Download 214744929-Muşchii-capului

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Fasciile capului

Aponevroza
epicraniană – acoperă
bolta craniană. În
regiunile laterale se
subţiază formând o
lamă fibroasă laxă sub
care e situată fascia
temporală.
Fascia temporală

a)
b)
Fascia temporală este
puternică şi acoperă
muşchiul omonim. Îşi ia
originea de la linia temporală
superioară, apoi se bifurcă în:
lamela superficială - inseră
pe faţa externă a arcadei
zigomatice.
lamela profundă - inseră pe
faţa internă arcadei
zigomatice.
Fascia temporală închide
fosa temporală şi o
transformă într-o lojă osteofibroasă, care adăposteşte
muşchiul temporal, ţesut
celulo-adipos şi vase
sangvine.
Fasciile capului


Fascia pterigoidiană
inveleşte faţa medială a
muşchiului pterigoidian
medial (intern).
Fascia
interpterigoidiană este
dispusă între muşchii
pterigoidieni medial şi
lateral. Marginea
posterioară a acestei
fascii formează
ligamentul
sfenomandibular.
Fasciile capului

a)
b)
Fascia bucofaringiană
acoperă muşchiul
buccinator, apoi continuă
pe faţa laterală a
constrictorului superior al
faringelui.
Anterior se pierde în
ţesutul cutanat al
obrajilor.
Posteroinferior continuă
cu adventicea faringelui şi
cu lamelele fasciale ale
gâtului.
Spaţiile sau lojele osteofasciale şi intermusculare
ale capului



a) SOF ale bolţii craniene
b) SOF ale regiunii temporale
c) SOF ale părţii laterale a feţei
Lojile osteo-fasciale şi
intermusculare ale bolţii craniene



Loja superficială – între
piele şi aponevroza
epicraniană (conţine vasele
temporale superficiale).
Loja subaponevrotică –
între aponevroza
epicraniană şi aponevroza
temporală.
Loja subperiostală – între
periost şi placa externă a
calvariei (calotei) craniene.
Spaţiile şi lojele osteo-fasciale şi
intermusculare ale regiunii temporale

Între lamelele superficială
şi profundă ale fasciei
temporale se formează un
spaţiul interaponevrotic,
care conţine muşchiul
temporal, ţesut adipos,
artera şi vena temporale
medii.

Între fascia temporală şi
muşchiul omonim se află
spaţiul subaponevrotic
(conţine o porţiune a
corpului adipos bucal).
Spaţiile şi lojele osteo-fasciale şi
intermusculare ale regiunii temporale

Loja temporală
profundă este situată
între fasciculele
profunde ale muşchiului
temporal şi periost,
conţine vasele şi nervii
temporali profunzi şi
comunică inferior cu
spaţiile vecine.
Spaţiile şi lojele osteo-fasciale şi
intermusculare ale părţii laterale a feţei


Corpul adipos bucal (Bichat) sau bula
grăsoasă este situat între piele şi muşchiul
buccinator, fiind adiacent marginii anterioare
a muşchiului maseter. El este bine dezvoltat
la sugari, fapt ce minimalizează efectele
presiunii atmosferice asupra cavităţii bucale
în timpul alăptării.
Apofizele acestui corp pătrund în spaţiile
osteofasciale adiacente.
Spaţiile şi lojele osteo-fasciale şi
intermusculare ale părţii laterale a feţei





Spaţiul glandei
parotide – conţine
glanda omonimă, vase
sangvine şi nervi:
Artera carotidă externă şi
ramurile ei
Vena retromandibulară
Ganglioni limfatici parotidieni.
Nervul facial şi nervul
auriculotemporal
Spaţiile şi lojele osteo-fasciale şi
intermusculare ale părţii laterale a feţei

Spaţiul maseteromandibular situat între
muşchiul maseter şi
ramura mandibulei.
Conţine ţesut celuloadipos, vase şi nervi. În
sens superior comunică
cu spaţiul temporopterigoidian.
Spaţiile şi lojele osteo-fasciale şi
intermusculare ale părţii laterale a feţei

a)
b)
c)

Spaţiul temporopterigoidian este situat
între muşchiul temporal şi
pterigoidianul lateral.
Comunică cu:
Orbita
cavitatea nazală
cavitatea bucală.
Conţine artera maxilară şi
plexul venos pterigoidian.
Spaţiile şi lojele osteo-fasciale şi
intermusculare ale părţii laterale a feţei

Spaţiul
interpterigoidian este
situat între cei doi
muşchi pterigoidieni.
Conţine nervul alveolar
inferior, artera maxilară
şi plexul venos
pterigoidian.
Spaţiile şi lojele osteo-fasciale şi
intermusculare ale părţii laterale a feţei

Spaţiul
suprapterigoidian este
delimitat de capul
superior al muşchiul
pterigoidian lateral şi
faţa infratemporală a
aripii mari a sfenoidului.
Conţine vase sangvine,
nervi şi comunică cu
spaţiile vecine.
Spaţiile şi lojele osteo-fasciale şi
intermusculare ale părţii laterale a feţei

Spaţiul pterigomandibular delimitat
de muşchiul
pterigoidian medial şi
ramura mandibulei.
Comunică cu spaţiile
vecine, conţine nervul
alveolar inferior şi
vasele omonime.
Spaţiile şi lojele osteo-fasciale şi
intermusculare ale părţii laterale a feţei

Fosa pterigopalatină
conţine ganglionul
pterigopalatin, nervul
maxilar, artera maxilară
şi plexul venos
pterigoidian.
Related documents