Download Binas 75A trekdrop +AW

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Binas 75A + boek 4.6 MITOSE
1. IN welke fase van de celcyclus wordt het DNA gekopieerd
S-fase ( welke deel is van de interfase)
2. Uit welke drie fasen bestaat de interfase?
G1, S –fase en G2
3. In welke fase doet de cel waarvoor die bedoeld is? Dus bij
voorbeeld amylase (enzymen in speeksel) produceren door
speekselkliercellen? In de G0 fase
4. Hoe lang duurt de eigenlijke kerndeling, dus de mitose, enkele
uren
5. Op een gegeven moment is de kerndeling voltooid. De
chromosomen zijn verdeeld, dan moet ook nog de cel in tweeën
worden gesnoerd. Hoe noem je dit proces? Cytokinese
6. In welke fase worden spoellichaampjes (centriolen)
klaargemaakt? G2
7. In welke fase bevinden zich de zenuwcellen in je ruggenmerg?
Verklaar hiermee hoe een dwarslaesie eigenlijk nooit meer
goed herstelt en een beenbreuk wel. In de G0, ze kunnen niet
meer delen
8. Rode bloedcellen hebben geen kern meer. Kunnen ze nog
mitose ondergaan? Nee natuurlijk,
9. De mens heeft 23 paar chromosomen, 46 in totaal. Waarom
heb je van ieder chromosoom twee exemplaren? Één van je
vader en één van je moeder
10.
Leg de fasen van de mitose uit a.d.v. trekdrop!
Stel het aantal chromosomen ( denkbeeldige cel) op 1 paar
chromosomen ( deze cel heeft dus in totaal 2 chromosomen) De
gekopieerde chromosoom geef je de rode kleur.
Related documents