Download 386570000-Filipino-9-Tg-Draft-4-1-2014

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG
Sanhi:
1. Nasyonalismo2. Imperyalismo
3. Militarismo
4. Pagbuo ng mga Alyansa
YUGTO NG DIGMAAN:
1. Digmaang kanluranin
2. Digmaan sa Silangan
3. Digmaan sa Balkan
4. Digmaan sa Karagatan
Bunga ng Unang Digmaan
1) Matinding pinsala sa mga ari –arian ng mga
mamamayan
2) Mga nasirang inprastraktura
3) Tinatayang umabot ng 8,500,000 katao ang
namatay , 22, 000,000 katao ang tinatayang
nasugatan, 18, 000,000 mga tao ang namatay
sa gutom, sakit at paghihirap
4) Naantala ang mga kalakalan, nawasak ang
mga tahanan at ari-arian ng mamamayan
Alyansang nabuo
TRIPLE ENTENTE
TRIPLE ALLIANCE
Germany
France
Austria - Hungary
Great Bretain
Italy
Rusia
Pandaigdigang Liga ng mga Bansa
Sa kasunduan sa Versailles, Layuning mga
nakapaloob sa kasunduan:
1. maiwasan ang digmaan
2. Maprotektahan ang mga kasaping mga bansa sa
pananalakay ng iba
3. Lumutas ng mga usapin at hindi
pagkakaunawaan ng mga kasapi
4. Mapalaganap ang pandaigdigang pagtunlungan
5. Mapalaganap ang mga kasunduang
pangkapayapaan
Bunga ng kasunduan sa Versailles na
lalong ikinagalit ni Adolf Hitler
1.
2.
3.
4.
Nawalan ng kolonya ang Germany
Ang Alsace-lorraine ay ibinalik sa France
Ang Hilagang Schleswig ay ibinigay sa Denmark
Binawasan ng maraming hukbo ang Germany at
pinagbawal ang partisipasyon sa anumang digmaan
5. Pinagbawalang gumawa ng mga sandata ang
Germany
6. Pinagbayad ng malaking halaga ang Germany sa
mga bansang napinsala nito
Naniwala si Hitler na labis na naapi ang Germany sa
mga probisyong nakasaad dito
Sanhi ng ikalawang Digmaang Pandaigdig
1. Pag-agaw ng Japan sa Manchuria
2. Pag alis ng Germany sa Liga ng mga
Bansa
3. Pagsakop ng Italy sa Ethiopia
4. Digmaang Sibil sa Spain
5. Pagsanib ng Austria at Germany
6. Paglusob sa Czechoslovakia
7. Paglusob ng Germany sa Poland
Yugto ng Ikalawang Digmaang
Pandaigdig
Digmaan sa Europe
Digmaan sa
Hilagang Africa
Digmaan sa
Pasipiko at
pagkasangkot
ng United States
sa Digmaan
Mga kaganapan sa ika-lawang
digmaang pandaigdig
1. Ang pag lusob ni Hitler sa Austria at
Czechoslovakia
2. Ang digmaan sa Europe
3. Ang pakikipag kasundo ni Theodore Rosevelt
ng Amerika kay Winston Churchill ng England
at tinawag itong Atlantic Charter.
4. Digmaan sa Pasipiko, sa tulong ng Germany
sinalakay ng Japan ang mga bansa sa Pasipiko
matapos salakayin ang Pearl Harbor, kasunod
na sinalakay ay ang Pilipinas
Pagwakas ng Ikalawang Digmaang
Pandaigdig
1. Ang pagkapanalo ng Alyadong Bansa
2. Ang pagbagsak ng Germany (
nagpakamatay si Hitler ng bumagsak
ang Germany)
3. Ang pagtagumpay ng Amerika sa
Pasipiko
Mga Bunga ng ikalawang Digmaan
1. Malaking bilang ng mga namatay at nasirang
mga ari-arian
2. Natigil ang pag sulong nga ekonomiyang
pandaigdig
3. Bumagsak ang pamahalaang totalitaryang
Nazi ni Hitler, Fascismo ni Musolini ng Italy at
Imperyong Japan ni Hirohito ng Japan
4. Napagtibay ang simulaing command
responsibility para sa pagkakasalang nagawa
ng mga opisyal
5. Naging daan ng pagsilang ng malayang bansa
Mga bansang Nagkaisa (United Nation)
Binalangkas ni Pres. Roosevelt at Min. Winston
Churchill ang isang deklarasyon (Atlantic
Charter) at nilagdaan ng 26 kasapi upang
panatilihin ang kapayapaan. Noong Oct. 24
1945 itinatag ang bansang nagkakaisa at
tinawag na UNITED NATIONS. Itinatag ito
upang wakasan ang ikalawang digmaang
pandaigdig at mapigilan ang magkaroon ng
susunod pang digmaang pandaigdig
COLD WAR
SANHI NG COLD WAR
•Kompetisyon sa kalawakan ng
USSR at USA
•Pagkakaiba ng Idolohiyang
Pananaw ( Demokratikong
kapitalismo ang USA at
Sosyalistang Komunismo ang
USSR)
•Sistemang Politikal
•Inggitan sa kalakalan
EPEKTO NG COLD WAR
MABUTI
DI MABUTI
•Naisaayos ang
pandaigdigang
ekonomiya dahil sa
kanilang kompetisyon,
Nabuo ang IMF at IBRR
upang ayusin ang daloy
ng ekonomiya (USA)
•Glasnost (pagiging
bukas ng pamahalaan sa
pamayanan) at
Peristroika (pagbabago
sa Ekonomiya) naman
ang sa USSR
•Nagpatuloy sa pagunlad
ang bawat bansa
•Nawalan ng tunay na
pagkakaisa
•Nagkaroon ng banta ng
digmaan
•Nagkaroon ng
panibagong samahan
tulad ng NATO, WARSAW
at ikatlong kilusan
Related documents