Download Phiếu đánh giá sản phẩm nhóm

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM HỌC TẬP
Sản phẩm của nhóm chuyên gia
(Hình thức sản phẩm học tập)
Nhóm đánh giá: ……………………………………….
Lớp:……………...
Nhóm được đánh giá: …………………………………
ST
T
NỘI
DUNG
TRUNG
BÌNH
1
1
Tiêu
đề của
bài
Có tiêu đề
Tiêu đề viết
chữ in hoa rõ
ràng, cỡ chữ
to
Tiêu đề to, rõ
Màu sắc hài
hòa.
Bố cục hợp lý
Tiêu đề to, rõ, sáng
tạo.
Màu sắc đẹp.
Bố cục nổi bật.
2
Kiến
thức
Kiến thức
sơ sài,
không đầy
đủ
Kiến thức
tương đối
đầy đủ giống
đề cương,
sgk.
Kiến thức đầy
đủ, chính xác.
Có ví dụ minh
họa, mở rộng
ngoài sgk
Kiến thức đầy đủ,
chính xác.
Các kiến thức, ví
dụ ngoài sgk
phong phú, chuyên
sâu.
3
Tranh
ảnh
trực
quan
Không có
hình ảnh,
biểu đồ, bản
đồ… minh
họa
Có một vài
hình ảnh
hình ảnh,
biểu đồ, bản
đồ minh họa.
Có vài hình
ảnh, biểu đồ,
bản đồ minh
họa.
Hình ảnh, biểu
đồ, bản đồ rõ,
màu hợp lý, dễ
quan sát.
Có nhiều hình ảnh,
biểu đồ, bản đồ
minh họa phong
phú, phù hợp nội
dung bài học.
Hình ảnh, biểu đồ,
bản đồ rõ, đẹp, dễ
quan sát.
4
Bố
cục,
màu
sắc
Bố cục
rườm rà
Màu sắc
đơn điệu
Bố cục rõ
ràng
Màu sắc hợp
lý
Bố cục rõ ràng
Màu sắc hài
hòa
Có tính sáng
tạo
Bố cục, kiểu chữ
rõ ràng
Màu sắc phối hợp
nổi bật
Tính sáng tạo,
thẩm mỹ cao.
KHÁ TỐT
2
TỔNG
TỐT
3
XUẤT SẮC
4
ĐIỂM
ĐÁNH
GIÁ
Related documents