Download [Template] Latihan Bab 3

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Soalan Objektif
1. Batu bersurat tersebut telah ditemui di Cherok Tok KUn, Pulau Pinang. Catatan
batu bersurat tersebut menggunakan tulisan
a)
b)
c)
d)
Kawi
Khmer
Chmpa
Palava
2. Apakah loaksi batu bersurat yang mempunyai kaitan dengan masyarakat kerajaan
Champa?
a)
b)
c)
d)
Trowulan
Palas Pasemah
Bukit Choras
Kauthara
3. Maklumat berikut berkaitan dengan penemuan batu bersurat.
"Penemuan batu bersurat di Karang Brahi bertarikh 686 M"
Batu bersurat tersebut telah dihasilkan oleh masyarakat
a) Angkor
b) Funan
c) Srivijaya
d) Champa
4. Binaan berikut terletak di Indonesia.
"Candi Borobudur"
Candi tersebut telah dibina oleh
a) Kerajaan Srivijaya
b) Kerajaan Sailendra
c) Kerajaan Demak
d) Kerajaan Majapahit
5. Pernyataan berikut berkaitan dengan sistem tulisan awal di Alam Melayu.
TULISAN ORANG HU
Tulisan tersebut telah digunakan oleh masyarakat
a) Kerajaan Champa
b) Kerajaan Funan
c) Kerajaan Angkor
d) Kerajaan Srivijaya
6. Apakah dinasti yang telah memperkenalkan penggunaan Kalandar Saka?
a) Dinasti Kushan
b) Dinasti Ming
c) Dinasti Maurya
d) Dinasti Han
7. Apakah karya persuratan yang dihasilkan oleh tokoh berikut?
"PRAPANCA"
a) Jataka
b) Mahabhrata
c) Nagarakertagama
d) Purana
8. Kerajaan Funan mampu membina kapal besar. Berapakah bilangan penumpang yang
boleh dibawa oleh kapal besar tersebut?
a) 1000 orang
b) 500 orang
c) 700 orang
d) 300 orang
9. Istilah berikut telah digunakan dalam kalangan masyarakat tempatan di negara
kita.
SAMPAN
Istilah tersebut berasal daripada
a) bahasa Parsi
b) bahasa Tamil
c) bahasa Cina
d) bahasa Sanskrit
10. Apakah catatan yang dinyatakan pada batu bersurat Karang Brahi?
a) Ketaatan kepada raja
b) Kegiatan perkapalan
c) Keutamaan beragama
d) Kemajuan perdagangan
Related documents