Download ESP essay

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Marami akong magandang ala-ala kasama ang aking mga kaibigan sapagkat
ito yung pinakapaborito ko. Nung nagkoze kami. Ang koze ay parang sinehan na
maliit lang at affordable ito kaya nakakoze kami. Nanood kami ng horror movie
non, ang pamagat “The Curse of La Llorona”. Kahit matakot ang movie, hindi na
ako natakot dahil sa mga kaibigan ko. Tawa ng tawa lang kami nun. Mas masaya
talaga manood ng horror mvie kasama ang mga kaibigan natin dahil mawala ang
takot natin sa movie. Kaya paborito ko na ala-ala yun dahil napakamasaya naming
nun, nakapagbonding talaga kami kahit anong stress naming sa school.
Related documents