÀÄ EvÀå¢. 4£Éà ªÀÄ£É vÁ¬Ä, ªÁºÀ£À, ªÀÄ£É, ¨sÀÆ«Ä,
UÀȺÀ¸ËRå, ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è AiÀıÀ¸ÀÄì EvÁå¢.
2
DIVISIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
• 12th house denotes expenditure, punishment, donation
given, bedroom, seperation from own people,
hospitalization, foreign travel, Etc. These indicate that
various signification of each house totally touches
almost every aspect of life, either good or bad.
Divisional charts help us to isolate the events govern by
houses.
• 12£Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ªÀåAiÀÄ, zÀ0qÀ£É, zÁ£À, ±ÀAiÀÄ£ÀUÀȺÀ, vÀªÀÄäªÀj0zÀ CUÀ°PÉ,
D¸ÀàvÉæªÁ¸À, «zÉñÀ ¥ÀæªÁ¸À EvÁå¢. EzÀj0zÀ £ÁªÀÅ F ¨sÁªÀzÀ
PÁgÀPÀvÀéUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ ±ÀĨsÀ-C±ÀĨsÀ, ¥ÀæwAiÉÆ0zÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß
ºÉüÀÄvÀÛªÉ. ªÀUÀð PÀÄ0qÀ°UÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ EªÀ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃQ¹ w½zÀÄ PÉƼÀî®Ä
¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ.
3
DIVISIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
• Divisional charts are studied and anlysed for the following
two reasons.
• 1. To judge the strength of a planet by observing the
placement in various divisions.
• 2. For identifying the results of particular sector of life by
studying the corresponding divisional chart along with
connected birth or natal chart.
• ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°UÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀÄ PÁgÀtPÁÌV ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
• 1. UÀæºÀUÀ¼À §¯Á§®ªÀ£ÀÄß CªÀÅ ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°AiÀÄ°è ºÉÆ0¢gÀĪÀ ¸ÁÜ£À§® ¢0zÀ
CjAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
• 2. £ÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ ¤¢ðµÀÖ «ZÁgÀzÀ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸À®Ä, ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
ªÀÄvÀÄÛ d£Àä PÀÄ0qÀ°AiÉÆqÀ£É ¥Àj²Ã°¹ CzÀ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ.
4
DIVISIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
• Although large number of divisional charts are
enumerated in many astrological books, 16
divisional charts are considered important. They
are –
• £ÀªÀÄä IĶUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ªÀUÀð PÀÄ0qÀ°UÀ¼À §UÉÎ w½¹zÁÝgÉ.
DzÀgÉ (16) µÉÆÃqÀµÀ ªÀUÀð PÀÄ0qÀ°UÀ¼À£ÀÄß ªÀĺÀvÀézÉÝ0zÀÄ
¥ÀjUÀt¸À¯ÁVzÉ. CªÀÅ AiÀiÁªÀŪÉ0zÀgÉ5
DIVISAIONAL CHARTS.
ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
1
Natal gÁ² PÀÄ0qÀ°
PÀÄ0qÀ°
30 degree general well being. 30C0±
30C0±À ¸ÁªÀi
¸ÁªÀiÁ£Àå ¥sÀ®PÁÌV
2
Hora 150. ºÉÆÃgÁ 15C0±À
½ part, wealth. CzsÀð ¨sÁUÀ, ¸À0¥ÀwÛ£À «ZÁgÀPÉÌ
3
Decanate 1/3. zÉæÃPÁÌt 100, 10
C0±À
Happiness from co born, initiative ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀÄR,
¥ÀAiÀÄvÀß ²Ã®vÀéPÉÌ
4
Chaturthamsha,
ZÀvÀÄxÁð0±À
7°.30´ Fortune and net asset. ¸ËRå, ªÀÄvÀÄÛ D¹Û «ZÁgÀ
5
Saptamamsha
¸À¥ÁÛ0±À
4° .17´.8.57´´Progeny and their happiness, ¸À0vÀw
CªÀj0zÀ ¸ËRå.
6
Navamsha, £ÀªÁ0±À
3°.20´ Spouse, marital happiness. zÁ0¥ÀvÀå ¸ÀÄR
7
Dashamamsha,
zÀ±Á0±À
3° profession, power, name. GzÉÆåÃUÀ, C¢üPÁgÀ, UËgÀªÀ.
8
Dwaadashamsha zÁézÀ±Á0±À
2°.30´ Parents well being ¦vÀÈ ¸ËRå.
9
Shodashamsha µÉÆÃqÀ±Á0±À
1°.52’ .30” Conveyance ªÁºÀ£À ¸ËRå.
10 Vimshamsha. «0±Á0±À 1/20
1°.30´ Spiritual progress. DvÉÆäãÀßw, DzsÁåwäPÀ ¥ÀæUÀw
11 Chaturvimshamsha
ZÀvÀÄ«ð0±Á0±À 1/24
1°.15´education, ¸ÁªÀiÁfPÀ, ¸ÁªÀiÁ£Àå «zÁå ¥ÀæUÀw
6
DIVISAIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
1°.6´.40´´Physical strength and strain ±ÁjÃjPÀ ¸ËµÀÖªÀ
12 Saptavimshamsha
¸À¥ÀÛ«0±Á0±À, ¨sÁªÀiÁ0±À 1/27
13 Trimshamsha
wæ0±Á0±À 1/30
1° Happiness, miseries, misfortune, chastity in female.
¸ËRå, ¸À0PÀµÀÖ, z˨sÁðUÀå, ¹Ûçà eÁvÀPÀzÀ°è ¥ÁwêÀævÀå.
14 Khavedamsha RªÉÃzÁ0±À
1/40
45´ Auspicious and inauspicious effects of life.
fêÀ£ÀzÀ ±ÀĨsÀ-C±ÀĨsÀ «zÁåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ.
15 Akshavedamsha
CPÀëªÉÃzÁ0±À 1/45
40´ Character and conduct. UÀÄt ¸Àé¨sÁªÀ
16 Shastyamsha
µÀµÀÖ÷å0±À 1/60
30´ All general indications out of 16 amshas. fêÀ£ÀzÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À ¸ÀÆZÀPÀ
Shadvarga µÀqÀéUÀð
Rashi, hora, decanate, navamsha, dwadashamsha,
trimshamsha.
gÁ², ºÉÆÃgÀ, zÉæÃPÁÌt, £ÀªÁ0±À, zÁézÀ±Á0±À, wæ0±Á0±À.
Saptavarga ¸À¥ÀÛªÀUÀð
Add saptamamsha , ªÉÄð£ÀzÀPÉÌ ¸À¥ÀÛªÀiÁ0±À ¸ÉÃj¹
Dashamsha zÀ±Á0±À
Add shodashamsha, dashamsha, shastymasha ,
ªÉÄð£ÀzÀPÉÌ µÉÆÃqÀ±Á0±À, zÀ±Á0±À, µÀµÀÖ÷å0±À ¸ÉÃj¹.
7
DIVISIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
• Divisional charts are not indipendent like Rashi
charts. Any event can take place only when it is
indicated in Rashi chart. Any event cannot be
predicted on the basis of divisional chart alone.
• ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°UÀ¼ÀÄ gÁ² ZÀPÀæzÀ0vÉ ¸ÀévÀ0vÀæ PÀÄ0qÀ°UÀ¼À®è.
AiÀiÁªÀÅzÉà WÀl£É gÁ²ZÀPÀæzÀ°è ¸ÀÆavÀªÁzÀgÉ CzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°AiÉÆ0zÀgÀ DzsÁgÀzÀ°è
ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è.
8
DIVISIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
• A planet becomes powerful if it is in exalted
position, own house and possesses digbala in
divisional chart.In divisional charts planets
posited in 1,4,7,10, 5,9,11 give good results.
Second house is neutral in all divisional charts.
• AiÀiÁªÀÅzÉà UÀæºÀªÀÅ GZÀÒªÁzÀgÉ §®AiÀÄÄvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°AiÀÄ°è GZÀÒ, ¸ÀéPÉëÃvÀæ, ¢UÀâ® AiÀÄÄvÀªÁzÀgÉ
§®AiÀÄÄvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 1,4,7,10,5,9,11 £Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è
ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°AiÀÄ°èzÀÝgÉ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄ ¥sÀ®zÁAiÀÄPÀªÁUÀÄvÀÛªÉ.
JgÀqÀ£Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°AiÀÄ°è vÀl¸ÀÜ ªÀÄ£ÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.
9
DIVISIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
• Any planet in 3,6,8,12 houses from Lagna of
divisional chart gives bad results during its dasha
bhukti period. Exalted planets in these houses
loose power to do good.
• AiÀiÁªÀÅzÉà UÀæºÀªÀÅ 3,6,8,12 £Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝgÉ vÀªÀÄä zÀ±Á
¨sÀÄQÛ PÁ®zÀ°è C±ÀĨsÀ ¥sÀ®zÁAiÀÄPÀ ªÁUÀÄvÀÛªÉ. GZÀÒUÀæºÀUÀ¼ÀÄ
F ªÀÄ£ÉUÀ¼À°èzÀÝgÉ ±ÀĨsÀ¥sÀ® ¤ÃqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðå PÀ¼ÉzÀÄ
PÉƼÀÄîvÀÛªÉ.
10
DIVISIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
• But there are some exceptions to this rule.
• Kuja even in 6th in all D-charts does good since he
aspects lagna from 6th house.
• Mercury in 8th in D-4 only gives good. Note the general
theory of Mercury in 8th as being exceptionally lucky. It is
only here and not in others D-charts.
• DzÀgÉ EzÀPÉÌ PÉ®ªÀÅ C¥ÀªÁzÀUÀ½ªÉ. PÀÄdgÀÄ 6£Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝgÉ
AiÀiÁªÁUÀ®Æ ±ÀĨsÀ¥sÀ® PÉÆqÀÄvÁÛgÉ.
• §ÄzsÀgÀÄ ZÀxÀÄvÁð0±ÀzÀ°è 8£Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ ±ÀĨsÀ
¥sÀ®zÁAiÀÄPÀgÀÄ.
11
DIVISIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
• Saturn though in 8 does not kill is the general
say. This holds good only in D-8 chart . when
Saturn is in D-8 chart lagna and not elsewhere.
Thus the above three exceptions have to be
remembered.
• ±À¤ 8 gÀ°è ¸ÁªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀÅ¢®è J£ÀÄßvÉÛêÉ. DzÀgÉ CzÀÄ
CµÀÖªÀiÁ0±À PÀÄ0qÀ°UÉ ªÀiÁvÀæ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ®Æè
®UÀßzÀ°èzÁÝUÀ ºÉZÀÄÑ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.
• F C¥ÀªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ £É£À¦lÄÖ PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
12
DIVISIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
• Benefic planets on either side of Lagna of divisional
chart give good results. Malefic planets on either
side of Lagna increase bad results.
• Principals of dasha, bhukti also should be applied to
divisional charts.
• ªÀUÀð PÀÄ0qÀ°AiÀÄ ®UÀßzÀ JgÀqÀÆ PÀqÉ EgÀĪÀ ±ÀĨsÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ ±ÀĨsÀ¥sÀ®
zÁAiÀÄPÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. CzÉÃjÃw JgÀqÀÆPÀqÉ EgÀĪÀ ¥Á¥À UÀæºÀUÀ¼ÀÄ
C±ÀĨsÀ¥sÀ® ªÀ£ÀÄß ºÉaÑUÉ PÉÆqÀÄvÀÛªÉ.
• zÀ±Á ¨sÀÄQÛAiÀÄ J®è ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°UÀÆ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ.
13
DIVISIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
Effects of transits is also judged from divisional chart.
A debilitated planet in divisional chart gives bad results
in its dasha bhukti period unless there is cancellation
of debilitation.
UÉÆÃZÁgÀ¥sÀ® zÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÆß ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°¬Ä0zÀ
¤tð¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ.
ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°AiÀÄ ¤ÃZÀUÀæºÀªÀÅvÀ£Àß zÀ±Á ¨sÀÄQÛAiÀÄ°è C±ÀĨsÀ¥sÀ®
PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃZÀvÀéªÀÅ ¨sÀ0UÀªÁVzÀÝgÉ C±ÀĨsÀ¥sÀ® PÀrªÉÄ DUÀÄvÀÛzÉ.
14
DIVISIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
•
•
•
•
For eg. In navamsha- marital problem
In saptamsha – misery due to progeny
In cathurvimshamnsha – problem in education
In dashamsha – problem related to profession.
•
•
•
•
GzÁ: £ÀªÁ0±ÀzÀ¯ÁèzÀgÉ – zÁ0¥ÀvÀå ¸ÀªÀĸÉå
¸À¥ÁÛ0±ÀzÀ¯ÁèzÀgÉ - ¸À0vÀwAiÀÄ PÀµÀÖ
ZÀvÀÄ«ð0±Á0±ÀzÀ¯ÁèzÀgÉ- ²PÀëtzÀ°è vÉÆqÀPÀÄ
zÀ±Á0±ÀzÀ¯ÁèzÀgÉ – GzÉÆåÃUÀzÀ°è ¸À0PÀµÀÖUÀ¼ÀÄ
15
DIVISIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
• A planet situated in same sign both in Rashi and
divisional chart is known as vargottama with
reference that divisional chart. Result of the
vargottama planet is always good.
• AiÀiÁªÀÅzÉà UÀæºÀªÀÅ gÁ²PÀÄ0qÀ°AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°AiÀÄ°è
M0zÉà gÁ²AiÀÄ°èzÀÝgÉ ªÀUÉÆðÃvÀÛªÀÄ ªÉ0zÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀÄvÀÛzÉ.
ªÀUÉÆðÃvÀÛªÀÄ ªÁVgÀĪÀ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ±ÀĨsÀ¥sÀ®ªÀ£Éßà PÉÆqÀÄvÀÛªÉ.
16
DIVISIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
•
•
•
•
•
•
•
•
Results stated in some standard texts are like this
Saravali says – it gives good results
Chandrakala nadi says – rajayoga and enjoyment
Phaladipika says- planet gives the result as if it is in
own house.
ªÀUÉÆðÃvÀÛªÀÄ UÀæºÀUÀ¼À ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß eÉÆåÃwµÀ UÀæ0xÀUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ
ºÉýªÉ.
¸ÁgÁªÀ°- GvÀÛªÀÄ ¥sÀ®zÁAiÀÄPÀ
ZÀ0zÀæPÀ¯Á£Ár- gÁdAiÉÆÃUÀ, ¸À0vÉÆõÀzÁAiÀÄPÀ
¥sÀ®¢Ã¦PÁ – UÀæºÀªÀÅ ¸ÀéPÉëÃvÀæ ¹ÜvÀ ¥sÀ® PÉÆqÀÄvÀÛzÉ.
17
DIVISIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
• If a planet occupies 2 benefic Vargas, it is called as
parijathamsa. The native gets respectability, wealth,
happiness and good qualities.
• If a planet occupies 3 benefic Vargas, it is called, as
uththamamsa. Here also, the native gets wealth and
enjoyments. He will be a model for others in his
behavior, intelligence and lovable qualities.
• AiÀiÁªÀÅzÉà UÀæºÀªÀÅ 2 ±ÀĨsÀªÀUÀðzÀ°èzÀgÉ ¥ÁjeÁvÁ0±ÀzÀ°èzÉ J£ÀÄßvÉÛêÉ.
C0xÀºÀ UÀæºÀªÀÅ UËgÀªÀ, ¸À0¥ÀvÀÄÛ, ¸À0vÉƵÀ, ¸ÀÄUÀÄtUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ.
• AiÀiÁªÀÅzÉà UÀæºÀªÀÅ 3 ±ÀĨsÀªÀUÀðzÀ°èzÀÝgÉ GvÀÛªÀiÁ0±À zÀ°èzÉ J£ÀÄßvÉÛêÉ.
EzÀÆ ¸ÀºÀ ¸À0¥ÀvÀÄÛ, ¸ÀÄR, DzÀ±Àð, §Ä¢ÞªÀ0wPÉ, d£Á£ÀÄgÁUÀ
PÉÆqÀÄvÀÛzÉ.
18
DIVISIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
• If the planet occupies 4 benefic Vargas, it is called as
gopuramsa. Here the native becomes very, intelligent,
learned in many shastras and he will be wealthy in all
possessions in life.
• If the planet occupies 5 benefic Vargas, it is called as
simhasamamsa. Here the native will have great
friendship with, kingly personalities who are prominent
in society. He also commands respect everywhere.
• UàæºÀªÀÅ 4 ±ÀĨsÀªÀUÀðzÀ°èzÀÝgÉ UÉÆÃ¥ÀÅgÁ0±ÀzÀ°èzÉ J£ÀÄßvÉÛêÉ. eÁvÀPÀgÀÄ
¥À0rvÀgÀÆ, ªÉÃzÀ«zÀgÀÆ, zsÀ¤PÀgÀÆ, ¸ÀPÀ®¨sÁUÀå G¼ÀîªÀgÀÆ DUÀÄvÁÛgÉ.
• UÀæºÀªÀÅ 5 ±ÀĨsÀªÀUÀðzÀ°èzÀÝgÉ ¹0ºÁ¸À£Á0±À zÀ°èzÉ J£ÀÄßvÉÛêÉ. EzÀÄ
eÁvÀPÀjUÉ gÁd¸ÀªÀiÁ£À UËgÀªÀ, C¢üPÁgÀ, ¸À0¥ÀvÀÄÛ PÉÆqÀÄvÀÛzÉ.
19
DIVISIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
• If a planet occupies 6 benefic Vargas, it is called as
paravathatamsa. Here the native will be well versed in many
arts and sciences. He will have kingly comforts and other
acquisitions.
• If a planet occupies 7 benefic Vargas, it is called as
devalokamsa. Here the native will be charitable and will have
all the good qualities to become a great personality.
• UÀæºÀªÀÅ 6 ±ÀĨsÀªÀUÀðzÀ°èzÀÝgÉ ¥ÁgÁªÀvÁ0±À zÀ°èzÉ J£ÀÄßvÉÛêÉ. EzÀÄ
eÁvÀPÀgÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ PÀ¯ÉUÀ¼À°è eÁÕ¤UÀ¼À£ÁßV¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ
gÁd¸ÀªÀiÁ£À UËgÀªÁzÀgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ½¹PÉÆqÀÄvÀÛzÉ.
• UÀæºÀªÀÅ 7 ±ÀĨsÀªÀUÀðUÀ¼À°èzÀÝgÉ zÉêÀ¯ÉÆÃPÁ0±ÀzÀ°èzÉ J£ÀÄßvÉÛêÉ.
EzÀÄ §ºÀÄUÀÄt ¸À0¥À£ÀßgÀ£ÁßV¸ÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà zÁ¤UÀ¼ÀÄ ±ÉæõÀ×
ªÀåQÛAiÀÄÆ DUÀÄvÁÛgÉ.
20
DIVISIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
• If a planet occupies 8 benefic Vargas, it is called: as
brahmalokamsa. Here the native will be very fortunate,
acquires wealth, gains well from his activities, will have
good children etc.
• If a planet occupies 9 benefic Vargas, it is called as
airavathamsa. Here the native becomes an emperor-like
personality.
• UÀæºÀªÀÅ 8 ±ÀĨsÀªÀUÀðzÀ°èzÀÝgÉ §æºÀä¯ÉÆÃPÁ0±ÀzÀ°èzÉ J£ÀÄßvÉÛêÉ. EzÀÄ
eÁvÀPÀgÀ£ÀÄß §ºÀÄ CzÀȵÀÖ ªÀ0vÀgÀÆ, zsÀ¤PÀgÀÆ, ¸ÀÄ¥ÀÅvÀæªÀ0vÀgÀÆ, vÀªÀÄä
PÁAiÀÄðUÀ½0zÀ GvÀÛªÀÄ UÀw ¥ÀqÉAiÀÄĪÀªÀgÀÆ DUÀÄvÁÛgÉ.
• UÀæºÀªÀÅ 9 ±ÀĨsÀªÀUÀðzÀ°èzÀÝgÉ LgÁªÀvÁ0±À zÀ°èzÉ J£ÀÄßvÉÛêÉ. EzÀÄ
eÁvÀPÀgÀ£ÀÄß ZÀPÀæªÀwð ¸ÀªÀiÁ£ÀgÀ£ÁßV¸ÀÄvÀÛzÉ.
21
DIVISIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
• If a planet occupies 10 benefic Vargas, it is called
as vysheshikamsa. Here the native will enjoy' all
good qualities and will get all desired things
aspired for.
• UÀæºÀªÀÅ 10 ±ÀĨsÀªÀUÀðzÀ°èzÀÝgÉ ªÉʱÉòPÁ0±À zÀ°èzÉ J£ÀÄßvÉÛêÉ.
EzÀÄ eÁvÀPÀjUÉ §AiÀĹzÀ J®è ¸ÀÄR, ¸Ë¨sÁUÀåUÀ¼À£ÀÆß
PÉÆqÀĪÀÅzÀ®èzÉà CªÀgÀ£ÀÄß UÀÄtªÀ0vÀgÀÆ, ¸ÀZÁÑjvÀægÀ£ÁßV¸ÀÄvÀÛzÉ.
22
DIVISIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
• Let us now see how various divisional charts are
cast, what are the principals for that and how
they are interpreted.
• FUÀ £ÁªÀÅ ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°UÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ gÀa¸À ¨ÉÃPÉ0zÀÄ
w½AiÉÆÃt, ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä EgÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÁªÀªÀÅ
J0zÀÄ w½AiÉÆÃt. C®èzÉà CªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¤tð¬Ä¸À¨ÉÃPÉ0zÀÄ
w½AiÉÆÃt.
23
HORA DIVISIONAL CHARTS
• HORA- Since hora chart is used to find natives
financial status it is studied with 2nd house of the
Rashi chart. In odd signs First 15 degree belongs
to Sun hora and second 15 degree to Moon. It is
reverse in even signs.
• ºÉÆÃgÁ-F ªÀUÀð PÀÄ0qÀ°AiÀÄÄ eÁvÀPÀgÀ ¸Á0¥ÀwÛPÀ ¹Üw
CjAiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀj0zÀ gÁ² PÀÄ0qÀ°AiÀÄ zsÀ£À¸ÁÜ£À
zÉÆ0¢UÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÉÛêÉ. «µÀgÁ²UÀ¼À°è ªÉÆzÀ® 15 C0±À
gÀ«ºÉÆÃgÉ ªÀÄÄ0¢£À 15 C0±À ZÀ0zÀæ ºÉÆÃgÉ. ¸ÀªÀÄgÁ²UÀ¼À°è
EzÀÄ wgÀĪÀÅ ªÀÄÄgÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.
24
Mercury
12.34
Jupiter24.2
Venus 12.24
Sun
4.11
12
Moon 27.26
1
2
11
3
4. Moon, Jupiter,
Rahu2.44
Hora
Chart
NATAL CHART
gÁ² PÀÄ0qÀ°
Mars
11.24
Ketu
2.44
10
Asc. 15.57
Sat. 15.28
9
5. Asc.
Sun, Mars,
Mercury, Saturn,
Rahu, Ketu, Venus.
8
7
6.
25
HORA DIVISIONAL CHARTS
Planet
UÀæºÀ
Sign
gÁ²
Degree
C0±
C0±À
Minute «Ä¤lÄ
Ascendant /®UÀß
5
15
57
Sun - gÀ«
2
4
11
Moon - ZÀ0zÀæ
10
27
26
Mars - PÀÄd
6
11
24
Mercury - §ÄzsÀ
0
12
34
Jupiter - UÀÄgÀÄ
0
24
2
Venus - ±ÀÄPÀæ
0
12
24
Saturn - ±À¤
5
15
28
Rahu - gÁºÀÄ
10
2
44
Ketu - PÉÃvÀÄ
4
2
44
26
Moon
, ZÀ0zÀæDIVISIONAL
HORA
CHARTS
Moon, Jupiter, UÀÄgÀÄ, ZÀ0zÀæ,
gÀ«, Sun
®UÀß, , PÀÄd, §ÄzsÀ, Asc, Mars, ±À¤, gÁºÀÄ,
PÉÃvÀÄ, gÀ«, ±ÀÄPÀæ, Mercury, Satrun, Rahu, Ketu, Sun, Venus
Mars, ±À¤, gÁºÀÄ,
PÉÃvÀÄ, gÀ«, ±ÀÄPÀæ,
Mercury, Satrun
27
HORA DIVISIONAL CHARTS
12
1
2
3
11
4
ZÀ0zÀæ, UÀÄgÀÄ,
Moon, Jupiter,
10
ºÉÆÃgÁ PÀÄ0qÀ°
HORA KUNDALI
D-2
9
8
6
7
5 Asc, Mars, Mercury,
Saturn, Rahu. Ketu.
Sun, Venus, ®UÀß, PÀÄd,
§ÄzsÀ, ±À¤, gÁºÀÄ, PÉÃvÀÄ,
gÀ«, ±ÀÄPÀæ
28
Principles of Interpretation:
• 1. Jupiter, Sun, Mars give good results in Sun
Hora.
• 2. Moon, Saturn, Venus, do good in Moon hora.
• 3. Mercury is good in both hora.
•
•
•
•
ºÉÆÃgÁPÀÄ0qÀ°AiÀÄ£ÀÄß ¤tð¬Ä¸ÀĪÀ «zsÁ£À:1. UÀÄgÀÄ, gÀ«, PÀÄdgÀÄ gÀ« ºÉÆÃgÉAiÀÄ°è ±ÀĨsÀ¥sÀ®zÁAiÀÄPÀgÀÄ.
2. ZÀ0zÀæ, ±À¤, ±ÀÄPÀægÀÄ ZÀ0zÀæºÉÆÃgÉAiÀÄ°è ±ÀĨsÀ¥sÀ®zÁAiÀÄPÀgÀÄ.
3. §ÄzsÀgÀÄ JgÀqÀÆ ºÉÆÃgÉAiÀÄ°è ±ÀĨsÀ¥sÀ®zÁAiÀÄPÀ£ÀÄ.
29
Principles of Interpretation:
• In odd sign Sun and in Even signs Moon are powerful.
• Effect of the hora can be derived full if the planet is
posited in 1st 1/3 portion of hora.
• Effect is medium or nil in 2nd or 3rd part of hora.
• «µÀªÀÄgÁ²AiÀÄ°è gÀ«, ¸ÀªÀÄgÁ²AiÀÄ°è ZÀ0zÀæ §®AiÀÄÄvÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.
• UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃgÁPÀÄ0qÀ°AiÀÄ°è ªÉÆzÀ®£Éà 1/3 ¨sÁUÀzÀ°èzÀÝgÉ
¸À0¥ÀÇtð ¥sÀ®zÁAiÀÄPÀgÁUÀÄvÁÛgÉ.
• JgÀqÀÄ CxÀªÁ ªÀÄÆgÀ£Éà ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄzsÀåªÀÄ CxÀªÀ ±ÀÆ£Àå
¥sÀ®zÁAiÀÄPÀgÁUÀÄvÁÛgÉ.
30
Principles of Interpretation:
• During the operational period of Sun hora
planets native earns and accumulates wealth by
own effort. Planets in Moon hora wealth comes
without much effort.
• gÀ« ºÉÆÃgÉAiÀÄ°ègÀĪÀ UÀæºÀUÀ¼À zÀ±ÉUÀ¼À°è eÁvÀPÀgÀÄ ¸Àé0vÀ§®zÀ
ªÉÄÃ¯É ¸À0¥Á¢¹ ºÀt G½¸ÀÄvÁÛgÉ. ZÀ0zÀæ ºÉÆÃgÉAiÀÄ°ègÀĪÀ
UÀæºÀUÀ¼À zɱÉAiÀÄ°è ºÀt ºÉaÑ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß«®èzÉà §gÀÄvÀÛzÉ.
31
Decanate Divisional Chart:
• Decanate: 10 degree of each rashi is known as
decanate. This chart is studied with the third
house of the natal chart. There are 12 signs so 36
decantes. If there is planet in first 10 degree of a
sign it is placed in the same sign.
• zÉæÃPÁÌt: gÁ²AiÀÄ 10 C0±ÀUÀ¼À «¨sÁUÀ ªÀ£ÀÄß zÉæÃPÁt J0zÀÄ
PÀgÉAiÀįÁVzÉ. zÉæÃPÁt PÀÄ0qÀ°AiÀÄ£ÀÄß gÁ²ZÀPÀæzÀ ªÀÄÆgÀ£ÉÃ
ªÀÄ£ÉAiÉÆ0¢UÉ «ªÉÃa¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 12 gÁ²UÀ½UÉ 36 zÉæÃPÁt
UÀ½ªÉ. gÁ²AiÀÄ ªÉÆzÀ® 10 C0±ÀUÀ¼À M¼ÀUÉ EgÀĪÀ UÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß
CzÉÃgÁ²AiÀÄ°è §gÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.
32
Principles of Interpretation:
• In the next 100 (100-200) planet is placed in the 5th
house from that sign and in the third 100 (200-300)
planet is placed in the 9th house from that sign.
• 10 j0zÀ 20 C0±À UÀ¼ÉƼÀVgÀĪÀ UÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß DgÁ²¬Ä0zÀ 5£ÉÃ
gÁ²AiÀÄ°è §gÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. 20 j0zÀ 30 C0±ÀUÀ¼ÉƼÀVgÀĪÀ
UÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß D gÁ²¬Ä0zÀ 9£Éà gÁ²AiÀÄ°è §gÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.
33
Planet
DIVISAIONAL CHARTS ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
UÀæºÀ
Sign
gÁ² Degree
C0±
C0±À
Minute
«Ä¤lÄ
In Decanate
Ascendant ®UÀß 5
15
57
5
Sun
2
4
11
1
Moon ZÀ0zÀæ
10
27
26
9
Mars
6
11
24
5
Mercury §ÄzsÀ 0
12
34
5
Jupiter UÀÄgÀÄ
0
24
2
9
Venus ±ÀÄPÀæ
0
12
24
5
Saturn ±À¤
5
15
28
5
Rahu gÁºÀÄ
10
2
44
1
Ketu PÉÃvÀÄ
4
2
44
1
Let us write
Decanate
Chart from this
Details.
gÀ«
PÀÄd
34
Mer.
12.34
Jup. 24.2
Ven. 12.24
Sun
4.11
Moon 27.26
Rahu 2.44
Sun
Mars
Rahu
NATAL CHART
gÁ² PÀÄ0qÀ°
Mars
11.24
Ketu
2.44
Lagna
Saturn
DECANATE CHART Mercury
zÉæÃPÁÌt PÀÄ0qÀ°
Ketu
D-3
Venus
Jupiter
Moon
Asc 15.57
Saturn
15.28
35
DIVISIONAL CHARTS
ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°
• It is further divided into Krura, Soumya and
Mixed.
• Krura- Wicked minded, wondering, engaged in
sinful deeds.
• Soumya- Happy, mild, kind hearted.
• Mixed- of Mixed nature.
• zÉæÃPÁÌt ªÀ£ÀÄß PÀÆægÀ, ¸ËªÀÄå, «Ä±Àæ J0zÀÄ «¨sÁV¸À¯ÁVzÉ.
• PÀÆægÀ- zÀÄgÀļÀ, wgÀÄUÁqÀĪÀ, zÀĵÀÖPÀªÀÄð¤gÀvÀ
• ¸ËªÀÄå- ªÀÄÈzÀĸÀé¨sÁªÀ, ¸À0vÉÆö, zÀAiÀiÁªÀ0vÀ.
36
Uses and Importance of Decanates:
• Uses and Importance of Decanates:
• 1. This charts tells mainly about matters related to
third house.
• 2. Kind of journey undertaken by native.
• In horary it helps to know the colour, appearance,
nature of thief incase of theft.
• zÉæÃPÁÌtzÀ ªÀĺÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀAiÉÆÃUÀ: EzÀÄ ªÀÄÄRåªÁV vÀÈwÃAiÀÄ
¨sÁªÀzÀ §UÉÎ w½¸ÀÄvÀÛzÉ.
• EzÀÄ eÁvÀPÀgÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ §UÉÎ w½¸ÀÄvÀÛzÉ
• ¥Àæ±Àß±Á¸ÀÛçzÀ°è PÀ¼Àî£À §tÚ, ªÀÄÄRZÀAiÉÄð, ¸Àé¨sÁªÀzÀ §UÉÎ w½¸ÀÄvÀÛzÉ
37
Uses and Importance of Decanates:
• It also helps to know about the general
characteristics of the native .
• Decanate is also useful for knowing the kind of
death one is going to have.
• 64th Navamsha or 22 decanate is known as death
inflicting decanate.
• EzÀÄ eÁvÀPÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸Àé¨sÁªÀªÀ£ÀÄß CjAiÀÄ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀ.
• zÉæÃPÁÌtªÀÅ eÁvÀPÀgÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆ0zÀĪÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛzÉ.
• 64£Éà £ÀªÁ0±À ªÀÄvÀÄÛ 22£Éà zÉæÃPÁÌtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀt zÉæÃPÁÌt
ªÉ£ÀÄßvÉÛêÉ.
38
Chaturthamsha or Turyamsha
• Chaturthamsha or Turyamsha: This chart is studied
with the 4th house. In any sign first quarter 7°-30´
is ruled by same sign then 4th , 7th 10th there from.
• ZÀxÀÄvÁð0±À CxÀªÀ vÀÄjÃAiÀiÁ0±À PÀÄ0qÀ°: F ªÀUÀð
PÀÄ0qÀ°AiÀÄ£ÀÄß gÁ²PÀÄ0qÀ°AiÀÄ £Á®Ì£Éà ªÀÄ£ÉAiÉÆqÀ£É
«ªÉÃa¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
• AiÀiÁªÀÅzÉà gÁ²AiÀÄ°è ªÉÆzÀ® PÁ®Ä¨sÁUÀ C0zÀgÉ 7°-30´
CzÉÃgÁ²AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄ0¢£À ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ PÀæªÀĪÁV ªÀÄÄ0¢£À 4,
7, 10£Éà gÁ²AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
39
Chaturthamsha or Turyamsha
Sign
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.30-15
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
15-22.30
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6`
22.30-30
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Degree
40
§ÄzsÀ,UÀÄgÀÄ
±ÀÄPÀæ
Mer. 12.34
Jup. 24.2
Ven. 12.24
Sun
gÀ«
4.11
Moon 27.26
Rahu2.44
Lagna
®UÀß, ±À¤
Saturn
Sun
gÀ«
gÀ«
gÁºÀÄ
Rahu
ZÀ0zÀæ, gÁºÀÄ
CHATURTHAMSHA
ZÀvÀÄxÁð0±À PÀÄ0qÀ°
NATAL CHART
gÁ² PÀÄ0qÀ°
PÀÄd 11.24
Mars
11.24
PÉÃvÀÄ
Ketu
2.44
®Uàß , ±À¤
Asc 15.57
Saturn
15.28
UÀÄgÀÄ
Jup. 24.2
Mars
PÀÄd
D-4
Mer.
§ÄzsÀ
Venus
±ÀÄPÀæ
Ketu
PÉÃvÀÄ
Moon
ZÀ0zÀæ
41
Saptamsha chart:
• This chart is studied along with fifth house of
natal chart. It tells about progeny, sex of the child,
based on dasha. Saptamsha starts from same sign
in odd signs and from 7th sign there from in even
signs.
• ¸À¥ÁÛ0±À PÀÄ0qÀ°: F PÀÄ0qÀ°AiÀÄ£ÀÄß gÁ²ZÀPÀæzÀ 5£Éà ªÀÄ£ÉAiÉÆqÀ£É
¥Àj²Ã°¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ¸À0vÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ«£À °0UÀzÀ§UÉÎ
zÀ±Á-¨sÀÄQÛAiÀÄ£ÀߪÀ®0©¹ w½¸ÀÄvÀÛzÉ. «µÀªÀÄgÁ²UÀ¼À°è
CzÉÃgÁ²¬Ä0zÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄgÁ²UÀ¼À°è C°è0zÀ 7£Éà gÁ²¬Ä0zÀ
¥ÁægÀ0¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
42
Saptamsha chart:
Sign
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4-17-8.5
1
8
3
10
5
12
7
2
9
4
11
6
8-34-17.84
2
9
4
11
6
1
8
3
10
5
12
7
12-51-25.17
3
10
5
12
7
2
9
4
11
6
1
8
17-8-34.28
4
11
6
1
8
3
10
5
12
7
2
9
21-25-42.85
5
12
7
2
9
4
11
6
1
8
3
10
25-42-51.42
6
1
8
3
10
5
12
7
2
9
4
11
30-0-0
7
2
9
4
11
6
1
8
3
10
5
12
Degree
43
§ÄzsÀ,UÀÄgÀÄ, ±ÀÄPÀæ
Mer. 12.34
Jup.24.2
Ven. 12.24
Sun
gÀ«
4.11
Lagna
Saturn
Mercury
Venus
Sun
Moon 27.26
Moon
Rahu2.44
ZÀ0zÀæ 27.26
gÁºÀÄ 2.44
gÁºÀÄ
Rahu
NATAL CHART
PÉÃvÀÄ
Ketu
2.44
Saptamsha
kundali
¸À¥ÁÛ0±À PÀÄ0qÀ°
D-7
®UÀß , ±À¤
Sun
gÁ² PÀÄ0qÀ°
PÀÄd 11.24
Mars
11.24
Asc 15.57
Saturn
15.28
Ketu
Moon
Jupiter
Mars
44
NAVAMSA CHART
Sign
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3-20
1
10
7
4
1
10
7
4
1
10
7
4
6-40
2
11
8
5
2
11
8
5
2
11
8
5
10-0
3
12
9
6
3
12
9
6
3
12
9
6
13-20
4
1
10
7
4
1
10
7
4
1
10
7
16-40
5
2
11
8
5
2
11
8
5
2
11
8
20-0
6
3
12
9
6
3
12
9
6
3
12
9
23-20
7
4
1
10
7
4
1
10
7
4
1
10
26-40
8
5
2
11
8
5
2
11
8
5
2
11
30-0
9
6
3
12
9
6
3
12
9
6
3
4512
Degree
§ÄzsÀ,UÀÄgÀÄ, ±ÀÄPÀæ
Mer. 12.34
Jup.24.2
Venus 12.24
Sun
gÀ«
4.11
Ketu
Asc
Saturn
Moon
Mercury
Venus
Moon 27.26
ZÀ0zÀæ 27.26
Rahu2.44
gÁºÀÄ 2.44
NATAL CHART
gÁ² PÀÄ0qÀ°
PÀÄd 11.24
Mars 11.24
PÉÃvÀÄ
Ketu
2.44
®UÀß , ±À¤
Asc 15.57
Sat. 15.28
Mars
Navamsha
kundali
£ÀªÁ0±À PÀÄ0qÀ°
D-9
Jupiter
Rahu
Sun
46
NAVAMSA CHART
• This chart tells us about the spouse and
marital life. To see the compatibility of the
spouse, see the Lagna and the Moon sign of
Navamsha chart. The strong placement of 7th
house, its lord and significators along with
Moon connected to the 1st house.
• £ÀªÁ0±À PÀÄ0qÀ°AiÀÄÄ ¸À0UÁw ªÀÄvÀÄÛ zÁ0¥ÀvÀåfêÀ£ÀzÀ §UÉÎ
w½¸ÀÄvÀÛzÉ. zÁ0¥ÀvÀå ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä ®UÀß, ªÀÄvÀÄÛ
ZÀ0zÀæ ¹ÜvÀgÁ² £ÉÆÃr. 7£Éà gÁ², EzÀgÀ C¢ü¥Àw, PÁgÀPÀgÀÄ,
ZÀ0zÀæ, ®UÀßPÉÌ ¸À0§0zsÀ ¥ÀlÖ0vÉ §®AiÀÄÄvÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
47
NAVAMSA CHART
• 1st house self health, 2nd house family life, 4th house
domestic life, general happiness, 5th house progeny,
8th house sex life, 12th house bed comforts. Good
position of the planets in D-9 with benefic influence
signifies timely and happy married life.
• 1£Éà ªÀÄ£É DgÉÆÃUÀå, 2£Éà ªÀÄ£É PÀÄlÄ0§ ¸ËRå, 4£Éà ªÀÄ£É
UÀȺÀ¸ËRå, 5£Éà ªÀÄ£É ¸À0vÀw, 8£Éà ªÀÄ£É zÁ0¥ÀvÀå ¸ÀÄR, 12£Éà ªÀÄ£É
±ÀAiÀÄ£À ¸ÀÄR . £ÀªÁ0±ÀzÀ°è UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ±ÀĨsÀ¸À0§0zsÀ ºÉÆ0¢zÀÝgÉ
¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄzÀĪÉ, GvÀÛªÀÄ zÁ0¥ÀvÀå fêÀ£À ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.
48
NAVAMSA CHART
• On the other hand placement in dusthanas,
debilitation, association of melefics, shows
unhappy married life. So D-9 is considered
important due weight age is given to it and
always cast with natal chart.
• CzÉà UÀæºÀgÀÄ zÀÄB¸ÁÜ£À ¹ÜvÀgÁV ¥Á¦UÀ¼À ¸À0§0zsÀ ºÉÆ0¢zÀÝgÉ
zÀÄBRªÀÄAiÀÄ zÁ0¥ÀvÀåfêÀ£À ¸ÀÆavÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÁ0±ÀªÀÅ
ªÀÄÄRåªÁzÀ ªÀUÀðPÀÄ0qÀ°AiÉÄ0zÀÄ ¥ÀjUÀt¸À®ànÖgÀĪÀÅzÀj0zÀ
EzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÁUÀ®Æ gÁ²ZÀPÀæzÉÆqÀ£É ºÁPÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
49
Dashamsha chart
• Dashamsha chart : It is sign divided into 10 parts
of 3 degree each. This chart is studied with tenth
house to judge profession, fame, power and
position. So it is called carrier analysis chart. For
odd sign it starts from that sign and for even sign
9th from that sign.
• zÀ±Á0±À PÀÄ0qÀ°: gÁ²AiÀÄ ºÀvÀÛ£Éà ¨sÁUÀ, C0zÀgÉ 3 C0±À. EzÀÄ
zÀ±ÀªÀĨsÁªÀzÉÆqÀ£É GzÉÆåÃUÀ, C¢üPÁgÀ, UËgÀªÀ ªÀ£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä
C¨sÀ幸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß GzÉÆåÃUÀ ¸ÀÆZÀPÀ PÀÄ0qÀ° J0zÀÆ
PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. «µÀªÀÄgÁ²AiÀÄ°è CzÉà gÁ²¬Ä0zÀ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀªÀÄgÁ²AiÀÄ°è C°è0zÀ 9£Éà gÁ²¬Ä0zÀ ¥ÁægÀ0©ü¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
50
Dashamsha chart
Sign
1
2
3
1
6
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10 3
12
5
2
7
4
9
6
11
8
2
11 4
1
6
3
8
5
10
7
12
9
9
3
12 5
2
7
4
9
6
11
8
1
10
12
4
1
6
3
8
5
10
7
12
9
2
11
15
5
2
7
4
9
6
11
8
1
10
3
12
18
6
3
8
5
10
7
12
9
2
11
4
1
21
7
4
9
6
11
8
1
10
3
12
5
2
24
8
5
10
7
12
9
2
11
4
1
6
3
27
9
6
11
8
1
10
3
12
5
2
7
4
30
10 7
12
9
2
11
4
1
6
3
8
5
Degree
51
§ÄzsÀ,UÀÄgÀÄ, ±ÀÄPÀ
Mer. 12.34
Jup. 24.2
Venus 12.24
Sun
gÀ«
4.11
Moon 27.26
Rahu
gÁºÀÄ
ZÀ0zÀæ 27.26
Rahu2.44
gÁºÀÄ 2.44
NATAL CHART
gÁ² PÀÄ0qÀ°
PÀÄd 11.24
Mars
11.24
PÉÃvÀÄ
Ketu
2.44
PÀÄd
Mars
®Uàß 15.57
±À¤ 15.28
UÀÄgÀÄ
Jupiter
Asc 15.57
Sat. 15.28
Sun gÀ«
Dashamsha
kundali
zÀ±Á0±ÀPÀÄ0qÀ°
D-10
Moon
ZÀ0zÀæ
Ketu
Mercury
Venus
Saturn
±À¤, ®UÀß
Asc
52
Dashamsha chart
• The D-10 chart can pin point factors causing
delays and temporary disappointments in
proffession.
• 1. Lagna of D-10 has great importance. If it is
aspected by benefic it becomes strong.
• zÀ±Á0±À PÀÄ0qÀ°AiÀÄÄ GzÉÆåÃUÀzÀ «ZÁgÀzÀ°è DUÀĪÀ
¤zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß, ¤gÁ±ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.
• 1. zÀ±Á0±À PÀÄ0qÀ°AiÀÄ ®UÀߪÀÅ ªÀĺÀvÀé ¥ÀqÉ¢zÉ. ±ÀĨsÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß
zÀȶֹzÀgÉ CzÀÄ §®AiÀÄÄvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
53
• 2. If powerful Sun is there in upachaya, aspected by
Jupiter, native is likely to get recognition, eminence in
carrier.
• 3. If dasha lord is strong in D-1 , but in D-10, lacks
strength then his giving good results is un-certain. If
Sub period lord is posited unfavorably with malefic
influence good results are held up.
• §®AiÀÄÄvÀ£ÁzÀ gÀ«AiÀÄÄ G¥ÀZÀAiÀÄzÀ°èzÀÄÝ UÀÄgÀÄ zÀȵÀÖ£ÁzÀgÉ eÁvÀPÀgÀÄ
GzÉÆåÃUÀzÀ°è G£Àßw, UËgÀªÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
• zÀ±Á£ÁxÀ£ÀÄ gÁ²ZÀPÀæzÀ°è ±ÀĨsÀ£ÁV zÀ±Á0±ÀzÀ°è C±ÀĨsÀ£ÁzÀgÉ CªÀ£ÀÄ
±ÀĨsÀ¥sÀ® PÉÆqÀ¯ÁgÀ. CzÉÃjÃw ¨sÀÄQÛ£ÁxÀ£ÀÄ C±ÀĨsÀ£ÁV
¥Á¥ÀzÀȵÀÖ£ÁzÀgÉ ±ÀĨsÀ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß ¨sÀÄQÛ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ PÉÆqÀ¯ÁgÀ.
54
Dashamsha chart
• 4.Planets posited in 10th house of D-10 give good
results in their dasha period.
• 5. If there is no planet Rashi lord of 10th house or
planets aspecting the 10th house give similar result.
• 6. Planets in Kendra of D-10 are milestones in ones
carrier.
• 4. zÀ±Á0±À PÀÄ0qÀ°AiÀÄ 10gÀ°è EgÀĪÀ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä zÀ±Á PÁ®zÀ°è
±ÀĨsÀ¥sÀ® PÉÆqÀĪÀªÀÅ.
• 5. 10gÀ°è UÀæºÀ«®è¢zÀÝgÉ zÀ±ÀªÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ D jÃw ¥sÀ®
PÉÆqÀĪÀªÀÅ.
• 6. zÀ±Á0±À PÀÄ0qÀ°AiÀÄ PÉÃ0zÀæzÀ°ègÀĪÀ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ eÁvÀPÀ£À
GzÉÆåÃUÀfêÀ£ÀzÀ ªÉÄÊ°UÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ.
55
Dwadashamsha Kundali
• Dwadashamsha Kundali: Rashi divided into 12
parts of 2-30 degree is dwadashamsha kundali. It
is studied to know about the parents. It starts
from the same sign.
• zÁézÀ±Á0±À PÀÄ0qÀ°: gÁ²AiÀÄ£ÀÄß 12 ¨sÁUÀ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ
zÁézÀ±Á0±À PÀÄ0qÀ°. ¥Àæw ¨sÁUÀ 2-30 C0±À. EzÀ£ÀÄß vÀ0zÉvÁ¬ÄAiÀħUÉÎ w½AiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ. zÁézÀ±Á0±ÀªÀÅ
DAiÀiÁ gÁ²¬Ä0zÀ¯Éà ¥ÁægÀ0¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
56
Dwadashamsha Kundali
Sign
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5-00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
7-30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
10-00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
12-30
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
15-00
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
17-30
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
20-00
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
22-30
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
25-00
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
27-30
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30-00
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Degree
57
§ÄzsÀ,UÀÄgÀÄ, ±ÀÄPÀæ
Mer. 12.34
Jupiter24.2
Venus 12.24
Sun
gÀ« 4.11
Saturn ±À¤
®UÀß Asc
Rahu gÁºÀÄ
Sun gÀ«
Moon 27.26
ZÀ0zÀæ 27.26
Rahu2.44
gÁºÀÄ 2.44
PÀÄd
Mars
NATAL CHART
gÁ² PÀÄ0qÀ°
PÉÃvÀÄ
Ketu
2.44
PÀÄd 11.24
®UÀß, ±À¤
Mars 11.24 Asc 15.57
Saturn
15.28
UÀÄgÀÄ
Jupiter
Moon
ZÀ0zÀæ
Dwadashams
ha kundali
zÁézÀ±Á0±ÀPÀÄ0qÀ°
D-12
±ÀÄPÀæ
Venus
PÉÃvÀÄ Ketu
§ÄzsÀ
Mercury
58
Shodashamsha Kundali
• Shodashamsha Kundali: It is 1/16 part of the sign.
That is 1-52-30 Degree. Chart is analyzed to know
about conveyances and landed property. It is
calculated for moveable signs from Aries, for Fixed
sign from Leo, For dual signs from Sagittarius.
• µÉÆÃqÀ±Á0±À PÀÄ0qÀ°: EzÀÄ gÁ²AiÀÄ 1/16£Éà ¨sÁUÀ. C0zÀgÉ 1C0±À
52 «Ä¤lÄ 30 ¸ÉPÉ0zÀÄ. F PÀÄ0qÀ°AiÀÄ£ÀÄß ªÁºÀ£ÀAiÉÆÃUÀ,
¨sÀÆ«ÄAiÉÆÃUÀ £ÉÆÃqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ ZÀgÀgÁ²AiÀÄ°è
ªÉÄõÀ¢0zÀ, ¹ÜgÀgÁ²AiÀÄ°è ¹0ºÀ¢0zÀ, ¢é¸Àé¨sÁªÀ gÁ²AiÀÄ°è
zsÀ£ÀÄgÁ²¬Ä0zÀ EzÀÄ ¥ÁægÀ0¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
59
Sign
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1-52-30
1
5
9
1
5
9
1
5
9
1
5
9
3-45-00
2
6
10
2
6
10
2
6
10
2
6
10
5-37-30
3
7
11
3
7
11
3
7
11
3
7
11
7-30-00
4
8
12
4
8
12
4
8
12
4
8
12
9-22-30
5
9
1
5
9
1
5
9
1
5
9
1
11-15-00
6
10
2
6
10
2
6
10
2
6
10
2
13-07-30
7
11
3
7
11
3
7
11
3
7
11
3
15-00-00
8
12
4
8
12
4
8
12
4
8
12
4
16-52-30
9
1
5
9
1
5
9
1
5
9
1
5
18-45-00
10
2
6
10
2
6
10
2
6
10
2
6
20-37-30
11
3
7
11
3
7
11
3
7
11
3
7
22-30-00
12
4
8
12
4
8
12
4
8
12
4
8
24-22-30
1
5
9
1
5
9
1
5
9
1
5
9
26-15-00
2
6
10
2
6
10
2
6
10
2
6
10
28-7-30
3
7
11
3
7
11
3
7
11
3
7
11
30-00-00
4
8
12
4
8
12
4
8
12
4
8
60
12
Degree
§ÄzsÀ,UÀÄgÀÄ,±ÀÄPÀæ
Mer. 12.34
Jupiter.24.2
Venus.12.24
Sun
gÀ«
4.11
Jupiter
Moon 27.26
ZÀ0zÀæ 27.26
Rahu2.44
gÁºÀÄ 2.44
Sun
NATAL CHART
gÁ² PÀÄ0qÀ°
PÉÃvÀÄ
Ketu
2.44
®UÀß 15.57
PÀÄd 11.24
Mars 11.24 ±À¤ 15.28
Asc 15.57
Saturn
15.28
shodashamsha
kundali
µÉÆÃqÀ±Á0±ÀPÀÄ0qÀ°
D-16
Mercury
Venus,
Moon , Mars
Saturn
±À¤
®UÀß/Asc
PÉÃvÀÄ
Ketu
Rahu
gÁºÀÄ
61
Vimshamsha Kundali
• Vimshamsha Kundali: This is 20 divisions in a
sign. That is 1-30 degree each division. This is
counted from, For moveable sign from Aries. For
fixed sign from Sagittarius , for Dual signs from
Leo.
• «0±Á0±À PÀÄ0qÀ°: EzÀÄ gÁ²AiÀÄ 20 «¨sÁUÀ. C0zÀgÉ M0zÀÄ
¨sÁUÀ 1 C0±À 30 ¤«ÄµÀ. ZÀgÀgÁ²AiÀÄ°è ªÉÄõÀ¢0zÀ,
¹ÜgÀgÁ²AiÀÄ°è zsÀ£ÀÄgÁ²¬Ä0zÀ, ¢é¸Àé¨sÁªÀ gÁ²AiÀÄ°è ¹0ºÀ¢0zÀ
¥ÁægÀ0©ü¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
62
Sign
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1-30
1
9
5
1
9
5
1
9
5
1
9
5
3-00
2
10
6
2
10
6
2
10
6
2
10
6
4-30
3
11
7
3
11
7
3
11
7
3
11
7
6-00
4
12
8
4
12
8
4
12
8
4
12
8
7-30
5
1
9
5
1
9
5
1
9
5
1
9
9-00
6
2
10
6
2
10
6
2
10
6
2
10
10-30
7
3
11
7
3
11
7
3
11
7
3
11
12-00
8
4
12
8
4
12
8
4
12
8
4
12
13-30
9
5
1
9
5
1
9
5
1
9
5
1
15-00
10
6
2
10
6
2
10
6
2
10
6
2
16-30
11
7
3
11
7
3
11
7
3
11
7
3
18-00
12
8
4
12
8
4
12
8
4
12
8
4
19-30
1
9
5
1
9
5
1
9
5
1
9
5
21-00
2
10
6
2
10
6
2
10
6
2
10
6
22-30
3
11
7
3
11
7
3
11
7
3
11
7
24-00
4
12
8
4
12
8
4
12
8
4
12
638
Degree
Sign
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
25-30
5
1
9
5
1
9
5
1
9
5
1
9
27-00
6
2
10
6
2
10
6
2
10
6
2
10
28-30
7
3
11
7
3
11
7
3
11
7
3
11
30-00
8
4
12
8
4
12
8
4
12
8
4
12
Degree
64
§ÄzsÀ,UÀÄgÀÄ, ±ÀÄPÀæ
Mer. 12.34
Jupiter24.2
Venus 12.24
Saturn ±À¤
®UÀß Asc
Moon ZÀ0zÀæ
Sun
gÀ«
4.11
Moon 27.26
ZÀ0zÀæ 27.26
Rahu2.44
gÁºÀÄ 2.44
NATAL CHART
gÁ² PÀÄ0qÀ°
PÀÄd 11.24
Mars
11.24
PÉÃvÀÄ
Ketu
2.44
PÉÃvÀÄ
Ketu
Rahu
gÁºÀÄ
®UÀß , ±À¤
§ÄzsÀ ±ÀÄPÀæ
Mercury
Venus
Asc 15.57
Saturn
15.28
Vimshashamsha
kundali
«0±Á0±ÀPÀÄ0qÀ°
D-20
PÀÄd Mars
UÀÄgÀÄ
Jupiter
Sun gÀ«
65
CHATURVIMSHAMSHA
(SIDDHAMSHA) KUNDALI
• Chaturvimshamsha Kundali: This is
24 divisions in a sign. That is 1-15
degree each division. This is
counted from, For odd sign from
Leo. For even sign from Cancer. This
divisional chart is reffered for
Educational purposes.
66
CHATURVIMSHAMSHA (SIDDHAMSHA) KUNDALI
Sign
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1-15
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
2-30
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
3-45
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
5-00
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
6-15
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
7-30
10
9
10
9
10
9
10
9
10
9
10
9
8-45
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
10-00
12
11
12
11
12
11
12
11
12
11
12
11
11-15
1
12
1
12
1
12
1
12
1
12
1
12
12-30
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
13-45
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
15-00
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
16-15
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
17-30
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
67 5
Degree
CHATURVIMSHAMSHA (SIDDHAMSHA) KUNDALI
Sign
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18-45
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
20-00
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
21-15
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
22-30
10
9
10
9
10
9
10
9
10
9
10
9
23-45
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
25-00
12
11
12
11
12
11
12
11
12
11
12
11
26-15
1
12
1
12
1
12
1
12
1
12
1
12
27-30
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
28-45
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
30-00
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
Degree
68
Sun gÀ«
4.11
§ÄzsÀ,UÀÄgÀÄ,±ÀÄPÀæ
Mer 12.34
Jup. 24.2
Ven. 12.24
±ÀÄPÀæ Venus
PÀÄd Mars
Moon
ZÀ0zÀæ
Moon 27.26
ZÀ0zÀæ 27.26
Rahu2.44
gÁºÀÄ 2.44
UÀÄgÀÄ
Jupiter
NATAL CHART
gÁ² PÀÄ0qÀ°
PÀÄd 11.24
Mars
11.24
PÉÃvÀÄ
Ketu
2.44
®UÀß , ±À¤
Asc 15.57
Saturn
15.28
CHATUR
Vimshashamsh
a kundali
ZÀvÀÄgï
«0±Á0±ÀPÀÄ0qÀ°
D-24
Sun gÀ«
§ÄzsÀ
Mercury
®UÀß Asc
Saturn
±À¤
Rahu
gÁºÀÄ
PÉÃvÀÄ
Ketu
69
Sun gÀ«
4.11
§ÄzsÀ,UÀÄgÀÄ,±ÀÄPÀæ
Mer 12.34
Jup. 24.2
Ven. 12.24
±ÀÄPÀæ Venus
PÀÄd Mars
Moon
ZÀ0zÀæ
Moon 27.26
ZÀ0zÀæ 27.26
Rahu2.44
gÁºÀÄ 2.44
UÀÄgÀÄ
Jupiter
NATAL CHART
gÁ² PÀÄ0qÀ°
PÀÄd 11.24
Mars
11.24
PÉÃvÀÄ
Ketu
2.44
®UÀß , ±À¤
Asc 15.57
Saturn
15.28
CHATUR
Vimshashamsh
a kundali
ZÀvÀÄgï
«0±Á0±ÀPÀÄ0qÀ°
D-24
Sun gÀ«
§ÄzsÀ
Mercury
®UÀß Asc
Saturn
±À¤
Rahu
gÁºÀÄ
PÉÃvÀÄ
Ketu
70
Saptavimshamsha
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The counting for Saptavimshamsha kundali is
1. In firey signs 1,5,9 from Aries.
2. For Earthy signs 2,6,10 from Cancer.
3. For Airy signs 3,7,11 from Libra
4. For Watery signs 4,8,12 from Capricorn.
¸À¥ÀÛ«0±Á0±À PÀÄ0qÀ°AiÀÄ°è JtÂPÉ PÀæªÀÄ F jÃw EzÉ.
1. CVßvÀvÀé gÁ²UÀ¼À°è ªÉÄõÀ ¢0zÀ 1,5,9,
2. ¥ÀÈyéà vÀvÀézÀ°è PÀlPÀ ¢0zÀ 2,6,10
3. ªÁAiÀÄÄvÀvÀézÀ°è vÀįÁ¢0zÀ 3,7,11
4. d®vÀvÀézÀ°è ªÀÄPÀgÀ¢0zÀ 4,8,12.
71
SAPTAVIMSHAMSHA KUNDALI
Sign
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1-6-40
1
4
7
10
1
4
7
10
1
4
7
10
2-13-20
2
5
8
11
2
5
8
11
2
5
8
11
3-20
3
6
9
12
3
6
9
12
3
6
9
12
4-26-40
4
7
10
1
4
7
10
1
4
7
10
1
5-33-20
5
8
11
2
5
8
11
2
5
8
11
2
6-40
6
9
12
3
6
9
12
3
6
9
12
3
7-46-40
7
10
1
4
7
10
1
4
7
10
1
4
8-53-20
8
11
2
5
8
11
2
5
8
11
2
5
10-00
9
12
3
6
9
12
3
6
9
12
3
6
11-6-40
10
1
4
7
10
1
4
7
10
1
4
7
12-13-20
11
2
5
8
11
2
5
8
11
2
5
8
13-20
12
3
6
9
12
3
6
9
12
3
6
9
14-26-40
1
4
7
10
1
4
7
10
1
4
7
10
15-33-20
2
5
8
11
2
5
11
2
5
8
72 11
Degree
SAPTAVIMSHAMSHA KUNDALI
Sign
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16-40
3
6
9
12
3
6
9
12
3
6
9
12
17-46-40
4
7
10
1
4
7
10
1
4
7
10
1
18-53-20
5
8
11
2
5
8
11
2
5
8
11
2
20-00
6
9
12
3
6
9
12
3
6
9
12
3
21-6-40
7
10
1
4
7
10
1
4
7
10
1
4
22-33-20
8
11
2
5
8
11
2
5
8
11
2
5
23-20
9
12
3
6
9
12
3
6
9
12
3
6
24-56-40
10
1
4
7
10
1
4
7
10
1
4
7
25-33-20
11
2
5
8
11
2
5
8
11
2
5
8
26-40
12
3
6
9
12
3
6
9
12
3
6
9
27-46-40
1
4
7
10
1
4
7
10
1
4
7
10
28-53-20
2
5
8
11
2
5
8
11
2
5
8
11
30-00
3
6
9
12
3
6
9
12
3
6
9
12
Degree
73
§ÄzsÀ,UÀÄgÀÄ,±ÀÄPÀæ
Mer. 12.34
Jup. 24.2
Ven. 12.24
Sun
gÀ«
4.11
§ÄzsÀ ±ÀÄPÀæ
Mercury
Venus
Moon 27.26
ZÀ0zÀæ 27.26
Rahu2.44
gÁºÀÄ 2.44
NATAL CHART
gÁ² PÀÄ0qÀ°
PÀÄd 11.24
Mars
11.24
PÉÃvÀÄ
Ketu
2.44
UÀÄgÀÄ
Jupiter
Sun gÀ«
®UÀß , ±À¤
Rahu
gÁºÀÄ
Asc 15.57
Saturn
15.28
PÉÃvÀÄ
Ketu
Sapta
Vimshashams
ha kundali
¸À¥ÀÛ«0±Á0±À
PÀÄ0qÀ°
D-27
Moon
ZÀ0zÀæ
PÀÄd Mars
Saturn
±À¤
®UÀß Asc
74
In Thrimshamsha Kundali
• In Thrimshamsha Kundali each part is one degree. This chart is called
character analysis chart for woman.
• In odd signs ruled by its sign
In even signs ruled by its sign
• 0-50 by Mars /Aries
0-50
Venus / Taurua
• 6-100 by Saturn/Kumbha
6-120 Mercury / Kanya
• 11-180 by Jupiter / Dhanus
13-200 Jupiter / Meena
• 19-250 by Mercury / Gemini
21-250 Saturn / Makara
• 26-300 by Venus / Libra
26-300 Mars / Vrischika
• wæ0±Á0±À PÀÄ0qÀ°AiÀÄ£ÀÄß ¹ÛçÃeÁvÀPÀzÀ°è UÀÄt,¸Àé¨sÁªÀ ¸ÀÆZÀPÀ ªÉ0zÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
• «µÀªÀÄ gÁ²UÀ¼À°è
¸ÀªÀÄgÁ²UÀ¼À°è
• 0- 50 C0±ÀPÉÌ PÀÄd C¢ü¥Àw
0-50 ±ÀÄPÀæ C¢ü¥Àw
• 6-100 C0±ÀPÉÌ ±À¤ C¢ü¥Àw
6-120 §ÄzsÀ C¢ü¥Àw
• 11-180 C0±ÀPÉÌ UÀÄgÀÄ C¢ü¥Àw
13-200 UÀÄgÀÄ C¢ü¥Àw
• 19-250 C0±ÀPÉÌ §ÄzsÀ C¢ü¥Àw
21-250 ±À¤ C¢ü¥Àw
• 26-300 C0±ÀPÉÌ ±ÀÄPÀæ C¢ü¥Àw.
26-300 PÀÄd C¢ü¥Àw
75
§ÄzsÀ,UÀÄgÀÄ,±ÀÄPÀæ
Mer. 12.34
Jup. 24.2
Ven. 12.24
Sun
gÀ«
4.11
®UÀß Asc
Saturn
±À¤
Moon 27.26
gÁ² PÀÄ0qÀ°
PÀÄd 11.24
Mars
11.24
PÉÃvÀÄ
Ketu
2.44
®UÀß 15.57
±À¤ 15.28 §ÄzsÀ
Asc 15.57
Saturn
15.28
UÀÄgÀÄ
Jupiter
Trimshashams
ha kundali
wæ0±Á0±ÀPÀÄ0qÀ°
D-30
ZÀ0zÀæ 27.26
Rahu2.44
gÁºÀÄ 2.44
NATAL CHART
Sun gÀ«
PÉÃvÀÄ/Ketu
PÉÃvÀÄ/
Rahu
gÁºÀÄ
Moon
ZÀ0zÀæ
Mercury
±ÀÄPÀæ Venus
PÀÄd Mars
76
Related documents