Download BT giữa kìa

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
I.
II.
Dịch : Tìm thế năng trung bình trên một mặt cầu bán kính R do một điện tích điểm q nằm bên
trong (tương tự như trên, hay nói cách khác là chỉ với z <R). (Tất nhiên, trong trường hợp này, phương
trình Laplace không nằm trong hình cầu.) Chỉ ra rằng , nói chung
Related documents