Download lipincott anatomi atlası

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Baş & Boyun
Baş & Boyun
Cilt 3
Ben Pansky | Thomas R. Gest
Özellik ve kazanımları…
• Fonksiyonel özetler kafa çiftleri, baş ve boynun arterleri ve otonom innervasyon konularını içerir
• Genel hatlarıyla özlü ve kısa metin ile ayrıntılı resimler arasındaki denge hızlı anlamayı sağlar
• Yüzlerce tam renkli, atlas resimleri kolay erişimi sağlamak amacıyla özenle ilgili metin ile yan yana kondu
Ben Pansky | Thomas R. Gest
Baş & Boyun
Lippincott’un Açıklamalı İnsan Anatomi Atlası serisi insan anatomisinin bilinmesi gerekli olan içeriğini ayrıntılı atlas
tarzı çizimlerle destekleyerek etkin, kullanımı kolay bir formatta sunar. Bu cilt baş ve boynun yapı ve fonksiyonlarını
bu önemli bölgelerin klinik bilgileri ile desteklenmiş olarak içerir. Lippincott’un Anatomi Atlası’ndan ve diğer konusunda yetkin kaynaklardan alınan sanat eseri kalitesindeki içerik anatomide yer alan fonksiyon ve klinik bağlantıyı
anlamak için size hiç bu kadar yakın olmamıştı.
• Mantıklı bölgesel sıralama anatomik yapı ve bölümleri arasında devamlılığı sağlarken, bölümler gövdenin
yüzeyelindeki yapılardan derine doğru ilerleyecek şekilde düzenlendi
• Klinik bilgiler konu sonlarında ilgili klinik içeriğin altını çizmektedir
• Ayrıntılı tablolar bölümlerin kilit noktalarına uygun şekilde serpiştirilmiştir
• Bölümlerin başındaki genel hatlar konuların bulunmasını kolaylaştırır
Lippincott’un Açıklamalı İnsan Anatomi Atlası serisi öğrenciler,
asistanlar ve sonraki aşamalarda olanlar için ideal kaynaktır
Lippincott’un Açıklamalı İnsan Anatomi Atlası: Gövdenin Arka Tarafı, Üst ve Alt Ekstremite
Lippincott’un Açıklamalı İnsan Anatomi Atlası: Thorax, Karın ve Pelvis
GENEL DAĞITIM
Pansky Tüccar
Gest
Diğer ciltlerin içeriği:
Çeviri Editörü
GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ
M. Rauf İnan Sokak No: 3
06410 Sıhhiye / Ankara
Tel: (0312) 431 14 85 • 435 11 91-92
Faks: (0312) 435 84 23
İSTANBUL
Gazeteciler Sitesi Sağlam Fikir Sokak
No: 7 / 2 Esentepe / İstanbul
Tel: (0212) 356 87 43
Faks: (0212) 356 87 44
KARTAL ŞUBE
Cevizli Mahallesi Denizer Cad.
No: 19 / C Kartal / İstanbul
Tel&Faks: (0216) 546 03 47
Eray Tüccar
Cilt 3
ANKARA
Cilt 3
Türkiye’nin her yerinden...
0505 734 13 13
GÜNEŞ TIP
KİTABEVLERİ
Wolter Kluwer Lippincott
Health
Williams & Wilkins
LIPPINCOTT
AÇIKLAMALI İNSAN ANATOMİSİ ATLASI:
Baş ve Boyun
GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ
DİĞER CİLTLERİN İÇERİĞİ:
Lippincott’un Açıklamalı İnsan Anatomi Atlası: Gövdenin Arka
Tarafı, Üst Ekstremite ve Alt Ekstremite
Lippincott’un Açıklamalı İnsan Anatomi Atlası: Thorax,
Abdomen ve Pelvis
LIPPINCOTT
AÇIKLAMALI İNSAN ANATOMİSİ ATLASI:
Baş ve Boyun
CİLT 3
ç E V İ Rİ E DİTÖR LER İ
Ben Pansky, PhD, MD
Prof. Dr. Eray Tüccar
Professor Emeritus
Department of Surgery
University of Toledo College of Medicine
and Life Sciences
Toledo, Ohio
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anatomi Anabilim Dalı
Thomas R. Gest, PhD
Professor of Anatomy
Division of Clinical Anatomy
Department of Radiology
University of South Florida Morsani College of Medicine
Tampa, Florida
GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ
LIPPINCOTT AÇIKLAMALI İNSAN ANATOMİSİ ATLASI:
Baş ve Boyun
Türkçe Telif Hakları 2015
Orijinal Adı: Lippincott”s Concise Illustrated Anatomy: Head & Neck
Yayınevi: Wolters Kluwer-Lippincott Williams &Wilkins
Yazarlar: Ben Pansky, Thomas R. Gest
Çeviri Editörü: Dr. Eray Tüccar
Orijinal ISBN: 978-1-60831-383-9
Kitabın 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince (kitabın bir bölümünden alıntı yapılamaz, fotokopi yöntemiyle çoğaltılamaz, resim, şekil, şema, grafik v.b.’ler kopya edilemez) tüm hakları Güneş Tıp
Kitabevleri Ltd. Şti.’ne aittir.
Yayıncı ve Genel Yayın Yönetmeni: Murat Yılmaz
Genel Yay›n Yönetmeni Yard›mc›s›: Polat Yılmaz
Yayın Danışmanı: Ali Aktaş
Dizgi-Düzenleme: İhsan Ağın
Kapak Uyarlama: İhsan Ağın
Baskı: Ayrıntı Basım ve Yayın Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
İvedik Organize Sanayi Bölgesi 28. Cad. 770 Sok. No: 105-A Ostim/ANKARA
Telefon: (0312) 394 55 90 - 91 - 92 • Faks: (0312) 394 55 94
Sertifika No: 13987
UYARI
Medikal bilgiler sürekli değişmekte ve yenilenmektedir. Standart güvenlik uygulamaları dikkate alınmalı, yeni araştırmalar ve klinik tecrübeler ışığında tedavilerde ve ilaç uygulamalarındaki değişikliklerin gerekli olabileceği bilinmelidir.
Okuyuculara ilaçlar hakkında üretici firma tarafından sağlanan ilaca ait en son ürün bilgilerini, dozaj ve uygulama şekillerini ve kontrendikasyonları kontrol etmeleri tavsiye edilir. Her hasta için en iyi tedavi şeklini ve en doğru ilaçları ve
dozlarını belirlemek uygulamayı yapan hekimin sorumluluğundadır. Yayıncı ve editörler bu yayından dolayı meydana
gelebilecek hastaya ve ekipmanlara ait herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu değildir.
www.gunes kitabevi.com
Bu yeni eserimi, benim olgunlaştığım ve üretimimi arttırdığım zamanlar boyunca sevgi,
sabır, anlayış, cesaret ve desteğini benden esirgemeyen ve bana sürekli ilham kaynağı
olan 50 yıldan daha fazla süreyi benimle birlikte geçirdikten sonra sevgi dolu hafızamda
yaşayacak olan sevgili eşim JULIE’ye adıyorum.
Ayrıca, benimle ve benim yazılarımla, çizimlerimle ve hikayelerimle büyüyen ve
olgunlaşan sevgili oğlum JONATHAN’a ithaf ediyorum. Onun benim yanımdaki sevgi
dolu varlığı içimdeki “Yaşam ve Yaratıcılık Kıvılcımını” sonsuza kadar parlak tutmak için
beni cesaretlendirdi.
—Ben Pansky
Öğretmeyi keyifli hale getiren geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki öğrencilerim, benim ve
öğrencilerim; çok kıymetli bir hediye bırakacak cesareti gösteren geçmişteki, şimdiki ve
gelecekteki duyarlı beden bağışçıları için…
Bir anatomist olarak mirası yayınlarında, bilgi ve becerilerini aktardığı önceki sayısız
öğrencilerinde yaşayacak olan meslektaşım ve arkadaşım Patrick Tank’in anısına ithaf olunur.
—Tom Gest
önsöz
Tıp eğitimi sürekli bir değişim halinde olmaya devam etmektedir. Kendini eğitime adamış eğitmenler bizim bugünkü bilgi durumumuzu tanımlamak, rafine etmek ve güncellemek için nelerin, nasıl ve
neden öğretildiğine dair öğretim yöntemleri ve müfredat hazırlıkları içinde bulunmaktadırlar. Akademik gelenekler oldukça katıdır; bunları değiştirmek için zorlu bir uğraş gerekir. Öyle ki bazen yapılan
değişimlerin tıbbi, klinik ve bilimsel uygunluğu ikinci planda kalabilir. Ne kadar değişim yapılmış olursa
olsun, Tıp sanatı her zaman sağlam bir temel bilim iskeleti üzerine inşa edilmelidir. Hepimizin sahip
olduğu karmaşık yapıyı ve ince varyasyonları tam olarak anlamak için bu iskeletteki mihenk taşı Anatomi’dir. “Lippincott’un Açıklamalı İnsan Anatomi Atlası” serisi insan genel anatomisini büyük, karmaşık bir
geleneksel metinden daha çok bir özet şeklinde sunmaktadır.
Serideki her bir başlık çok resimli, fonksiyonel odaklı ve klinik bilgilendirici metin içererek, “yaşayan” anatomi ile yapı ve fonksiyon arasındaki ilişkinin önemini vurgulamaktadır. Tekrarlara sadece
belli noktaları vurgulamak için veya bölgeler arasındaki devamlılığı göstermek için gerekli olduğunda
yer verilmiştir.
Terminolojide “International Federation of Associations of Anatomists” (IFAA) alt kuruluşu olan “Federative Committee on Anatomical Nomenclature” (FCAT) tarafından onaylanan “Terminologia Anatomica” (1998) esas alınmıştır. Bu seride terimlerin İngilizce karşılıkları kullanılmıştır.
Anatomi üç boyutlu düşünmeyi gerektirir ki bu durum öğrenciler ve hızlı bir gözden geçirme yapmak isteyen pratisyenler için zor olabilir. Üç boyutlu anatomiyi ve yapıların birbirleriyle ilişkilerini
anlamak için en uygun yöntem disseksiyon masasında bir kadavrayı el ile incelemektir. Ancak fiziksel
olarak kadavra bulunmadığından, bu serideki güzel ve renkli şekiller Dr. Tank ve Dr. Pansky’nin birlikte
hazırlıkları ve Lippincott Williams & Wilkins tarafından basılan ve çok beğenilen bir kaynak olan Dr.
Pansky’nin “Review of Gross Anatomy” isimli eserinin 6. Baskısından alınmıştır.
Çizimler mantıklı bir sırayla sunulan anatomik görüntülerden oluşmaktadır, böylece sıkıştırılmış bir
anatomi müfredatı içinde kritik ve temel ihtiyaç olan görüntüler daha kolay ve daha hızlı bir şekilde
gözden geçirilebilir.
Yüzlerce tam renkli resimlerin yanı sıra kısaltılarak vurgulanmış ancak kapsamlı ve ayrıntılı bilgi içeren metinler başka kitaplarda bulunmayan bir şekilde anatomiyi basit ama çok yönlü bir şekilde insan
vücudunun güzellik ve işlevini vurgulayacak şekilde üç boyutlu olarak sunmaktadır.
Yıllar boyunca ciltlerin içeriğinde (metin ve resimlerde) yazılan materyalin toplam miktarı insan
vücudunun tamamını gerçeklikle sunmak için o kadar çok hale geldi ki, ciltlerce 1.000’den fazla sayfanın öğrenciler tarafından büyük korkuyla ve zorlukla karşılanacağını hissettik. Bu yüzden, vücudun
bölgelerini kapsayan 7 bölüm için 3 cilt yayınlamayı uygun bulduk. Bu çerçevede 1. Cilt: Gövdenin Arka
Tarafı, Üst ve Alt Ekstremite; 2. Cilt: Thorax, Karın ve Pelvis ve 3. Cilt: Baş ve Boyun bölümlerinden oluşmaktadır. Her bir cilt yaklaşık olarak 300 sayfa içermektedir. Böylece, vücudun belirli bir bölgesini çalışan kişi
sadece o bölgenin anlatıldığı cildi yanında taşıyabilir ve bir seferde tek bir ciltten çalışabilir. Dahası, bir
öğrenci veya pratisyen sadece vücudun belirli bir bölgesi ile ilgileniyorsa, çalışırken tüm kitabı yanında
taşımak yerine kendi konusunun gerektirdiği bilgilere yoğunlaşabilir (örneğin; genel pratisyen, psikolog,
nörolog, tıp öğrencisi, fizik tedavi uzmanı, meslek sağlığı uzmanı, hemşirelik, ortopedi, göz hastalıkları,
cerrahi gibi). Ancak konulara çalışan kişi vücut tek bir parça halinde işlev görmediği ve her biri bir
diğeri ile ilişkili olduğu için diğer ciltleri de bulundurmak isteyebilir.
Kitaptaki konu dizilimi Gövdenin Arka Tarafından, Üst ve Alt Ekstremiteye, Göğüs, Karın ve Pelvisten Baş ve Boyna doğrudur. Böylece kitabı okuyan kişi bölgeler arasındaki bağlantıyı tamamen anlayabilir. Bölgesel yaklaşım pek çok insan anatomisi derslerinde ve disseksiyon laboratuvarında olduğu
gibi cerrahi dallarda da kullanılmaktadır. Ancak, şekiller öğrencilerin bir bölgeden diğerine geçişini
kolaylaştıracak şekilde birbirleriyle örtüşen yapıları içermektedir.
Vücuttaki yapılar, osteoloji dışında yüzeyel tabakadan derine doğru gözden geçirilmiştir. Kemiklerin
kendisi vücudun ana iskeletini oluşturur ve yumuşak dokulara tutunma yüzeyi sağlar. Bu yüzden osteoloji kitabın ilk bölümünde ele alınmıştır ve çoğu müfredat programında ilk işlenen konudur. Yaşayan
bir organizma içindeki bilgileri ayıklayarak, öğrenci ve pratisyenler normal ve anormal durumları hem
vii
viii Önsöz
daha iyi tanımlar hem de daha iyi tarif eder. Giderek, sofistike araçlar onlara bu sürekliliği anlamalarında yardımcı olur.
İlk başta, tıp sanatı öğrencileri sadece gözlem ve palpasyon kullanırdı, daha sonra disseksiyon yapılmaya başlandı ve şimdi kullanılan “araçların” ivme kazanmasıyla teknoloji stetoskoplar ve oftalmoskoplardan güçlü X-ışınları ve görüntüleme yöntemlerine ilerlemiştir. Bu perspektifte, X-ışınları 19. yüzyılın
bitiminde keşfedildi; nükleer tıp ve ultrasonografi 1950’lerde tanıtıldı; ve bilgisayarlı tomografi (BT),
dijital radyografi ve nükleer manyetik rezonans (NMR) 1970’lerde kullanılmaya başlandı.
Böylece, bir anatomi kitabı hastanın mevcut sağlık durumunu klinik açıdan iyi bir şekilde tanımlayan
radyolojik tartışma ve görüntüleme, BT, NMR ve kesitsel anatomi olmadan eksik olacaktır. Bir kişinin
radyografide ve bilgisayar görüntülemede normal anatomiyi tanımlamayı öğrendikten sonra genetik,
hastalık veya travmanın meydana getirdiği değişiklikleri anlaması daha kolay olur. Anatomi tıp ve ilişkili
bir çok alanda “mihenk taşı” olduğu için bu bilgiler kitabımıza da dahil edilmiştir.
Metinlerimizin birçok alanına çok temel ve gerekli klinik bilgiler dahil edilmesine rağmen, klinik
ile ilişkili her bilginin her anatomik bölge için tamamıyla tartışılması mümkün değildir. Ancak, temel
anatominin anlaşılması, neyin değişmeden ve klinik olarak belirti ve bulgu vermeden önce “normal”
olduğunun tam olarak anlaşılması için esastır.
Baş ve Boyun fonksiyonel anatomisi, (duyu organları dahil) Beyin ve Kranial Sinirler özlü ve klinik
ile ilişkili bir şekilde sunulmaktadır. Böylece, öğrenci klinik uygulama ile anatominin arasındaki ilişkiyi
daha iyi kavrayacaktır. Özel fonksiyonel özetler –özellikle kranial sinirler, baş ve boynun arterleri ve
otonomik innervasyon için olanlar- bu zor konuları kavramak için öğrenciye yardımcı olmaktadır.
Ortalama bir öğrenci, klinisyen, araştırmacı veya eğitmen sık sık baş, boyun ve duyu organları,
ayrıca beyin dahil olmak üzere merkezi sinir sistemi ve kranial sinirler ile ilgili öğrenilmesi gereken
bilgilerin çokluğu ve karmaşıklığı altında ezilmektedir. Konuları hızla gözden geçirmeyi isteyen kişiler
sıklıkla sinirbilim alanındaki gelişmelerden, açıklamaların yoğunluğundan, referansların çokluğundan
ve içerdikleri detaylardan, gerçekten gerekli olan bilgileri kaybetmeden sunulan bütün bu materyali
çalışmak ve özümsemek için gereken zaman miktarı karşısında şaşkına dönmektedirler.
Anatomi Bilimi eğitmeni olarak bizler, genel anatomi ve ilişkili sinir bilimsel konuların çabucak öğrenildiği ancak sık sık tekrar edilmediği takdirde kolaylıkla unutulduğunun farkındayız. Zaman öğrenmede ters etki gösterebilir ve araya giren başka görevler de hatırlamayı zorlaştırabilir. Umuyoruz ki,
bu ciltte nispeten basitleştirilmiş, yarı-özet şeklinde özlü, doğrudan ve anlamlı olduğu kadar işlevsel
odaklı ve klinik bilgilendirici metinler “hiç durmadan tekrarlanan” ve çok fazla gerekli olmayan bilgi
içermemektedir. İnanıyoruz ki, Baş-Boyun ve ilişkili bölümleri kapsayan bu ciltte tam-renkli resimlerle
birlikte sunulan temel bilgi ve görüşler okuyucunun çok karmaşık detaylar içeren bu bölgeyi kolaylıkla
anlamasına rehberlik edecektir.
ÇEVİRİ EDİTÖRLERİNİN ÖNSÖZÜ
Sürekli gelişen tıp bilimine ayak uydurmak, verilen tıp eğitiminin içeriği ve kalitesiyle mümkün olmaktadır. Karmaşık yapısı ve varyasyonların varlığı nedeniyle anlaması zor olan Anatomi, tıp eğitiminin
temel taşlarından biridir. Anatomi’nin kolay ezberlenen, bir o kadar da kolay unutulan bilgiler içerdiği
düşünülse de, başarının sırrı sık tekrar etmek, materyallerin iyi kullanımı, üç boyutlu düşünebilme ve
klinik ile ilişkisini kurabilmekte saklıdır. Bu kitap, hem net ve kolay anlaşılır şekilleriyle, hem de yapı ve
fonksiyon arasındaki ilişkiyi vurgulayarak verdiği klinik bilgiler ile hedefe ulaşmanızda size yol gösterecektir.
Bu eserin Türkçemize kazandırılması ve Türk Tıp Ailesinin kullanımına sunulması, çevirenler kadar
Güneş Tıp Kitabevleri’nin değerli çalışanlarının da özverili gayretleri ve fedakarlığı sayesinde olmuştur.
Yarın meslektaşlarımız olacak sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere Türk Tıp Ailesine katkısı
olması dileklerimizle.
A. Elhan
S. T. Karahan
E. Tüccar
ix
te ş ekkürler
Başta ürün geliştirme editörü Crystal Taylor, Ürün Müdürü Julie Montal-bano, Sanat Yönetmeni Jennifer Clements, Tasarımcı Steve Druding olmak üzere Lippincott Williams ve Wilkins’ de bu kitabın
geliştirilmesi ve hazırlanmasında çalışan herkese çok teşekkür ederiz. Ayrıca editöriel rehberlik ve sayfa
düzenlerinin sağlanmasındaki gayretleri için Kelly Horvath’a teşekkür ederiz.
Marcelo Oliver ve “Body Scientific International”, Dr. Tank ve Dr. Gest’in editörü olduğu Lippincott
Williams & Wilkins tarafından basılan Anatomi Atlası’nda bulunan Dr. Pansky’nin orijinal siyah-beyaz
resimlerin birçoğunu tam renkli bir şekilde çoğaltmak için bu güzel resimlerin sadece tonu ve rengini
değiştirerek mükemmel bir iş yaptı.
Her ikisi de Toledo Tıp Merkezi Üniversitesi’nde bulunan Cerrahi Anabilim Dalı Sekreteri Danelle
Mooi ve Hemşirelik, Acil Tıp ve Personel Geliştirme Bölümleri Sekreteri Nick Andrew Bell’e bizleri
sürekli cesaretlendirmeleri, anlayışları ve sağladıkları kablosuz bağlantılar ve bilgisayar ve dijital dünyasındaki deneyimleriyle Dr. Pansky’e gösterdikleri büyük yardımlar için şükranlarımızı sunarız.
Ayrıca Arkansas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nörobiyoloji ve Gelişimsel Bilimler Profesörü, PhD, Patrick Tank’e özel teşekkürlerimizi sunarız. Bu serinin ilk cildi ve ilk bölümünde onun ilhamı ve çok çalışması sayesinde projenin devam etmesi mümkün oldu.
Ben Pansky
Thomas Gest
xi
İ çindekiler
Önsöz vii
Çeviri Editörlerinin Önsözü ix
Teşekkürler xi
Çeviriye Katkıda Bulunanlar xiii
Bölüm 1: Boyun
Çeviri: Dr. Halil İbrahim Açar, Dr. Eray Tüccar
1.1
Boyun Yüzey Anatomisi
2
1.2
Boyun Üçgenleri ve Fasiyaları
6
1.3
Boynun Yüzeysel Venleri ve Kutanöz Sinirleri
11
1.4
Trigonum Cervicale Anterius
16
1.5
Glandula Thyroidea ve Parathyroidea
24
1.6
Vagina Carotica ve Truncus Sympathicus
30
1.7
Trigonum Cervicale Posterius
39
1.8
Boyun Kökü
45
1.9
Vertebrae Cervicales ve Ense
51
1.10
Larynx: Bölümleri ve İlişkileri
62
1.11
Larynx: Kasları ve Damar-Sinirleri
69
1.12
Pharynx: Bölümleri ve İlişkileri
76
1.13
Pharynx: Kasları ve Damar-Sinirleri
79
1.14
Baş ve Boynun Lenfatikleri
86
Bölüm 2: Baş
Çeviri: Dr. Tülin Şen Esmer, Dr. Bilge İpek Torun, Dr. S. Tuna Karahan, Dr. Ai Fırat Esmer
2.1
Başın Yüzey Anatomisi
92
2.2
Başın Yüzeyel Venleri ve Kutanöz İnnervasyonu
96
2.3
Kafa İskeleti (Cranium): Genel Özellikleri
100
2.4
Kafa İskeleti: Önden Bakış
105
2.5
Kafa İskeleti: Yandan Görünüş
108
2.6
Kafa İskeleti: Üstten, Arkadan ve Sagittal Görünüş
112
2.7
Kafa İskeleti: Alttan Görünüş
116
2.8
Kafa İskeletinin İçi: Cranial Fossa’lar ve Delikler
119
xv
xvi Içindekiler
2.9
SCALP Vv. Diploicae ve Vv. Emissariae
123
2.10
Yüzün İfade Kasları (Mimik Kaslar)
128
2.11
Gl. Parotidea, Nervus Facialis ve
2.12
Yüzün Kan Damarları
133
2.13
Fossa Temporalis, Fossa Infratemporalis ve Fossa Pterygopalatina
139
2.14
Fossa Infratemporalis: Çiğneme Kasları
141
2.15
Fossa Infratemporalis: Articulatio Temporomandibularis ve Nörovasküler Yapılar
145
2.16
Regio Submandibularis
152
2.17
Cavitas Oris ve Dişler
156
2.18
Dil ve Paralingual Boşluk
164
2.19
Palatum (Damak) ve Tonsilla Palatina (Bademcik)
173
2.20
Nasus, Cavitas Nasi ve Sinus Paranasales
177
2.21
Palpebra (Göz Kapakları) ve Apparatus Lacrimalis (Göz Yaşı Sistemi)
187
2.22
Orbita
193
2.23
Gözün Ekstrinsik Kasları
196
2.24
Bulbus Oculi’nin (Göz Küresi) Yapısı
202
2.25
Orbita ve Bulbus Oculi’nin Damar ve Sinirleri
208
2.26
Kulak
218
Bölüm 3: Beyin ve Kranial Sinirler
Çeviri: Dr. Nihal Apaydın
3.1
Beyin Zarları
234
3.2
Dura Mater Sinusları ve Beynin Venöz Drenajı
240
3.3
Sinus Cavernosus
246
3.4
Beyin: Genel Özellikleri
249
3.5
Beyin: Tabandan Görünüş
253
3.6
Beyin: Lateral Görünüş
255
3.7
Beyin: Medial Görünüş
258
3.8
Beyinsapı ve Cerebellum
260
3.9
Glandula Pituitaria (Hypophysis)
263
3.10
Beynin Arterleri
266
3.11
Beynin Ana Arterlerinin Tıkanması
274
3.12
Kafa Yaralanmaları ve Kafaiçi Kanama
276
3.13
Beynin Ventrikülleri
282
3.14
Beyin-Omurilik Sıvısının Dolaşımı
286
3.15
Kranial Sinirlerin Özeti
292
2
KISIM
1.1
Boyun Yüzey Anatomisi
E "&. F&. GH"JJ
A. 1. 2. !"#$%&"
'(
3. #$' !"$
a. Prominentia laryngea "" #)*+ b. , - !
4. &&#&&.!&#$"
5. /&
6. 0&1#2+
7. !&
8. &"2 a. 2"!&!&$"&& "$ b. 3)! '+#)##"&!&! B. Yanda FNOOG
1. 5& "
2. 6&!&$& !$
3. "$&"1$7&"#& "$ "- 8 #$" +& -
4. 9(" &" ) #"-
1# "-: &&""$( 5. &"
KISIM 1.1 Boyun Yüzey Anatomisi
3
Palpe edilebilen yapılar
Protuberantia mentalis
Processus mastoideus
Os hyoideum:
Cornu minus
Cornu majus
Corpus ossis htoidei
Angulus mandiblae
Prominentia laryngea
Cartilago thyroidea
Cartilago cricoidea
Isthmus glandulae thyroideae
Tuberculum caroticum
Trachea
Extremitas sternalis
Incisurs suprasternalis
A
Zygoma and
zygomatic arch
Superior nuchal line
External occipital protuberance
Mastoid process
Inferior border
of mandible
Hyoid bone
Lamina of thyroid cartilage
Spinous process
of C7 vertebra
Cricoid cartilage
1st tracheal ring
B
NOO( Palpable Features and Landmarks of the Neck. A. B.
4
BÖLÜM 1 Boyun
C.
1. 5&&;!&
2. &!;$& $ 3. 6&!&$&$
a. 3 <$& $
&:- #" '(#)(#)' b. / ! !"*""
.$& $
EE &H"JJ J HJH
A. ="
1. &&""!&$&' & "
#" + +(#'( 2. &!>&&!&$"& &!&
'( !#) 3. 2&&3-&&'("1 8!8!'8' &+ !#- 8)*+"
4. 6 1# &&""!+(#(
B. 2
1. ? !#6 1# &&""!'(
2. ? &&5& "$& <@&"8* '!
A B' )'" 8* " &"B+ :8*!
#"&!&B#+!&!&B@&"'(" ($) # 3. ? &>"&#$(8:" &"$8* +(##) C. C, "#$-"&#
$)'"'": @ !. & ! (:"%D & +( Palpe deilebilen yapılar
Linea nuchalis superior
Processus mastoideus
Protuberantia occipitalis externa
M. trapezius’un
üst kenarı
Vertebra prominens (C7)
Art. acromioclavicularis
Clavicula
Acromion
Spina scapulae
C
NOO, ! " # $ % &'
KISIM 1.1 Boyun Yüzey Anatomisi
EEE *
A. C
1. C''""8#)(- *
"( 2. C#''"&* *
B. Santral venöz kateterizasyon (santral hat)
1. 9'' !! &!! 1#!! -"
2. 6 1#
a. 5)" ( b. E*! 8!!"+# c. 2*- !('' +!'("
& d. 9 &&""$!)&" !
e. E*" &"$! ! 8
FG+8
C.
1. &&""&!- 2. #$' !" &"$)
" 3. ?( * " #)
D. V. jugularis interna pulsasyonu
1. 9 !)**+!" * #
#8 2. 5&!&$"& " &"$#)'
3. 3 "#8*! &!!! &&&$+' '
! +"(! 1#$#+:
( - 8*!*
#)(/#(
4. "8" ! *- &"
5
6
KISIM
1.2
RT* U J
E RT* A. Trigonum cervicale anterius FNOVG
1. 2
a. b. &"
c. "
2. 3)'"
a. Trigonum submandibulare&"" #&!!
!
b. Trigonum submentale" #&!"
c. Trigonum caroticum" #&!" "!
" &"
d. Trigonum musculare" &"" "!
B. Trigonum cervicale posterius FNOVG
1. 2
a. &"
b. (
c. !&
2. 3)'"
a. Trigonum occipitale &""(" "!
-
b. Trigonum omoclaviculare (supraklaviküler üçgen) &"
" "!-&!&
EE -HW U FU "#G
A. 3"$ -!H>#+(#I :&( +(## B. J'(-K&&!&-& "$+*#!8 * '( "- '*'"!
1. 5"
a. 38#+" &"1!" '( )'&'-
b. 2"!'(')'"'''( +( c. K *( )88**+ :"$+
+" "&
d. 2? -&$600 ! :#"$ (+ 2. J'("!)( "$
KISIM 1.2 Trigonum cervicale posterius
[regio cervicalis lateralis;
trigonum colli laterale]:
Trigonum occipitale
[regio occipitalis]
Trigonum omoclaviculare
[fossa suprasclavicularis
major]
RT* U J
Trigonum cervicale anterius
[regio cervicalis anterior;
trigonum colli anterius]:
Triangonum caroticum
Trigonum musculare
[omotracheale]
M. sternocleidomastoideus
A
M. sternocleidomastoideus
Trigonum cervicale posterius
[regio cervicalis lateralis;
trigonum colli laterale]:
Trigonum occipitale
Trigonum omoclaviculare
[fossa suprasclavicularis
major]
Trigonum cervicale anterius
[regio cervicalis anterior;
trigonum colli anterius]:
Trigonum submentale
Trigonum submandibulare
Trigonum caroticum
Trigonum muscular
[omotracheale]
B
NOV( Boynun üçgenleri. A. B.
7
8
BÖLÜM 1 Boyun
EEE - !U FU"# &GFNOV,(-G
A. ! " # $ $$ %!& ' * superficialis)
1. 3""+!
a. /#"&!&!$)
b. E " &"!" ($
2. 3*
a. &&;#""&<$& $
b. ,&& "":# $!# "$)
c. !&""&&"
B. ! +&! 1. E- )'&'-" "" " " 2. E 8
a. J'( " "!" $
b. = " !" $)
C. # $ $ 1. 3#;&# ;!#
2. %)'"'
a. K&&
i. >;!&$+!:# $" '( &!& '''8
ii. ,"!&#$:-&
&&# (:8*#)*'8*( !
&"$- 8
iii. Lig. suspensorium glandulae thyroideae# $'+ "
&#&&$((;$- 8":# $
+ "#8 "
b. # $ $$%+ , i. &&$+!;!#$ '() ii. ,&"#"!& #""$
D. # $ % 1. "!! '8 :! )!#"
&!&$("8:!- 2. 3*
a. J!&!&$&!$
b. ,-"1# &&$&$!& "$
c. ""$!":%8
i. "2- ! !& )
-
ii. 6#; - !! ;;&$ #+ '() -
E. Vagina carotica
1. 9"8- " &&""! ! 1#! !# & 8 '+)" '( 8 2. &"-&&!&-"-&$# '(!- 3. J -"1#$!&&&$ :8* +!"
KISIM 1.2 Os occipitale
RT* U J
9
Pharynx
Lamina superficialis,
fascia cervicalis profunda
[fascia colli profunda]
Fascia prevertebralis
Mandibla
Os hyoideum
Fascia buccopharyngea
Larynx
Fascia superficialis
Şekil D’nin alındığı
kesit
Isthmus thyroideus
Fascia pretrachealis
Fascia infrahyoidea
Lamina superficialis,
fascia cervicalis profunda
Spatium suprasternalee
Manubrium sterni
C
Trachea
Esophagus
Mm. infrahyoidei:
M. sternohyoideus
M. sternothyroideus
M. omohyoideus
M. sternocleidomastoideus
A. carotis communis
V. jugularis interna
N. vagus (X)
Truncus sympathicus
M. longus colli
Gl. thyroidea
Trachea
Esophagus
Cutis
Fascia superficialis:
Platysma
Fascia cervicalis profunda
[fascia colli profunda]:
Lamina superficialis
Fascia infrahyoidea
Fascia visceralis:
Fascia pretrachealis
Fascia buccopharyngea
Vagina carotica
Fascia alaris
Fascia prevertebralis
M. scaleneus anterior
M. scaleneus medius
M. trapezius
Arcus vertebralis (C7)
D
Lig. nuchae
NOV,(- Fascia cervicalis profunda. C.() * D. Horizontal kesit görüntüsü.
10
BÖLÜM 1 Boyun
E5 U J
A. Spatium retropharyngeum
1. K&&&#!
2. "$""$(: - +)"
a. K&)&- :-&&&#$
*:!#&& 8 b. L-#-1(!"
B. % *% - /
1. 0& 1#'(""$)! '(-&&!&
-"-&$ 2. &!1#$ C. Spatium pretrachealis
1. /&)'- !-&&$ 2. K&&$&#$" & &"!"!"
D. Spatium parapharyngeum (pharyngeum laterale)
1. 5;$
2. J#$ '''8* !# -&!- ,&$ (:8*
#"&&"+ * !"
EEE *
A. M- -&&!&-$"-&$--
# "!&!&$' ! B. M- ---&& +
&"$)'*
C. M- -&&$&!#$( ""$ D. M- "#"$ +""$
#&"! )#
BÖLÜM
2
2.1 $>"? 2.2 $>"? @ # 92
(?
2.3 (<#% F H
J X? % 96
152
100
2.17 € )$
156
2.18 ) 6 $ %
164
XZ %$
105
2.5 (<#%
>ZJ ""$
108
2.7 (<#%
J ""$
2.8 (<#% # \ ) %
112
116
119
2.9 + ][@^)] @^_ 123
2.10 >"?"#<Z ( F`%( H
2.19 6 F)%H 6 FZ %H
173
2.20 j[j +6 177
2.21 6 ] ~ FJ?(]% H ]] FJ?>$+ H
187
2.22 € ~
193
2.23 J?"_% %( 196
2.24 ~€ \FJ?(" H
>]
202
2.25 € ~ ~€ \
) + 208
2.26 ( %
218
128
2.11 J ^6 Z [j 2.12 >"?"() 2.13 ] [
{< ] 6 ] 2.14 {< ] |} ( 2.15 {< ] ] Z~ j %" >] 145
2.16  +~Z~ 2.4 (<#%
2.6 (<#% [ %Z + J ""$
133
139
141
92
KISIM
2.1
J HW E J "&.6W
Os frontale
1. )'"'8
2. J'()( a. Tuber frontale: )( +& #+ . Arcus superciliaris:$' 8+ )#
c. Glabella: &&$ --++) ' )#
& Margo supraorbitalis:0& Pterion:,()" "'(' " $ &" $-$
"1$8"
B. Os zygomaticum
1. D8'('
2. J'()( a. -8 $ 8
. "8 &(#"&$8
C. Os nasale!&#
1. 9" )'(' )'''8
2. Nasion:-$8"+) ''
3. D. Maxilla
1. '('
2. J'()( a. #-$8
. 3 8" Mandibula
1. 5& &$+)D8'(''""
2. J'()( a. Protuberentia mentalis:N*8 &#
. N#"$ c. Ramus mandibulae'()" "!# ( F. Os temporale
1. >)'"
2. J'()( a. Arcus zygomaticus:(#"&" 8
. Meatus acusticus externus: 5& (#"&$"D )'"'
c. Proc. mastoideus: &&;$D )'"'
& Pars squamosa: "-)''*'+" )'"'
+(
G. Os parietale
1. 2&!" "$'-
2. J'()( a. Bregma:-!$8"*-&
$*)#
. Vertex: 9- ' # #"$+8
( H. &&
1. 2& !8')'"
2. J'()( a. Protuberentia occipitalis externa (inion): . Linea nuchalis superior:0$& "$*(
KISIM 2.1 J HW II. ="J'(/#-
1. A. facialis:$ " + #"$
8 &")- #)('" )8*&"$ &"
#+ (
2. A. temporalis supeficialis:9*)-&(#"&$ )'"''
+( *
3. A. meningea media: &(#"&$ #+8 --+)*! $* !! !
*(
B. 6
1. V. jugularis interna: & 2. Sinus sagittalis superior:#'("$&&
$
3. Sinus transversus:5&&;$8* 8 &
!"&&;$ D' *
Palpe edilebilen yapılar
Arcus superciliaris
Glabella
Nasion
Margo orbitalis
Os nasale
Arcus zygomaticus
Os zygomaticum
Nares
Angulus mandibulae
Protuberantia mentalis
Os hyoideum
Cartilago thyroidea
A
NVO +# )
93
94
BÖLÜM 2 EEE $* J ! HW "*#
3
1. Fissura lateralis:5$8 D $*(
2. Sulcus centralis:?!&&; "-
8*!$%&" *(
3. "L$"&&;$*
#+ 8 " ''#+
B. 5('
1. 38 !(++ -(- #)
2. 2- &&$
3. 2";;$#)! 8 &!!'8
)#
E5 *
B.
C.
D.
F.
G.
H.
19- &*- &8
!"&&$+ #! " J'(!+#8"* 8#8"*!'8
+ 88 &8!" N#8" #8"
"" .8&!!)( )"+ #8
3#"" - !8 #)' J 8 8O.F$'('*#)--+#
J'('*"" (''"( -"!
'")#"""# J'( )# "8!-)# *8"
8 "'"* #8) '")
2&$#(8"'!+#8-"
&#)'&*#-(&
J'("!" *8 *8# 8""
1!#'+'" & 8" 1
("#
J8"& "" -
)'#8 8 >#+(# 8 3
( 8""8"*"
I. K"J'(#-"( 8 #!8 )( 3-&"#8
+ 8"*"
a. 2 )( #!8 -")#
"-(!! "
. K-"&*)#-()"8
KISIM 2.1 J HW Regio parietalis
Regio frontalis
Regio temporalis
Regio orbitalis
Regio zygomaticus
Regio infraorbitalis
Regio nasalis
Regio parotidea
Regio buccalis
Regio oralis
Regio mentalis
B
Regio parietalis
Regio frontalis
Regio temporalis
Regio orbitalis
Regio occipitalis
Regio infraorbitalis
Regio nasalis
Regio zygomaticus
Regio parotidea
Regio oralis
Regio buccalis
Regio submandibularis
Regio mentalis
Regio submentalis
C
NVO(, +# 95
96
KISIM
2.2
J HW 5 ]W1
E J HW 5 FNVVG
Vena supraorbitalis
1. 2&!!)(1*:! "-&*
!
2. 0&$#+)'"'+! "&$ '(
)'"'! -!"! #$ B. Vena supratrochlearis
1. )'"''1*
2. C)('" ! 8 ! #$8
C. Vena angularis
1. 3-8** !(! -&$
8
2. 3-!)( ! -&*! "&
**
D. Vena facialis
1. 6 #$!"
2. " #"$)-
" +(!"$ D8** ! "$) ) '8!! 1#$
3. 5;#"(
4. C)( !" "$!)(1*
5. L#"$# "!"*!)( ! -&$
Vena temporalis superficialis
1. 38!&$-!)(1*
2. 6 *!
3. &(#"&$+( # $#!! ";8 ! "$8
4. J'('-8 !# $!)(1*
F. Vena retromandibularis
1. J'(!*# $+
2. 6 "-&!! ";$8"8
3. C $+ &;$8** -&
D8-+(
4. ! ) a. ) 6 -&8
. ) 6 &8 ! 1#;$8
G. Vena auricularis posterior
1. 38 )'"''
2. 9* 8** ! "$ ) '8 ! 1#;$8 6 1#;" &"$2 +( 8*!! &!$+
H. Vena occipitalis
1. 9- -! &!&-!! !$
I. Vena jugularis externa
1. 9'+' "!")#!)(1
2. /#"&!&$8**!""$"''
*) 2$#+!! 1#;$
EE J ]W! FNVV(,G
% & 1. Nervus occipitalis major
a. 2&$ !;$ )'"'! )'"''! *
. % $ )(
KISIM 2.2 J HW 5 ]W1
2. Nervus occipitalis minor
a. 9 !
. 5;&!&$% $
3. Nervus auricularis magnus
a. =8 !
. 5;&!&$%D $
B. Nervus trigeminus$38& 1. -!;$" 8 *)- )#!
2. ,+
Vv. superiores cerebri
Sinus sagittalis superior
Sinus sagittalis inferior
V. temporalis superficialis
V. cerebri magna
(Galen veni)
V. emissaria parietalis
V. cerebri media
Sinus cavernosus
Sinus petrosus
superior ve inferior
Sinus rectus
V. supraorbitalis ve
v. supratrochlearis
Vv. inferiores
cerebri
V. ophthalmica
superior ve inferior
V. angularis
Confluens sinuum
V. infraorbitalis
Sinus transversus
Sinus occipitalis
Sinus sigmoideus
Bulbus superior
venae jugularis
V. occipitalis
Plexus pterygoideus
V. emissaria mastoidea
V. emissaria condylaris
V. auricularis posterior
V. profunda faciei
V. retromandibularis:
Arka dalı
Ön dalı
V. maxillaris
V. facialis
V. alveolaris inferior
V. jugularis externa
V. submentalis
V. vertebralis
V. thyroidea superior (kesilmiş)
V. jugularis interna
V. communicans
V. thyroidea media (kesilmiş)
V. jugularis anterior
V. brachiocephalica
V. subclavia
A
NVV - )! 97
98
BÖLÜM 2 a. Nervus ophthalmicus6
'#)( ! ) '!
9)(
N. supraorbitalis:? -$&!- $
#+ !
N. supratrochlearis:? -$!'
#)( +-!
& N. infratrochlearis: ? &$&&&"!&&
&"!
N. lacrimalis:,#)( !
N. nasalis externus: ? &$ "
!
. Nervus maxillaris6%
J #)( 8*' (#" " !8! )# '(!
=
? -J #)( 8*' !8
)#!
? (#"&-&? (#"&$(#"&"'( !
& ? (#"&"? (#"&$!'!
)# !
c. Nervus mandibularis6
"'()! *( 8 *
)D')'"''!
=
N. mentalis:? !-$+ !8
!
N. buccalis: J !" "$'( !"
$!
& N. auriculotemporalis: =8 *)D')'"''!
EEE *
J'(!"(-", !'(' '+# - 6 #!! "& "(
&!$ )'"&'"(#8"
B. J'(' ! *!! 8'( !"(
C. ?)1
1. 3!+ & #*( &!&8*
8 2. J#'(* -&)1
3. Occipital nöralji:? &&"1$**)# *"#*
! &&"1 1!
4. 9 *# !8*# #*)# (*
D. 2 1. ? -J'(')'"' (
a. , ! "!" &8!
. K -$ -$"#+*+#"
"
2 N." !+!" (()( & " 8
3 N.&&"8" ")#'()" (
+ J*!" (( ""
4 C##" 1/#"!1!"&- !#+ 8
38!'(*M#8 P+* &"(!# ## # !-- 8##8 KISIM 2.2 J HW 5 ]W1
V1
C2
V2
C3
V3
C4
B
N. supraorbitalis (V1)
N. supratrochlearis (V1)
N. occipitalis major (C2)
N. infratrochlearis (V1)
N. nasalis externus (V1)
N. zygomaticotemporalis (V2)
N. zygomaticofacialis (V2)
N. occipitalis minor (C2)
N. infraorbitalis (V2)
Ggl. trigeminale (V)
N. auricularis magnus (C2-3)
N. buccalis (V3)
N. mentalis (V3)
C
N. auriculotemporalis (V3)
NVV(, B.- C.- 99
100
KISIM
2.3
#1F, G_ 6W
E $, % &*"8"%% " 8 2&" - # "+-! "*"8
B. )'"
1. Neurocranium
a. &&"!""#8
. 3+! c. !+ *+
& !! -+
8 " Q
&&
-
"
+-
"+-
2. Viscerocranium
a. ?) #8
. J'( 8
c. 8 " R
;+-
+-
(#"&"+-
6"
&-+-
&"+-
EE ` f ]
Calvaria
1. E+8*&!&$8
2. 9- " ! " )'"-8
a. -S"')'"'
. $
c. "1$
& "S"')'"'
&&S"')'"'
3. 2-!$+!8 )'"'+ 8
a. =8 9" "*#)& &)'"'
. E+ 9" "*#)& &)'"'#&
-+ 8"8
c. = C)& *'#" " ! "$!
(! &$+
B. 9-
1. "!!!&&" "
2. ?&"$#' " -8
a. -
. "
c. "1$+
& "
&&)'"'
3. K&"!" '('++ 3+ !
4. ="!#+*+ BÖLÜM
3
Beyin ve
Kranial
Sinirler
3.1  3.2 ) ` + @ ?) ‚
3.3 + 3.4 Beyin: Genel Özellikleri
3.5 ~ZJ ""$
3.6 J ""$
3.7 ` Z J ""$
3.8 ] ~ 3.9 J Z 6 F ]]7H
234
240
246
249
253
255
258
260
263
3.10 Beynin Arterleri
3.11 %
3.12(<> (< (
3.13 Beynin Ventrikülleri
3.14 *€ %+) $
3.15 Kranial Sinirlerin Özeti
266
274
276
282
286
292
234
KISIM
3.1
gJ
I. gJFN2OG
Beynin Fibröz Örtüsü
1. Cranium’un hemen içinde bulunur.
2. 3"!!)('+ &)'8 !
3.3+'('*'D" !+!)&+ "! - (
B. 8
1. Dura mater
a. M8 + !-)(' &"":
8 "
b. % i. =9" 8 "
ii. =&E+ '(#' !!-)(( E+'(''"")8
+* 8"8& "!
""&)"*$
2. Arachnoidea mater
a. E& +8---! ')'"& *((
b. =$+ * + #$+'(''+!
c. 5$&&&*"8 3"
&"+(-
d. 2"&"" !32 e. Granulationes arachnoideae
i. &$&*#&+
#)* '+' "8 ( -+'(' '+' #'+ & 8"
ii. 32$!)("1*
f. &2"&"$#8"8)'":
8 *888 '(&$ )'#
(*8
3. Pia mater
a. M+ E&! ' +(+ 8 :8 !! ''("&+
(#): "(:((
b. 9"$ 8
C. =$&";J&X& Z";( :&!$
"#J&X&Z"#(
KISIM 3.1 gJ
235
Sinus sagittalis superior
Granulationes arachnoideae
Dura mater cranialis
[encephali]
(kesilerek yukarı yatırılmış)
Sinus sagittalis superior’u gösterebilmek için,
dura mater cranialis’in lamina periostalis’i
kesilerek yukarı yatırılmıştır.
R. meningeus,
a. ethmoidalis anterior
Arachnoidea mater
cranialis [encephali]
(kesilerek yukarı yatırılmış)
Meninges:
Pia mater cranialis
[encephali]
Arachnoidea mater
cranialis [encephali]
Dura mater cranialis
[encephali]
A. ve v. meningea media
A
N2O / ') # 236
BÖLÜM 3 Beyin ve Kranial Sinirler
II. Dura E "#J & $ ]FN2OG
K;&
1. 8 #)" "--#
&+
2. /"J
a. &#&-! &&&
-+'('"&8
b. :&&""
B. /"&
1. "&"+##8)"8
2. /"J
a. 2!& "*!
b. 5$! !& &
c. -;&!-;& 8
d. 2" &&$+!&
denir.
3.9-+8*!-)'"
C. K;&
1. 9'+' 8 #)":&"$"-( 2. /"J
a. 5&&$-""#"$ &&&
&
b. J &"&$
D. =#"
1. 2&&$+8:# $)
2./"5&&$:-"!-(!++ *
!
III.- 3!
JF.J JW]2.VG
IV.3 *
=! " (!&!$
B. 1. L "# "$-&$ $
2. "#"
a. ";$--"+!*- "&*
-&"$#
b. =$8 )! *(!- c. =$OQF$:-&+" '($
"'' )'"''
d. L && "#"! ";$ '+' :-"
!$#+&!- $ 3. "#C #&$& &&$
!$+ :- 1#$#+:-&8
+ "(
C. #özeti
Arter
R. meningeus
R. meningeus
Kaynak arter
$ $ Alan
& & : &! :&& !
R. meningeus
R. meningeus
R. meningeus
& ; ; $) & $) & $) & &
&
&
&
&
&
&
$ !
$ !
! ! !
& !
<!!
= $)
!
KISIM 3.1 gJ
Falx cerebri
A. ve v. meningea
media
Diaphragma sellae
Incisura
tentorii
Crista galli
(şeffaflaştırılmış)
Tentorium
cerebelli
(sağ yarı
çıkarılmış)
Falx cerebelli
B
N2O ! & > !? ' )) # 237
238
BÖLÜM 3 Beyin ve Kranial Sinirler
V. Meningeal Sinirler
=$!6 '+[ ! % ! *
B. ? "$ &$ "#-&-;
&$))'"''!
C. ? "&$6 "#"&$*#)'-;&$
)'"''!
D. 62 "#-&"$!
E. 63 "# "#"$*!
F. !%$#[ ![00 -&$
!
G. =$ """-!8!*
"*#
H. =$ 8*'(
I. #)(
Dal
: ! R. meningeus
: ! &! : !
R. meningeus
R. meningeus
: Sinir
% $ @
I @JG
%$ $ &! @J1G
%$ $ &! @J1G
%; @J2G
% ! @J3G
=K =Q
G
& ! # & & !
& & & VI. Meningeal Venler
9'+' '(: $
B. =! -
C. 6! "!! &!!! &*!+8$
D. 6 "#"*!--"$ ;
#$!*!8 ! 1#$) ''
VII. *
Menenjit
1. 3!A!"$(-"
2. 3 !-#&*#- )("
" 3. ^ 8 8*!*
4. Meningismus - "1""
#)'"!" - "8"
B. Meningioma
1. 3'")+*"# # "8 8&8
2. 2 #+ '") "- ) " "+*"8 8
C. Meningoensefalit:!(-"
D. Meningosel:( -!"# - - 8"
KISIM 3.1 gJ
E. Incisura tentorii veya tentorial çentik
1. /"&$-&$"$#+ '- ! 2. 9-+++ - 8
3. 3- 8" ## #)(' "+' '
F.
G.
H.
I.
J.
K.
"$"'('( &"*!60 -!" &$ #"(
3''"! 1#$) ''
="$ -8 !*!! "
* 3 )"+' '! + +"*
8 - +!&* #"# - 1. 3" # "$8 epidural kanama
2. M """+
9' -!"
1. 9- " "$ -"
2. =$ &8 ! " "(
* -##)'"(
3. 9- $32 =#"$88 8"^-('")#"$+ *
&* *!888 8"
1. =#"$88 8" - ( 88 8")&
2. "&"'(&*+#)"( 8
=8*=)( "!"#"
**
1. * - !; !$
+ " 2. 2&!"#"! #"8*
)*32" +#" $ ""* 8*8:# $ #"(" !8*8"8(" +
8'8*")
239
240
KISIM
3.2
- 3!
J
5 ]W- qJ
I.- 3! JF! - 3GFN2V(G
=!&
B. C8 (!!( !"!!"#
!! 1#$!)( C. 1"
1. , %045467
a. K &&"$8!* * !8 -;&$' "(!&&
$ &-"$
b. C *) *! !"
c. 6! &(! !$ -&*
d. Lacunae laterales#&$(**8 !
8"!)(#8"*+:#
&&$ 32$!)("
e. K $#+! "&*! &&)"*
2. Sinus sagittalis inferior FN2V-G
a. K;&$ &(
b. K;&$!"-"'('!:! &"#
8 &$8
3. Sinus rectus
a. K;&$"&$*&(
b. 2#-! &"#C! !! !-
&$&-"$! !$
4. Sinus occipitalis
a. K;&$* : '+' ':-""#"$8
!!*
b. -"$
5. 7!*
a. 5&&$#&!
&&$
b. 2!$
6. Sinus transversus FN2VG
a. N-:&-"$8:"$)-
" "*$ "* 8!8** !#" !"
b. 6! -!&$!!! &$ 7. Sinus sigmoideus
a. N-!$*!"8 $
-&$!1# !"
b. "!! &"$! "&!! ""#'(!*:"!'&&
" ""8
8. Sinus sphenoparietalis
a. N- "*"$ '('
b. ^! &"!! &"$!"#
!*
c. 2&!$
KISIM 3.2 - 3!
J
5 ]W- qJ
241
Falx cerebri
Sinus sagittalis superior
B’nin kesit planı
Plexus choroideus ventriculi tertii
Gyrus cinguli
Sinus sagittalis inferior
Corpus callosum
Septum pellucidum
Fornix
Commissura anterior
V. magna cerebri
(Galen veni)
Ventriculus tertius
Sinus intercavernosus
anterior ve posterior
Sinus rectus
Tentorium cerebelli
(kesilmiş)
Hypophysis
Sinus sphenoidalis
Confluens
sinuum (kesilmiş)
A. basilaris
Sinus occipitalis,
falx cerebelli’de
Plexus basilaris
Cerebellum
Ventriculus quartus
A
Canalis centralis (medulla
oblongata ve medulla spinalis’te)
Medulla spinalis,
pars cervicalis
Sinus sagittalis superior
Pons
Medulla oblongata
Dura mater cranialis:
Lamina periostalis
Lamina encephali
V. diploica
Granulationes arachnoideae
Arachnoidea mater cranialis
Spatium subarachnoideum ve
trabeculae arachnoideae
Scalp’ı oluşturan tabakalar:
Skin (cutis)
Connective tissue (bağ dokusu)
Aponeurosis (galea aponeurotica)
Loose connective tissue
(gevşek bağ dokusu)
Periosteum
Pia mater
cranialis
Vv. cerebri
superiores
A. cerebri
media
Falx cerebri
Hemispherium cerebri
Corpus callosum
B
Septum pellucidum
Ventriculus lateralis
Sinus sagittalis inferior
N2V( ( ! ! & $ . B. +
242
BÖLÜM 3 Beyin ve Kranial Sinirler
9. Sinus cavernosus
a. N- "*#)! -(
b. 6 "&! "-&&!$
eder.
c. E )!-
d. 6 "&!;#&*
10.
11.
12.
13.
!-&*! 1#
*
e. 000066 !62 &-!
( &60 $+
2&!! &!$*
-()'! Sinus petrosus superior
a. N-"$'-" "*$
"+(:&!$
b. 2!8 #"$8
c. 6! -&!! &!!! "&$
Sinus petrosus inferior
a. N-:&& "*$" "*$
$(:&!$
b. 2#"!1#$
c. 6! !! -&!!! "$
d. 2&!$* &60 -
5;
a. && "*$'(* -$*
b. 5;!!*
II.-"5 F5 -"G
9-+!8 ()8 B. E+-"#!!8-&$!*
C. K"! )#
III.5 F5 G
=! -8 !***
B. 1- !- "!- &!#!&
&$#+
IV. 5 ]W- qJFN2VU(G
6-&&
1. E&! + 2. 3 ++ )&$+#)''
3. 2"&"!$#+&!&$
$:$ "()'& 8 $+
4. 3!
a. 6! &#$ &
$8&<8#)'"88 +&
!''!!#&-32$!)(
8" "* b. 6 "-&&&!!$
c. 6! -&"- "!
-$
d. 6! &!#"!-$
B. 6-&
1. 6 &"#C! ! &$8"8"
&&$+ 2. 6 &"##-8 &$8
3. 6 &"#:!! ! &&! &&! !"!!! & !!"- !
drene eder.
Related documents