Download annotatsiya

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI
Fakultet: Sharq filologiyasi
Magistratura talabasi: M.R.Sayidqulova
Kafedra: X.Sh.M.A
Ilmiy rahbar: f.f.d. D.Z.Muhiddinova
O‘quv yili: 2019-2021
Mutaxassisligi: Adabiyotshunoslik
XX ASR BIRINCHI YARMIDA ZAMONAVIY YAPON DRAMATURGIYASIDA
FOLKLOR MOTIVLARI (KINOSHITA JUNJINING “TUNGI TURNA” PYESASI
MISOLIDA) MAVZUSIDAGI MAGISTRLIK DISSERTATSIYASI
ANNOTATSIYASI
Mazkur ilmiy ishning manbai sifatida dramaturg Kinoshita Junjining “Tungi
turna” pyesasi tanlab olindi. Bu pyesa dunyoning ko‘plab mamlakatlarida mashhur
bo‘lsa-da, o‘zbek tiliga tarjima qilinmagan. Yaponiyada Meyji inqilobidan so‘ng
adabiy jarayonlarning keskin rivojlanishining yapon teatri va dramaturgiyasiga
ta’siri, shuningdek zamonaviy yapon teatri – “shingeki”ning vujudga kelishi va bu
tetarning an’anaviy teatrlardan farqini ochib berish ishning dolzarbligini belgilaydi.
Ushbu tadqiqot ishidan ko‘zlangan asosiy maqsad zamonaviy yapon teatri –
“shingeki” vakili Kinoshita Junjining xalq og‘zaki ijodi namunalarining zamonaviy
dramaturgiya bilan o‘zaro uyg‘unlashtirilishi, ularda folklor motivlarining
qo‘llanilishini yoritish bo‘lib, oldimizga dramaturg tomonidan yozilgan “Tungi
turna” pyesasini asl manbasi bilan taqqoslab, tahlil qilish va misollar orqali ko‘rsatib
berish kabi vazifalarni qo‘ydik.
Ishimizda ilk bor zamonaviy yapon teatri – “shingeki ”dramaturgiyasi
rivojlanishi, shuningdek, zamonaviy yapon dramalari mavzular ko‘lami dramaturg
Kinoshita Junji pyesalari misolida o‘rganilib, tahlil qilinganligi ishning ilmiy
yangiligini belgilaydi.
Ilmiy rahbar:
_______ f.f.d. D.Z.Muhiddinova
Magistratura talabasi:
_______ M.R.Sayidqulova
Related documents