Download SO PHUC - CHUONG 3 - MACLAURIN

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Hàm Biến Số Phức
Mục Lục
CONTENTS
CHƯƠNG 3 CHUỖI TAYLOR – CHUỖI LAURENT .......................................................................................... 2
3.1 CHUỖI LŨY THỪA ................................................................................................................................... 2
3.1.1 : ....................................................................................................................................................................2
3.1.2 ĐỊNH LÝ ABEL..................................................................................................................................................2
 z  i  ...............................................................................2
VÍ DỤ: TÌM HÌNH TRÒN HỘI TỤ CỦA CHUỖI 
n 0  n  1 .4n

3.1.3
2 n 1
3.2 CHUỖI TAYLOR – MACLAURINT: .................................................................................................................. 3
3.2.1 ĐỊNH LÝ: ........................................................................................................................................................3
3.3 MỘT SỐ CHUỖI MACLAURINT THƯỜNG GẶP .................................................................................................. 3
1
Chương III
Hàm Biến Số Phức
CHƯƠNG 3
Chuỗi Taylor – Chuỗi Laurent
CHUỖI TAYLOR – CHUỖI LAURENT
3.1 CHUỖI LŨY THỪA
3.1.1
:

-
Dạng:
 Cn  z  a 
n 0
n
 C0  C1  z  1  ...  Cn  z  a   ... (I) a, Cn 
- Dạng chính tắc:
Đặt w  z  a
Dạng  I  có dạng chính tắc
n

 Cn w n  C0  C1w+...+Cn w n  ...
(II)
n 0
3.1.2
•
ĐỊNH LÝ ABEL
Nếu chuỗi (II) hội tụ tại w 0  0 thì (II) hội tụ tuyệt đối trong hình tròn w  w 0
và hội tụ đều trong mọi hình tròn w  r ; 0  r  w 0
•
Nếu (II) phân kì tại w1 thì (II) phân kỳ tại mọi điểm thuộc miền w  w1
•
•
Hình tròn w  R gọi là hình tròn hội tụ nếu chuỗi hội tụ trong hình tròn cà phân
kỳ trong miền w  R . Khi đó; R gọi là bán kính hội tụ của chuỗi (II) hoặc phân
kỳ
Note:: tại những điểm  đường tròn w  R chuỗi (II) có thể hội tụ hoặc phân kỳ
• Bán kính hội tụ của chuỗi (I) cũng chính là bán kính hội tụ của chuỗi (II)
•
Hình tròn hội tự của chuỗi (I) là z  a  R
•
Để tìm hình tròn hội tụ của chuỗi (I) , ta áp dụng tiêu chuyển D’Alembert
hoặc Cauchy cho chuỗi

dạng
 Cn  z  a 
n
n 0
Nếu Cn  0 với n   thì bán kính hội tụ R được xác định: R  lim
n
R  lim
1
n n
Cn
•
•
Nếu R  0 thì chuỗi (I) hội tụ tại z  a
Nếu R   thì chuỗi (I) hội tụ với z
 z  i
VÍ DỤ: Tìm hình tròn hội tụ của chuỗi 
n 0  n  1 .4n

3.1.3
Cn
hoặc
Cn  1
2 n 1
Bài giải

Chuỗi có dạng
 C n1  z  i 
n 0
R  lim
n n
2 n 1
với: C2 n  0  không áp dụng R  lim
n
1
Cn
2
Cn
hoặc
Cn  1
Chương III
Hàm Biến Số Phức
•
Chuỗi Taylor – Chuỗi Laurent
Mà áp dụng tiêu chuẩn D’Alembent cho chuối modul các số hạng, ta có:
 n 3
z i
z i
n  1 .4n
n 1 z  i
Un 1


.
lim

d  lim
 lim
.
n n  2
n U
n  n  2  .4n1 z  i 2 n1
4
4
n
2
2
2
 Mặt hội tụ của chuỗi là z  i  4  z  i  2
Thật vậy: Nếu z  i  2  U n1  U n với n  N nên chuỗi đã cho không thỏa điều kiện
hội tụ do đó phân kì
3.2 CHUỖI TAYLOR – MACLAURINT:
3.2.1
ĐỊNH LÝ:
Nếu f  z  giải tích trong hình tròn z  a  R thì z  hình tròn z  a  R hàm
f  z  khai triển được thành chuỗi Taylor tại a
•
•
•
•

f  z    Cn  z  a 
n
(1) Hội tụ (duy nhât)
n 0
 n
a 
f t 
1
dt
n!
2 i   t  a ni
 :là đường tròn z  a  r , với r  R
Cn 
f
Cn
1
hoặc R  lim
hoặc
n n C
n C  1
n
n
•
R  d (a, điểm gần nhất mà f  z  không giải tích )
❖ Đặt biệt: a  0 thì chuỗi (1) hình thành chuổi Maclaurin
•
R  lim
3.3 MỘT SỐ CHUỖI MACLAURINT THƯỜNG GẶP

zn
z2
zn
 1  z   ...   ... với  z  
2!
n!
n 0 n !
2 n1

z3 z5
z 2n1
n z
n
sin z    1
 z    ...   1 .
 ... với  z  
3! 5!
 2n  1!
 2n  1!
n 0
ez  
(1)
(2)

(3)
2n
z 2n
z2 z4
n z
cos z    1
 1    ...   1
 ... với  z  
2
n
!
2!
4!
2
n
!




n 0
(4)
ln 1  z     1
n


n 0
n
n1
z n1
z2
n z
 z   ...   1
 ... với  z  1
n 1
2
n 1
1
  z n  1  z  z 2  ...  z n  ... với  z  1
1  z n 0
   1...  n  1 n
.z  ...
1  z   1   z  ... 
n!
• Với  là số phức: z  1 ;chọn nhánh 1  1
• Nếu   k  1thì chuỗi trở thành đa thức bậc k và gội tụ với z
(5)
(6)
Bài tập
1) Tìm khai triển maclaurin của các hàm số sau xác định miền hội tụ
a.
f  z   e z
2
3
Chương III
Hàm Biến Số Phức
Chuỗi Taylor – Chuỗi Laurent
Bài giải:
Áp dụng eu 
f  z   e z

un

n 0 n !
; mht  u  
 
2

 1n .z 2n
n 0
n!

n
 z2 
 ; mht   z 2  

n!
n 0

z z4 z6
 1     ...
1! 2! 3!
mht z  
b. f  z   1  z  .e 2 z
1  z  e
2 z

 2 z n
n 0
n!
 1  z  

mht 2z  
 1  z    1 .2n.z n
n
n 0


 1n .2n.z n 
n!
n 0
A
Xét B
Đặt N  n  1
Suy ra:


 1n1 2n.z n1
n 0
n!

B
n
0

N
1

B    1 .2 N 1 z N
N
N 1

 1n 2n z n
n1
n!
A 1 
Suy ra:
n1

  1n 2n  1n 2n1  n
n 2
 z  1    1
f  z   1  z  e  1   

2  n.z n

 n!
n!
 n  1! 
n1 
n1
n
n1
1  2  n .2n1 n

f  z  
.z ; z  
n
!
n 0
2 z
c.
f  z 

z
4  z2
4
Chương III
Hàm Biến Số Phức
Chuỗi Taylor – Chuỗi Laurent
z
1
z
1

z

.
  z 2  4    z 2  
4  z2
4 1    
1       
2




   2   
Áp dụng :
1
 1  u  u 2  ...  u n  ...
1 u
mht u  1
n
2
2n


1
n z
z 

   1       1 2 n
  z 2  n0 
2
 2   n0
1     
  2  

2
z
Mht    1  z  2
2
2n
2 n1

z
z 
n z
n z
 f  z 
   1 n    1 2n2 mht: z  2
4  z  4 n 0
2
2
n 0
2 n1

z
n z
Vậy f  z  
   1 n1 ; mht z  2
4  z 2 n
4
d. f  z   sin 2 z
sin 2 z 
1  cos 2z
2
2n
2z 

cos 2 z    1
 2 n !
n 0

n
mht 2z  
Suy ra :
2n
2n 

1 1 
1 1
n  2z 
n  2z 
f  z   sin z     1
  1   1

2 2 n 0
2
n
!
 2n ! 2 2  



n1
2n
1 
n  2z 
mht z  
    1
2 n1
 2 n !
2
e.
f  z 
3
1  z  2z2
1

1  z  2 z 2   z  1  z    2 
2

2 
 2
3
3  3
3  1  1





z 1 z  1
1  z  2 z 2 2  z  1 z  1 
2
2

5
Chương III
Hàm Biến Số Phức
 f  z 
Chuỗi Taylor – Chuỗi Laurent
1
2

1  z 1  2z

1
  z n mht: z  1
1  z n 0


2
n
n
n
 2  1 . 2 z     1 2n1 z n mht: 2 z  1
1  2z
n 0
n 0

 f  z    1   1 2

n 0
f.
n
f  z 
 z 1
1

z

mht:
z mht 

1

2
z 

2
n1  n
3z  1
 z  2 2


n
z
1
1  1 
1  z
1
Đặt g  z  
 
     mht

2
z  2 2 1 z 
2 n 0  2 
 2
 g z   

1
 z  2 2

1
 z  2
2

n

n1 2
n1
z
1  1
n1
mht
1
.
n
.
z

2
2 n1 2n
.z n1
Đặt N  n  1  n  N  1

1
 z  2 2
 f  z 

n 0
Xét A

N
0

N 1 N  n 1 n
 2N 2 .z   2n2 .z mht z  2
N 0
n 0
 z  2

1

3z  1

n
2

3z
 z  2
3  n  1 .z n1
2
n 2
2

 z  2 2

n 1 n
.z ; z  2
n 2
n 0 2

A
Đặt N  n  1  n  N  1
1
B
n
0

N
1

6
Chương III
Hàm Biến Số Phức

 A 
3  N  .z N
2 N 1
N 1

n.z n
 3 n1
n1 2
1  n 1 n
B  2   n  2 .z
2 n1 2
Suy ra:
1   3n n  1 n


z
4 n1  2n1 2n2 
f  z 
1  7n  1 n
   n 2 z ; z  2
4 n1 2
Vậy:

7n  1 n
z , mht z  2
n 2
2
n 0
f  z  
g. f  z  
z 2  2 z  19

2
 z  3 2  2 z  5   z  3  2

1
 2 z  5
1
1
1 
2z
n2

 .  1   z n ;
1
2z  5
5
 2 z  5 n 0
5
 
5 1  
5 

n

5
2n n
   1 n1 z ; z 
2
5
n 0
2
 z  3 2
n








1
2 1 
 1 
 2 

2






 z 3
 3  1  z   3 1  z 
  3  
 3

1
1
2
  n .z n ;
1 z  3
 z  n 0 3
3
1  
3



 1 
n n1   n  1 n


.z   n1 z
n
z 
3
n 0 3
 1   n1
3



2
 z  3
2

  n  1 .z n
n 2
3
n 0
.z n
n n  2  n  1 n
 f  z     1 n1 z   n2 z
5
n 0
n 0 3

n
7
Chuỗi Taylor – Chuỗi Laurent
Hàm Biến Số Phức
Chương III
Chuỗi Taylor – Chuỗi Laurent
5

  1n .2n 2  n  1  n
5
z 
2 z 
 
 n2  .z mht 
n1
2
3

n 0 
z 3
 5


8
Related documents